32004R2245[1]

A Bizottság 2245/2004/EK rendelete (2004. december 27.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet I., II., III., és IV. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 2245/2004/EK RENDELETE

(2004. december 27.)

a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet I., II., III., és IV. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 74. cikkére,

mivel:

(1) A 44/2001/EK rendelet I. melléklete felsorolja a nemzeti joghatósági szabályokat. A II. melléklet tartalmazza azon bíróságok és hatáskörrel rendelkező hatóságok jegyzékét, amelyek a végrehajthatósági határozatra vonatkozó kérelmekkel foglalkoznak a tagállamokban. A III. melléklet felsorolja azokat a bíróságokat, amelyekhez az ilyen határozatok ellen jogorvoslatért lehet fellebbezni; a 4. sz. melléklet az ilyen célú eljárás jogforrásait nevezi meg.

(2) A 44/2001/EK tanácsi rendelet I., II., III. és IV. mellékletét a 2003-as csatlakozási okmány módosította, a csatlakozó országok nemzeti ítélkezési szabályainak, bíróságai és hatáskörrel rendelkező hatóságai jegyzékének, valamint jogorvoslati eljárásainak beiktatásával.

(3) Franciaország, Lettország, Litvánia, Szlovénia és Szlovákia az I., II., III. és IV. mellékletben szereplő listák módosításáról értesítette a Bizottságot.

(4) A 44/2001/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 44/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) a Lettországra vonatkozó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Lettországban a Polgári Perrendtartás (Civilprocesa likums) 27. szakasza, valamint a 28. szakaszának (3), (5), (6), és (9) bekezdése,"

b) a Szlovéniára vonatkozó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Szlovéniában a nemzetközi magánjogi és eljárásjogi törvény (Zakon od medarodnem zasebnem pravu in postopku) 48. cikkének (2) bekezdése a Polgári Perrendtartás (Zakon o pravdnem postopku) 47. cikke 2. bekezdésével összefüggésben és a Nemzetközi Magánjogi és Eljárásjogi törvény (Zakon od medarodnem zasebnem pravu in postopku) 58. cikke 1. bekezdése a Polgári Perrendtartás (Zakon o pravdnem postopku) 57. cikkének 1. bekezdésével és 47. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben."

c) a Szlovákiára vonatkozó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Szlovákiában a nemzetközi magánjogra és annak eljárási szabályaira vonatkozó 97/1963. sz. törvény 37. és 37e. cikke."

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) a Franciaországra vonatkozó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Franciaországban:

a) a »greffier en chef du tribunal de grande instance«;

b) a »président de la chambre départementale des notaires« a közjegyzői okirat alapján benyújtott végrehajthatósági határozat iránti kérelmek esetében";

b) a Szlovéniára vonatkozó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Szlovéniában, az »okrožno sodišče«";

c) a Szlovákiára vonatkozó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Szlovákiában, az »okresný súd«".

3. A III. melléklet a következőképpen módosul:

a) a Franciaországra vonatkozó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Franciaországban:

a) a »cour d'appel« a kérelmeket jóváhagyó határozatokról;

b) »tribunal de grande instance« bíróságának elnöke a kérelmeket elutasító határozatokról."

b) a Litvániára vonatkozó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Litvániában, a »Lietuvos apeliacinis teismas«,"

c) a Szlovéniára vonatkozó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Szlovéniában, az »okrožno sodišče«,"

d) a Szlovákiára vonatkozó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Szlovákiában, az »okrešný súd«."

4) A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) a Litvániára vonatkozó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Litvániában, hivatkozás a »Lietuvos Aukščiausiasis Teismas«-ra,"

b) a Szlovéniára vonatkozó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Szlovéniában, hivatkozás a »Vrhovno sodišče Republike Slovenije«-re,"

c) a Szlovákiára vonatkozó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Szlovákiában, a »dovolanie«."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetést követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 27-én.

a Bizottság részéről

José Manuel BARROSO

az elnök

(1) HL L 12., 2001.1.16., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R2245 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R2245&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére