32010D0646(01)[1]

2010/646/EU: A Bizottság határozata ( 2010. október 26. ) a 2002/499/EK határozat hatályának a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében történő meghosszabbításáról (az értesítés a C(2010) 7281. számú dokumentummal történt)

27.10.2010HUAz Európai Unió Hivatalos LapjaL 281/98

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. október 26.)

a 2002/499/EK határozat hatályának a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében történő meghosszabbításáról

(az értesítés a C(2010) 7281. számú dokumentummal történt)

(2010/646/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)A Koreai Köztársaságból származó, természetesen vagy mesterségesen törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növényekre vonatkozó 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérések engedélyezéséről szóló, 2002. június 26-i 2002/499/EK bizottsági határozat ( 2 ) engedélyezi a tagállamoknak, hogy korlátozott időtartamokra és meghatározott feltételek mellett a Koreai Köztársaságból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében – a termés és a vetőmag kivételével – eltérjenek a 2000/29/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseitől.
(2)A 2002/499/EK határozattal megállapított eltérések korlátozott időre szóltak, az említett határozatban szereplő időszakokat a 2005/775/EK ( 3 ) és a 2007/432/EK bizottsági határozat ( 4 ) meghosszabbította.
(3)Mivel az eltérést indokolttá tévő körülmények még most is fennállnak, és nincsenek az adott feltételek felülvizsgálatára okot adó új információk, az eltéréseket meg kell hosszabbítani. Emellett a tagállamok által a 2002/499/EK határozat 2. cikke szerint gyűjtött információk révén, valamint a Koreai Köztársasággal fennálló kapcsolatoknak köszönhetően több tapasztalat áll rendelkezésre. Ezenkívül e határozat megfelelő mechanizmusokat vezet be az eltérések alkalmazási feltételeinek ellenőrzésére. Kívánatos tehát az e határozatban engedélyezett eltérések esetében az időtartamot az előző határozatokban engedélyezetteknél hosszabb időre, mégpedig 2020. december 31-ig meghosszabbítani.
(4)Növény-egészségügyi okokból a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Juniperus L. növények behozatalára 2020. december 31-ig minden egyes évben csak egy meghatározott időtartam alatt kerülhet sor.
(5)A 2002/499/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.
(6)Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/499/EK határozat a következőképpen módosul:

1.A 2. cikk első és második bekezdésében a „2005 és 2010 között minden év augusztus 1.” szöveg helyébe „minden év augusztus 1-je” szöveg lép.
SZÖVEG HIÁNYZIK

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 26-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja

( 1 ) HL L 169., 2000.7.10., 1. o .

( 2 ) HL L 168., 2002.6.27., 53. o .

( 3 ) HL L 292., 2005.11.8., 11. o .

( 4 ) HL L 161., 2007.6.22., 65. o .

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:32010D0646(01) - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010D0646(01)&locale=hu