PK 51. szám

[1]A kártérítési követelés elévülése akkor is a követelés esedékességétől kezdődik, ha a károsult a károsodásáról később szerzett tudomást. Ilyen esetben azonban indokolt lehet a Ptk. 326. §-a (2) bekezdésének alkalmazása.

Lábjegyzetek:

[1] Az 1/2014. Polgári jogegységi határozat 2. pontja értelmében meghaladottá vált. (Az új Ptk.-tól függetlenül a régi Ptk., illetve más, hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján elbírálandó ügyekre nézve is.)