Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31998D0415[1]

A Tanács határozata (1998. június 29.) a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról

A Tanács határozata

(1998. június 29.)

a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról

(98/415/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 105. cikke (4) bekezdésére, és az ahhoz csatolt, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 4. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel az Európai Monetáris Intézet véleményére [3],

a Szerződés 106. cikkének (6) bekezdésében és az említett jegyzőkönyv 42. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően,

(1) mivel az Európai Központi Bank (EKB) akkor jön létre, amikor az Igazgatótanácsát kinevezik;

(2) mivel a Szerződés előírja, hogy a nemzeti hatóságoknak konzultálniuk kell az EKB-val az EKB hatáskörébe tartozó valamennyi jogszabálytervezettel kapcsolatban; mivel e konzultáció kereteit és feltételeit a Tanács állapítja meg;

(3) mivel a tagállamok hatóságainak az EKB-val való konzultációs kötelezettsége nem érinti e hatóságoknak az e tervezetekben említett ügyekkel kapcsolatos felelősségét; mivel a Szerződés 105. cikke (4) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak konzultálniuk kell az EKB-val az EKB hatáskörébe tartozó valamennyi jogszabálytervezetről; mivel az egyes területek e határozat 2. cikkében foglalt listája nem teljes; mivel e határozat 2. cikkének hatodik francia bekezdése nem érinti a hitelintézetek szakmai felügyeletével és a pénzügyi rendszer stabilitásával kapcsolatos politikákra vonatkozó feladatkörök jelenlegi elosztását;

(4) mivel a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) monetáris funkcióit és tevékenységét a KBER és az EKB alapokmánya határozza meg; mivel a résztvevő tagállamok központi bankjai a KBER szerves részét képezik, és az EKB iránymutatásainak és utasításainak megfelelően kell eljárniuk; mivel a gazdasági és monetáris unió (EMU) harmadik szakaszában részt nem vevő tagállamok hatóságainak konzultálniuk kell az EKB-val a monetáris politika eszközeivel kapcsolatos jogszabálytervezetekről;

(5) mivel mindaddig, amíg egyes tagállamok nem vesznek részt a KBER monetáris politikájában, e határozat nem érinti az e tagállamok hatóságai által a saját monetáris politikájuk végrehajtásával összefüggésben hozott döntéseket;

(6) mivel az EKB-val folytatott konzultáció nem hosszabbíthatja meg aránytalanul a tagállamokban a jogszabályok elfogadására irányuló eljárásokat; mivel az EKB számára a véleménye előterjesztésére nyitva álló határidőknek lehetővé kell tenniük, hogy az EKB a szükséges körültekintéssel vizsgálja meg a hozzá benyújtott szövegeket; mivel különlegesen sürgős esetekben, amelyeket igazolni kell, például a piac érzékenységekor, a tagállamok szabhatnak olyan határidőt, amely egy hónapnál rövidebb, és tükrözi a helyzet sürgősségét; mivel a nemzeti hatóságok és az EKB közötti párbeszédnek különösen az ilyen esetekben lehetővé kell tennie mindkét fél érdekeinek figyelembevételét;

(7) mivel a Szerződéshez csatolt 11. jegyzőkönyv 5. és 8. pontjának megfelelően e határozat Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában nem alkalmazható mindaddig, amíg e tagállam be nem lép az EMU harmadik szakaszába;

(8) mivel a 93/717/EK határozat [4] és a Szerződés 109l. cikkének (2) bekezdése alapján a nemzeti hatóságoknak az EKB létrehozásának időpontjától az EMU harmadik szakaszának kezdetéig tartó időszakban konzultálniuk kell az EKB-val,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) E határozat alkalmazásában:

"részt vevő tagállam": az a tagállam, amely a közös valutát a Szerződésnek megfelelően bevezette;

"jogszabálytervezet": valamennyi olyan rendelkezés, amely jogilag kötelezővé válva, és egy tagállam területén általánosan alkalmazva nem meghatározott számú esetre állapít meg szabályokat és nem meghatározott számú természetes és jogi személy a címzettje.

(2) Nem tartoznak a jogszabálytervezetek körébe azok a rendelkezéstervezetek, amelyek kizárólagos célja a közösségi irányelveknek a tagállamok joganyagába történő átültetése.

2. cikk

(1) A tagállamok hatóságai konzultálnak az EKB-val valamennyi olyan jogszabálytervezettel kapcsolatban, amely a Szerződés alapján az EKB hatáskörébe tartozik, és különösen a következőkről:

- valutaügyek,

- fizetőeszközök,

- nemzeti központi bankok,

- a monetáris, pénzügyi, banki, fizetési rendszerrel és fizetési mérleggel kapcsolatos statisztikák gyűjtése, összeállítása és továbbítása,

- fizetési és elszámolási rendszerek,

- a pénzintézetekre vonatkozó szabályok, amennyiben azok lényegesen befolyásolják a pénzintézetek és pénzpiacok stabilitását.

(2) Ezen túlmenően, a nem résztvevő tagállamok hatóságainak konzultálniuk kell az EKB-val a monetáris politika eszközeire vonatkozó bármely jogszabálytervezetről.

(3) Az EKB bármely jogszabálytervezet kézhezvételét követően azonnal tájékoztatja a konzultáló hatóságot, hogy véleménye szerint hatáskörébe tartozik-e a rendelkezés.

3. cikk

(1) A tagállamok jogszabálytervezetet készítő hatóságai, amennyiben szükségesnek tartják, határidőt szabhatnak az EKB-nak véleménye előterjesztésére, amely azonban nem lehet rövidebb, mint az értesítésnek az EKB elnöke általi kézhezvételétől számított egy hónap.

(2) Különleges sürgősség esetén e határidő lerövidíthető. Ebben az esetben a konzultáló hatóságnak közölnie kell a sürgősség indokait.

(3) Az EKB kellő időben kérheti a határidő legfeljebb további négy héttel történő meghosszabbítását. E kérést a konzultáló hatóságok alapos indok nélkül nem utasíthatják el.

(4) A vélemény előterjesztésének a határidő lejártával történő elmaradása további eljárásában nem akadályozza a konzultáló nemzeti hatóságot. Amennyiben az EKB véleményét a határidő lejártát követően kapják kézhez, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezt a 4. cikkben említett hatóságok tudomására hozzák.

4. cikk

Valamennyi tagállam elfogadja a szükséges intézkedéseket, hogy ténylegesen megfeleljenek ennek a határozatnak. Ebből a célból a tagállamok biztosítják, hogy egy olyan megfelelő időpontban konzultálnak az EKB-val, amely a jogszabálytervezetet kezdeményező hatóság számára lehetővé teszi, hogy döntésének meghozatala előtt figyelembe vegye az EKB véleményét; amennyiben az adott jogszabályokat egy másik hatóság fogadja el, a tagállam gondoskodik arról, és hogy az EKB véleményét e hatóságnak is a tudomására hozzák.

5. cikk

(1) Ezt a határozatot 1999. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 93/717/EK határozat 1999. január 1-jén hatályát veszti.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1998. június 29-én

a Tanács részéről

az elnök

R. Cook

[1] HL C 118., 1998.4.17., 11. o.

[2] HL C 195., 1998.6.22.

[3] 1998. április 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 332., 1993.12.31., 14. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998D0415 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998D0415&locale=hu