31992L0033[1]

A Tanács 92/33/EGK irányelve (1992. április 28.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról

A TANÁCS 92/33/EGK IRÁNYELVE

(1992. április 28.)

a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a zöldségtermesztés jelentős szerepet játszik a Közösség mezőgazdaságában;

mivel a zöldségtermesztésben elért eredmények nagymértékben függnek nemcsak a vetőmagnak már a zöldségvetőmag forgalmazásáról szóló, 1970. szeptember 29-i 70/458/EGK tanácsi irányelvben ( 4 ) szabályozott minőségétől és növény-egészségügyi állapotától, hanem a szaporításra használt zöldségültetési anyagokétól is; mivel egyes tagállamok következésképpen olyan szabályokat vezettek be, amelyek a forgalomba hozott zöldségfélék szaporító és ültetési anyagának minőségét, valamint növény-egészségügyi állapotát hivatottak szavatolni;

mivel a zöldségszaporító és -ültetési anyagok tagállamonkénti eltérő kezelése kereskedelmi akadályokat eredményezhet, s így gátolja e termékek Közösségen belüli szabad mozgását; mivel a belső piac megvalósítása céljából ezen akadályokat el kell távolítani a tagállamok által meghatározott rendelkezések helyébe lépő közösségi rendelkezések elfogadásával;

mivel a közösségi szinten összehangolt feltételek kialakítása biztosítja, hogy a felvásárlók a Közösség területén mindenütt egészséges és jó minőségű zöldségszaporító és -ültetési anyaghoz jussanak;

mivel e harmonizált feltételeknek, amennyiben a növényegészségügyre vonatkoznak, összhangban kell lenniük a növények vagy növényi eredetű termékek károsító szervezeteinek a tagállamokba történő behurcolása elleni védekezési intézkedésekről szóló, 1976. december 21-i 77/93/EGK tanácsi irányelvvel ( 5 );

mivel a 77/93/EGK irányelv növény-egészségügyi rendelkezéseinek sérelme nélkül nem helyénvaló közösségi szabályokat alkalmazni olyan zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazása esetén, amelyekről kimutatható, hogy harmadik országokba irányuló kivitelre szánják őket, ugyanis az ott alkalmazandó szabályok eltérhetnek az irányelvben foglalt szabályoktól;

mivel a növény-egészségügyi és minőségi szabványok kidolgozása a zöldségek minden egyes nemzetsége és faja esetében hosszadalmas és részletes tudományos és technikai megfontolást igényel; mivel e célból az eljárást is megfelelően ki kell dolgozni;

mivel mindenekelőtt a zöldségszaporító és -ültetési anyagok szállítóinak felelőssége annak biztosítása, hogy termékeik megfeleljenek az ezen irányelvben megállapított feltételeknek;

mivel az ellenőrzések és a vizsgálatok lefolytatásakor a tagállamok illetékes hatóságainak biztosítaniuk kell, hogy a szállítók betartsák e feltételeket;

mivel közösségi szintű ellenőrző intézkedéseket kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok egységesen alkalmazzák az ezen irányelvben megállapított szabványokat;

mivel a zöldségszaporító és -ültetési anyagok felvásárlóinak érdeke, hogy a fajták neve ismert legyen és védelmezzék azonosságukat;

mivel ennek érdekében rendelkezéseket kell elfogadni, hogy lehetőség szerint alkalmazzák a fajtákra vonatkozó szabályokat, ahogy azokat a zöldségvetőmag forgalmazására vonatkozóan megállapították;

mivel a zöldségszaporító és -ültetési anyagok azonosságának és szabályszerű forgalmazásának biztosítása érdekében közösségi szabályokat kell kidolgozni a tételek különválasztására és megjelölésére vonatkozóan; mivel a használandó címkéken fel kell tüntetni minden olyan adatot, amelyek mind a hivatalos ellenőrzés, mind a felhasználó tájékoztatása céljából szükségesek;

mivel szabályokat kell elfogadni, amelyek átmeneti ellátási nehézségek esetén megengedik az olyan zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazását, amelyek az ezen irányelvben előírtaknál kevésbé szigorú követelményeknek tesznek eleget;

mivel az összehangolt feltételek felé vezető első lépésként a tagállamoknak meg kell tiltaniuk, hogy a II. mellékletben szereplő nemzetségekre és fajokra vonatkozóan - amelyekre adatlapokat dolgoznak ki - újabb, az ezen irányelvben előírtaktól eltérő forgalmazási feltételeket és korlátozásokat szabjanak meg;

mivel olyan rendelkezéseket kell elfogadni, amelyek engedélyezik a harmadik országokban készült zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazását a Közösségen belül, feltéve, hogy ezek ugyanolyan garanciákat nyújtanak, mint a Közösségen belül készült és a közösségi szabályoknak megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagok;

mivel a tagállamokban alkalmazott vizsgálati technikai módszerek összehangolása, valamint a Közösségen belül termelt és a harmadik országokból származó szaporító és ültetési anyagok és zöldségek összevetése céljából összehasonlító kísérleteket kell végezni annak ellenőrzésére, hogy a termékek megfelelnek-e ezen irányelv követelményeinek;

mivel ezen irányelv hatékony működésének elősegítése érdekében a Bizottságot meg kell bízni azzal a feladattal, hogy fogadjon el az irányelv végrehajtásához és mellékletének módosításához szükséges intézkedéseket, és e célból rendelkezzen a Bizottság és a tagállamok Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága keretében történő szoros együttműködését magában foglaló eljárásról,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok Közösségen belüli forgalmazására alkalmazandó.

(2) A 2-20. cikkek és a 24. cikk a II. mellékletben felsorolt nemzetségekre és fajokra, valamint ezek hibridjeire alkalmazandók.

Az említett cikkek más nemzetségek és fajok vagy hibridjeik oltványaira s más részeire is vonatkoznak, amennyiben azokba a szóban forgó nemzetségek és fajok valamelyikéből vagy ezek hibridjeiből származó anyagot oltottak vagy kellett beoltani.

(3) A nemzetségek és fajok II. mellékletben szereplő jegyzékére vonatkozó módosításokat a 22. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

2. cikk

Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan szaporító és ültetési anyagokra, amelyekről kimutatják, hogy harmadik országokba irányuló kivitelre szánják azokat, amennyiben ezeket ilyenként megfelelő módon azonosították és elegendően elszigetelten tárolták, a 77/93/EGK tanácsi irányelvben meghatározott növény-egészségügyi előírások sérelme nélkül.

Az első bekezdés végrehajtási intézkedéseit - különösen azokat, amelyek az azonosításra és a különválasztásra vonatkoznak - a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a következő meghatározások alkalmazandók:

a)

szaporítóanyagok : növények részei és valamennyi olyan növényi anyag, beleértve a töveket is, amelyet zöldségfélék szaporítására vagy termesztésére szánnak;

b)

ültetési anyagok : egész növények és növények részei, beleértve az oltott növények esetében az oltóelemeket, amelyeket zöldségtermesztés céljából elültetésre szánnak;

c)

szállító : bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki hivatásszerűen foglalkozik a következő tevékenységek közül legalább eggyel a zöldségszaporító és -ültetési anyagokkal kapcsolatban: szaporítás, termesztés, megőrzés és/vagy kezelés, valamint forgalmazás;

d)

forgalmazás : szaporító- vagy ültetési anyagok rendelkezésre vagy raktáron tartása, eladásra történő kiállítása vagy felkínálása, az anyagok bármely formában más személynek történő eladása és/vagy leszállítása;

e)

felelős hivatalos szerv :

i. a tagállam által létrehozott vagy megbízott egyedüli és központi hatóság, amely a nemzeti kormány felügyelete alatt működik és felelősséggel tartozik a minőséggel kapcsolatos kérdésekért;

ii. bármely állami hatóság, amelynek létrehozása:

- akár nemzeti szinten,

- akár regionális szinten a központi hatóságok felügyelete alatt és az érintett tagállam nemzeti jogszabályai által meghatározott korlátok között működik.

Az i. és ii. alpontokban említett szervek nemzeti jogszabályaikkal összhangban átruházhatják az ezen irányelvben előírt és felelősségük, illetve felügyeletük alatt teljesítendő feladatokat bármely olyan, akár köz-, akár magánjog által szabályozott jogi személyre, amely hivatalosan jóváhagyott alapszabálya szerint kizárólag meghatározott közfunkciók ellátásáért felelős, feltéve, hogy e személynek, illetve tagjainak nincs személyes érdekeltsége az általa hozott intézkedések kimenetelében.

A tagállamok gondoskodnak az ii. és az i. alpontban említett szervek szoros együttműködéséről.

Továbbá a 21. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően felhatalmazható más, az i. vagy a ii. alpontban említett valamely szerv által alapított és a szerv fennhatósága és felügyelete alatt működő jogi személy is, feltéve, hogy e jogi személynek nem fűződik érdeke az általa meghozott intézkedések eredményéhez.

A tagállamok értesítik a Bizottságot felelős hivatalos szerveikről. A Bizottság továbbítja ezen információt a többi tagállamhoz;

f)

hivatalos intézkedések : a felelős hivatalos szerv által hozott intézkedések;

g)

hivatalos ellenőrzés : a felelős hivatalos szerv által végzett ellenőrzések;

h)

hivatalos nyilatkozat : a felelős hivatalos szerv által vagy e szerv felelősségi körében kiadott nyilatkozat;

i)

tétel : egyetlen áru egységeinek száma, amelyek az áru eredete és összetétele szerinti homogenitásuk alapján azonosíthatók;

j)

laboratórium : vizsgálatokat végző és teljes diagnózisokat felállító magán- vagy közjogi személy, amely képessé teszi a termelőket a termelés minőségének ellenőrzésére.

4. cikk

A 22. cikkben megállapított eljárással összhangban listát állítanak össze az I. mellékletben és a II. mellékletben említett valamennyi nemzetségre és fajra, valamint - amennyiben e nemzetségekből vagy fajokból származó anyagot oltottak rá, vagy fognak ráoltani - más nemzetségek és fajok alanyaira, a 77/93/EGK irányelvben meghatározott, az érintett nemzetségek és/vagy fajok esetében alkalmazandó növény-egészségügyi feltételekre utalással, és meghatározva:

i. azon feltételeket, amelyeknek a zöldségültetési anyagnak meg kell felelnie, különös tekintettel a növényi termék minőségére és tisztaságára, és adott esetben a fajták sajátosságaira vonatkozó feltételekre. E követelményekkel kiegészül az I. melléklet A. része;

ii. azon feltételeket, amelyeknek a szaporító anyagnak meg kell felelnie, különös tekintettel az alkalmazott szaporítási rendszerekre, a növekvő kultúra tisztaságára és adott esetben a fajták sajátosságaira vonatkozó feltételekre. E feltételeket az I. melléklet B. részében állapítják meg.

5. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szállítók minden szükséges intézkedést meghoznak annak biztosítására, hogy a zöldségszaporító és -ültetési anyagok termelésének és forgalmazásának minden szakaszában megfelelnek az ezen irányelvben megállapított szabványoknak.

(2) Az (1) bekezdés céljainak érdekében az említett szállítók vagy maguk végeznek, vagy pedig meghatalmazott szállítóval, illetve egy felelős hivatalos szervvel végeztetnek ellenőrzéseket a következő elvek alapján:

- a termelési folyamataik kritikus pontjainak azonosítása az általuk alkalmazott termelési eljárások alapján,

- az első francia bekezdésben említett kritikus pontok ellenőrzésére és vizsgálatára alkalmas módszerek kidolgozása és végrehajtása,

- mintavétel a felelős hivatalos szerv által elismert valamely laboratóriumban az ezen irányelvben meghatározott szabványok betartása ellenőrzésének céljából végzett vizsgálatokhoz,

- írásban vagy törölhetetlen módon rögzített nyilvántartás vezetése az első, második és harmadik francia bekezdésben említett adatokról, valamint a zöldségszaporító és -ültetési anyagok termeléséről és forgalmazásáról, a felelős hivatalos szerv rendelkezésére tartva. Ezen okmányokat és nyilvántartásokat legalább egy évig megőrzik.

- Azonban azon szállítóknak, akiknek tevékenysége e tekintetben mindössze a nem a saját telephelyükön termelt és csomagolt zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazására korlátozódik, csak e termékek vásárlásáról és eladásáról és/vagy szállításáról kell írásban vagy törölhetetlen módon rögzített nyilvántartást vezetni.

