31998L0015[1]

A Bizottság 98/15/EK irányelve (1998. február 27.) a 91/271/EGK tanácsi irányelvnek az I. mellékletében meghatározott egyes követelményekre tekintettel történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 98/15/EK irányelve

(1998. február 27.)

a 91/271/EGK tanácsi irányelvnek az I. mellékletében meghatározott egyes követelményekre tekintettel történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK irányelvre [1] és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel a települési szennyvíztisztító telepekről az eutrofizálódásra hajlamos érzékeny területekre történő kibocsátásokra meghatározott követelményeknek a 91/271/EGK irányelv I. mellékletének 2. táblázata szerinti megfogalmazása értelmezési problémákhoz vezetett, amelyeket tisztázni kell; mivel ennek következtében módosítani kell az említett irányelv I. mellékletének 2. táblázatát;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 91/271/EGK irányelv 18. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/271/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1998. szeptember 30-tól megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. február 27-én.

a Bizottság részéről

Ritt Bjerregaard

a Bizottság tagja

[1] HL L 135., 1991.5.30., 40. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 91/271/EGK irányelv I. mellékletének 2. táblázata helyébe a következő szöveg lép:

"2. táblázat:

A települési szennyvíztisztító telepeknek a II. melléklet A. szakaszának a) pontjában megjelölt eutrofizációra hajlamos érzékeny területre történő kibocsátásaira vonatkozó követelmények. A helyi sajátosságoktól függően egyik vagy mindkét paraméter alkalmazható. Vagy a koncentrációra vagy a százalékos csökkenésre vonatkozó értékeket kell alkalmazni.

Paraméterek | Koncentráció | A csökkenés minimális százaléka | Mérési referenciamódszer |

Összes foszfor | 2 mg/l (10000-100000 LE.) | 80 | Molekuláris abszorpciós spektrofotometria |

1 mg/l (100000 LE felett) |

Teljes nitrogén tartalom | 15 mg/l (10000-100000 LE) | 70-80 | Molekuláris abszorpciós spektrofotometria |

10 mg/l (100000 LE felett.) |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0015 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0015&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék