Tippek

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

31993L0083[1]

A Tanács 93/83/Egk irányelve (1993. szeptember 27.) a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról

A TANÁCS 93/83/EGK IRÁNYELVE

(1993. szeptember 27.)

a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról

I. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1) Ezen irányelv alkalmazásában "műhold" minden olyan frekvenciasávon működő műhold, amely a távközlési jog szerint nyilvánosság általi vételre szánt jelek sugárzására, vagy pedig zártkörű, egyéni kommunikáció céljára van fenntartva. Az utóbbi esetben azonban a körülményeknek, amelyek között a jelek egyéni vétele történik, az előző esethez hasonlónak lenniük.

(2)

a) Ezen irányelv alkalmazásában "műholdas nyilvánossághoz közvetítés" az a cselekmény, amikor a műsorsugárzó szervezet ellenőrzése és felelőssége mellett a nyilvánosság általi vételre szánt műsorhordozó jeleket a műhold felé, majd onnan a Föld felé vezető megszakítatlan közvetítési láncba juttatják.

b) A műholdas nyilvánossághoz közvetítésre csak abban a tagállamban kerül sor, ahol a műsorsugárzó szervezet ellenőrzése és felelőssége mellett a műsorhordozó jeleket a műhold felé, majd onnan a Föld felé vezető megszakítatlan közvetítési láncba juttatják.

c) A kódolt műsorhordozó jelek esetén a műholdas nyilvánossághoz közvetítés akkor valósul meg, ha a kód feloldásához szükséges eszközt a műsorsugárzó szervezet vagy annak hozzájárulásával más bocsátotta a nyilvánosság rendelkezésére.

d) Amikor a műholdas nyilvánossághoz közvetítés olyan nem közösségi államban történik, amely nem biztosítja a II. fejezetben előírt védelmi szintet,

i. ha a műsort hordozó jeleket egy tagállamban található fellövést végző állomásról közvetítik a műholdhoz, ezt a műholdas nyilvánossághoz közvetítési cselekményt a tagállamban végbemenő cselekménynek kell tekinteni, és a II. fejezetben foglalt jogok azzal a személlyel szemben érvényesíthetők, aki ezt a fellövést végző állomást működteti; vagy

ii. ha ilyen tagállamon belüli fellövést végző állomás nincs használatban, de valamely tagállamban letelepedett műsorsugárzó szervezet adott megbízást a műholdas nyilvánossághoz közvetítési cselekményre, akkor úgy kell tekinteni, hogy ez a cselekmény abban a tagállamban történt, amelyben a műsorsugárzó szervezet Közösségen belüli fő telephelye található, és a II. fejezetben meghatározott jogok ezzel a szervezettel szemben érvényesíthetők.

(3) Ezen irányelv alkalmazásában "vezetékes továbbközvetítés" a másik tagállamból származó, a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsor vezetékes vagy vezeték nélküli - ideértve a műholdas közvetítést is - eredeti közvetítésének egyidejű, változatlan és teljes terjedelmű, vezetékes vagy mikrohullámú rendszeren keresztüli, nyilvánosság általi vételre szánt továbbközvetítése, függetlenül attól, hogy a vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások üzemeltetői milyen módon kapják meg a műsorhordozó jeleket a műsorszolgáltató szervezettől a továbbközvetítés céljából.

(4) Ezen irányelv alkalmazásában "jogkezelő szervezet" az a szervezet, amely egyetlen vagy egyik fő céljaként kezeli vagy érvényesíti a szerzői és szomszédos jogokat.

(5) Ezen irányelv alkalmazásában a filmalkotás vagy audiovizuális mű főrendezőjét a mű szerzőjének vagy egyik szerzőjének kell tekinteni. A tagállamok rendelkezhetnek más személyek társszerzővé minősítéséről is.

II. FEJEZET

MŰHOLDAS MŰSORSUGÁRZÁS

2. cikk

Sugárzási jog

A tagállamok kizárólagos jogot biztosítanak a szerző számára szerzői jogi védelemben részesülő műveinek műholdas nyilvánossághoz közvetítése engedélyezésére e fejezet rendelkezéseinek megfelelően.

3. cikk

A sugárzási jogok megszerzése

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 2. cikkben említett engedély csak szerződés útján legyen megszerezhető.

(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a jogkezelő szervezet és a műsorsugárzó szervezet közötti, a művek meghatározott csoportjára vonatkozó kollektív szerződés kiterjeszthető az azonos csoportba tartozó azon jogosultakra is, akiket a jogkezelő szervezet nem képvisel, feltéve, hogy:

- a műholdas nyilvánossághoz közvetítés az ugyanazon műsorsugárzó általi földi sugárzással egyidejűleg történik, és

- a nem képviselt jogosult bármikor kizárhatja a kollektív szerződés kiterjesztését műveire és jogait egyénileg vagy közösen gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazandó a filmalkotásokra, ideértve a filmelőállításhoz hasonló eljárással előállított alkotásokat is.

(4) Ha valamely tagállam joga a (2) bekezdéssel összhangban rendelkezik a kollektív szerződés kiterjesztéséről, e tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot azokról a műsorsugárzó szervezetekről, amelyek jogosultak ezen jogszabályok alapján eljárni. A Bizottság ezt az információt az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (C sorozat) közzéteszi.

4. cikk

Az előadók, hangfelvétel-előállítók és műsorsugárzó szervezetek jogai

(1) A műholdas nyilvánossághoz közvetítés esetében az előadók, hangfelvétel-előállítók és műsorsugárzó szervezetek jogainak védelmére a 92/100/EGK irányelv 6., 7., 8., és 10. cikke irányadó.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, a 92/100/EGK irányelv szerinti "vezeték nélküli sugárzás" fogalmába beleértendő a műholdas nyilvánossághoz közvetítés is.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt jogok gyakorlására a 92/100/EGK 2. cikkének (7) bekezdése és 12. cikke alkalmazandó.

5. cikk

A szerzői jog és szomszédos jogok kapcsolata

A szerzői joggal szomszédos jogok ebben az irányelvben foglalt védelme nem érinti és semmilyen módon nem befolyásolja a szerzői jogok védelmét.

6. cikk

A védelem minimális szintje

(1) A tagállamok szélesebb körű védelmet is nyújthatnak a szomszédos jogi jogosultaknak, mint amelyet a 92/100/EGK irányelv 8. cikke megkövetel.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásánál a tagállamok az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében szereplő meghatározásokat figyelembe veszik.

7. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Az ezen irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében foglalt jogok időbeli hatálya tekintetében a 92/100/EGK irányelv 13. cikkének (1), (2), (6), és (7) bekezdését kell alkalmazni. A 92/100/EGK irányelv 13. cikkének (4) és (5) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell.

(2) A szerzői művek és egyéb védelem alatt álló teljesítmények felhasználására vonatkozó szerződésekre, amelyek a 14. cikk (1) bekezdésében említett napon hatályban vannak, 2000. január 1-jétől - ha ezután az időpont után szűnnének meg - az 1. cikk (2) bekezdését, valamint a 2. és 3. cikket kell alkalmazni.

(3) Ha egy nemzetközi koprodukciós megállapodás, amely egy tagállami társproducer valamint egy vagy több más tagállamból vagy egyéb harmadik országokból származó társproducer között a 14. cikk (1) bekezdésben meghatározott időpont előtt jött létre, kifejezetten rendelkezik a felhasználási jogok felosztásának rendszeréről a társproducerek között földrajzi területek szerint mindenfajta nyilvánossághoz közvetítés esetére, anélkül, hogy különbséget tenne a műholdas nyilvánossághoz közvetítésre illetve az egyéb eszközzel történő közvetítésre alkalmazandó rendelkezések között, és ha a koprodukció műholdas nyilvánossághoz közvetítése sértené egy meghatározott területen az egyik társproducer vagy jogutódja kizárólagos jogát, különösen a nyelvi kizárólagosságot, akkor a társproducer vagy jogutódja által a műholdas nyilvánossághoz közvetítésre adott engedélyhez szükséges e kizárólagosság jogosultjának előzetes hozzájárulása, legyen az akár társproducer, akár annak jogutódja.

III. FEJEZET

VEZETÉKES TOVÁBBKÖZVETÍTÉS

8. cikk

A vezetékes továbbközvetítés joga

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a más tagállamokból származó műsorok területükön történő vezetékes továbbközvetítése esetén az irányadó szerzői és szomszédos jogokat tiszteletben tartják, és hogy az ilyen továbbközvetítés a szerzői és szomszédos jogi jogosultak, valamint a kábelszervezetek közötti egyéni vagy kollektív szerződés alapján valósul meg.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok 1997. december 31-ig fenntarthatják az olyan törvényi engedélyre vonatkozó szabályozást, amely 1991. július 31-én még érvényben van, vagy amelyről a nemzeti jogszabályok ekkor kifejezetten rendelkeztek.

9. cikk

A vezetékes továbbközvetítés jogának gyakorlása

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a szerzői vagy szomszédos jogi jogosultak azon joga, hogy egy kábelszervezetnek a vezetékes továbbközvetítésre engedélyt adjanak vagy azt megtagadják, csak jogkezelő szervezet útján gyakorolható.

