BH 2005.2.46 A közösség elleni izgatás törvényi tényállásában gyűlöletre uszít, aki másokat aktív, tevékeny gyűlöletre ingerel - A bűncselekmény (immateriális) veszélyeztető jellegéből következik, hogy a megvalósuláshoz nem elegendő csupán a veszély feltételezett volta (absztrakt veszély) - A veszély, a sérelem bekövetkezésének reális lehetőségét jelenti, vagyis olyan helyzet fennállását, amikor a folyamatnak a sérelem bekövetkezése irányába ható továbbfejlődése lehetőségével számolni kell - Nem elegendő az elkövető részéről annak előrelátása, hogy a felkeltett gyűlölet akár kiléphet az érzelmek zárt világából és mások számára is érzékelhetővé válik. Nem a vélemény-nyilvánítás szabadságával él, hanem gyűlöltre uszít az, aki erőszakos cselekedetre, ilyen magatartás vagy tevékenység kifejtésére hív fel akkor, ha a veszély nem csupán feltételezett, hanem a veszélyeztetett jogok konkrétak, és az erőszakos cselekedet közvetlenül fenyeget - A bűncselekmény megvalósulásához a fenti hármas követelmény megvalósulása elengedhetetlen [Btk. 269. §].

M. Gy. I. r. vádlott az egyik politikai párt kerületi szervezetének elnöke, és az e szervezet által negyedévente megjelentetett É. című lap felelős szerkesztője. H. L. II. r. vádlott az egyik politikai párt alelnöke és országgyűlési képviselő volt.

2001 augusztusában M. Gy. I. r. vádlott felkérésére H. L. II. r. vádlott augusztus hó 20-a alkalmából "Keresztyén Magyar Állam" címmel cikket írt, amely a párt É. című lapjában 12 000 példányban jelent meg.

A cikk az alábbiakat tartalmazta:

"Keresztyén Magyar Állam! Így szólíthatjuk meg a tíz évszázad megannyi mártíriumának aranyfedezete alapján ezeréves hazánkat. Az "erdélyi síkon, a dicsőség soha nem múló egébe tűnő ifjú és szabad Petőfi Sándor" szavaival tekintünk végig a "múltnak tengerén, hol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát: nagy tetteidet bajnok nemzetem/Európa színpadán mi is játszottunk/S a mienk nem volt a legkisebb szerep. /Úgy rettegé a föld kirántott kardunk./ Mint villámot éjjel a gyerek." Németh László pedig az egész Közép-Kelet Európára kiterjedő magyar nemzeti küldetésről ír, mely minőségi egységbe szervezi ezeket a népeket, s mely küldetés nélkül a magyar nép élete fokozatosan sorvadásnak indul. Keresztyén Magyar Állam! Micsoda szervező erő jelent meg benned és általad a Kárpátok koszorújában, s azon túl is sugározva a krisztusi etika kis és nagyközösséget, társadalmat, népeket, nemzeteket, "szép és ékes rendbe" állító diadalát. De Jézus Krisztus mondja: "Az én országom nem e világból való." Itt érthetjük meg minden magyar szenvedés igazi okát és értelmét. "Harcunk a magyar pokollal van" - írja Ady Endre. Ahol megjelenik Isten világot lebíró és éltető Lelkének világossága, ott elviselhetetlenül hisztérikus, majd hidegvérűen kiszámított és alantasan alpári lesz a negatív lélek, az ördög. Így jelent meg a pusztító, hisztérikus indulat képviseletében tatár, török, s nem utolsó sorban orosz: rombolni az ázsiai tér és idő feletti lelkialkat krisztusi tér és idő szerint megélt csodáit. S így jelent meg a hidegvérű alantas indulat képviseletében fél évezreden át Habsburg, Európa, mi több, a világ összességében legtehetségtelenebb és legkorlátoltabb uralkodó családja. De még ezt is kivédte volna a keresztyén magyar állam, ha nem jön a kiegyezéses önfeladás következtében a galíciai jöttmentek hada, kik megtestesült óemberként rágták és rágják szét a romjaiban a hősök csontjain mégis, csak azért is, mindig újra meg újra feltámadásra képes hont. Ha már az ő ószövetségi Sionuk elveszett bűneik, Isten elleni lázadásaik miatt, hát vesszen az újszövetségi életrend legígéretesebb magaslata: a magyar Sion is. Szintén Ady írja a magyar Sionról: "Ennyi zavar, vágy, indulat, zsidó nem tombolt soha semmiféle népben..." Miután pedig nem lehet minden palesztint kifüstölni nácikat is nem egyszer megszégyenítő fasiszta módszerekkel a Jordán partja mellől, hát jönnek megint a Duna partjára, hol internacionalistán, hol nemzetieskedve, hol kozmopolitán, még egyet rúgni a magyarba, hiszen kedvet kaptak hozzá. Ők hisztérikusak a megszólítástól is: Keresztyén Magyar Állam. Azt mondják: kirekesztő. Minden augusztus 20-án megszólal a hamis tétel magyart kisemmiző rikácsolásukban: Szent István befogadó magyar állama. Németh László minderről azt mondja, hogy szeretnénk mi ma olyan tiszta helyzetet, mint Szent István többnyelvű államában volt, ahova hazafiság leple alatt a többségbe nem hazudhatta át magát a kisebbségi. Hát halld meg magyar az ezredik keresztyén magyar állami év ezer évi ősi jussán és jogfolytonosságán alapuló, egyetlen életre vezető üzenetét: Rekeszd ki őket! Mert ha nem teszed meg, ők teszik meg veled! Erre figyelmeztet minket ezer év kínja, megrabolt és ezerszer is kifosztott hazánk ama "magasban" mégis meglévő öröksége, és nem utolsó sorban Ramallah kődobáló fiai."

