Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

31978R0352[1]

A Tanács 352/78/EGK rendelete (1978. február 20.) a közös agrárpolitika alapján nyújtott, majd elveszített biztosítékok, letétek és garanciák jóváírásáról

A Tanács 352/78/EGK rendelete

(1978. február 20.)

a közös agrárpolitika alapján nyújtott, majd elveszített biztosítékok, letétek és garanciák jóváírásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2788/72/EGK rendelettel [1] módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére és 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [3],

mivel a közösségi rendeletekben számos biztosítékot követelnek meg a mezőgazdasági termékekre vonatkozó műveletekkel kapcsolatban; mivel rendelkezést kell hozni e biztosítékok jóváírásáról, amennyiben ezek elvesznek;

mivel a legtöbb esetben, ahol biztosítékok vesznek el, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) pénzügyi veszteséget szenved, vagy azért, mert finanszírozott egy intézkedést és a piaci szereplő nem teljesítette a kötelezettségeit, vagy azért, mert a piaci szereplő mulasztása a későbbiekben okoz költségeket az EMOGA-nak; mivel ezt a veszteséget a későbbiekben kompenzálni kell az elveszített biztosítékokat az EMOGA költségeinek csökkentésére használva;

mivel azonban azokat a biztosítékokat, amelyek nem az EMOGA pénzügyi kockázatát vagy veszteségét fedezik, a tagállamoknak kell megtartaniuk;

mivel az élelmiszersegély-műveletekkel kapcsolatban elveszített biztosítékokat az érintett élelmiszersegélyek költségeinek csökkentésére kell felhasználni;

mivel az is helyes, hogy egy egyedi művelet részeként elveszített biztosítékokat az ilyen típusú művelettel kapcsolatos költségek csökkentésére kell felhasználni;

mivel hasonló szabályok már léteznek bizonyos ágazatokban; mivel ezeket hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ez a rendelet a közös agrárpolitika alapján elfogadott rendelkezések szerint letétbe helyezett összes biztosítékra, letétre és garanciára (a továbbiakban: biztosíték) vonatkozik.

(2) E rendelet azonban nem vonatkozik

a) az előzetes rögzítést tartalmazó, vagy anélküli kiviteli vagy behozatali engedélyek kiadásával kapcsolatban szolgáltatott biztosítékokra;

b) a pályázati eljárás szerint letétbe helyezett biztosítékra, amennyiben a biztosíték csupán az ajánlattevők ajánlatainak komolyságát biztosítja;

c) arra a letétbe helyezett biztosítékra, amely egy, a 70/243/ESZAK, EGK, Euratom határozatban [4] saját közösségi forrásként meghatározott vám megfizetését biztosítja, amennyiben e vám összegét a 2891/77/EGK, Euratom, ESZAK rendelet [5] 2. cikkének (1) bekezdése szerint már meghatározták és a Bizottság rendelkezésére bocsátották.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben említett bármely elveszített biztosítékot a tagállamok kifizető hatóságainak vagy szerveinek teljes egészében az EMOGA költségeinek csökkentésére kell felhasználniuk.

(2) Azonban az élelmiszersegély-műveletekkel kapcsolatban elveszített biztosítékokat a tagállamok kifizető hatóságainak vagy szerveinek az érintett élelmiszersegélyek költségeinek csökkentésére kell felhasználniuk.

3. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésében említett bármely biztosítékot le kell vonni:

a) az érintett visszatérítésből, ha a befejezett vagy tervezett művelet, amellyel kapcsolatban a biztosítékot letétbe helyezték, harmadik országokkal történő kereskedelemre vonatkozik;

b) az összes többi esetben az érintett intervenciós kiadásból.

(2) Amennyiben az EMOGA-ra terhelendő költségeket számlákkal igazolják, akkor ezeket a számlákat kell jóváírni a 2. cikk (1) bekezdésében említett biztosítékokkal.

4. cikk

A tej és tejtermékek belső piacára vonatkozó intervenciós kiadások finanszírozásáról szóló, 1970. november 10-i 2306/70/EGK tanácsi rendelet [6] 14. cikke és az olaj és zsír belső piacára vonatkozó intervenciós kiadások finanszírozásáról szóló, 1969. április 22-i 786/69/EGK tanácsi rendelet [7] 3. cikkének (1) bekezdése hatályát veszti.

5. cikk

E rendelet részletes végrehajtási szabályait a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1978. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1978. február 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

Per Hækkerup

[1] HL L 295., 1972.12.30., 1. o.

[2] HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

[3] HL C 125., 1976.6.8., 34. o.

[4] HL L 94., 1970.4.28., 19. o.

[5] HL L 336., 1977.12.27., 1. o.

[6] HL L 249., 1970.11.17., 4. o.

[7] HL L 105., 1969.5.2., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978R0352 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978R0352&locale=hu