32004D0226[1]

A Bizottság határozata (2004. március 4.) a 64/432/EGK tanácsi irányelv keretében történő, a szarvasmarha-brucellózis elleni antitestek kimutatásához szükséges vizsgálatok jóváhagyásáról (az értesítés a C(2004) 654. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. március 4.)

a 64/432/EGK tanácsi irányelv keretében történő, a szarvasmarha-brucellózis elleni antitestek kimutatásához szükséges vizsgálatok jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2004) 654. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/226/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ), és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

(1)

A 64/432/EGK tanácsi irányelv keretében történő, a szarvasmarha-brucellózis elleni antitestek kimutatásához szükséges vizsgálatok jóváhagyásáról szóló, 2000. április 18-i 2000/330/EK bizottsági határozatot ( 2 ) jelentősen módosították ( 3 ). Az egyértelműség és az ésszerűség érdekében az említett határozatot egységes szerkezetbe kell foglalni.

(2)

A szarvasmarha-brucellózisra tekintettel, a Közösségen belüli kereskedelemre szánt szarvasmarhaféléknek hivatalosan szarvasmarha-brucellózistól mentes gazdaságból kell származniuk, és ezenkívül a feladást megelőző 30 nap során az állatokat szérumagglutinációs teszt vagy bármely más, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság eljárásával - a megfelelő eljárások elfogadását követően - jóváhagyott próba alkalmazásával kell megvizsgálni.

(3)

A 64/432/EGK irányelv 16. cikkével összhangban, a Bizottság - a 17. cikk eljárásaival összhangban és a közegészségüggyel összefüggő állat-egészségügyi intézkedésekkel foglalkozó tudományos bizottság véleménye alapján - naprakésszé teszi, és amennyiben szükséges módosítja a B., C. és D. mellékletet (II. fejezet), hogy a tudományos fejlődéshez igazítsa azokat.

(4)

A Bizottság megkapta az állat-egészségügyi és állatjóléti tudományos bizottságnak, a 64/432/EGK irányelv műszaki mellékleteinek a gümőkórra, a brucellózisra és a szarvasmarhák enzootikus leukózisára vonatkozó tudományos fejlődés figyelembevételével történő módosításáról szóló zárójelentését ( 4 ).

(5)

Ebben a jelentésben a tudományos bizottság azt ajánlotta, hogy a szarvasmarha-brucellózis elleni antitestek kimutatására részesítsék előnyben az - a többek között a szarvasmarhafélék egyedeitől vett vérmintákon elvégzett - ELISA-próbák, a komplementkötési próba és a pufferolt brucella-antigén próbák használatát. Az ajánlott eljárások összhangban vannak a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) által kiadott, A diagnosztikai tesztek és vakcinák szabványainak kézikönyvében (harmadik kiadás, 1996.) meghatározott nemzetközileg elfogadott szabványokkal.

(6)

2001. augusztusában az OIE kiadta az említett kézikönyv 2000. évi negyedik kiadását, amely a brucellózisra irányuló vizsgálatok leírásának bizonyos módosításait is tartalmazza.

(7)

Ezért módosítani kellett a 64/432/EGK irányelv C. mellékletét, azon, a Közösségben alkalmazandó megfigyelési és kereskedelmi célú vizsgálati eljárások megállapítása céljából, amelyek a lehető legjobban tükrözik az OIE szabványokat, és egyúttal figyelembe veszik a tudományos bizottság és a tagállamok brucellózissal foglalkozó nemzeti referencialaboratóriumok európai unióbeli hálózatának keretében együttműködő nemzeti laboratóriumainak tanácsait is.

(8)

Bizonyítvány kiállítása céljából helyénvalónak tűnik az ELISA-próbák, a komplementkötési próba és a pufferolt brucella-antigén próbák alkalmazásával kapott brucellózisra vonatkozó vizsgálati eredmények elismerése, amennyiben a vizsgálatokat a jóváhagyott eljárásokkal összhangban, egyedenként azonosított szarvasmarháktól vett vérmintákon végezték el a vizsgált - Közösségen belüli kereskedelemre szánt - állatokra vonatkozó bizonyítvány kiállítását megelőző 30 napon belül.

(9)

Ennél fogva a D. műszaki mellékletnek (II. fejezet) a 64/432/EGK irányelv 16. cikkével összhangban történő naprakésszé tételéig, a tudományos bizottság jelentésében meghatározott ELISA-próbákat, valamint az említett irányelv C. mellékletében meghatározott komplementkötési próbát és pufferolt brucella-antigén próbákat jóvá kell hagyni bizonyítvány kiállítása céljából végzett brucellózisvizsgálatként a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában és az F. mellékletben található állat-egészségügyi bizonyítvány 1. mintájában előírtak szerint.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság a 64/432/EGK irányelv C. melléklete rendelkezései szerint elvégzett komplementkötési próbát (complement fixation test, CFT), pufferolt Brucella-antigénnel végzett próbát (bengálvörös próba - rose Bengal test, RTB), ELISA-próbákat és fluoreszcencia-polarizációs próbát (fluorescence polarisation assay, FPA) állat-egészségügyi igazolás céljára jóváhagyja.

2. cikk

Amennyiben a 64/432/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett célokból az e határozat 1. cikkében említett valamely vizsgálatot alkalmazzák, a vizsgálatot a 64/432/EGK irányelv F. mellékletének 1. mintája (egészségügyi bizonyítvány) A. szakasza 3. pontjának második francia bekezdésében és 5. pontjában lévő táblázatok "Vizsgálat" oszlopában kell feltüntetni.

3. cikk

A 2000/330/EK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra vonatkozó hivatkozásokat az e határozatra vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni és a II. mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett határozat és módosítása

A Bizottság 2000/330/EK határozata(HL L 114., 2000.5.13., 37. o.)
A Bizottság 535/2002/EK rendelete (csak a 2. cikk)(HL L 80., 2002.3.23., 22. o.)

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 2000/330/EK határozatE határozat
1. és 2. cikk1. és 2. cikk
3. cikk
3. cikk4. cikk
I. melléklet
II. melléklet

( 1 ) HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb a 21/2004/EK rendelettel (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 114., 2000.5.13., 37. o. Az 535/2002/EK rendelettel (HL L 80., 2002.3.23., 22. o.) módosított határozat.

( 3 ) Lásd az I. mellékletet.

( 4 ) SANCO/B3/R10/1999 dokumentum.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0226 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0226&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004D0226-20081231 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004D0226-20081231&locale=hu