3160/2014. (V. 22.) AB végzés

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Solymár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 4/2013. (I. 29.) rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

Indokolás

[1] Az indítványozó alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságnál.

[2] Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése szerinti eljárásban Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Solymár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 4/2013. (I. 29.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszt terjesztett elő. Előadta, hogy Solymáron három lakóingatlannal rendelkezik, amelyek használhatóságát - álláspontja szerint - a solymári önkormányzat - többek között a támadott rendelettel - ellehetetleníti. A támadott Ör. - az indítványozó véleménye szerint - sérti az Alaptörvény N) cikkében meghatározott átlátható költségvetési gazdálkodás elvét; a T) cikk (3) bekezdését, mert jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel; az I. cikk (1) bekezdése szerinti az alapvető jogok tiszteletben tartásának elvét; az V. cikk szerinti jogos védelem alapvető elvét; a VI. cikk szerinti jó hírnévhez való jogát, mivel a polgármester valótlanságokat terjeszt, rágalmaz; a XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát, mivel lakóingatlanán az építkezést ellehetetlenítik, amellyel így rendelkezni nem tudnak; a XV. cikk (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott hátrányos megkülönböztetés tilalmát; a XX. cikk (1) bekezdésében meghatározott testi és lelki egészséghez való jogát; a XXII. cikk szerinti emberhez méltó lakhatás feltételeinek biztosítására törekvés elvét, mivel az önkormányzati cselekvések arra irányulnak, hogy azt tönkretegyék; a XXIV. cikk (1) bekezdésében meghatározott tisztességes eljárás elvét és a XXV. cikke szerinti közhatalmat gyakorló szervhez fordulás jogát.

[3] Az Abtv. 26. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybíróság eljárása kivételesen akkor is kezdeményezhető, ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem, és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó már kimerítette. Az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 30. § (1) bekezdése alapján az Abtv. 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan napon belül lehet írásban benyújtani. Az Ör. - a 2013. január 29-i kihirdetését követő 30. napon - 2013. február 28-án lépett hatályba.

[4] Az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 28. § (1) bekezdése szerint a beadványt a benyújtására nyitva álló törvényi határidőben, az egyéb határidőhöz kötött eljárási cselekményt a megtételére megjelölt határidőben kell az érkeztetésére az Abtv. alapján jogosult szervhez személyesen benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. Az Ör. tekintetében az Abtv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott határidő 2013. augusztus 27. Az indítványozó alkotmányjogi panaszát az Abtv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn túl, elkésetten 2013. december 10-én postai úton terjesztette elő és az 2013. december 13-án érkezett az Alkotmánybíróságra.

[5] Az alkotmányjogi panasz nem fogadható be, mert az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 30. § (1) bekezdésének, ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadását az Ügyrend 30. § (2) bekezdés d) pontja alapján visszautasította.

Budapest, 2013. május 19.

Dr. Kovács Péter s. k.,

tanácsvezető alkotmánybíró

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Juhász Imre s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

előadó alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/1904/2013.

Tartalomjegyzék