31998D0415[1]

A Tanács határozata (1998. június 29.) a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról

A Tanács határozata

(1998. június 29.)

a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról

(98/415/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 105. cikke (4) bekezdésére, és az ahhoz csatolt, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 4. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel az Európai Monetáris Intézet véleményére [3],

a Szerződés 106. cikkének (6) bekezdésében és az említett jegyzőkönyv 42. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően,

(1) mivel az Európai Központi Bank (EKB) akkor jön létre, amikor az Igazgatótanácsát kinevezik;

(2) mivel a Szerződés előírja, hogy a nemzeti hatóságoknak konzultálniuk kell az EKB-val az EKB hatáskörébe tartozó valamennyi jogszabálytervezettel kapcsolatban; mivel e konzultáció kereteit és feltételeit a Tanács állapítja meg;

(3) mivel a tagállamok hatóságainak az EKB-val való konzultációs kötelezettsége nem érinti e hatóságoknak az e tervezetekben említett ügyekkel kapcsolatos felelősségét; mivel a Szerződés 105. cikke (4) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak konzultálniuk kell az EKB-val az EKB hatáskörébe tartozó valamennyi jogszabálytervezetről; mivel az egyes területek e határozat 2. cikkében foglalt listája nem teljes; mivel e határozat 2. cikkének hatodik francia bekezdése nem érinti a hitelintézetek szakmai felügyeletével és a pénzügyi rendszer stabilitásával kapcsolatos politikákra vonatkozó feladatkörök jelenlegi elosztását;

(4) mivel a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) monetáris funkcióit és tevékenységét a KBER és az EKB alapokmánya határozza meg; mivel a résztvevő tagállamok központi bankjai a KBER szerves részét képezik, és az EKB iránymutatásainak és utasításainak megfelelően kell eljárniuk; mivel a gazdasági és monetáris unió (EMU) harmadik szakaszában részt nem vevő tagállamok hatóságainak konzultálniuk kell az EKB-val a monetáris politika eszközeivel kapcsolatos jogszabálytervezetekről;

(5) mivel mindaddig, amíg egyes tagállamok nem vesznek részt a KBER monetáris politikájában, e határozat nem érinti az e tagállamok hatóságai által a saját monetáris politikájuk végrehajtásával összefüggésben hozott döntéseket;

(6) mivel az EKB-val folytatott konzultáció nem hosszabbíthatja meg aránytalanul a tagállamokban a jogszabályok elfogadására irányuló eljárásokat; mivel az EKB számára a véleménye előterjesztésére nyitva álló határidőknek lehetővé kell tenniük, hogy az EKB a szükséges körültekintéssel vizsgálja meg a hozzá benyújtott szövegeket; mivel különlegesen sürgős esetekben, amelyeket igazolni kell, például a piac érzékenységekor, a tagállamok szabhatnak olyan határidőt, amely egy hónapnál rövidebb, és tükrözi a helyzet sürgősségét; mivel a nemzeti hatóságok és az EKB közötti párbeszédnek különösen az ilyen esetekben lehetővé kell tennie mindkét fél érdekeinek figyelembevételét;

(7) mivel a Szerződéshez csatolt 11. jegyzőkönyv 5. és 8. pontjának megfelelően e határozat Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában nem alkalmazható mindaddig, amíg e tagállam be nem lép az EMU harmadik szakaszába;

(8) mivel a 93/717/EK határozat [4] és a Szerződés 109l. cikkének (2) bekezdése alapján a nemzeti hatóságoknak az EKB létrehozásának időpontjától az EMU harmadik szakaszának kezdetéig tartó időszakban konzultálniuk kell az EKB-val,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) E határozat alkalmazásában:

"részt vevő tagállam": az a tagállam, amely a közös valutát a Szerződésnek megfelelően bevezette;

"jogszabálytervezet": valamennyi olyan rendelkezés, amely jogilag kötelezővé válva, és egy tagállam területén általánosan alkalmazva nem meghatározott számú esetre állapít meg szabályokat és nem meghatározott számú természetes és jogi személy a címzettje.

(2) Nem tartoznak a jogszabálytervezetek körébe azok a rendelkezéstervezetek, amelyek kizárólagos célja a közösségi irányelveknek a tagállamok joganyagába történő átültetése.

2. cikk

(1) A tagállamok hatóságai konzultálnak az EKB-val valamennyi olyan jogszabálytervezettel kapcsolatban, amely a Szerződés alapján az EKB hatáskörébe tartozik, és különösen a következőkről:

- valutaügyek,

- fizetőeszközök,

- nemzeti központi bankok,

- a monetáris, pénzügyi, banki, fizetési rendszerrel és fizetési mérleggel kapcsolatos statisztikák gyűjtése, összeállítása és továbbítása,

- fizetési és elszámolási rendszerek,

- a pénzintézetekre vonatkozó szabályok, amennyiben azok lényegesen befolyásolják a pénzintézetek és pénzpiacok stabilitását.

(2) Ezen túlmenően, a nem résztvevő tagállamok hatóságainak konzultálniuk kell az EKB-val a monetáris politika eszközeire vonatkozó bármely jogszabálytervezetről.

(3) Az EKB bármely jogszabálytervezet kézhezvételét követően azonnal tájékoztatja a konzultáló hatóságot, hogy véleménye szerint hatáskörébe tartozik-e a rendelkezés.

3. cikk

(1) A tagállamok jogszabálytervezetet készítő hatóságai, amennyiben szükségesnek tartják, határidőt szabhatnak az EKB-nak véleménye előterjesztésére, amely azonban nem lehet rövidebb, mint az értesítésnek az EKB elnöke általi kézhezvételétől számított egy hónap.

(2) Különleges sürgősség esetén e határidő lerövidíthető. Ebben az esetben a konzultáló hatóságnak közölnie kell a sürgősség indokait.

(3) Az EKB kellő időben kérheti a határidő legfeljebb további négy héttel történő meghosszabbítását. E kérést a konzultáló hatóságok alapos indok nélkül nem utasíthatják el.

(4) A vélemény előterjesztésének a határidő lejártával történő elmaradása további eljárásában nem akadályozza a konzultáló nemzeti hatóságot. Amennyiben az EKB véleményét a határidő lejártát követően kapják kézhez, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezt a 4. cikkben említett hatóságok tudomására hozzák.

4. cikk

Valamennyi tagállam elfogadja a szükséges intézkedéseket, hogy ténylegesen megfeleljenek ennek a határozatnak. Ebből a célból a tagállamok biztosítják, hogy egy olyan megfelelő időpontban konzultálnak az EKB-val, amely a jogszabálytervezetet kezdeményező hatóság számára lehetővé teszi, hogy döntésének meghozatala előtt figyelembe vegye az EKB véleményét; amennyiben az adott jogszabályokat egy másik hatóság fogadja el, a tagállam gondoskodik arról, és hogy az EKB véleményét e hatóságnak is a tudomására hozzák.

5. cikk

(1) Ezt a határozatot 1999. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 93/717/EK határozat 1999. január 1-jén hatályát veszti.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1998. június 29-én

a Tanács részéről

az elnök

R. Cook

[1] HL C 118., 1998.4.17., 11. o.

[2] HL C 195., 1998.6.22.

[3] 1998. április 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 332., 1993.12.31., 14. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998D0415 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998D0415&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére