32004D0701[1]

2004/701/EK, Euratom:A Tanács határozata (2004. október 11.) a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. október 11.)

a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

(2004/701/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 207. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 121. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításairól szóló okmány (1) 12. cikkére,

mivel:

(1) A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításairól szóló okmány 2004. november 1-jétől kezdődő hatállyal módosította az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésnek és az Európai Unióról szóló szerződésnek a Tanácsban történő szavazás során a szavazatok súlyozására vonatkozó rendelkezéseit.

(2) A fenti csatlakozási okmánnyal módosított, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 205. cikke (4) bekezdésének, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 118. cikke (4) bekezdésének, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének és 34. cikke (3) bekezdésének megfelelően, a Tanács valamely tagja annak megvizsgálását kérheti, hogy a Tanácsban egy határozat minősített többséggel történő elfogadásánál a minősített többséget adó tagállamok képviselik-e az Unió teljes népességének legalább 62 %-át. E rendelkezések végrehajtási szabályait meg kell állapítani.

(3) Ennek érdekében az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala által közölt adatoknak megfelelően szükséges az egyes tagállamok össznépességét egyéves időszakra számszerűen meghatározni, és rendelkezni a számadatok évenkénti naprakésszé tételéről.

(4) Az ENSZ Gazdasági Bizottsága által az Európai Közösségek Statisztikai Hivatal részére kidolgozott "Ajánlások az EGK területén tartandó 2000. évi nép- és lakóhelyszámlálásra" IV. A. pontja meghatározza valamely állam össznépességének fogalmát,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács 2004. március 22-i eljárási szabályzata (2004/338/EK, Euratom) (2) a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Tanács határozatának minősített többséggel történő elfogadásánál és a Tanács valamely tagjának kérésére meg kell vizsgálni, hogy a minősített többséget adó tagállamok képviselik-e az Unió teljes népességének legalább - a IIa. melléklet 1. cikkében szereplő népességadatoknak megfelelően kiszámított - 62 %-át."

2. Az eljárási szabályzat a II. mellékletet követően a következő melléklettel egészül ki: "IIa. MELLÉKLET A TANÁCSBAN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS SORÁN A SZAVAZATOK SÚLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI 1. cikk Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 205. cikke (4) bekezdésének, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 118. cikke (4) bekezdésének, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének és 34. cikke (3) bekezdésének alkalmazásához az egyes tagállamok 2004. november 1-jétől2005. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó össznépességi adatai a következők: Tagállam Népesség (× 1 000) Németország 82 531,7 Franciaország 61 684,7 Egyesült Királyság 59 651,5 Olaszország 57 888,2 Spanyolország 42 345,3 Lengyelország 38 190,6 Hollandia 16 258,0 Görögország 11 041,1 Portugália 10 474,7 Belgium 10 396,4 Cseh Köztársaság 10 211,5 Magyarország 10 116,7 Svédország 8 975,7 Ausztria 8 114,0 Dánia 5 397,6 Szlovákia 5 380,1 Finnország 5 219,7 Írország 4 027,5 Litvánia 3 445,9 Lettország 2 319,2 Szlovénia 1 996,4 Észtország 1 350,6 Ciprus 730,4 Luxemburg 451,6 Málta 399,9 Összesen 458 599,0 Küszöbérték (62 %) 284 331,4 2. cikk (1) A tagállamok minden év szeptember elsejéig továbbítják az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalának az össznépességükre vonatkozó, folyó év január elsejei adatokat. (2) A Tanács minden évben január elsejei hatállyal az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalánál az előző év szeptember 30-án rendelkezésre álló adatoknak megfelelően kiigazítja az 1. cikkben szereplő számadatokat. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni."

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2004. november 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Luxembourgban, 2004. október 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. R. BOT

(1) HL L 236., 2003.9.23., 33. o.

(2) HL L 106., 2004.4.15., 22. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0701&locale=hu