31994R0399[1]

A Tanács 399/94/EK rendelete (1994. február 21.) a szárított szőlőre vonatkozó egyedi intézkedésekről

A TANÁCS 399/94/EK RENDELETE

(1994. február 21.)

a szárított szőlőre vonatkozó egyedi intézkedésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a szárított szőlő forgalomba hozatala az alkalmazandó termelési támogatások és a behozatali védintézkedések ellenére nehézségekbe ütközik; mivel e nehézségek jórészt a termék versenyképességében tapasztalható fokozatos hanyatlásnak tudhatók be; mivel a helyzet orvoslására a termék minőségének és forgalmazásának a javítása érdekében lépéseket kell tenni;

mivel, figyelembe véve a szárított szőlő legjelentősebb termőterületén uralkodó termelési, tárolási és feldolgozási körülményeket, e célkitűzések közül az elsőt csak akkor lehet megvalósítani, ha az ágazatban foglalkoztatottak szakképzésben részesülnek, valamint ha hatékonyabb eljárásokat fejlesztenek ki a termés betakarítását követő műveletek kivitelezésére; mivel ezenkívül a értékesítési csatornák jobb megismerése segít a Közösségben termelt szárított szőlő értékesítésében tapasztalható növekedés pontosabb meghatározásában;

mivel a tervezett intézkedések célja a Szerződés 39. cikkében foglalt célkitűzések megvalósítása; mivel ennélfogva ezeket a piac szabályozására hozott intervenciós intézkedéseknek kell tekinteni; mivel a szakképzésre és a promócióra vonatkozó intézkedéseket a feldolgozott gyümölcsre és zöldségre nyújtott termelési támogatás általános szabályainak megállapításáról szóló, 1990. május 7-i 1206/90/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) 1. cikke (1) bekezdésében említett visszatartási arány alkalmazásának az eredményeként képződött megtakarításokból kell fedezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösségben termelt, a 0806 20 10 és a 0806 20 30 KN-kódok alá tartozó szárított szőlő minőségére vonatkozó egyedi intézkedéseket a 4. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni.

Az intézkedések az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák:

- a minőséggel kapcsolatosan:

a) szakképzésre vonatkozó intézkedések;

b) a szállítási és tárolási körülmények javítására vonatkozó intézkedések;

c) az új minőségi és besorolási paraméterek műszaki fejlesztésére, valamint hatékony szárítási, tisztítási, válogatási és tárolási műveletek kifejlesztésére vonatkozó intézkedések a gazdaságban vagy az üzemben.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben említett intézkedéseket az iparág különböző ágazatainak a tagjaiból álló reprezentatív csoportok valósítják meg, amelyek biztosítékot nyújtanak a javasolt intézkedések megfelelő végrehajtására vonatkozóan. A csoport reprezentativitásának a megítélése a megfogalmazott célkitűzések alapján történik.

(2) A Közösség az 1. cikkben említett intézkedések finanszírozásához akár 70 %-os arányban is hozzájárulhat.

A hozzájárulás mértékét az 1. cikk a) ----- pontjában említett intézkedések esetében 90 %-ra, 100 %-ra és 100 %-ra is lehet emelni.

3. cikk

Az 1. cikkben említett intézkedések következtében felmerülő kiadásokat a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) 3. cikke (1)bekezdése értelmében a mezőgazdasági piacok szabályozását célzó intervenciós kiadásnak kell tekinteni. Finanszírozásukat az EMOGA Garanciarészlege végzi.

4. cikk

E rendelet részletes alkalmazási szabályait a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1986. február 24-i 426/86/EGK tanácsi rendelet ( 6 ) 22. cikkében előírt eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 211., 1993.8.5., 20. o.

( 2 ) 1994. február 8-i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 352., 1993.12.30., 29. o.

( 4 ) HL L 119., 1990.5.11., 74. o.

( 5 ) HL L 94., 1970.4.28., 13. o. A legutóbb a 2048/88/EGK rendelettel (HL L 185., 1988.7.15., 1. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 49., 1986. 2.27., 1. o. A legutóbb az 1569/92/EGK rendelettel (HL L 166., 1992.6.20., 5. o.) módosított rendeletet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R0399 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R0399&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994R0399-20050101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994R0399-20050101&locale=hu