- Ez a bekezdés nem alkalmazandó azon szállítókra, akiknek tevékenysége e tekintetben arra korlátozódik, hogy kis mennyiségben szállítanak zöldségszaporító és -ültetési anyagokat a nem hivatásszerűen zöldségtermesztéssel foglalkozó végső fogyasztóknak.

(3) Amennyiben saját ellenőrzéseik eredménye vagy az (1) bekezdésben említett, a szállítók rendelkezésére álló bármely információ feltárja a 77/93/EGK irányelvben említett egy vagy több károsító szervezet jelenlétét, vagy ezek mennyisége meghaladja a szabványokban általában megengedett mértéket, vagy feltárja a 4. cikk alapján összeállított listában meghatározott káros organizmusok valamelyikének jelenlétét, a szállítók ezt haladéktalanul jelentik a felelős hivatalos szervnek, és meghozzák a hivatalos szerv által jelzett vagy bármely más olyan intézkedést, amely szükséges a károsító szervezetek terjedéséből adódó kockázat csökkentéséhez. A szállítók az üzemükben nyilvántartást vezetnek minden megjelenő károsító szervezetről és valamennyi, azok megjelenésével kapcsolatos intézkedésről.

(4) A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el a (2) bekezdés második albekezdésének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

6. cikk

(1) A felelős hivatalos szerv hitelesíti a szállítókat, ameny nyiben megállapította, hogy termelési eljárásaik és létesítményeik megfelelnek ezen irányelvnek az általuk folytatott tevékenységek természetére tekintettel. Az akkreditálást meg kell újítani, amennyiben egy szállító úgy dönt, hogy más tevékenységet végez, mint amelyre az akkreditálást megkapta.

(2) A felelős hivatalos szerv akkreditálja a laboratóriumokat, amennyiben ellenőrizte, hogy e laboratóriumok, módszereik és létesítményeik megfelelnek ezen irányelv 21. cikkében megállapított eljárással összhangban meghatározott követelményeinek, az általuk végzett vizsgálati tevékenységre tekintettel. Az akkreditálást meg kell újítani, amennyiben egy laboratórium úgy dönt, hogy más tevékenységet végez, mint amelyre az akkreditálást megkapta.

(3) A felelős hivatalos szerv megteszi a szükséges intézkedéseket, amennyiben az (1) és (2) bekezdésben említett követelmények nem teljesülnek. E célból különösen számításba veszi a 7. cikkel összhangban elvégzett bármely ellenőrzés megállapításait.

(4) A szállítók, létesítmények és laboratóriumok felügyelete és ellenőrzése rendszeresen a felelős hivatalos szerv által vagy felelősségi körében zajlik; amely bármikor szabad bejárással rendelkezik a létesítmények valamennyi részéhez annak érdekében, hogy biztosítsa az ezen irányelv követelményeinek való megfelelést. A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban szükség szerint fogadják el a felügyelettel és ellenőrzéssel kapcsolatos végrehajtási intézkedéseket.

Ha a felügyelet és ellenőrzés azt tárja fel, hogy az ezen irányelvben meghatározott követelmények nem teljesülnek, a felelős hivatalos szerv megteszi a megfelelő lépéseket.

7. cikk

(1) A Bizottság szakértői a tagállamok felelős hivatalos szerveivel együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy biztosítsák ennek az irányelvnek az egységes alkalmazását, és főként azt ellenőrizzék, hogy a szállítók ténylegesen betartják-e ezen irányelv követelményeit. Az a tagállam, amelynek területén ellenőrzést végeznek, minden segítséget megad a szakértők számára feladataik végrehajtásához. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a vizsgálatok eredményeiről.

(2) A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el az (1) bekezdés alkalmazásának részletes szabályait.

8. cikk

(1) Zöldségszaporító és -ültetési anyagot csak akkreditált szállítók forgalmazhatnak, feltéve, hogy eleget tesznek a 4. cikkben említett listában meghatározott követelményeknek.

(2) A 77/93/EGK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül, az (1) bekezdés nem alkalmazandó olyan zöldségszaporító és -ültetési anyagokra, amelyeket

a) kísérletekre vagy tudományos célokra szánnak; vagy

b) termesztési célokra szánnak; vagy

c) a genetikai változatosság megőrzését célzó intézkedésekre szánnak.

Az a) és b) pont alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat szükség szerint a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el. Ugyanezen eljárással összhangban fogadják el, lehetőleg 1993. január 1-jéig, a c) pont alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

9. cikk

(1) A 2. cikk sérelme nélkül az olyan zöldségszaporító és -ültetési anyag, amely a II. mellékletben felsorolt nemzetségekbe vagy fajokba tartozik, és amely a 70/458/EGK irányelv hatálya alá tartozik, nem forgalmazható a Közösségen belül, kivéve, ha az a 70/458/EGK irányelv által elismert fajtához tartozik.

(2) A 2. cikk és e cikk (3) és (4) bekezdésének sérelme nélkül az olyan zöldségszaporító és -ültetési anyag, amely a II. mellékletben felsorolt nemzetségekbe vagy fajokba tartozik, de nem tartozik a 70/458/EGK irányelv hatálya alá, nem forgalmazható a Közösségen belül, kivéve, ha az legalább egy tagállamban a hivatalosan elismert fajtákhoz tartozik.

A 70/458/EGK irányelv 4. és 5. cikkében és 10. cikkének (3) bekezdésében meghatározott rendelkezések alkalmazandók az elismerés feltételeire.

Az említett irányelv 3. cikkének (2) és (4) bekezdése, továbbá 6., 7. és 8. cikke, 10. cikkének (1), (2) és (4) bekezdése, valamint a 11-15. cikke megfelelően alkalmazandó az elismerésre és a fenntartó nemesítésre vonatkozó eljárásokra és alaki követelményekre.

A nem hivatalos vizsgálatok eredményei, illetve a termesztés során összegyűjtött gyakorlati ismeretek minden esetben figyelembe vehetők.

(3) A tagállamok megtesznek minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy a (2) bekezdésben említett nemzetségekbe vagy fajokba tartozó fajták hivatalos elismerése, amelyet 1993. január 1-je előtt a 70/458/EGK irányelvben meghatározott elvektől eltérő elvek alapján vagy azon tény alapján adtak meg, hogy a megjelölt dátum előtt az illető fajtából származó anyagot területükön forgalmazták, legkésőbb 1998. június 30-án lejár, ameny nyiben a kérdéses fajtákat ezen időpontban az (1) bekezdéssel összhangban nem ismerik el.

(4) A (2) és (3) bekezdésnek megfelelően hivatalosan elismert fajták bekerülnek a 70/458/EGK irányelv 17. cikkében említett Zöldségfajok Közös Fajtajegyzékébe. A 16. cikk (2) és (3) bekezdése valamint a 17., 18. és 19. cikk megfelelően alkalmazandók.

A kérdéses kiadványban a (3) bekezdés alapján engedélyezett fajtákat külön hivatkozással jelölik meg.

10. cikk

(1) A termesztés, a betakarítás vagy a hajtásoknak az anyanövényről való eltávolítása során a zöldségszaporító és -ültetési anyagokat külön tételekben kezelik.

(2) Amennyiben különböző eredetű zöldségszaporító és -ültetési anyagok egy helyre kerülnek vagy összekeverednek a csomagolás, a tárolás, a kiszállítás vagy a szállítás során, a szállító nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a következő adatokat: a tétel összetétele és az egyes összetevők eredete.

(3) A tagállamok hivatalos ellenőrzések útján biztosítják az (1) és (2) bekezdés követelményeinek teljesítését.

11. cikk

(1) A 10. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a zöldségszaporító -és ültetési anyagok csak megfelelő mértékben homogén tételek formájában forgalmazhatók, s csak akkor, ha elismerten eleget tesznek ezen irányelvnek, és a szállító a 4. cikk alapján összeállított listában megállapított feltételeknek megfelelően kiállított okmányt mellékel hozzájuk. Amennyiben az okmány hivatalos nyilatkozatot tartalmaz, akkor azt egyértelműen elkülönítik az okmány minden egyéb tartalmától.

A zöldségszaporító és -ültetési anyagok címkézésére és/vagy lezárására és csomagolására vonatkozó követelményeket a 4. cikkben említett listában határozzák meg.

