32013D0780[1]

2013/780/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2013. december 18. ) az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről (az értesítés a C(2013) 9166. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. december 18.)

az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről

(az értesítés a C(2013) 9166. számú dokumentummal történt)

(2013/780/EU)

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától eltérve, a tagállamok felhatalmazást kapnak arra, hogy engedélyezzék az USA-ból származó, a szóban forgó irányelv V. melléklete B. része I. szakaszának 6. pontjában megjelölt KN-kódok egyike alá tartozó és az ugyanott szereplő vonatkozó leírásnak megfelelő Quercus L. kéregmentes fűrészelt faanyagának behozatalát akkor is, ha azt nem kíséri növény-egészségügyi bizonyítvány, feltéve, hogy a faanyag megfelel az e határozat mellékletében meghatározott feltételeknek.

2. cikk

(1) Ha a tagállamok igénybe vették az 1. cikk szerinti eltérést, erről írásban tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

Az eltérést igénybe vevő tagállamok minden év július 15. előtt tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az e határozat 1. cikke értelmében az előző évben behozott szállítmányok számáról, valamint részletes jelentést küldenek minden olyan esetről, amikor a szállítmányt e cikk (2) bekezdése szerint feltartóztatták.

(2) Azt követően, hogy feltartóztattak egy, a területükre az 1. cikk értelmében bevitt, de a mellékletben meghatározott feltételeknek meg nem felelő szállítmányt, a tagállamok két munkanapon belül értesítést küldenek a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

(3) A Bizottság felkéri az Amerikai Egyesült Államokat, hogy bocsásson a rendelkezésére minden olyan műszaki adatot, amely szükséges a mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítási program működésének értékeléséhez.

3. cikk

Ez a határozat 2026. december 31-én hatályát veszti.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

I. RÉSZ

Az 1. cikkben említett feltételek

Az 1. cikkben említett feltételek, amelyekkel a tagállamok felhatalmazást kapnak arra, hogy engedélyezzék az USA-ból származó, valamint a 2000/29/EK irányelv V. melléklete B. része I. szakaszának 6. pontjában megjelölt KN-kódok egyike alá tartozó és az ugyanott szereplő vonatkozó leírásnak megfelelő Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagának behozatalát akkor is, ha azt nem kíséri növény-egészségügyi bizonyítvány, a következők:

(1) a faanyagot a mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítási programban (a továbbiakban: szárítási program) történő részvétel céljából az USA-beli NHLA által jóváhagyott és ellenőrzött fűrésztelepeken kell előállítani, vagy az ugyancsak az NHLA által jóváhagyott és ellenőrzött telephelyen kell kezelni;

(2) a faanyagot megfelelő ideig és hőmérsékleten mesterségesen kell szárítani a szárazanyag százalékarányában kifejezett, 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalom eléréséig;

(3) amennyiben a (2) pont szerinti feltétel teljesült, az egyes kötegekre szabványos azonosító acélpántot kell erősíteni az (1) pont szerinti fűrésztelep erre kijelölt tisztviselőjének közreműködésével vagy felügyeletével. Minden azonosítópántot "NHLA - KD (mesterségesen szárított)" bélyegzővel kell ellátni, valamint minden egyes köteghez egyedi számot kell rendelni;

(4) annak biztosítására, hogy a (2) és (3) pont szerinti feltételek teljesüljenek, a faanyagot a tanúsítási programban meghatározott ellenőrzési eljárás alá kell vonni, amely az erre a célra meghatalmazással és minősítéssel rendelkező független harmadik fél által a jóváhagyott fűrésztelepen végzett, szállítást megelőző vizsgálatot és nyomon követést foglalja magában. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Állat- és Növényegészségügyi Ellenőrző Szolgálata köteles alkalmi jelleggel szállítást megelőző vizsgálatokat, hathavonta pedig ellenőrzéseket végezni a következők tekintetében: a tanúsítási programmal kapcsolatos NHLA-nyilvántartások és -eljárások, a független ellenőrök, valamint a fűrésztelep és a programban részt vevő más megfelelő telephelyek;

(5) a faanyagot az e melléklet II. részében meghatározott minta szerinti szabványos szárítási tanúsítványnak kell kísérnie, melyet a tanúsítási programban részt vevő meghatalmazott személy vagy személyek állítanak ki, és egy NHLA-ellenőr hagy jóvá. A megfelelően kitöltött szárítási tanúsítványon fel kell tüntetni a kéregmentes fűrészelt faanyag BF-ben (board foot) és köbméterben megadott mennyiségét. A tanúsítványon szerepelnie kell a kötegek teljes számának, valamint az egyes kötegekhez rendelt, az azonosítópántokon feltüntetett számnak.

II. RÉSZ

Model of Certificate of Kiln Drying

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried byConsignee
Name of Company:Name:
Address:Address:
City/State/Zip:City/State/Zip:
Phone:Country:
Order #:Port:
Invoice #:Container #:
Customer PO#:

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle NumbersClip ID NumbersBoard FootageCubic Meters
Totals:# BundlesBdFtCubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _Title _
I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.
Signature _Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)Authorized signatureTitleDate

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013D0780 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013D0780&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013D0780-20161116 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013D0780-20161116&locale=hu

Tartalomjegyzék