31993D0173[1]

A Bizottság 93/173/EGK határozata (1993. február 22.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK tanácsi rendelet 16. cikkében előírt formanyomtatvány kidolgozásáról

A Bizottság 93/173/EGK határozata

(1993. február 22.)

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK tanácsi rendelet 16. cikkében előírt formanyomtatvány kidolgozásáról

(93/173/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 1985. december 20-i, 3820/85/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 16. cikkére,

a tagállamokkal történő konzultációt követően a fenti rendelet 16. cikke (3) bekezdésével összhangban,

mivel ki kell dolgozni a 3820/85/EGK rendelet 16. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett formanyomtatványt, amely alapján a tagállamok kétévenként közlik a Bizottsággal a közös szabályok érvényesítéséről és a kérdéses területen végbement fejleményekről szóló beszámoló elkészítéséhez szükséges információkat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 3820/85/EGK rendelet 16. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett formanyomtatványt az e határozat mellékletében foglalt minta alapján dolgozzák ki.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. február 22-én.

a Bizottság részéről

Abel Matutes

a Bizottság tagja

[1] HL L 370., 1985.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Formanyomtatvány-minta, amelynek alkalmazásával a tagállamok a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK tanácsi rendelet (3820/85/EGK rendelet 16. cikke) érvényesítéséről és a kérdéses területen végbement fejleményekről szóló beszámoló elkészítéséhez szükséges információkat közlik a Bizottsággal

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993D0173 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993D0173&locale=hu

Tartalomjegyzék