(2) Abban az esetben, ha kiskereskedő szállít zöldségszaporító és -ültetési anyagot nem hivatásszerűen növénytermesztéssel foglalkozó végső felhasználónak, a címkézésre vonatkozó követelmények a megfelelő termékismertetésre korlátozhatók.

12. cikk

A tagállamok mentesíthetik:

- a 11. cikk alkalmazása alól azon kistermelőket, akiknek teljes zöldségszaporító és -ültetési anyag termelési és értékesítési tevékenysége a helyi piac nem hivatásszerűen növénytermesztéssel foglalkozó végső felhasználóinak ellátása ("helyi áruforgalom"),

- a 18. cikkben előírt vizsgálatok és hivatalos ellenőrzések alól az olyan zöldségszaporító és -ültetési anyagok helyi áruforgalmát, amelyet az ilyen mentesített szereplők állítanak elő.

A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el a fenti első és második francia bekezdésben említett mentességekre vonatkozó egyéb követelményekre, különösen a "kistermelők" és a "helyi piac" fogalmával valamint a lényeges eljárásokra vonatkozó végrehajtási intézkedéseket.

13. cikk

Az irányelv követelményeinek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagok ellátásában fellépő átmeneti nehézségek esetén a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban intézkedések fogadhatók el a kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásával kapcsolatban a 77/93/EGK irányelv növény-egészségügyi előírásainak sérelme nélkül.

14. cikk

(1) Az ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazása a szállító, a növényegészségügy, a termesztőközeg, az ellenőrzési szabályok tekintetében nem állhat más korlátozás hatálya alatt, mint amelyeket ezen irányelvben határoztak meg.

(2) Azon zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazása, amelyek fajtái szerepelnek a Zöldségfajok Közös Fajtajegyzékében, a fajták tekintetében nem állhat más korlátozások hatálya alatt, mint amelyeket ezen irányelvben megállapítottak vagy említettek.

15. cikk

A II. mellékletben említett termékek tekintetében a tagállamok tartózkodnak a 4. cikkben említett jegyzékekben meghatározott feltételeknél, ezek hiányában az ezen irányelv elfogadásának időpontjában érvényes feltételeknél szigorúbb feltételek vagy ezektől eltérő forgalmazási korlátozások bevezetésétől.

16. cikk

(1) A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban határoznak arról, hogy a harmadik országban termesztett és a szállítóra, az azonosságra, a tulajdonságokra, a növényegészségügyre, a termesztőközegre, a csomagolásra, az ellenőrzési szabályokra, a címkézésre és a lezárásra vonatkozó kötelezettségek tekintetében ugyanolyan garanciákat nyújtó zöldségszaporító és -ültetési anyagok minden felsorolt szempontból egyenértékűek-e a Közösségben termelt és ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagokkal.

(2) Az (1) bekezdésben említett határozat meghozataláig a tagállamok 2012. december 31.-jéig a 77/93/EGK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül alkalmazhatnak a harmadik országokból származó zöldségszaporító és -ültetési anyagok behozatalára vonatkozóan a 4. cikkben említett listákban ideiglenesen vagy véglegesen megállapított feltételekkel legalább egyenértékű feltételeket. Amennyiben az említett listák nem állapítanak meg ilyen feltételeket, a behozatali feltételeknek egyenértékűnek kell lenniük legalább az érintett tagállamban folyó termelésre alkalmazandó feltételekkel.

A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban meghosszabbítható az első albekezdésben említett, a különféle harmadik országokra irányadó határidő az (1) bekezdésben említett határozat meghozataláig.

A tagállam által az első albekezdés szerint hozott határozattal összhangban behozott zöldségszaporító és -ültetési anyagokra a többi tagállam nem alkalmazhat forgalmazási korlátozást az (1) bekezdésben említett kérdések vonatkozásában.

17. cikk

A tagállamok biztosítják a zöldségszaporító és -ültetési anyagok termesztése és forgalmazása során a mintavételes vizsgálattal történő hivatalos ellenőrzés elvégzését abból a célból, hogy meggyőződjenek az irányelv követelményeinek és feltételeinek teljesítéséről.

18. cikk

A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban szükség szerint részletes végrehajtási eljárásokat fogadnak el az 5. cikkben előírt vizsgálatokkal, valamint a 10. és 17. cikkben előírt hivatalos ellenőrzésekkel kapcsolatban, beleértve a mintavételi módszereket is.

