31994D0010[1]

A Bizottság határozata (1993. december 21.) a közösségi ökocímke odaítélése tárgyában hozott határozatról szóló értesítés egységes összefoglaló formanyomtatványáról

A Bizottság határozata

(1993. december 21.)

a közösségi ökocímke odaítélése tárgyában hozott határozatról szóló értesítés egységes összefoglaló formanyomtatványáról

(94/10/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi ökocímke-rendszerről szóló, 1992. március 23-i 880/92/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 10. cikkének (3) bekezdésére,

mivel a 880/92/EGK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ökocímke odaítélését a termék minősítését követően egy tagállam kijelölt szerve látja el; mivel az említett rendelet azt is előírja, hogy az ilyen határozatról értesíteni kell a Bizottságot, mellékelve az említett minősítés valamennyi eredményét és azok összefoglalását;

mivel egy egységes formanyomtatvány hozzájárulna a minősítési és az odaítélési eljárások átláthatóságához;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 880/92/EGK rendelet 7. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 880/92/EGK rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében előírt, egységes összefoglaló formanyomtatványt létrehozzák, az e határozat mellékletében meghatározott formában.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. december 21-én.

a Bizottság részéről

Yannis Paleokrassas

a Bizottság tagja

[1] HL L 99., 1992.4.11., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994D0010 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994D0010&locale=hu

Tartalomjegyzék