31992R3508[1]

A Tanács 3508/92/EGK rendelete (1992. november 27.) egyes közösségi támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerének létrehozásáról

A Tanács 3508/92/EGK rendelete

(1992. november 27.)

egyes közösségi támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerének létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 8-i 729/70/EGK tanácsi rendelet [4] értelmében a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) által finanszírozott műveleteket ténylegesen megvalósították és előírásszerűen hajtották végre, továbbá hogy megakadályozzák a szabálytalanságokat és kezeljék azokat; mivel a különböző strukturális alapok műveleteinek egymás közötti, és az Európai Beruházási Bank, valamint az egyéb meglévő pénzügyi eszközök tevékenységeivel történő összehangolása tekintetében a 2052/88/EGK rendelet végrehajtására irányuló rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 10-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet [5] 23. cikke ugyanezen kötelezettségről rendelkezik az agrárstrukturális politikát illetően;

mivel eddig a különböző támogatási programokat, eltérő szerkezetük eredményeként, a tagállamok az egyes programokhoz tartozó különálló szabályok szerint kezelték és ellenőrizték; mivel mindamellett, a közös agrárpolitika reformjának részeként a jelenlegi piaci intézkedéseket átszervezve a Közösség mind a növénytermesztési, mind az állattenyésztési ágazatokban a termelők nagymértékű közvetlen támogatása mellett döntött;

mivel az igazgatási és ellenőrzési mechanizmusoknak az új helyzethez való igazítása, valamint azok hatékonyságának és használhatóságának javítása érdekében szükség van a szántóföldi növények, marha- és borjúhús-előállítás, valamint a bárány- és kecskehús- előállítás támogatási programjait, továbbá a hegyvidéki és bizonyos hátrányos helyzetű térségeken folytatott gazdálkodásra vonatkozó meghatározott intézkedéseket felölelő új, integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer kidolgozására; mivel intézkedés szükséges a megművelt területekhez kapcsolódó egyéb támogatási programoknak egy későbbi időpontban a rendszerbe történő esetleges beillesztésére;

mivel az integrált rendszer különböző összetevői potenciálisan hatékonyabb igazgatást és ellenőrzést eredményeznek azon közösségi programok esetében, amelyek nem tartoznak e ren- delet hatálya alá; mivel a tagállamokat ezért fel kell hatalmazni arra, hogy azzal a feltétellel vegyék igénybe a rendszert, hogy semmilyen módon nem járnak el az érintett kikötések ellenében;

mivel az ilyen rendszer összetettsége és a feldolgozandó támogatási kérelmek nagy száma következtében alapvető fontosságú a megfelelő technikai erőforrások, valamint igazgatási és ellen- őrzési módszerek használata; mivel ennek eredményeképpen az integrált rendszernek valamennyi tagállamban egy számítógépes adatbázist, a mezőgazdasági parcellák alfanumerikus azonosítási rendszerét, a gazdálkodók támogatási kérelmeit, összehangolt ellenőrzési rendszert, továbbá az állattenyésztési ágazatban az állatok azonosításának és nyilvántartásának rendszerét tartalmazza;

mivel az összegyűjtött adatok adminisztrációja és a támogatási kérelmek alátámasztására való felhasználása szükségessé teszi a keresztellenőrzéseket lehetővé tevő nagy teljesítményű számítógépes adatbázis létrehozását;

mivel a területalapú támogatási rendszerek rendeltetésszerű alkalmazásának kulcseleme a mezőgazdasági parcellák azonosítása; mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi módszerek bizonyos hiányosságokkal küzdenek; mivel intézkedéseket kell tenni egy alfanumerikus azonosítási rendszer létrehozására, ahol szükséges, kezdetben távérzékelés segítségével;

mivel a hatékony ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében a területalapú támogatási kérelmeket legkésőbb az első negyedévben kell benyújtani; mivel mindamellett, a tagállam indokolt esetben felhatalmazást kaphat, hogy későbbi időpontot alkalmazzon; mivel 1993-ban, tekintettel az integrált rendszer megvalósítási nehézségeire, megengedett a későbbi időpont alkalmazása;

mivel az állattenyésztési ágazatban a hatékony ellenőrzés megköveteli az állatok azonosítását és nyilvántartását; mivel e célból az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról szóló, 1992. november 27-i 92/102/EGK tanácsi irányelv [6] egyedi rendelkezéseket tartalmaz; mivel ezért célszerű utalni erre az irányelvre;

