31978R3179[1]

A Tanács 3179/78/EGK rendelete (1978. december 28.) az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezménynek az Európai Gazdasági Közösség általi megkötéséről

A Tanács 3179/78/EGK rendelete

(1978. december 28.)

az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezménynek az Európai Gazdasági Közösség általi megkötéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel a Közösség részt vett az északnyugat-atlanti térségre vonatkozó új nemzetközi halászati egyezményről folytatott tárgyalásokon;

mivel a Közösség megköti az 1978. október 24-én aláírt, az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezményt a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

Az egyezmény szövegét csatolták e rendelethez.

2. cikk

A jóváhagyó okiratot az egyezmény XXII. cikkének megfelelően Kanada kormányánál a Tanács elnöke helyezi letétbe. [2]

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1978. december 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

H.-D. Genscher

[1] 1978. december 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] Az egyezmény hatálybalépésének időpontját a Tanács Főtitkársága hirdeti ki az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978R3179 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978R3179&locale=hu