Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31996L0049[1]

A Tanács irányelve 96/49/EK (1996. jūlijs 23.) a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS 96/49/EK IRÁNYELVE

(1996. július 23.)

a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1) mivel az utóbbi időkben a veszélyes áruk vasúton való fuvarozása tekintélyes mértékben elterjedt, ezért a balesetek előfordulásának kockázata is megnövekedett; mivel a hasonló fuvarozásoknak a lehető legjobb biztonsági feltételek mellett való véghezvitele érdekében intézkedéseket kell tenni;

(2)

mivel minden tagállam szerződő fele a nemzetközi vasúti fuvarozási egyezménynek (COTIF), amely az ahhoz csatolt B. függelékben nemzetközi vasúti árufuvarozási szerződéseket (CIM) illetően egységes szabályokat határoz meg és amely az 1. melléklethez a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozására vonatkozóan szabályzatot alkot (RID); mivel az egyezmény területi hatálya a Közösségen kívülre is terjed;

(3)

mivel az Egyezmény nem terjed ki a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására; mivel ezért fontos az összhangba hozott biztonsági szabályok egységes alkalmazásának biztosítása a Közösség egészében; mivel ennek elérésének legmegfelelőbb módja a tagállamok által alkalmazott, RID-del kapcsolatos jogszabályok összehangolása;

(4)

mivel a szubszidiaritás elvével összhangban ezeket a jogszabályokat harmonizálni kell a belföldi és nemzetközi fuvarozás magas fokú biztonságának biztosítása, a Közösség egészében a verseny torzulása kiküszöbölésének az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának elősegítésével való garantálása és más közösségi rendelkezésekkel való összhangjának biztosítása érdekében;

(5)

mivel ennek az irányelvnek a rendelkezései figyelembe veszik azt a kötelezettséget, amelyet a Közösség és tagállamai állítottak fel az 1992. júniusi, Rio de Janeiróban tartott UNCED Konferencia 21. napirendjének 19. fejezete által kitűzött céloknak megfelelően, törekedve a veszélyes vegyi anyagok csoportosítási rendszerének jövőbeli harmonizációjára;

(6)

mivel a 90/219/EGK ( 4 ), a 90/220/EGK ( 5 ) és a 90/676/EGK ( 6 ) irányelvben szabályozott biológiai anyagok és géntechnológiával módosított mikroorganizmusok fuvarozásának biztonsági feltételeit még nem szabályozza különleges közösségi jogi aktus;

(7)

mivel ennek az irányelvnek a rendelkezései nem érintik a Közösség más, a munkavállalók biztonságáról és a környezetvédelemről szóló rendelkezéseinek alkalmazását;

(8)

mivel a tagállamoknak képesnek kell lenniük a területükön történő veszélyes áruk vasúti fuvarozására különös közlekedési szabályokat alkalmazni;

(9)

mivel a tagállamoknak a veszélyes áruk vasúti fuvarozása tekintetében fenn kell tartani azt a jogukat, hogy a veszélyes áruk multimodális fuvarozásáról szóló ENSZ ajánlásokkal összhangban átmenetileg szabályokat hajthatnak végre, addig, amíg a RID-nek a veszélyes áruk intermódusú fuvarozását elősegítő szabályokkal történő összehangolása nem történik meg;

(10)

mivel a tagállamoknak fenn kell tartaniuk azt a jogukat, hogy szabályozzák és tiltsák, szigorúan más okokból, mint biztonsági okokból, egyes veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozását;

(11)

mivel a Csatornaalagútnál annak specifikus jellemzői: különösen útvonala és hosszúsága miatt alkalmazott szigorúbb biztonsági intézkedéseket figyelembe kell venni; mivel rendelkezést kell hozni a tagállamok számára annak érdekében, hogy hasonló helyzet felmerülése esetében ugyanolyan jellegű intézkedéseket tudjanak bevezetni; mivel néhány tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy az országukban uralkodó hőmérséklet miatt a fuvarozásra szánt anyagokra vonatkozóan szigorúbb szabályokat alkalmazzanak;

(12)

mivel az ágazat által megkívánt befektetések volumene tekintetében átmeneti időszakot kell megállapítani, hogy a tagállamok képesek legyenek fenntartani egyes különleges nemzeti rendelkezéseiket a tartányok, tartályok, csomagolás és vészhelyzeti akciókód használatára vagy szerkezeti követelményeire vonatkozóan;

(13)

mivel az új technológiai és ipari fejlesztések bevezetésének hátráltatása tilos; mivel az ideiglenes eltéréseknek ezt a célt kell szolgálniuk;

(14)

mivel a RID rendelkezései engedélyezik az attól eltérő megállapodások megkötését; mivel a tagállamok között kötött kétoldalú megállapodások nagy száma korlátozza a veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó szolgáltatás szabad nyújtását; mivel a szükséges rendelkezéseknek az ehhez az irányelvhez csatolt mellékletbe történő felvételének lehetővé kell tennie ilyen eltérések elkerülését; mivel gondoskodni kell egy átmeneti időszakról, amely során a tagállamok a közöttük létrejött megállapodásokat továbbra is alkalmazhatják;

(15)

mivel a veszélyes áruk vasúti fuvarozása egy harmadik országba vagy országból engedélyezett abban az esetben, ha azt a RID követelményeinek megfelelően viszik véghez; mivel azonban a volt Szovjetunió köztársaságaiba, amelyek nem szerződő felei a COTIF-nak, irányuló és onnan induló fuvarozás esetén a tagállamok jogosultak a megfelelő intézkedések elfogadására e fuvarozások tekintetében; mivel a RID-ben előírtakkal megegyező biztonsági szintet garantálnak;

(16)

mivel ezt az irányelvet sürgősen a műszaki fejlődéshez kell igazítani, nevezetesen a RID keretein belül megállapított új rendelkezések elfogadásával; mivel e célból egy bizottságot állítanak fel, és a tagállamok és a Bizottság közötti, e bizottságon belüli szoros együttműködés céljából létrehoznak egy eljárást,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. FEJEZET

Hatály

1. cikk

(1) Ezt az irányelvet a tagállamokon belül vagy a tagállamok között a veszélyes áruk vasúti fuvarozására kell alkalmazni. A tagállamok mindazonáltal kivehetik ezen irányelv alkalmazási köréből a veszélyes áruknak a fegyveres erőkhöz tartozó vagy felelőssége alatt álló közlekedési eszközökkel végzett fuvarozását.

(2) Ez az irányelv azonban nem érinti a tagállamok azon jogát, a közösségi jog kellő figyelembevételével, hogy a veszélyes áruk belföldi és nemzetközi vasúti fuvarozását illetően különleges biztonsági követelményeket határoznak meg, amennyiben az ahhoz csatolt melléklet nem fedi ezt a területet, különösen többek között a következők tekintetében:

- a vonatok közlekedése,

- a vonatokon a tehervagonok belföldi forgalomirányítása,

- a fuvarozással kapcsolatos tevékenységekkel, mint a rendezés és leállás, kapcsolatos működési szabályzat,

- a veszélyes áruk fuvarozásával foglalkozó személyzet képzése és az információ kezelése,

- a személyvonatokon fuvarozott veszélyes árukra vonatkozó különös szabályok.

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

- "RID" a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, amely a nemzetközi vasúti fuvarozásról szóló egyezmény (COTIF) és annak módosításai B. függelékének I. mellékleteként jelenik meg,

- "CIM" a nemzetközi vasúti árufuvarozási szerződés egységes szabályai, amelyek a nemzetközi vasúti fuvarozásról szóló egyezmény (COTIF) és annak módosításai B. függelékében találhatóak,

- "veszélyes áruk" azok az anyagok és tárgyak, amelyeknek vasúti fuvarozása tiltott vagy az ehhez az irányelvhez tartozó melléklet alapján csak bizonyos feltételekkel engedélyezhető,

- "fuvarozás" veszélyes áruknak bármilyen, részben vagy teljesen a tagállam területén végzett vasúti fuvarozása, amely magában foglalja a fel- és lerakodást, az egy más közlekedési eszközre való átvitelt és a fuvarozás körülményei által fellépő szükséges megszakításokat, amely ennek az irányelvnek a mellékletében található, a tagállamok jogszabályaiban megállapított, e tevékenységek tekintetében fennálló felelősségre vonatkozó megállapodások sérelme nélkül; de nem foglalja magában a teljes egészében egy vállalkozás körzetében végzett fuvarozást.

3. cikk

(1) A 6. cikk sérelme nélkül azok a veszélyes áruk, amelyek fuvarozása a melléklet rendelkezései által tiltott, nem fuvarozhatók vasúton.

(2) Amennyiben ez az irányelv másként nem rendelkezik, és a vasúti vállalkozások piacra jutásáról szóló szabályok vagy a vasúti árufuvarozásra vonatkozó, általánosan alkalmazható szabályok sérelme nélkül a veszélyes áruk vasúti fuvarozása engedélyhez kötött, a mellékletében megállapított szabályok teljesítésére is figyelemmel.

II. FEJEZET

Eltérések, korlátozások és mentességek

4. cikk

Minden tagállam a területén belül történő belföldi vasúti fuvarozás érdekében fenntarthatja a veszélyes áruk vasúti fuvarozásával kapcsolatos olyan nemzeti jogszabályait, amelyek az Egyesült Nemzetek a veszélyes áruk fuvarozását érintő ajánlásával összhangban vannak, addig, amíg az ehhez az irányelvhez tartozó mellékletet nem módosítják az ajánlásokkal összhangban. Ilyen esetekben az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot.

5. cikk

(1) Más közösségi rendelkezések sérelme nélkül minden tagállam fenntartja azt a jogát, hogy szabályozza vagy tiltsa, szigorúan különösen a nemzetbiztonsággal vagy környezetvédelemmel összefüggő fuvarozás biztonságán kívüli okokból, a veszélyes áruk területén történő fuvarozását.

(2)

a) A Csatornaalagúton keresztül történő fuvarozással kapcsolatban Franciaország és az Egyesült Királyság a mellékletben leírtaknál szigorúbb rendelkezéseket hozhat. A Bizottságot tájékoztatják az ilyen rendelkezésekről, és az tájékoztatja a többi tagállamot.

b) Ha egy tagállam úgy dönt, hogy a területén elhelyezkedő, a Csatornaalagúttal megegyező tulajdonságokkal rendelkező alagútjain keresztül való fuvarozásra vonatkozóan szigorúbb rendelkezéseket alkalmaz, tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság, a 9. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, eldönti, hogy a kérdéses alagút valóban hasonló tulajdonságokkal rendelkezik-e. A tagállam az elfogadott rendelkezésekről értesíti a Bizottságot, amely a többi tagállamot tájékoztatja.

c) Az a tagállam, ahol a környező hőmérséklet rendszeresen alacsonyabb -20 °C-nál, szigorúbb szabályokat vezethet be a területén belül a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozásánál használandó műanyag csomagolóeszközhöz, tartányokhoz és berendezéseikhez használt anyagok üzemi hőmérsékletét illetően, addig, amíg a melléklet a megadott égövekkel kapcsolatos referencia-hőmérsékletekről szóló rendelkezéseket nem tartalmazza.

(3) Ha baleset vagy más váratlan esemény esetén a tagállam úgy ítéli meg, hogy az alkalmazandó biztonsági rendelkezések nem elegendőek a fuvarozással kapcsolatosan felmerülő kockázat korlátozásának érdekében, és ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, akkor a tagállam az általa megtenni javasolt intézkedés tervezési szakaszában értesíti a Bizottságot. A Bizottság a 9. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően eldönti, hogy a kérdéses intézkedések megvalósítása engedélyezhető-e, és meg kell határoznia annak időtartamát.

(4) A tagállamok fenntarthatnak a dioxin- és furántartalmú anyagok fuvarozását és csomagolását illetően minden, 1996. december 31-én alkalmazandó nemzeti rendelkezést.

6. cikk

(1) Saját területén minden tagállam engedélyezheti a nemzetközi légi- vagy vízifuvarozás követelményeinek megfelelően osztályozott, csomagolt és címkézett veszélyes áruk vasúti fuvarozását, ha a fuvarozás légi vagy vízi utat is tartalmaz.

Ahol egy belföldi vagy nemzetközi utazás tengeren való fuvarozást is tartalmaz, a tagállamok a mellékletben találhatóakat kiegészítő rendelkezéseket alkalmazhatnak a vízi fuvarozásra vonatkozó nemzetközi szabályok figyelembevétele érdekében, beleértve a komppal való fuvarozást is.

(2) A mellékletnek a fuvarokmányok formátumát és a jelölésben, valamint az okmányban használt nyelveket szabályozó rendelkezései nem alkalmazhatók az egy tagállam területére korlátozott fuvarozásra. Egy tagállam a területére korlátozott fuvarozásra vonatkozóan engedélyezhet más, a mellékletben előírtaktól eltérő okmányok és nyelv használatát.

(3) A tagállam a területén megengedheti az 1997. január 1-je előtt gyártott olyan kocsik használatát, amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek, de amelyek az 1996. december 31-én hatályos belföldi előírások szerint gyártottak, feltéve, hogy e vasúti kocsikat a megkövetelt biztonsági szinten tartják.

Azok az 1997. január 1-jén, vagy azt követően gyártott tartányok és vasúti kocsik, amelyek nem felelnek meg a melléklet követelményeinek, de amelyet az irányelv olyan rendelkezései alapján gyártottak, amelyek gyártásukkor alkalmazandók voltak, továbbra is használhatók a nemzeti fuvarozásra, egy a 9. cikkben szereplő eljárással összhangban megállapított időpontig.

Bármely tagállam fenntarthat olyan, a melléklet 2. osztálya szerinti, új tartányok, valamint új gázhordók és palackkötegek kialakítására, használatára és fuvarozási feltételeire vonatkozó, 1996. december 31-én hatályos nemzeti rendelkezéseket, amelyek e melléklet rendelkezéseitől különböznek, amíg a tartányok, gázhordók és palackkötegek gyártására és használatára vonatkozó szabványokra való utalás - az ezen irányelv rendelkezéseivel azonos kötelező erővel - nem kerül be a mellékletbe, de legkésőbb 2003. június 30-ig. A 2003. július 1-je előtt gyártott gázhordók, palackkötegek és tartányok, a 2001. július 1-je előtt gyártott és megfelelő biztonsági szinten karbantartott további tartályokat az eredeti feltételek mellett továbbra is használni lehet.

A 2003. június 30-i és a 2003. július 1-jei időpontot el kell halasztani azokra a gázhordókra, palackkötegekre és tartányokra vonatkozóan, amelyekre nincsenek részletes műszaki követelmények, illetve amelyekre vonatkozóan nincs a mellékletben a megfelelő európai szabványokra történő elegendő hivatkozás.

A második albekezdésben említett tartányokat és tartályokat, valamint az irányelv alkalmazásának legutóbbi időpontját - ezekkel a tartányokkal és tartályokkal kapcsolatosan - a 9. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően határozzák meg.

(5) A tagállam fenntarthat a cseppfolyósított gázok és cseppfolyósított gázok keverékeinek a területén történő fuvarozására vonatkozó referencia-hőmérséklet tekintetében a melléklettől eltérő nemzeti rendelkezéseket, amíg a megjelölt éghajlati területekhez kapcsolódó megfelelő referencia-hőmérsékletek az európai szabványokban és a mellékletben megjelennek.

(6) A tagállam engedélyezheti a területén történő fuvarozásnál az 1997. január 1. előtt a RID-nek megfelelően gyártott, de nem jóváhagyott csomagolás használatát, feltéve, hogy a csomagoláson a gyártás időpontját feltüntetik, a csomagolás megfelel az 1996. december 31-én hatályos nemzeti rendelkezésekben megállapított vizsgálatok során, valamint feltéve, hogy a megfelelő biztonsági szinten tartják (ahol szükséges, a vizsgálatot és felülvizsgálatot is beleértve) az alábbi rendszer szerint: 50 liter űrtartalmat meghaladó közepes raktömegű fém szállítótartályok és fémhordók a gyártásuk időpontjától számított 15 évig használhatóak; más fémcsomagolások és minden műanyag csomagolás a gyártása időpontjától számított 5 évig használható, de 1998. december 31. után már nem.

(7) A tagállam a területén 1998. december 31-ig engedélyezheti az 1997. január 1. előtt csomagolt egyes veszélyes áruk fuvarozását, feltéve, hogy az áruk az 1997. január 1. előtt hatályos nemzeti rendelkezések követelményeinek megfelelően vannak osztályozva, csomagolva és címkézve.

(8) A tagállam fenntarthatja nemzeti jogszabályainak az 1996. december 31-én hatályos, a mellékletben megállapított veszélyazonosító számok helyett vészhelyzeti akciókódok megjelenítéséről szóló rendelkezéseit a területén végzett nemzeti vasúti fuvarozásra vonatkozóan.

(9) Feltéve, hogy legkésőbb 2002. december 31-ig, vagy két évvel az irányelv mellékletének módosításainak hatálybalépésére megállapított legutolsó időpontot követően a Bizottságot előzetesen értesítik, a tagállamok elfogadhatnak a mellékletekben szereplőknél kevésbé szigorú rendelkezéseket is a területükön belüli fuvarozásra vonatkozóan, de csak kis mennyiségű veszélyes áru esetében és a közepes, vagy magas aktivitású radioaktív anyagok kivételével.

Ezek az eltérések megkülönböztetés nélkül alkalmazandók.

A fentiektől függetlenül, a tagállamok - feltéve, hogy előzetesen értesítik a Bizottságot - bármikor elfogadhatnak a többi tagállam által elfogadott rendelkezésekhez hasonló rendelkezéseket, hivatkozással erre a bekezdésre.

A Bizottság megvizsgálja, hogy az ebben a bekezdésben megállapított feltételek teljesültek-e, és dönt arról - a 9. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően -, hogy az érintett tagállamok elfogadhatnak-e ilyen eltéréseket.

(10) A tagállamok csak területükre érvényes engedélyeket adhatnak ki olyan veszélyes áruk eseti fuvarozására, amelyeket a melléklet tilt, vagy amelyeket a mellékletben megállapítottaktól eltérő feltételek alapján végeznek, feltéve, hogy ezeket az eseti fuvarozásokat egyértelműen meghatározzák, és időben korlátozzák.

(11) Feltéve, hogy a Bizottságot előzetesen értesítik, a tagállamok engedélyezhetik egy meghatározott ipari folyamat részét képező veszélyes áruknak a területén kijelölt utakon történő rendszeres fuvarozását, amelyet a melléklet tilt, vagy amelyet a mellékletben megállapítottól eltérő feltételekkel végeznek, ha e tevékenységek helyi jellegűek és világosan meghatározott feltételek mellett szigorúan ellenőrzöttek.

A Bizottság megvizsgálja, hogy az első albekezdésben megállapított követelmények teljesültek-e, és dönt arról - a 9. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően -, hogy az érintett tagállamok engedélyezhetnek-e ilyen fuvarozást.

(12) Feltéve, hogy a biztonság nem csorbul, egy tagállam engedélyezhet ideiglenes eltéréseket a melléklettől abból a célból, hogy a területén a szükséges próbákat a melléklet módosítása előtt véghezvigye a technológiai és ipari fejlődésekhez való hozzáigazítás céljából. Ennek megfelelően a Bizottságot értesíteni kell, amely értesíti a többi tagállamot is.

Azok az ideiglenes eltérések, amelyekben a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a melléklet alapján megegyeztek, olyan többoldalú megállapodások, amelyeket valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának a kezdeményező hatóság javasol. A Bizottságot erről tájékoztatják.

Az első és második albekezdésben említett eltéréseket a feladó, a fuvarozó és a címzett állampolgárságára vagy letelepedési helyére vonatkozó megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni; az eltérések öt évig tarthatnak és nem újíthatók meg.

(13) A tagállam legkésőbb 1998. december 31-ig alkalmazhat más tagállamokkal már megkötött megállapodásokat, a feladó, a fuvarozó és a címzett állampolgárságára vagy letelepedési helyére vonatkozó megkülönböztetés nélkül. Minden jövőbeli eltérés meg kell, hogy feleljen a (12) bekezdésnek.

(14) Feltéve, hogy a Bizottságot előre értesítik, a tagállamok engedélyezhetik a veszélyes áruknak ebben az irányelvben megállapítottaknál kevésbé szigorú feltételek szerint történő fuvarozását, a kikötők, repülőterek és ipari területek környezetében végzett rövidtávú helyi fuvarozás esetén.

A Bizottság megvizsgálja, hogy az első albekezdésben megállapított feltételek teljesültek-e, és dönt arról - a 9. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően -, hogy az érintett tagállamok engedélyezhetnek-e ilyen fuvarozást.

7. cikk

(1) A piacra jutásról szóló nemzeti vagy közösségi rendelkezésekre is figyelemmel, a Közösség területe és a harmadik országok közötti veszélyes áruk vasúti fuvarozását engedélyezik, amennyiben az megfelel a RID követelményeinek.

(2) Ez az irányelv nem érinti egy tagállam azon jogát, hogy a Bizottság tájékoztatását követően veszélyes anyagoknak a volt Szovjetunió Köztársaságaiból, amelyek nem szerződő felei a COTIF-nak, kiinduló vagy oda irányuló vasúti fuvarozásáról szóló szabályokat fogadjon el a területére vonatkozóan. E szabályok veszélyes áruknak csak azokban az államokban engedélyezett, vasúti kocsikban (csomagolva, ömlesztve vagy tartányokban) történő vasúti fuvarozására alkalmazandóak, amelyek nem szerződő felei a COTIF-nak. Az érintett tagállamok a megfelelő intézkedések és kötelezettségek által garantálják a RID-ben biztosítottaknak megfelelő biztonsági szint fenntartását. Egyes tagállamok esetében az ebben a bekezdésben említett rendelkezések csak a tartálykocsikra vonatkoznak.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

8. cikk

A 9. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el a mellékletnek az irányelv által szabályozott területeken végbemenő tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához különösen a RID módosításainak figyelembevétele érdekében szükséges módosításait.

9. cikk

(1) A Bizottságot munkájában a 94/55/EK irányelvvel ( 7 ) létrehozott, a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Ahol erre a cikkre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a szóban forgó irányelv 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében említett időszak három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

10. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

11. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat (RID) melléklete - a nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény (COTIF) C. függeléke, 2007 m. január 1-jétől hatályos változatában.

A RID-en végrehajtott 2007. évi módosítások szövegét közzéteszik, amint rendelkezésre áll a Közösség valamennyi hivatalos nyelvén.

( 1 ) HL C 389., 1994.12.31., 15. o., és az 1995. október 03-án továbbított, módosított javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL C 236., 1995.9.11.,36. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1995. július 13-i véleménye (HL C 249., 1995.9.25., 138. o.), A Tanács 1995. december 8-i közös álláspontja (HL C 356., 1995.12.30., 34. o.), és az Európai Parlament 1996. április 16-i határozata (HL C 141., 1996.5.13., 51. o.).

( 4 ) HL L 117., 1990.5.8., 1. o. A 94/51/EK irányelvvel (HL L 297., 1994.11.18., 29. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 117., 1990.5.8., 15. o. A 94/15/EK irányelvvel (HL L 103., 1994.4.23., 20. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 374., 1990.12.31., 1. o. A 95/30/EK irányelvvel (HL L 155., 1995.7.6., 41. o.) módosított irányelv.

( 7 ) HL L 319., 1994.12.12., 7. o. A legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 2000/61/EK irányelvével (HL L 279., 2000.11.1., 40. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0049 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0049&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996L0049-20061124 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996L0049-20061124&locale=hu

Tartalomjegyzék