31986R2392[1]

A Tanács 2392/86/EGK rendelete (1986. július 24.) a közösségi szőlőkataszter létrehozásáról

A Tanács 2392/86/EGK rendelete

(1986. július 24.)

a közösségi szőlőkataszter létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 3805/85/EGK rendelettel [1] módosított, a borpiac közös szervezéséről szóló, 1979. február 5-i 337/79/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 64. cikke (2) bekezdésére és 64a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 337/79/EGK rendelet 64a. cikke rendelkezik arról, hogy az említett rendeletben meghatározott intézkedések maradéktalan végrehajtásához szükséges feltételek megteremtése céljából a Tanács közösségi szőlőkataszter létrehozásáról szóló általános előírásokat fogad el;

mivel ilyen szőlőkataszterre szükség van, ha a borpiac közös szervezése, és különösen a beavatkozásra, a telepítésre és az ellenőrzésre vonatkozó közösségi rendelkezések zavartalan működésének biztosítása céljából a termelési potenciálról és trendekről alapvető információkhoz kell hozzájutni;

mivel gazdasági és technikai okokból a szőlőkataszter létrehozására irányuló kötelezettséget mellőzni kell azoknak a tagállamoknak az esetében, ahol a szőlőterület nagyon kicsi;

mivel a szőlőkataszternek tartalmaznia kell az érintett gazdaságok szerkezetére, annak változásaira és a hozamára vonatkozó alapvető információkat; mivel a szőlőkataszter gyakorlati használhatóságának céljából rendelkezni kell arról, hogy egy gazdasági-aktába csoportosítsák az összes információt; mivel azonban, ha a személyes adatok védelméről szóló nemzeti jogszabályok nem engedik meg ezt a csoportosítást, gazdaságok szerint nyilvántartott rendszert kell lehetővé tenni, amennyiben ez nem veszélyezteti a szőlőkataszter létrehozásával elérni kívánt célokat;

mivel a szőlőkataszternek tartalmaznia kell a borászati termékek feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos termelési aktákat;

mivel a magánszférába való beavatkozás veszélyének elkerülése céljából rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok az érintett személyek védelmét biztosítsák; mivel ebből a célból különösen fontos, hogy a kizárólag statisztikai célból gyűjtött adatokat ne lehessen más célra felhasználni, és hogy az érintett személyek képesek legyenek kitörölni a számítógépes adatok közül azokat az információkat, amelyeket nem indokolt a feljegyzésükre alapot szolgáltató előírások alkalmazásához szükséges időtartamon túl tovább megőrizni;

mivel egyrészről a szőlőkataszter információinak a lehető leggyorsabban elérhetőnek kell lenniük; mivel másrészről a szőlőkataszter létrehozásához szükséges igazgatási munka mennyiségére tekintettel hatéves határidőt kell előírni, amelyen belül be kell fejezni a szőlőkataszter létrehozásának munkáját; mivel azonban bizonyos termelő régiókban a piac megfelelő irányításához szükséges bizonyos adatok különleges fontosságára tekintettel olyan rendelkezésekre lehet szükség, amelyek az említett régiókban rövidebb határidőket állapítanak meg;

mivel a szőlőkataszter hat éven belüli létrehozására irányuló munka teljesítése érdekében a tagállamok fokozatosan haladhatnak előre; mivel az információk összegyűjtésére és feldolgozására figyelemmel ésszerű határidőket kell meghatározni ezekre a szakaszokra, mégpedig 18 hónapot a meglévő információk és 36 hónapot az egyéb információk esetében;

mivel a tagállamoknak a Bizottsággal együttműködve rendelkezni kell arról, hogy a szőlőkataszter létrehozása érdekében programokat dolgozzanak ki; mivel a programok terjedelmére és a végrehajtásukhoz szükséges időre, valamint az egész Közösségre kiterjedő egységes szőlőkataszter szükségességére tekintettel elengedhetetlennek mutatkozik az, hogy a Bizottság a szőlőkataszter létrehozásáért és működéséért felelős nemzeti szervekkel együttesen biztosítsa azok végrehajtását;

mivel a szőlőkataszterben szereplő információknak mindig a fennálló borpiaci helyzetet kell tükrözniük; mivel ezért rendelkezni kell ezek folyamatos frissítéséről és a frissítések rendszeres ellenőrzéséről;

mivel a szőlőkataszterben szereplő információknál fogva a szőlőkataszter a piac irányításának és megfigyelésének alapvető eszközét képezi; mivel az irányításra kijelölt és a felügyeletért felelős illetékes hatóságoknak ezért hozzá kell férniük az információkhoz;

mivel valamennyi tervezett intézkedés a Közösség számára jelentőséggel bír; mivel ennélfogva rendelkezni kell arról, hogy a Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújtson a szőlőkataszter létrehozásához; mivel a hozzájárulás becsült költsége 59 millió ECU,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A szabadban történő szőlőtermelést folytató tagállamok ezzel a rendelettel összhangban létrehozzák a területükre vonatkozó közösségi szőlőkatasztert. A szőlőkataszter a 2. cikkben említett valamennyi információt tartalmazza.

(2) Azokra a tagállamokra, amelyekben a szabadban termelt szőlőültetvények teljes területe kevesebb, mint 500 hektár, nem vonatkozik az (1) bekezdésben megállapított kötelezettség.

2. cikk

(1) A szőlőkataszter létrehozása érdekében a tagállamok:

a) minden bortermelő gazdaság tekintetében összegyűjtik az alábbi információkat:

- a gazdaság neve és földrajzi helye,

- a bortermelő parcellákra vonatkozó adatok,

- a gazdaság általános jellemzői, és

- a gazdaság borainak és az azokból készített termékek jellemzői.

A tagállamok kiegészítő információkat is gyűjthetnek, amelyek hasznosak lehetnek a termelési és értékesítési potenciálra, és különösen az üvegházi területekre és a borkészítő berendezésekre vonatkozó ismeretek bővítésére;

b) a borról vagy bortermelésről szóló közösségi vagy nemzeti jogszabályokban előírt nyilatkozat tételére kötelezett valamennyi bortermelő tekintetében összegyűjtik az említett nyilatkozatokból származó összes információt, amely különösen a termelésre, a szőlőtermelési potenciál változásaira, az intervenciós intézkedésekre és az összegyűjtött támogatásokra vonatkozik;

c) a borról vagy bortermelésről szóló közösségi vagy nemzeti jogszabályokban előírt nyilatkozat tételére kötelezett olyan természetes vagy jogi személy, vagy ilyen személyek csoportja tekintetében, aki vagy amely a szőlőlé, ecet és borgyártás melléktermékeinek kivételével a bortermelésből származó nyersanyagot a 337/79/EGK rendelet 1. cikkében szabályozott termékekké dolgoz fel, összegyűjtik az említett nyilatkozatokból származó összes információt, amely különösen az összegyűjtött támogatásokra, a feldolgozott termékekre és a borászati eljárásokra vonatkozik.

A tagállamok ezenfelül az olyan természetes vagy jogi személyekről vagy csoportjukról is gyűjthetnek információkat, akik vagy amelyek lepárlást vállalnak.

(2) Az (1) bekezdés értelmében megszerzett információk alapján a tagállamok létrehozzák:

a) az (1) bekezdés b) pontjában említett bortermelőkre vonatkozó gazdasági aktát. A gazdasági akta tartalmazza az (1) bekezdés a), b) pontjai és, ha a termelő egyben feldolgozó is, a c) pontja alapján szerzett információkat;

b) az (1) bekezdés c) pontjában említett személyekre vagy csoportokra vonatkozó termelési aktát. A termelési akta tartalmazza az (1) bekezdés c) pontja alapján szerzett információkat.

A gazdasági vagy termelési aktáknak nem kell tartalmazniuk az első albekezdésben említett valamennyi információt, ha a személyes adatok védelmére vonatkozó nemzeti jogszabályok nem engedik meg azt, hogy ezeket egy aktában gyűjtsék össze. Ebben az esetben a tagállamok biztosítják azt, hogy a gazdasági vagy termelési aktában nem szereplő információk a nyilatkozatra kötelezett személyek alapján nyilvántartott rendszerben szerepelnek, amelyet a tagállamok által kijelölt szerv vagy szervek vezetnek.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában említett információk alapján, azok ellenőrzését követően a tagállamok különösen azt biztosítják, hogy:

- a borról vagy bortermelésről szóló közösségi vagy nemzeti jogszabályokban előírt nyilatkozat tételére kötelezett valamennyi természetes vagy jogi személy, vagy az ilyen személyek csoportja tegyen eleget ennek a kötelezettségének,

- a részletes adatok, különösen a gazdaság szerkezetére vonatkozó adatok megbízhatóak.

3. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy:

- a szőlőkataszterben lévő adatokat mindaddig megőrzik, amíg az azokkal összefüggő intézkedések alkalmazásának céljaira az szükséges, de legalább öt borászati évig attól az évtől számítva, amelyre vonatkoznak,

- a szőlőkatasztert csak a borra és a bortermelésre vonatkozó előírások alkalmazása érdekében, statisztikai célokra vagy szerkezeti intézkedések céljából használják. Saját jogszabályaik által megengedett terjedelemben a tagállamok elrendelhetik a szőlőkataszter más célokra, különösen büntetőjogi vagy adózási célokra történő felhasználását,

- a kizárólag statisztikai célokra gyűjtött adatokat nem lehet más célra felhasználni,

- intézkedéseket hoznak az adatok védelme érdekében, különösen azokhoz való hozzáférés és hamisításuk ellen,

- a nyilatkozat tételére kötelezett személyek késedelem vagy túlzott költség nélkül hozzáférjenek a rájuk vonatkozó adatokhoz,

- a nyilatkozat tételére kötelezett személyek jogosultak a rájuk vonatkozóan figyelembe vett információk indokolt megváltoztatására és különösen a továbbiakban érdektelen adatok rendszeres törlésére.

(2) A bortermelők:

- nem akadályozhatják az erre a célra feljogosított megbízottakat az információk összegyűjtésében,

- az e rendelet szerint előírt információkat kötelesek kiszolgáltatni a megbízottaknak.

4. cikk

(1) A szőlőkatasztert legkésőbb ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől számított hatodik év végéig teljes egészében létre kell hozni.

Mindazonáltal azoknak a közigazgatási egységeknek az esetében, ahol bizonyos részletek ismerete, különösen a termelés természete vagy terjedelme, illetve a Közösség intervenciós intézkedéseinek igénybevétele miatt, nélkülözhetetlennek bizonyul a piac megfelelő irányításához, a szőlőkataszter létrehozásának határidejét egy meghatározandó időtartamra lehet csökkenteni.

(2) Amennyiben a szőlőkatasztert egy földrajzi tervrajz alapján készítették, minden közigazgatási egységben:

- a 2. cikk (1) bekezdése a) pontjában említett információkat a munka megkezdésének időpontjától számított legfeljebb 36 hónapon belül kell összegyűjteni és feldolgozni,

- a 2. cikk (1) bekezdése b) és c) pontjaiban említett információkat a munka megkezdésének időpontjától számított legfeljebb 18 hónapon belül kell összegyűjteni és feldolgozni.

Amennyiben a szőlőkatasztert a 2. cikkben meghatározott különféle információk folyamatos összegyűjtésével és feldolgozásával hozzák létre, ezeket a műveleteket:

- a 2. cikk (1) bekezdése a) pontjában említett információk esetében a munka megkezdésének időpontjától számított legfeljebb 36 hónapon belül kell elvégezni,

- a 2. cikk (1) bekezdése b) és c) pontjaiban említett információk esetében a munka megkezdésének időpontjától számított legfeljebb 18 hónapon belül kell elvégezni.

(3) A tagállamok a Bizottsággal együttműködve ennek a rendeletnek a hatálybalépését követő hat hónapon belül elkészítik a szőlőkataszter létrehozásának programját.

Ez a program:

- tartalmazza a különféle tevékenységek elvégzésének határidőit, a szőlőkataszter felállításának elsőbbségi területeit, a biztosított forrásokat és a költségek beosztását a létrehozás ideje alatt,

- biztosíthatja a termelői szervezetek részvételét a szőlőkataszter vagy annak egy részének létrehozásában,

- létrehozását követően a lehető leghamarabb megküldésre kerül a Bizottságnak.

5. cikk

(1) A tagállamok biztosítják a megfelelő berendezéseket a szőlőkataszter számítógépes működtetéséhez.

(2) A gazdasági és termelési aktákat a tagállam által kijelölt szerv vagy szervek kezelik.

Ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől számított két hónapon belül a tagállamok elküldik az ennek a bekezdésnek az első albekezdésében és a 2. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett szerv vagy szervek nevét.

(3) A tagállamok biztosítják a szőlőkataszter rendszeres frissítését, amint az összegyűjtött információk hozzáférhetővé válnak.

(4) Legalább ötévente, és az első alkalommal nem később, mint öt évvel a vonatkozó akta létrehozása után a tagállamok ellenőrzik, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett gazdasági akta által mutatott szerkezeti helyzete megegyezik a gazdaság tényleges helyzetével. Az aktákat az ellenőrzés alapján kell átdolgozni.

(5) A tagállamok bevezetnek egy eljárást a 2. cikk (2) bekezdésében említett egyedi aktákban összegyűjtött információk ellenőrzésére. Ezt az ellenőrzést:

- a 4. cikk (3) bekezdésében említett, a szőlőkataszter létrehozására kidolgozott programban meghatározott módszerekkel kell végrehajtani,

- a 4. cikk (2) bekezdésében megállapított határidőket legfeljebb 12 hónappal meghaladó határidőn belül kell végrehajtani.

6. cikk

(1) A tagállamok a szőlőkataszter létrehozásáért felelős nemzeti szervekkel együttműködve biztosítják a szőlőkataszter létrehozását és e rendelet egységes alkalmazását.

(2) Ennek a rendeletnek az alkalmazása céljából, ha az azonnal szükséges, a Bizottság az (1) bekezdésben említett nemzeti szervektől a szőlőkataszter létrehozására és működésére vonatkozó minden olyan információt megszerezhet, amely nem teszi lehetővé egyének azonosítását. A szőlőkataszter létrehozása és működtetése az említett nemzeti szervek feladata marad.

7. cikk

(1) A tagállamok olyan intézkedéseket hoznak, amelyek biztosítják a bortermelésre vonatkozó előírások végrehajtásával és ellenőrzésével megbízott hatóságaik számára a 2. cikkben említett információkhoz való hozzáférést.

(2) A tagállamok elküldik a Bizottságnak az (1) bekezdésben említett hatóságok listáját.

8. cikk

A tagállamok rendszeres időközönként jelentést küldenek a Bizottságnak a szőlőkataszter létrehozására irányuló munka előrehaladásáról és az ennek irányítása céljából bevezetett intézkedésekről. A jelentésben minden felmerült problémát meg kell említeni, szükség esetén javaslatokat kell tenni a munka átszervezésére vagy a határidők felülvizsgálására.

A Bizottság elküldi a tagállamoknak a szőlőkataszter létrehozására vonatkozó programokat és az első bekezdésben említett jelentéseket.

A érintett tagállam(ok) kiegészítő információkat szolgáltatnak, ha ezt a Bizottság kéri.

9. cikk

(1) A Közösség hozzájárul az 1. és 2. cikkekben elrendelt intézkedések finanszírozásához a tényleges költségek 50 százalékának mértékéig:

- a szőlőkataszter létrehozása tekintetében,

- a szőlőkataszter vezetéséhez szükséges, az 5. cikk (1) bekezdésében említett adatfeldolgozó berendezések beruházási költségei tekintetében.

(2) A más tervek alapján közösségi hozzájárulással támogatott munka vagy beruházás e cikk rendelkezései alapján nem részesülhet támogatásban.

(3) A közösségi hozzájárulás visszatérítések formájában vehető igénybe, amelyről a Bizottság a legutóbb a 3769/85/EGK rendelettel [3] módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendelet [4] 7. cikke (1) bekezdésében szabályozott eljárásnak megfelelően határoz. Mindamellett rendelkezni lehet a tagállamoknak fizetendő előlegek tekintetében is.

(4) Az ennek a cikknek az (1) bekezdésében említett közösségi hozzájárulásra a 729/70/EGK rendelet 8. és 9. cikkei vonatkoznak.

(5) Az ennek a cikknek az (1)-(4) bekezdései alkalmazására vonatkozó részletes előírásokat a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

10. cikk

A 2. cikk (1) bekezdése a) és c) pontjaiban említett kötelező és fakultatív információk listáját és a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett döntést a 337/79/EGK rendelet 67. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Az e rendelet alkalmazására vonatkozó egyéb részletes előírásokat ugyanennek az eljárásnak megfelelően kell meghatározni, különösen azokat az előírásokat:

- amelyek lehetővé teszik a szőlőkataszterben szereplő információk statisztikai és közigazgatási célokra való felhasználását és különösen a Bizottságnak és a tagállamoknak való közlését,

- amelyek meghatározzák, hogy az információkat csak statisztikai célra lehet felhasználni,

- amelyek a 6. cikk alkalmazására vonatkoznak,

- amelyek a szőlőkataszter Portugáliában történő létrehozásának különleges feltételeire vonatkoznak.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1986. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. Clark

[1] HL L 367., 1985.12.31., 39. o.

[2] HL L 54., 1979.3.5., 1. o.

[3] HL L 362., 1985.12.31., 17. o.

[4] HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31986R2392 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31986R2392&locale=hu