31994L0003[1]

A Bizottság 94/3/EK irányelve (1994. január 21.) a harmadik országból érkező és közvetlen növény-egészségügyi veszéllyel fenyegető szállítmány vagy károsító szervezet feltartóztatására vonatkozó bejelentési eljárás megállapításáról

A Bizottság 94/3/EK irányelve

(1994. január 21.)

a harmadik országból érkező és közvetlen növény-egészségügyi veszéllyel fenyegető szállítmány vagy károsító szervezet feltartóztatására vonatkozó bejelentési eljárás megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel az utoljára a Bizottság 93/110/EGK irányelve [1] által módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a tagállamokba való bevitele elleni és a Közösségen belüli elterjedése elleni védőintézkedésekről szóló, 1976. december 21-i 77/93/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

mivel abban az esetben, ha harmadik országból olyan növényekből, növényi termékekből vagy egyéb tárgyakból álló szállítmányok, illetve izolált károsító szervezetek érkeznek, - függetlenül attól, hogy fel vannak-e sorolva a 77/93/EGK irányelv V. mellékletének B. részében -, amelyeket a károsító szervezetek bevitelének vagy elterjedésének azonnali veszélyével fenyegetőnek tekintenek, - függetlenül attól, hogy fel vannak-e sorolva ezek a szervezetek a hivatkozott irányelv I. és II. mellékletében -, az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot azokról az intézkedésekről, amelyeket a Közösség területének e veszélytől való megóvása érdekében tett;

mivel ennek a tájékoztatásnak egyrészt segítenie kell a Bizottságot a feltartóztatás jelentőségének és a felmerülő veszélyeknek a felmérésében, valamint szükség szerint az érintett tagállammal együttműködve bármilyen, a védekezésre vagy a felszámolásra irányuló intézkedés lehető leggyorsabb előkészítésében, másrészt pedig segítenie kell a többi tagállamot ennek a veszélynek a leküzdésében;

mivel ennek érdekében a Bizottságnak a hivatkozott irányelv 19a. cikke (6) bekezdése első francia bekezdésének megfelelően létre kell hoznia egy hálózatot a károsító szervezetek új előfordulási eseteinek bejelentéséhez;

mivel fontos, hogy a Közösségben minden olyan növény-egészségügyi határkirendeltség, amely érintett lehet valamely feltartóztatás esetén, valamint maga a Bizottság is haladéktalan tájékoztatást kapjon minden esetben, ha a Közösség valamely növény-egészségügyi határkirendeltségén olyan, növényekből, növényi termékekből vagy egyéb tárgyakból álló szállítmány feltartóztatására kerül sor, amely a károsító szervezetek bevitelének vagy elterjesztésének közvetlen veszélyével fenyegethet;

mivel minden egyes tagállam egységes központi hatóságának feladata az, hogy a 77/93/EGK irányelvnek megfelelően a növény-egészségüggyel kapcsolatos ügyeket koordinálja;

mivel e koordinációs tevékenység magában foglalja a feltartóztatásról szóló bejelentések megküldését a tagállamok részére és az érintett tagállam területén belül minden olyan növény-egészségügyi határkirendeltség részére, amely érintett lehet valamely feltartóztatás esetén;

mivel helyénvaló, hogy legyen a Közösségben a feltartóztatás bejelentésére szolgáló egységes nyomtatott űrlap, amelyet a tagállamok illetékes hivatalai használnak;

mivel a rendszer hatékony működéséhez szükség van arra, hogy létrejöjjön az ezen űrlapokon szereplő információ felhasználására és feldolgozására szolgáló információs hálózat;

mivel a rendszer irányítása nem zárja ki a feltartóztatást bejelentő űrlapokon feltüntetett információk egy részének felhasználását az 1951. április 18-án Párizsban aláírt, és utoljára 1988. szeptember 21-én módosított Európai és Földközi-tengeri Növényvédelmi Szervezet létrehozásáról szóló Egyezmény céljaira;

mivel az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a "feltartóztatás" valamely tagállamnak a 77/93/EGK irányelv 12. cikkének (8) bekezdése alapján végrehajtott vagy végrehajtandó azon eljárását jelenti, amelyet olyan, harmadik országból érkező, növényekből, növényi termékekből vagy egyéb tárgyakból álló szállítmány egészére vagy részére, illetve olyan, növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetre alkalmaz, amely a hivatkozott irányelv rendelkezéseinek nem felel meg.

2. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy feltartóztatás esetén a feltartóztatásról szóló bejelentést legkésőbb két munkanappal a feltartóztatás időpontja után megküldjék, - kivéve a 77/93/EGK irányelv 12. cikke (1) bekezdése b) pontjának megszegése esetét -, és a visszautasítást kiváltó feltartóztatás esetében a feltartóztatásról szóló bejelentést lehetőleg még hamarabb megküldjék, - kivéve, ha csupán a hivatkozott irányelv 12. cikke (1) bekezdése b) pontjának megszegése forog fenn -, a következők részére:

- az ügyben felelős saját egységes központi hatóságuk részére,

- az ügyben illetékes saját felelős hivatalos szerveik részére,

- az ügyben érintett saját növény-egészségügyi határkirendeltségeik részére,

- a többi tagállam egységes központi hatóságai részére, az ezen irányelv 4. cikkében foglalt különleges rendelkezések sérelme nélkül,

- a Bizottság részére.

(2) Annak a tagállamnak az egységes központi hatósága, amely egy másik tagállamtól feltartóztatásról szóló bejelentést kapott, az átvételt követően haladéktalanul gondoskodik az információknak saját érintett növény-egészségügyi határkirendeltségei részére történő megküldéséről.

3. cikk

A feltartóztatás bejelentése a mellékletben bemutatott mintának megfelelő űrlapon történik, amelyet a tevékenységüket a 77/93/EGK irányelv 19. cikke (a) bekezdése 6. pontjának második francia bekezdése alapján végző szakértőknek és nemzeti felügyelőknek kiadott útmutatókban foglalt ajánlásokkal összhangban kell kitölteni.

4. cikk

A 2. cikk (1) bekezdése negyedik francia bekezdésének sérelme nélkül és az érintett tagállam kérésére, a Bizottság vállalja, hogy a 77/93/EGK irányelv 19. cikke (a) bekezdése 6. pontjának első francia bekezdése alapján meghatározott hálózat létrehozása során a feltartóztatásról szóló bejelentések megküldéséről gondoskodik, úgy, hogy a többi tagállam részére megküld egy kellő formában kitöltött és az ezen irányelv mellékletében előírt mintának megfelelő űrlapot.

5. cikk

A tagállamok az ebből az irányelvből folyó kötelezettségek teljesítéséhez lehetőleg a Bizottság által létrehozott hálózatot veszik igénybe.

6. cikk

Az érintett tagállam kérésére és a Bizottság által létrehozott hálózat keretein belül, a Bizottság továbbítja a feltartóztatásról szóló bejelentési űrlapokat az Európai és Földközi-tengeri Növényvédelmi Szervezet részére, amelynek a tagállamok a Szervezet létrehozásáról szóló egyezmény alapján kötelesek továbbítani a feltartóztatással kapcsolatos minden információt. Ebből következően, a Bizottság megküld e szervezet részére egy kellő formában kitöltött és a mellékletben előírt mintának megfelelő űrlapot, kihagyva azonban az űrlap 1., 2., 3., 15. c.-től g.-ig terjedő pontjait és 17. pontját.

7. cikk

(1) A tagállamok ennek az irányelvnek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított 3 hónap múlva hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok fogadják el.

(2) A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal hazai joguknak mindazon rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

8. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 1994. január 21-én.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 303., 1993.12.10., 19. o.

[2] HL L 26., 1977.1.31., 20. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 3. és 4. cikkben előírt űrlapminta

EURÓPAI KÖZÖSSÉG: HARMADIK ORSZÁGBÓL ÉRKEZŐ SZÁLLÍTMÁNY VAGY KÁROSÍTÓ SZERVEZET FELTARTÓZTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0003 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0003&locale=hu

Tartalomjegyzék