19. cikk

(1) Amennyiben a 6. cikk (4) bekezdésében előírt felügyeleti és ellenőrzési tevékenység, a 17. cikkben előírt hivatalos ellenőrzések vagy a 20. cikkben előírt kísérletek során úgy találják, hogy a zöldségszaporító és -ültetési anyag nem felel meg ezen irányelv követelményeinek, az érintett tagállam felelős hivatalos szerve meghozza a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a termék eleget tegyen az irányelv rendelkezéseinek vagy ameny nyiben ez nem lehetséges, megtiltja az adott zöldségszaporító és -ültetési anyag Közösségen belüli forgalmazását.

(2) Amennyiben úgy találják, hogy egy adott szállító által forgalmazott zöldségszaporító és -ültetési anyag nem felel meg ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek, az érintett tagállam gondoskodik arról, hogy a szállítóval szemben meghozzák a megfelelő intézkedéseket. Amennyiben eltiltják a szállítót a zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásától, a tagállam értesíti erről a Bizottságot és a tagállamok felelős nemzeti hatóságait.

(3) A (2) bekezdés alapján hozott bármely intézkedést visszavonnak, amint kellő bizonyossággal megállapították, hogy a szállító által forgalmazásra szánt zöldségszaporító és -ültetési anyag a jövőben meg fog felelni ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek.

20. cikk

(1) A tagállamokban mintákon végzett kísérleteket vagy adott esetben vizsgálatokat kell végezni annak ellenőrzésére, hogy a zöldségszaporító és -ültetési anyagok teljesítik-e ezen irányelv követelményeit és feltételeit, beleértve a növényegészségügyre vonatkozókat is. A Bizottság megszervezheti a kísérleteknek a tagállamok és a Bizottság képviselői által végzett ellenőrzését.

(2) Közösségi összehasonlító vizsgálatok és kísérletek végezhetők a Közösségen belül az ezen irányelv akár kötelező erejű, akár szabad belátás szerint alkalmazható rendelkezései - beleértve a növényegészségüggyel kapcsolatosakat is - értelmében forgalomba hozott zöldségszaporító és -ültetési anyagok mintáinak utólagos vizsgálata érdekében. Az összehasonlító vizsgálatok és kísérletek a következőkre terjedhetnek ki:

- harmadik országokban előállított zöldségszaporító és -ültetési anyagok,

- biogazdálkodásra alkalmas zöldségszaporító és -ültetési anyagok,

- a genetikai változatosság megőrzésének elősegítését célzó intézkedésekkel kapcsolatosan forgalomba hozott zöldségszaporító és -ültetési anyagok.

(3) Ezeket az összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket a zöldségszaporító és -ültetési anyagok vizsgálata technikai módszereinek összehangolására és a szaporító- és ültetési anyag által teljesítendő feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére használják.

(4) A Bizottság a 21. cikkben említett eljárással összhangban megállapítja az elvégzendő összehasonlító vizsgálatok és kísérletek szükséges szabályait. A Bizottság tájékoztatja a 21. cikkben említett bizottságot a vizsgálatok és kísérletek végrehajtásának technikai szabályairól, valamint azok eredményeiről. Amennyiben növény-egészségügyi problémák merülnek fel, a Bizottság tájékoztatja a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságot.

(5) A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújthat a (2) és a (3) bekezdés szerinti vizsgálatokhoz és kísérletekhez.

A pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a költségvetési hatóság által meghatározott éves előirányzatokat.

(6) A közösségi pénzügyi hozzájárulás által támogatható vizsgálatok és kísérletek körét, valamint a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának részletes szabályait a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban kell meghatározni.

(7) A (2) és a (3) bekezdés szerinti vizsgálatokat és kísérleteket kizárólag állami hatóságok vagy az állam felelőssége alatt eljáró jogi személyek végezhetik.

21. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti, nevezetesen a "Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága".

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 6 ) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

22. cikk

(1) A Bizottságot a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 7 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, annak 7. és 8. cikkével összhangban

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

23. cikk

A 4. cikkben említett listák módosításait, valamint az ezen irányelv végrehajtására elfogadott feltételeket és részletes szabályokat a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el.

24. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a területükön termelt és forgalmazásra szánt zöldségszaporító és -ültetési anyagok megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.

(2) Amennyiben egy hivatalos ellenőrzés során úgy találják, hogy a zöldségszaporító és -ültetési anyagokat azért nem lehet forgalmazni, mert nem tesznek eleget valamely növény-egészségügyi feltételnek, az érintett tagállam meghozza az ebből következő növény-egészségügyi kockázat megszüntetéséhez szükséges megfelelő hivatalos intézkedéseket.

25. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1992. december 31-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkoznak erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást fűznek. Az ilyen hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Az 5-11. cikkek, valamint a 14., 15., 17., 19. és 24. cikk időpontját a II. mellékletben említett minden egyes nemzetségre és fajra történő alkalmazásának időpontját a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban határozzák meg, amikor a 4. cikkben említett jegyzéket összeállítják.

26. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A 4. cikkel összhangban meghatározandó feltételek

A. pont

Feltételek, amelyeknek az ültetési anyagnak meg kell felelnie.

B. pont

A 70/458/EGK irányelvben fel nem sorolt nemzetségekre és fajokra vonatkozó jegyzékek, amelyek tartalmazzák azon feltételeket, amelyeknek a szaporítóanyagnak meg kell felelnie.

II. MELLÉKLET

A nemzetségeknek és fajoknak az 1. cikk (2) bekezdésében említett jegyzéke

Allium cepa L.
— Cepa csoportVöröshagyma
— Aggregatum csoportSalottahagyma
Allium fistulosum L.Téli sarjadékhagyma
Allium porrum L.Póréhagyma
Allium sativum L.Fokhagyma
Allium schoenoprasum L.Metélőhagyma
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.Turbolya
Apium graveolens L.Gyökérzeller
Levélzeller
Asparagus officinalis L.Spárga
Beta vulgaris L.Cékla
Mángold
Brassica oleracea L.Leveles kel
Karfiol
Brokkoli vagy Calabrese
Bimbóskel
Kelkáposzta
Fejes káposzta
Vörös káposzta
Karalábé
Brassica rapa L.Kínai kel
Tarlórépa
Capsicum annuum L.Paprika
Cichorium endivia L.Borzaslevelű endívia
Széleslevelű endívia
Cichorium intybus L.Hajtató cikória
Leveles cikória
Ipari cikória
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiGörögdinnye
Cucumis melo L.Sárgadinnye
Cucumis sativus L.Salátauborka
Konzervuborka
Cucurbita maxima DuchesneSütőtök
Cucurbita pepo L.Tök
Cynara cardunculus L.Articsóka
Kardi
Daucus carota L.Sárgarépa
Takarmány sárgarépa
Foeniculum vulgare Mill.Édeskömény
Lactuca sativa L.Saláta
Lycopersicon esculentum Mill.Paradicsom
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPetrezselyem
Phaseolus coccineus L.Tűzbab
Phaseolus vulgaris L.Zöldbab (bokorbab és futóbab)
Pisum sativum L. (partim)Kifejtőborsó
Velőborsó
Cukorborsó
Raphanus sativus L.Retek
Fekete retek
Rheum rhabarbarum L.Rebarbara
Scorzonera hispanica L.Feketegyökér
Solanum melongena L.Tojásgyümölcs
Spinacia oleracea L.Spenót
Valerianella locusta (L.) Laterr.Galambbegysaláta
Vicia faba L. (partim)Lóbab
Zea mays L. (partim)Csemegekukorica
Pattogató kukorica

( 1 ) HL C 46., 1990.2.27., 4. o. és

HL C 296., 1991.11.15., 10. o.

( 2 ) HL C 240., 1991.9.16., 193. o.

( 3 ) HL C 182., 1990.7.23., 19. o.

( 4 ) HL L 225., 1970.10.12., 7. o.; legutóbb a 90/654/EGK irányelvvel (HL L 353., 1990.12.17., 48. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 26., 1977.1.31., 20. o.; legutóbb a 92/10/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 70., 1992.3.17., 27. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0033 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0033&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992L0033-20071030 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992L0033-20071030&locale=hu

Tartalomjegyzék