Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Debreceni Ítélőtábla Mf.50024/2022/8. számú határozata jutalom megfizetése (JUBILEUMI jutalom megfizetése) tárgyában. [1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 46. § (1) bek.] Bírók: Kormos János, Répássy Árpád, Tass Edina Ágnes

A határozat elvi tartalma:

A munkavállaló a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalásában rögzített feltételek együttes teljesülése alapján szerezhet jogosultságot a kifizetésre, méltányosság nem alapozza meg az igényt az abban foglalt jubileumi jutalomra. A munkavállalót terheli a bizonyítási kötelezettség abban, hogy azok meghatározására a jóhiszeműség és tisztesség, a kölcsönös együttműködés elvének megsértésével, a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítása érdekében került sor.

***********

Debreceni Ítélőtábla

Mf.I.50.024/2022/8. szám

A Debreceni Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a Mátrai Ügyvédi Iroda (cím1, eljáró ügyvéd: dr. Mátrai Erzsébet) által képviselt Felperes (cím2) felperesnek a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda (cím3, eljáró ügyvéd: dr. Rátky Miklós) által képviselt Alperes (cím4) alperes ellen jubileumi jutalom megfizetése iránt indított perében az Egri Törvényszék 33.M.70.063/2021/28. számú ítélete ellen a felperes részéről 29. sorszámon előterjesztett fellebbezés folytán meghozta a következő

í t é l e t e t:

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét azzal hagyja helyben, hogy az alperes megnevezése helyesen Alperes, valamint a felperes a meg nem fizetett eljárási illetéket az állam javára köteles megfizetni.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg tizenöt napon belül az alperesnek 46 926 (negyvenhatezer-kilencszázhuszonhat) forint fellebbezési eljárási költséget, valamint az állami adó- és vámhatóság külön felhívására az állam javára 118 240 (száztizennyolcezer-kétszáznegyven) forint fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

I n d o k o l á s

[1] Az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás lényege szerint az 1956. június 3-án született felperes 1977. szeptember 2-től állt munkaviszonyban a 2020. március 26-án köztulajdonba került alperessel, aki 2020. június 30-ig a működésfelügyeleti osztály osztályvezetői munkakörének ellátásával volt megbízva.

[2] törvényes képviselő vezérigazgató 2020. július 7-én szóban egyeztetett a felperessel a vezetői megbízásáról, várható nyugdíjba vonulásáról, a munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A felperes tájékoztatta a vezérigazgatót arról, hogy 2020. november végéig kíván ténylegesen munkát végezni, majd 2020. december 3-án nyugdíjba vonulni. A felperes és a vezérigazgató abban állapodtak meg, hogy a felperes munkaviszonyát a nyugdíjba vonulás időpontjára közös megegyezéssel megszüntetik akként, hogy az alperes felmondási időt biztosít, amely alatt a felperes már nem dolgozik. Az egyeztetés során elszámolásról nem volt szó.

[3] A vezérigazgató a felperessel történt egyeztetés után az alperes humánerőforrás igazgatójához, tanú3hoz fordult azzal a kéréssel, hogy készítse el a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó alperesi ajánlatot.

[4] A humánerőforrás-fejlesztési osztály által elkészített, 2020. július 9-én kelt megállapodás rögzítette, hogy a felek egybehangzó akaratnyilvánítása szerint a felperes munkaviszonyát 2020. december 3. napjára, a munkavállaló kezdeményezésére, nyugdíj igénybevétele céljából közös megegyezéssel szüntetik meg. A felperest a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 69. § alapján kilencven naptári nap felmondási időre járó bér illeti meg. A munkáltató a felmondási idő teljes tartamára - 2020. szeptember 5-től 2020. december 3-ig - az Mt. 70. § alapján felmenti a munkavállalót a munkavégzés alól. A munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkavállalót a távolléti díj illeti meg, amely havonta időarányosan kerül utalásra. A megállapodás 4. pontja értelmében "a munkavállaló elismeri és kinyilatkozza, hogy a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését követően a részvénytársaság felé további követelésekkel nem lép fel. Munkaviszonyával kapcsolatosan a munkáltató a munkaviszonyának megszűnésekor teljeskörűen elszámolt vele, illetve, a munkaviszonyból eredően a munkáltató felé további követelése nincs".

[5] Az alperes szintén 2020. július 9-i keltezéssel a felperes munkaszerződésének módosítására tett ajánlatot akként, hogy a vezetői megbízásra vonatkozó időtartamot 2020. december 3-ig meghosszabbítja. Írásban tájékoztatta a felperest arról, hogy a vezetői megbízáshoz kapcsolódóan nem készül új komplex prémium kiírás, a 2020. szeptember 4-ig terjedő időszakra vonatkozóan a legutóbbi megbízási időszak (2020. január 1. - 2020. június 30.) komplex prémium értékelése alapján kerül sor az értékelésre és a prémium kifizetésére. Az alperes felhívta a felperest arra, hogy amennyiben a határozott időre vonatkozó vezetői megbízás tekintetében a módosításhoz nem járul hozzá, úgy azt az értesítés kézbesítésétől számított nyolc munkanapon belül hitelt érdemlően közölje a munkáltatói jogkör gyakorlójával, a közvetlen felettesével, valamint a humánerőforrás igazgatóval.

[6] A felperes a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodást, valamint a munkaszerződés módosítására tett ajánlatot 2020. július 14-én átvette, elolvasást követően mindkettőt aláírta, a vezetői megbízásra vonatkozóan külön nyilatkozatot nem tett.

[7] Az alperesi munkavállalók érdekképviselete 2020. július 31-én érdekvitát kezdeményezett az alperesnél a végkielégítés és a felmondási idő tárgyában. Az alperes 2020. augusztus 4-én az alperesi munkavállalói érdekképviselet részére a felmondási idő, végkielégítés szabályainak jogszerű alkalmazása tárgyában írt levelében kifejezetten közölte, hogy az alperes 2020. július 1-től a kollektív szerződésben írtakkal szemben csak az Mt. szerinti végkielégítéssel és felmondási idővel számol el a munkaviszonyukat megszüntető munkavállalókkal.

[8] A 2020. augusztus 7-én megjelent "mertINFO" tájékoztatást adott a felmondási idő és a végkielégítés szabályaiban az alperesnél bekövetkezett változásokról, majd az alperes humánerőforrás-fejlesztési osztálya által készített - és 2020. július 22-én (F.H.K) által átvizsgált - "Kitüntetések, elismerések adományozásának rendje" elnevezésű alperesi szabályzatot (Ügyrend) tanú3 2020. augusztus 15-én jóváhagyta és elrendelte alkalmazását.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!