32004R0831[1]

A Tanács 831/2004/EK rendelete (2004. április 26.) az egyes hosszú távon vándorló fajok bizonyos állományainak védelmét célzó egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló 973/2001/EK rendelet módosításáról

A Tanács 831/2004/EK rendelete

(2004. április 26.)

az egyes hosszú távon vándorló fajok bizonyos állományainak védelmét célzó egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló 973/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) és az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) számos, technikai intézkedésekre vonatkozó ajánlást fogadott el, amelyeket az egyes hosszú távon vándorló fajok bizonyos állományainak védelmét célzó egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2001. május 14-i 973/2001/EK tanácsi rendelettel [2] ültettek át a közösségi jogba.

(2) Az ICCAT a 2001-ben tartott 17. rendes ülésén és a 2002-ben tartott 13. rendkívüli ülésén új, az egyes hosszú távon vándorló atlanti-óceáni és földközi-tengeri állományokra vonatkozó bizonyos technikai intézkedésekre tett javaslatot. Mivel ezen ajánlások kötelezők a Közösségre nézve, azokat végre kell hajtani.

(3) A 973/2001/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 973/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (4) bekezdésében a "2002. december 31-ig" kifejezést el kell hagyni.

2. Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Tilos a Földközi-tengeren a nagy tonhal kerítőhálóval való halászata minden év július 16-tól augusztus 15-ig."

3. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

"5a. cikk

(1) A tagállamok minden évben mintavételezési programot dolgoznak ki a kifogott nagy tonhal méret szerinti egyedszámának - többek között - a hajók fedélzetén vagy a tenyészetekben lévő tudományos megfigyelőkön keresztül történő becslésére.

(2) A tagállamok programjukat eljuttatják a kutatási és statisztikai állandó bizottsághoz érvényesítés céljából, egy másolatot pedig elküldenek a Bizottságnak.

(3) A tagállamok minden évben július 1-ig jelentést küldenek a Bizottságnak az előző évben végrehajtott, az (1) bekezdésben említett program eredményeiről.

5b. cikk

(1) 2003-ban és 2004-ben a tagállamok végrehajtják a Földközi-tengerben a nagytonhal-ivadékok kifogásának csökkentését célzó tervet, és biztosítják a nagy tonhal 6. cikkben feltüntetett minimális méretének figyelembevételét.

(2) 2003-ban és 2004-ben a tagállamok a nagy tonhal kifogására alkalmas különböző halászterületek azonosítását és az ott kifogott halak méretösszetételének meghatározását célzó tudományos programot hajtanak végre. Becsléseik magukban foglalják a rendelkezésre álló régebbi adatokat.

(3) A tagállamok minden évben szeptember 15-ig értesítik a Bizottságot az általuk az (1) és (2) bekezdés alapján tett intézkedésekről és a terv végrehajtásának eredményéről."

4. A 7. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az előző albekezdés nem alkalmazandó a IV. mellékletben felsorolt fajokba tartozó véletlenül kifogott halakra, a kirakodott mennyiség 15 %-áig, egyedszámban kifejezve. A nagy tonhal esetében ez a tűréshatár az összes kirakodott nagy tonhal egyszeri kiemelésbe tartozó egyedszámának 10 %-a, vagy annak egyenértéke tömegben megadva."

5. A 9. cikk (5) és (6) bekezdését el kell hagyni;

6. Az 10. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A tagállamok minden évben május 15-ig megküldik a Bizottságnak a lobogójuk alatt hajózó és az észak-atlanti területen germonra halászó hajók listáját. A Bizottság ezt a tájékoztatást minden évben május 31-ig megküldi az ICCAT titkárságának."

7. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"12a. cikk

(1) A tagállamok minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ösztönözzék a véletlenül kifogott élő cápák - főként a fiatal egyedek - visszaengedését.

(2) A tagállamok ösztönzik a visszaengedett cápaállomány mennyiségének csökkentését."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2004. április 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Walsh

[1] 2004. január 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 137., 2001.5.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0831 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0831&locale=hu