31973L0238[1]

A Tanács irányelve (1973. július 24.) a kőolaj- és kőolajtermék-ellátás problémáinak hatását mérséklő intézkedésekről

A Tanács irányelve

(1973. július 24.)

a kőolaj- és kőolajtermék-ellátás problémáinak hatását mérséklő intézkedésekről

(73/238/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 103. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel a közös energiapolitika kialakítása egyike azoknak a céloknak, amelyeket a Közösség maga elé tűzött;

mivel a kőolaj és a kőolajtermékek egyre fontosabb szerepet játszanak a Közösség energiaellátásában; mivel bármely - akár időszakos - nehézség, amelynek hatásaként jelentősen csökken az ilyen termékekkel való ellátás, komoly zavarokat okozhat a Közösség gazdasági tevékenységében; mivel a Közösségnek ezért olyan helyzetben kell lennie, hogy ilyen esetekben ellensúlyozza, vagy legalább enyhítse a káros hatásokat;

mivel eljárásokat és megfelelő eszközöket kell előre kialakítani annak biztosítására, hogy a kőolaj- és kőolajtermék-ellátás nehézségeinek hatását enyhítő intézkedéseket gyorsan végre lehessen hajtani;

mivel ezért minden tagállamnak rendelkeznie kell a szükséges hatáskörrel ahhoz, hogy amennyiben szükséges, késedelem nélkül megfelelő intézkedéseket hozzon a Szerződéssel és különösen annak 103. cikkével összhangban;

mivel e hatásköröket bizonyos mértékben harmonizálni kell, hogy lehetővé váljon a nemzeti intézkedések közösségi szintű konzultációk keretében történő összehangolása;

mivel az is kívánatos, hogy haladéktalanul létrehozzanak egy konzultatív testületet a tagállamok által e területen meghozott vagy javasolt gyakorlati intézkedések előmozdítása érdekében;

mivel szükséges, hogy minden tagállam tervet dolgozzon ki, amelyet olyan esetben lehet alkalmazni, ha nehézségek támadnak a kőolaj- és a kőolajtermék-ellátásban,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok meghoznak minden intézkedést, amely ahhoz szükséges, hogy illetékes hatóságaik rendelkezzenek a szükséges hatáskörrel arra az esetre, ha nehézségek támadnak a kőolaj- és a kőolajtermék-ellátásban, ami észrevehetően csökkentheti az e termékekkel történő ellátást, és komoly zavart okozhat. E hatáskör lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy:

- az EGK tagállamainak minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló, 1968. december 20-i tanácsi irányelv [1] értelmében biztonsági készleteket hozzanak létre, és ezeket a készleteket szétosszák a felhasználók között,

- a fogyasztásra vonatkozó egyedi vagy széles körű korlátozásokat vezessenek be a várható hiánytól függően, és elsőbbséget biztosítsanak bizonyos felhasználói csoportok számára a kőolajtermék-ellátásban,

- szabályozzák az árakat a rendkívüli jellegű áremelkedések elkerülése érdekében.

2. cikk

(1) A tagállamok kijelölik azokat a testületeket, amelyek felelősek az 1. cikkben előírt hatáskörök gyakorlása során hozott intézkedések végrehajtásáért.

(2) A tagállamok intervenciós terveket dolgoznak ki arra az esetre, ha nehézségek támadnak a kőolaj- és a kőolajtermék-ellátásban.

3. cikk

(1) Amennyiben a Közösségen belül vagy egy tagállamban nehézségek támadnak a kőolaj- és a kőolajtermék-ellátásban, a Bizottság egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére a lehető leghamarabb összehívja saját elnöksége alatt a tagállamok küldötteit, akiknek nevét korábban rögzítik.

(2) Ez a csoport elvégzi a szükséges konzultációkat a fenti 1. cikkben előírt hatáskörök szerint hozott vagy javasolt intézkedések összehangolásának biztosítása érdekében.

4. cikk

(1) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a rendelkezésekről, amelyek megfelelnek az ezen irányelv 1. cikkének alkalmazásából következő kötelezettségeknek.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot a meghozandó intézkedések végrehajtására létrehozott, a 2. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti testületek összetételéről és felhatalmazásáról.

5. cikk

A tagállamok legkésőbb 1974. június 30-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1973. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. Nørgaard

[1] HL L 308., 1968.12.23., 14. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31973L0238 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31973L0238&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére