32009D0908[1]

A Tanács határozata ( 2009. december 1. ) a Tanács elnökségének gyakorlásáról szóló európai tanácsi határozat végrehajtási rendelkezéseinek megállapításáról és a Tanács előkészítő szerveinek elnöki tisztéről

A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. december 1.)

a Tanács elnökségének gyakorlásáról szóló európai tanácsi határozat végrehajtási rendelkezéseinek megállapításáról és a Tanács előkészítő szerveinek elnöki tisztéről

(2009/908/EU)

1. cikk

A Tanács elnökségét a 2017. július 1-jétől2030. december 31-ig tartó időszakban betöltő tagállamok sorrendjét, valamint az e sorrend szerinti elnökségeknek a három tagállamból álló csoportokba osztását e határozat I. melléklete határozza meg.

2. cikk

(1) Az 1. cikk második bekezdésében említett csoport tagjai - a Külügyek Tanácsa formáció kivételével - valamennyi tanácsi formáció elnökségét hathónapos időszakonként, egymást váltva látják el. A csoport többi tagja a Tanács 18 hónapos programja alapján segíti az elnököt feladatai ellátásában.

(2) Az 1. cikkben említett csoport tagjai egymás között eltérő szabályokat is megállapíthatnak.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított mindkét lehetőség szerint az egyes csoportokban a tagállamok együttműködését szabályozó gyakorlati szabályokat az érintett tagállamok közös megegyezéssel állapítják meg.

3. cikk

A Tanács 2029. december 31-ét megelőzően határoz a Tanács elnökségét 2031. január 1-jétől betöltő tagállamok sorrendjéről.

4. cikk

A Külügyek Tanácsa előkészítő szerveinek elnökségét a II. mellékletben meghatározott szabályok szerint kell ellátni.

5. cikk

A Tanácsnak a III. mellékletben felsorolt előkészítő szerveinek elnöki tisztét az azon mellékletben meghatározottak szerint állandó elnökök töltik be.

6. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

I. MELLÉKLET

Tervezet - A tanácsi elnökségek táblázata (1)

Hollandia (2)január–június2016
Szlovákia (2)július–december2016
Málta (2)január–június2017
Észtországjúlius–december2017
Bulgáriajanuár–június2018
Ausztriajúlius–december2018
Romániajanuár–június2019
Finnországjúlius–december2019
Horvátországjanuár–június2020
Németországjúlius–december2020
Portugáliajanuár–június2021
Szlovéniajúlius–december2021
Franciaországjanuár–június2022
Cseh Köztársaságjúlius–december2022
Svédországjanuár–június2023
Spanyolországjúlius–december2023
Belgiumjanuár–június2024
Magyarországjúlius–december2024
Lengyelországjanuár–június2025
Dániajúlius–december2025
Ciprusjanuár–június2026
Írországjúlius–december2026
Litvániajanuár–június2027
Görögországjúlius–december2027
Olaszországjanuár–június2028
Lettországjúlius–december2028
Luxemburgjanuár–június2029
Hollandiajúlius–december2029
Szlovákiajanuár–június2030
Máltajúlius–december2030
(1) Az Egyesült Királyságot tagállamként megillető jogokat és kötelezettségeket nem érintve.
(2) A jelenlegi trió tájékoztatási céllal szerepel e mellékletben.

II. MELLÉKLET

A KÜLÜGYEK TANÁCSA ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEINEK ELNÖKI TISZTE ( 1 )

A Külügyek Tanácsának az alábbi 1-4. kategóriában említett előkészítő szervei elnöki tisztét az alábbiak szerint kell megszervezni:

1) 1. kategória (előkészítő szervek a kereskedelem és a fejlesztés területén)

Az előkészítő szervek elnöki tisztét a féléves elnökség tölti be.

2) 2. kategória (földrajzi előkészítő szervek)

Az előkészítő szervek elnöki tisztét a főképviselő egy képviselője tölti be.

3) 3. kategória (horizontális előkészítő szervek, főleg KKBP)

Az előkészítő szervek elnöki tisztét a főképviselő egy képviselője tölti be, az alábbi előkészítő szervek kivételével, amelyek elnökségét a féléves elnökség látja el:

- külkapcsolati tanácsosok munkacsoportja (RELEX);

- terrorizmus-munkacsoport (nemzetközi vonatkozások) (COTER);

- a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásával foglalkozó munkacsoport (COCOP);

- konzuli ügyekkel foglalkozó munkacsoport (COCON);

- nemzetközi közjogi munkacsoport (COJUR); és

- tengerjogi munkacsoport (COMAR).

4) 4. kategória (KBVP-vel kapcsolatos előkészítő szervek)

Az KBVP-vel kapcsolatos előkészítő szervek elnöki tisztét a főképviselő egy képviselője tölti be ( 2 ).

A főképviselő és a féléves elnökség szorosan együttműködik a Külügyek Tanácsának előkészítő szervei közötti összhang biztosítása érdekében.

A 3. és a 4. kategóriába tartozó előkészítő szervek elnöki tisztét a féléves elnökség legfeljebb hat hónapos átmeneti időszakra továbbra is ellátja az európai külügyi szolgálat szervezetéről és működéséről szóló tanácsi határozat elfogadását követően. A 2. kategória esetében az átmeneti időszak legfeljebb 12 hónap.

Az elnökök kinevezésének szabályai

Azokban az esetekben, amikor az európai tanácsi határozat vagy ezen határozat úgy rendelkezik, hogy valamely előkészítő szerv (PBB és vonatkozó munkacsoportok) elnöki tisztét a főképviselő egy képviselője töltse be, az elnök kinevezése a főképviselő feladata. E kinevezésekről alkalmasság alapján, ugyanakkor a megfelelő földrajzi egyensúly és az átláthatóság biztosításával kell dönteni. A főképviselőnek biztosítania kell, hogy az általa elnöknek kinevezni kívánt személy élvezi a tagállamok bizalmát. Ha ez a személy még nem tagja az európai külügyi szolgálatnak, legkésőbb a kinevezése időpontjában azzá kell válnia, a külügyi szolgálat felvételi eljárásaival összhangban. Az európai külügyi szolgálatról 2012-ben benyújtandó helyzetjelentésben e mechanizmus működését is értékelni kell.

1. Előkészítő szervek a kereskedelem és a fejlesztés területéna 207. cikk alapján létrehozott bizottság
AKCS-munkacsoport
fejlesztési együttműködési munkacsoport (DEVGEN)
EFTA-munkacsoport
kettős felhasználású termékekkel foglalkozó munkacsoport
kereskedelmi kérdésekkel foglalkozó munkacsoport
termék-munkacsoport
az általános preferenciarendszerrel foglalkozó munkacsoport
nemzetközi fejlesztési konferenciák (az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ-egyezmény/UNCTAD) előkészítésével foglalkozó munkacsoport
humanitárius segítségnyújtási és élelmiszer-segélyezési munkacsoport
exporthitelekkel foglalkozó csoport
2. Földrajzi előkészítő szervekMashreq/Maghreb-munkacsoport (COMAG/MaMa)
Kelet-Európával és Közép-Ázsiával foglalkozó munkacsoport (COEST)
a nyugat-balkáni régióval foglalkozó munkacsoport (COWEB)
Közel-Kelet/Öböl-munkacsoport (COMEM/MOG)
Ázsia-Óceánia munkacsoport (COASI)
Latin-Amerika munkacsoport (COLAT)
transzatlanti kapcsolatokkal foglalkozó munkacsoport (COTRA)
Afrika-munkacsoport (COAFR)
3. Horizontális előkészítő szervek (főleg KKBP)külkapcsolati tanácsosok munkacsoportja (RELEX)
Nicolaidis-csoport
globális leszerelési és fegyverzet-ellenőrzési munkacsoport (CODUN)
nonproliferációs munkacsoport (CONOP)
hagyományos fegyverek kivitelével foglalkozó munkacsoport (COARM)
emberi jogi munkacsoport (COHOM)
terrorizmus-munkacsoport (nemzetközi vonatkozások) (COTER) (1)
a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásával foglalkozó munkacsoport (COCOP) (1)
az EBESZ-szel és az Európa Tanáccsal foglalkozó munkacsoport (COSCE)
ENSZ-munkacsoport (CONUN)
a közel-keleti békefolyamattal foglalkozó ad hoc munkacsoport (COMEP)
nemzetközi közjogi munkacsoport (COJUR, COJUR-ICC)
tengerjogi munkacsoport (COMAR)
konzuli ügyekkel foglalkozó munkacsoport (COCON)
a KKBP adminisztrációs és protokollügyeivel foglalkozó munkacsoport (COADM)
4. KBVP-vel foglalkozó előkészítő szervekKatonai Bizottság (EUKB)
Katonai Bizottság munkacsoport (EUKBMCS)
katonapolitikai kérdésekkel foglalkozó munkacsoport (PMG)
Polgári Válságkezelő Bizottság (CIVCOM)
európai fegyverzetpolitikai munkacsoport
(1) A terrorizmus-munkacsoport (nemzetközi vonatkozások) (COTER) és a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásával foglalkozó munkacsoport (COCOP) kérdésével a bel- és igazságügyi munkaszervezetek megvitatása során is foglalkozni fognak.

III. MELLÉKLET

AZ ÁLLANDÓ ELNÖKKEL RENDELKEZŐ TANÁCSI ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEK ELNÖKEI

Választott elnökök

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Foglalkoztatási Bizottság

Szociális Védelmi Bizottság

Katonai Bizottság ( 3 )

Gazdaságpolitikai Bizottság

Pénzügyi Szolgáltatásokkal Foglalkozó Bizottság

Katonai Bizottság munkacsoport (3)

a magatartási kódexszel foglalkozó csoport (társasági adózás)

A Tanács Főtitkárságának elnökletével

Biztonsági Bizottság

információs munkacsoport

jogi információs munkacsoport

elektronikus kommunikációval foglalkozó munkacsoport

kodifikációs munkacsoport

jogász-nyelvészi szakértői munkacsoport

új épületekkel foglalkozó munkacsoport

( 1 ) A külügyi terület munkaszervezeteinek hatásköre és felépítése - különösen a fejlesztési terület - 2009. december 1-jét követően rövid időn belül felülvizsgálatra kerül. A felülvizsgált munkacsoportok elnöki tisztével kapcsolatos szabályokat, amennyiben szükséges, az e mellékletben meghatározott általános elveknek megfelelően ki kell igazítani.

( 2 ) A Katonai Bizottság (EUKB) és a Katonai Bizottság munkacsoport (EUKBMCS) elnöki tisztét továbbra is választott elnök tölti be, az e határozat hatálybalépése előtti gyakorlatnak megfelelően.

( 3 ) Lásd a II. mellékletet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0908 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0908&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009D0908-20170701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009D0908-20170701&locale=hu

Tartalomjegyzék