mivel a támogatási kérelmekre vonatkozó részletes szabályokat továbbra is az egyes ágazati rendelkezések tartalmazzák; mivel mindamellett, az egyszerűsítés érdekében a tagállamoknak felhatalmazást kell kapniuk arra, hogy engedélyezhessék egyetlen kérelemnek több támogatási programhoz történő benyújtását;

mivel az új rendszer egyik fő előnye az integrált ellenőrzési rendszer bevezetése minden egyes tagállamban, elkerülve ezáltal az azonos típusok ágazati ellenőrzésének bármiféle ismétlődését; mivel ennek eredményeként a közös agrárpolitika reformjával szükségessé tett ellenőrzések fokozását az ellen- őrzések számának lényeges növelése nélkül kell elérni; mivel a benyújtott kérelmeket a számítógépre vitt adatbázisok segítségével végzett alapos adminisztratív ellenőrzésnek kell alávetni, mivel eddig az adminisztratív ellenőrzéseket rendszeresen helyszíni ellenőrzések egészítették ki; mivel a területeken végzett helyszíni ellenőrzéseket széles körben távérzékelés válthatja fel;

mivel az integrált rendszer bevezetésének költsége magas járulékos költségvetési terheket jelenthet a tagállamok számára; mivel következésképpen intézkedést kell tenni ennek egy bizonyos ideig tartó részfinanszírozására; mivel a tagállamok fennálló termelési struktúráinak sokféleségét figyelembe kell venni; mivel ennek eredményeként intézkedések szükségesek a pénzügyi hozzájárulás oly módon történő megosztására, hogy az különösen vegye figyelembe a tagállamokban a mezőgazdasági üzemek számát, az állatállomány számát és a mezőgazdasági területet;

mivel intézkedéseket kell tenni az integrált rendszer összes elemének fokozatos végrehajtására,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az egyes tagállamoknak integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (a továbbiakban: "integrált rendszer") kell létrehozniuk, amely alkalmazandó:

a) a növénytermesztési ágazatban:

- az egyes szántóföldi növények termelői számára az 1765/92/EGK rendelettel [7] létrehozott támogatási rendszerre;

b) az állattenyésztési ágazatban:

- a 805/68/EGK rendelet [8] 4. cikke a)-h) pontjában megállapított támogatási intézkedésekre a marha- és borjúhústermelők számára,

- a 3013/89/EGK rendelettel [9] megállapított támogatási intézkedésekre a bárányhústermelők számára,

- a 2328/91/EGK rendelettel [10] megállapított, a hegyvidéki és bizonyos hátrányos helyzetű térségekben folytatott gazdálkodásra vonatkozó különleges intézkedésekre, a szarvasmarhák, juhok, kecskék és lófélék tekintetében meghatározott kiegyenlítő juttatásokat illetően,

a továbbiakban: "közösségi programok".

(2) A Tanács minősített többséggel, a Bizottság javaslatára, kiterjesztheti az integrált rendszer körét más közösségi támogatási programokra is.

(3) Az e rendelet hatálya alá nem tartozó közösségi programok alkalmazása során, az ilyen programokban szabályozott különös rendelkezések, különösen a támogatás odaítélésének feltételeit illető kikötések ellenére, a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszereikbe foglalhatják az integrált rendszer egy vagy több igazgatási, technikai vagy adatfeldolgozási összetevőjét.

A tagállamok ezt a lehetőséget kiterjeszthetik a nemzeti rendszerekre is, és az integrált rendszerből származó információkat statisztikai célokra felhasználhatják.

Mielőtt élnének ezekkel a lehetőségekkel, a tagállamok kötelesek szándékaikról kellő időben tájékoztatni a Bizottságot.

A Bizottságnak biztosítania kell, hogy ennek a lehetőségnek az igénybevétele következtében ne szenvedjen sérelmet az ágazati rendeletek vagy e rendelet rendelkezéseinek a betartása.

(4) Az 1. bekezdésben említett intézkedések alapján biztosított egyedi rendelkezések sérelme nélkül, ennek a rendeletnek a tekintetében:

- a "gazdálkodó" az az egyéni mezőgazdasági termelő, aki természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja - a csoport és tagjai részére a nemzeti jogszabályok által biztosított jogállástól függetlenül -, és akinek az üzeme a Közösség területén belül található,

- az "üzem" a gazdálkodó által irányított összes olyan termelési egység, amely ugyanazon tagállam területén helyezkedik el,

- a "mezőgazdasági parcella" az a folytonos földterület, amelyen egyetlen gazdálkodó egyetlen növényfajtát termeszt. A 12. cikkben szabályozott eljárással összhangban a Bizottságnak el kell fogadnia a mezőgazdasági parcellák különös felhasználási módjaira vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket, különösen a vegyes növénykultúrák és a közösen használt területek tekintetében.

2. cikk

Az integrált rendszer a következő elemeket tartalmazza:

a) számítógépes adatbázis;

b) a mezőgazdasági parcellák alfanumerikus azonosító rendszere;

c) a haszonállatok azonosításának és nyilvántartásának alfanumerikus rendszere;

d) támogatási kérelmek;

e) integrált ellenőrzési rendszer.

3. cikk

(1) A számítógépes adatbázisnak rögzítenie kell a kérelmekből származó adatokat valamennyi mezőgazdasági üzemre vonatkozóan. Ennek az adatbázisnak különösen az előző, leg- alább három egymást követő naptári, illetve értékesítési évre vonatkozó adatokhoz való közvetlen és azonnali hozzáférést kell lehetővé tennie a tagállam illetékes hatóságán keresztül.

(2) A tagállamok decentralizált adatbázisokat is kidolgozhatnak azzal a feltétellel, hogy ezeket, valamint az adatok nyilvántartásához és hozzáféréséhez szükséges igazgatási eljárásokat egységesen alakítják ki a tagállam területén, és azok egymással kompatibilisek.

4. cikk

A mezőgazdasági parcellák alfanumerikus azonosítási rendszerét az ingatlan-nyilvántartási térképek és okiratok, egyéb térképészeti adatok vagy légi fényképek, műholdról készült fényképek, illetve más, a fentiekkel egyenértékű forrás alapján vagy ezek közül több mint egynek a felhasználásával kell létrehozni.

5. cikk

A haszonállatok azonosítási és nyilvántartási rendszerét, melyet az e rendelettel szabályozott támogatás odaítélésekor szükséges figyelembe venni, a 92/102/EGK irányelv 4., 5., 6. és 8. cikkével összhangban kell létrehozni.

6. cikk

(1) Annak érdekében, hogy az e rendelettel szabályozott egy vagy több közösségi program támogatására jogosult legyen, minden egyes gazdálkodónak "területi" támogatás iránti kérelmet kell benyújtania minden egyes évre a következők feltüntetésével:

- mezőgazdasági parcellák, beleértve azokat a területeket is, melyeken takarmánynövényeket termesztenek, valamint a szántóföldekre vonatkozó területpihentetési intézkedések körébe eső mezőgazdasági parcellák, továbbá az ugaroltatott parcellák,

- adott esetben, bármilyen egyéb szükséges információ, melyet a közösségi támogatásokra vonatkozó rendeletek vagy az illető tagállam írnak elő.

(2) A területalapú támogatási kérelmet a tagállamok által az első negyedéven belül meghatározott határidőig kell benyújtani. Mindamellett:

- 1993-ban a tagállamok a határidőt legkésőbb az 1765/92/EGK rendelet 10., 11. és 12. cikkében megjelölt időpontokra tűzhetik ki,

- a következő években a Bizottság a 12. cikkben szabályozott eljárással összhangban engedélyezheti a tagállamok számára, hogy a határidőt április 1. és az 1765/92/EGK rendelet 10., 11. és 12. cikkében megjelölt időpont között tűzzék ki, feltéve hogy a tagállamok képesek indoklással alátámasztani ennek az időpontnak a szükségességét, különös tekintettel a Bizottságnak benyújtott részletes munkatervre, amely igazolja a következő albekezdésben foglalt előírások teljesítését.

Mindenesetre, a határidőt többek között annak az időnek a figyelembevételével kell kitűzni, mely - a támogatás megfelelő adminisztratív és pénzügyi lebonyolítása érdekében - a tárgyra vonatkozó összes adat rendelkezésre állásához, valamint a 8. cikk szerint végrehajtandó ellenőrzésekhez szükséges.

(3) A tagállamok eldönthetik, hogy a "területalapú" támogatási kérelemnek elegendő-e csak az előző évben benyújtott "területalapú" támogatási kérelemhez képest beállt változásokat tartalmaznia.

(4) A "területalapú" támogatási kérelmekhez bizonyos módosítások nyújthatók be, feltéve hogy azokat az illetékes hatóságok legkésőbb az 1765/92/EGK rendelet 10., 11. és 12. cikkében megjelölt időpontig megkapják.

(5) A "területalapú" támogatási kérelmet, amelyet a 4. bekezdéssel összhangban szükség esetén módosítottak, az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett program alapján benyújtott támogatási kérelemnek kell tekinteni.

(6) Minden egyes bejelentett mezőgazdasági parcellához a gazdálkodóknak fel kell tüntetniük annak területét és elhelyezkedését, lehetővé téve ezáltal a parcella azonosítását a mezőgazdasági parcellák alfanumerikus azonosító rendszerében.

(7) Azok a gazdálkodók, akik kizárólag nem közvetlenül a mezőgazdasági területhez kapcsolódó támogatásért folyamodnak, felmenthetők a "területalapú" támogatási kérelem benyújtásának követelménye alól.

(8) Annak érdekében, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett közösségi programok vagy intézkedések valamelyikének megfeleljenek, az egyes gazdálkodóknak egy vagy több "haszonállat"-támogatási kérelmet kell benyújtaniuk legkésőbb az érintett programok által meghatározott határidőben.

(9) Amennyiben a támogatási kérelmet vagy módosításait kiegészítő okiratokkal kell ellátni, az ilyen okiratokat a kérelem részének kell tekinteni.

(10) A közösségi szabályok szerinti kérelmek benyújtására megszabott időpontok és határidők betartása mellett a tagállamok dönthetnek úgy, hogy egy önálló kérelem tartalmazhatja a következőket:

- több "haszonállat" támogatási kérelem,

- egy "területalapú" támogatási kérelem és egy vagy több "haszonállat" támogatási kérelem.

7. cikk

Az integrált ellenőrzési rendszernek az összes benyújtott támogatási kérelemre vonatkoznia kell, különösen az adminisztratív ellenőrzések, a helyszíni ellenőrzések és, adott esetben, a légi vagy műholdas távérzékeléssel történő vizsgálatok tekintetében.

8. cikk

(1) A tagállamoknak a támogatási kérelmekre vonatkozóan adminisztratív ellenőrzéseket kell végezniük.

(2) Az adminisztratív ellenőrzéseket a mezőgazdasági gazdaságokat reprezentáló mintát lefedő helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni. A tagállamoknak mintavételezési tervet kell készíteniük az összes ilyen ellenőrzéshez.

(3) Az egyes tagállamoknak ki kell jelölniük az e rendeletben előírt ellenőrzések koordinálásáért felelős hatóságot.

(4) A nemzeti hatóságok, külön szabályozott feltételek mellett, felhasználhatják a távérzékelést a mezőgazdasági parcellák területének meghatározására, a termesztett növénykultúrák azonosítására és állapotuk vizsgálatára.

(5) Abban az esetben, ha a tagállamok illetékes hatóságai az e rendelet szerint elvégzendő feladatok bizonyos vonatkozásaiban szakosított ügynökségeket vagy cégeket bíznak meg, fenn kell tartaniuk az ilyen munka felett az ellenőrzést és felelősségüket.

9. cikk

A tagállamoknak az összegyűjtött adatok védelmére meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket.

10. cikk

(1) A Közösség hozzájárul a tagállamoknak az e rendeletben említett számítógépes és ellenőrzési rendszerek bevezetése, valamint a légi felvételek vagy műholdas képek beszerzése és azok elemzése során felmerülő költségeihez.

A Közösség az ingatlan-nyilvántartási térképek naprakésszé tételének költségeihez nem járul hozzá.

(2) A közösségi pénzügyi hozzájárulást az 1992-től kezdődő hároméves időszakra kell megadni az e célra elkülönített előirányzatok keretein belül.

A teljes összeget a következők szerint kell felosztani a tagállamok között:

Belgium | 2,3 % |

Dánia | 2,4 % |

Németország | 10,1 % |

Görögország | 8,7 % |

Spanyolország | 18,1 % |

Franciaország | 14,6 % |

Írország | 4,5 % |

Olaszország | 20,1 % |

Luxemburg | 0,6 % |

Hollandia | 3,0 % |

Portugália | 5,7 % |

Nagy-Britannia | 9,9 % |

A Közösség hozzájárulása nem lehet nagyobb az érintett tagállamoknak az adott költségvetési évben az (1) bekezdés értelmében meghatározott elszámolható kiadásokra teljesített kifizetései 50 %-ánál.

(3) Az ECU-ben és a nemzeti fizetőeszközökben kifejezett összegeket a folyó naptári év első munkanapján érvényes, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett árfolyamokon kell átváltani.

11. cikk

(1) A Bizottságot az integrált rendszer megvalósítási munkáinak előrehaladásáról rendszeres időközönként tájékoztatni kell. A Bizottság eszmecserét szervez a tagállamok között e tárgyban.

(2) Az érintett illetékes hatóságok kellő időben történő tájékoztatását követően a Bizottság tisztviselői a következőket végezhetik el:

- az integrált rendszer létrehozása érdekében tett intézkedések összességére, valamint a 10. cikkben meghatározott közösségi társfinanszírozáshoz bejelentett kiadási tételek elszámolhatóságára vonatkozó bármilyen vizsgálat vagy ellen- őrzés,

- a 8. cikk (5) bekezdésében említett szakosított ügynökségeknél vagy cégeknél végzett ellenőrzések.

Az érintett tagállamok tisztviselői részt vehetnek az ilyen ellenőrzéseken.

Az előzőekben említett ellenőrzési jogkörök nem érintik a nemzeti büntető jogszabályok előírásainak alkalmazását, amelyek fenntartanak bizonyos hatásköröket a nemzeti jogszabályokban kifejezetten megjelölt tisztviselők számára. Bizottsági tisztviselők különösen nem vehetnek részt a tagállamok büntető törvényei alapján gyanús személyeknél tartott házkutatásokban vagy azok hivatalos kihallgatásán. Az ilyen úton nyert információkhoz azonban hozzá kell férniük.

(3) A tagállamoknak az integrált rendszer megvalósítására és alkalmazására vonatkozó felelősségének sérelme nélkül, a Bizottság szakosított szervezetek vagy személyek segítségét igényelheti annak érdekében, hogy megkönnyítse az integrált rendszer létrehozását, figyelemmel kísérését és felhasználását, különösen annak érdekében, hogy technikai tanáccsal lássa el a tagállamok illetékes hatóságait, amennyiben azok erre igényt tartanak.

12. cikk

A Bizottságnak el kell fogadnia az e rendelet alkalmazásához szükséges részletes szabályokat a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében előírt eljárással összhangban. Ezeknek a részletes szabályoknak különösen a következőket kell tartalmazniuk:

a) a mezőgazdasági parcellák alfanumerikus azonosítási rendszerének alapvető jellemzői;

b) a "területalapú" támogatási kérelmekre vonatkozóan benyújtható módosítások, valamint a "területalapú" támogatási kérelem benyújtási követelménye alóli mentességek;

c) a támogatási kérelmek minimális információtartalma;

d) az adminisztratív és helyszíni ellenőrzések, valamint a távérzékeléssel végzett ellenőrzések;

e) a Közösség pénzügyi részvételéhez szükséges előlegfizetési rendszer létrehozása;

f) a rendszer beindítási szakaszára vonatkozó átmeneti intézkedések;

g) a tagállamok és a Bizottság közötti tájékoztatások;

h) meghatározott gyakorlati problémák megoldásához szükséges intézkedések. Az ilyen intézkedések - kellően indokolt esetben - eltérhetnek e rendelet bizonyos rendelkezéseitől.

13. cikk

(1) Az integrált rendszert alkalmazni kell

a) 1993. február 1-jétől a támogatási kérelmek, a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási alfanumerikus rendszere, valamint a 7. cikkben említett integrált ellenőrzési rendszer vonatkozásában;

b) legkésőbb 1996. január 1-jétől, a 2. cikkben említett egyéb elemeket illetően.

(2) Az integrált rendszer megvalósítása érdekében a tagállamok kötelesek:

- 1993. február 1. előtt elfogadni a szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket az (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában, valamint 1993. június 1. előtt elfogadni ugyanezen rendelkezéseket az (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában,

- megtenni az integrált rendszernek az (1) bekezdésben megadott időpontoktól való működéséhez szükséges igazgatási, költségvetési és technikai intézkedéseket.

Ha azonban az integrált rendszer bármely része működésbe lép az (1) bekezdésben megadott időpontok előtt, a tagállamok kötelesek azt saját irányítási és ellenőrzési tevékenységükben alkalmazni.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1992. november 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Patten

[1] HL C 9., 1992.1.15., 4. o.

[2] 1992. november 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 98., 1992.4.21., 29. o.

[4] HL L 94., 1970.4.28., 13. o. (legutóbb a 2048/88/EGK rendelettel módosítva).

[5] HL L 374., 1988.12.31., 1. o.

[6] HL L 355., 1992.12.5., 32. o.

[7] HL L 181., 1992.7.1., 12. o. [módosítva a 2467/92/EGK bizottsági rendelettel (HL L 246., 1992.8.27., 11. o.)].

[8] HL L 148., 1968.6.28. [legutóbb a 2066/92/EGK rendelettel módosítva (HL L 215., 1992.7.30., 49. o.)].

[9] HL L 289., 1989.10.7., 1. o. [legutóbb a 2069/92/EGK rendelettel módosítva (HL L 215., 1992.7.30., 59. o.)].

[10] HL L 218., 1991.8.6., 1. o. [legutóbb a 2080/92/EGK rendelettel módosítva (HL L 215., 1992.7.30., 96. o.)].

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R3508 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R3508&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.