(2) Ha a jogosult jogainak érvényesítését nem ruházta át jogkezelő szervezetre, az azonos fajtájú jogok érvényesítését végző szervezetet kell a jogainak érvényesítésére megbízottnak tekinteni. Ha több jogkezelő szervezet foglalkozik ilyen jogok érvényesítésével, a jogosult szabadon választhat, hogy közülük melyiket kell a jogainak érvényesítésére megbízottnak tekinteni. Az e bekezdésben említett jogosult ugyanazokkal a jogokkal valamint kötelezettségekkel rendelkezik a kábelszervezet és a jogainak érvényesítésére megbízottnak tekintendő jogkezelő szervezet között megkötött szerződésből eredően, mint azok a jogosultak, akik a jogkezelő szervezetet megbízták; e jogosult jogait az érintett tagállam által meghatározandó - legfeljebb három évig terjedő - időtartamon belül érvényesítheti, amelyet a művét vagy egyéb védelem alatt álló teljesítményét tartalmazó továbbközvetítéstől kell számítani.

(3) Bármely tagállam rendelkezhet úgy, hogy ha egy jogosult engedélyezi művének vagy egyéb védelem alatt álló teljesítményének első továbbközvetítését területén belül, akkor úgy kell tekinteni, hogy beleegyezett vezetékes továbbközvetítési jogainak egyéni joggyakorlás helyett ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelő gyakorlásába.

10. cikk

A vezetékes továbbközvetítés jogának műsorsugárzó szervezet általi gyakorlása

A tagállamok biztosítják, hogy a 9. cikk nem alkalmazandó a műsorsugárzó szervezet által saját műsora tekintetében gyakorolt jogokra, tekintet nélkül arra, hogy az érintett jogok a sajátjai, vagy ezeket más szerzői és/vagy szomszédos jogi jogosultak ruházták rá át.

11. cikk

Közvetítők

(1) Ha nem jön létre megállapodás egy műsorsugárzás vezetékes továbbközvetítésének engedélyezéséről, a tagállamok biztosítják, hogy bármely fél igénybe vehesse egy vagy több közvetítő közreműködését.

(2) A közvetítők feladata a tárgyalások segítése. Ezenkívül javaslatokat is tehetnek a felek számára.

(3) Ha a (2) bekezdésben említett javaslat előterjesztését követő három hónapon belül egyik fél sem él ellenvetéssel, úgy kell tekinteni, hogy azt valamennyi fél elfogadta. A javaslatot vagy bármely ehhez kapcsolódó ellenvetést a felek számára a jogi iratok kézbesítésére alkalmazandó szabályoknak megfelelően kell kézbesíteni.

(4) A közvetítőket úgy kell kiválasztani, hogy függetlenségükhöz és pártatlanságukhoz ne férjen kétség.

12. cikk

A tárgyalási pozíciókkal való visszaélés megakadályozása

(1) A tagállamok megfelelő polgári vagy közigazgatási jogi rendelkezésekkel biztosítják, hogy a felek a vezetékes továbbközvetítés engedélyezésére vonatkozó tárgyalásokat jóhiszeműen kezdjék meg és folytassák le, továbbá hogy jogos indok nélkül a tárgyalásokat ne akadályozhassák meg, illetve ne hátráltathassák.

(2) Az a tagállam, amelynek területén a 14. cikk (1) bekezdésében megjelölt időpontban van olyan szerv, amely hatáskörrel rendelkezik olyan esetekben, amikor az adott tagállamban valamely műsor vezetékes nyilvánossághoz közvetítésének jogát egy műsorsugárzó szervezet indokolatlanul megtagadta vagy azt ésszerűtlen feltételekkel ajánlotta fel, az ilyen szervet fenntarthatja.

(3) A (2) bekezdés a 14. cikk (1) bekezdésében említett időponttól számított nyolcéves átmeneti időszakban alkalmazandó.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Közös jogkezelés

Ez az irányelv nem érinti a közös jogkezelő szervezetek tevékenységének tagállami szabályozását.

14. cikk

Záró rendelkezések

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1995. január 1. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3) A Bizottság legkésőbb 2000. január 1-jéig jelentést készít az Európai Parlament, a Tanács, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottság számára ezen irányelv alkalmazásáról, és szükség esetén további javaslatokat tesz az irányelvnek a rádió- és az televíziós ágazat fejlődése szerinti kiigazítására.

15. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0083 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0083&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993L0083-20190606 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993L0083-20190606&locale=hu