Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

31998R2070[1]

A Tanács 2070/98/EK rendelete (1998. szeptember 28.) a méz termelésének és forgalmazásának javítására irányuló intézkedések alkalmazására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1221/97/EK rendelet módosításáról

A Tanács 2070/98/EK rendelete

(1998. szeptember 28.)

a méz termelésének és forgalmazásának javítására irányuló intézkedések alkalmazására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1221/97/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az 1221/97/EK rendelet [4] megállapítja azt a határidőt, amelyen belül az éves nemzeti programok részét képező intézkedésekkel kapcsolatos kiadásoknak fel kell merülniük;

mivel annak elkerülése végett, hogy a nemzeti programok időtartama az első év során lerövidüljön, az ilyen kiadások felmerülésére vonatkozó határidőt meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1221/97/EK rendelet 3. cikkében a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1. cikkben említett éves nemzeti programok alapján tett intézkedésekkel kapcsolatos kiadásoknak a tagállamok számára a tárgyév októberének 15. napjáig kell felmerülniük. Az első évre vonatkozóan azonban ez a határidő meghosszabbodik 1999. január 31-ig."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. szeptember 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

W. Molterer

[1] HL C 222., 1998.7.16., 15. o.

[2] 1998. szeptember 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] 1998. szeptember 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 173., 1997.7.1., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R2070 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R2070&locale=hu