Az idézett írást H. L. II. r. vádlott a rádióban felolvasta, a felolvasás révén a cikk hanganyaga rögzítésre került, majd 2001. szeptember hó 4-én 6 óra 55 perc és 7 óra 55 perckor a rádió "Zsinórmérték, vallási lélekébresztő" című műsorában adásba került. H. L. volt országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2001. december hó 18-án kelt határozatával felfüggesztette. M. Gy. I. r. és H. L. II. r. vádlottak ellen a Központi Ügyészségi Nyomozóhivatal nyújtott be vádiratot, melyben a vádlottakat a vádiratban, az előbbiekben idézett cikkből kiemelésre került szövegrészek, mint tényállás alapján 1 rb., a Btk. 269. § b) pontjába ütköző közösség elleni izgatás bűntettével, mint társtetteseket, melyet H. L. II. r. vádlott folytatólagosan követett el, vádolta. A tárgyaláson jelen lévő ügyész a minősítés változatlanul hagyása mellett a tényállást pontosítva, az egész, H. L. által írt cikket a vád tárgyává tette.

A megyei bíróság M. Gy. I. r. és H. L. II. r. vádlottakat bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett közösség elleni izgatás bűntettében, melyet H. L. II. r. vádlott folytatólagosan követett el. M. Gy. I. r. vádlottat 350 napi tétel, napi tételenként 1500 forint, összesen 525 000 forint pénzbüntetésre, H. L. II. r. vádlottat 1 év 6 hónapi, végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

A polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasította. A megyei bíróság rendelkezett a bűnügyi költség viseléséről is.

Az ítélet ellen M. Gy. I. r., és H. L. II. r. vádlottak felmentésükért, az I. r. vádlott meghatalmazott védője bűncselekmény hiányában, a II. r. vádlott meghatalmazott védője a büntetőeljárás megszüntetése érdekében, illetve védencének ugyancsak bűncselekmény hiányában való felmentése végett fellebbezett.

Az ügyész az elsőfokú ítéletet a tárgyaláson mindkét vádlottra nézve tudomásul vette.

A ügyészség átiratában a tényállásnak az újságcikk terjesztésével történő kiegészítését, egyebekben az ítélet helybenhagyását indítványozta.

A fellebbviteli főügyészség nyilvános ülésen megjelent képviselője a Legfőbb Ügyészség írásbeli indítványát fenntartva az elsőfokú határozat helybenhagyására tett indítványt.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!