Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

31997R2536[1]

A Tanács 2536/97/EK rendelete (1997. december 16.) a friss vagy fagyasztott hasított juh közösségi szabványminőségének meghatározásáról szóló 338/91/EGK rendelet, valamint a hasított juhok közösségi osztályozási rendszeréről és a nyers vagy fagyasztott hasított juh közösségi szabványminőségének meghatározásáról szóló 2137/92/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 2536/97/EK rendelete

(1997. december 16.)

a friss vagy fagyasztott hasított juh közösségi szabványminőségének meghatározásáról szóló 338/91/EGK rendelet, valamint a hasított juhok közösségi osztályozási rendszeréről és a nyers vagy fagyasztott hasított juh közösségi szabványminőségének meghatározásáról szóló 2137/92/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a juhhús és a kecskehús piacának közös szervezéséről szóló, 1989. szeptember 25-i 3013/89/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 338/91/EGK tanácsi rendeletet [2] az 1997-es gazdasági év végéig - a vágott testek közösségi osztályozási szabványainak megalkotásáig - kell alkalmazni; mivel a jelenlegi közösségi szabványminőségnek a kérdéses szabványokkal történő felváltása tekintetében nem történt kellő előrelépés; mivel a jelenlegi szabványminőséget továbbra is fenn kell tartani;

mivel a 2137/92/EGK rendelet [3] végrehajtásáról szóló bizottsági jelentés következtetéseinek figyelembevételével a maga a Tanács által kitűzött cél, azaz a közösségi osztályozási rendszer - ha lehetséges, még az 1999-es gazdasági év folyamán, de legkésőbb 2000. január 1-jéig történő - kötelezővé tétele a Közösségen belüli kereskedelemre feljogosított valamennyi közösségi vágóhíd számára pillanatnyilag nem tartható; e cél felülvizsgálatának lehetőségét azonban fenn kell tartani annak a beszámolónak az alapján, amelyet a Bizottság 2002. július 31-ig nyújt be;

mivel az árjelentés előmozdítása érdekében a tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy a 2137/92/EGK rendelet III. mellékletében található C kategóriát két további részre bontsák,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 338/91/EGK rendelet 2. cikkének második albekezdését el kell hagyni.

2. cikk

A 2137/92/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. a 3. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A III. mellékletben előírt osztályozási rendszert alkalmazó tagállamok felhatalmazást kapnak a C kategória két alkategóriára történő felbontására;"

2. A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

A Bizottság, amennyiben lehetséges, a kérelem kötelezővé tétele céljából, ezeknek az intézkedéseknek a hatásáról - szükség esetén megfelelő javaslatokkal kiegészítve - legkésőbb 2002. július 31-ig jelentést terjeszt a Tanács elé, különösen a vágott testek osztályozási rendszere tekintetében."

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1997. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. Boden

[1] HL L 289., 1989.10.7., 1. o. A legutóbb az 1589/96/EK rendelettel (HL L 206., 1996.8.16., 25. o.) módosított rendelet.

[2] HL L 41., 1991.2.14., 1. o. A legutóbb az 1278/94/EK rendelettel (HL L 140., 1994.6.3., 5. o.) módosított rendelet.

[3] HL L 214., 1992.7.30., 1. o. A legutóbb az 1278/94/EK rendelettel módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R2536 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R2536&locale=hu