Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31991R3378[1]

A Bizottság 3378/91/EGK Rendelete (1991. november 20.) az intervenciós készletekből származó, exportra szánt vaj értékesítésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és az 569/88/EGK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 3378/91/EGK RENDELETE

(1991. november 20.)

az intervenciós készletekből származó, exportra szánt vaj értékesítésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és az 569/88/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1630/91/EGK rendelettel ( 1 ) módosított, a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 804/68/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 6. cikke (7) bekezdésére és 28. cikkére,

tekintettel a legutóbb az 1640/91/EGK rendelettel, ( 3 ) módosított, a mezőgazdaságban alkalmazandó átváltási árfolyamokról szóló, 1985. június 11-i 1678/85/EGK tanácsi rendeletre ( 4 ) és különösen annak 4. cikkére,

mivel a legutóbb a 2045/91/EGK rendelettel ( 5 ) módosított, a vaj- és tejszínpiacon történő intervenció általános szabályainak megállapításáról szóló, 1968. július 15-i 985/68/EGK tanácsi rendelet ( 6 ) 6. cikke úgy rendelkezik, hogy az exportra szánt vaj értékesítése esetén külön feltételek állapíthatók meg az ilyen értékesítések különleges követelményeinek figyelembevétele, valamint a termék rendeltetési helyére történő megérkezésének biztosítása érdekében;

mivel jelenleg az intervenciós raktárakban lévő vaj mennyisége akkora, hogy annak az egyes harmadik országok piacán - a világpiaccal való bármiféle összeütközés nélkül - történő elhelyezésére fennálló lehetőségek kihasználása érdekében jelentős erőfeszítést kell tenni;

mivel ezért az intervenciós raktárakban lévő vaj mennyiségét a piaci szereplők és a - többek között a Közösség nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése érdekében a legalacsonyabb eladási árak meghatározása végett - szervezett pályázati felhívások számára elérhetővé kell tenni; mivel annak biztosítása érdekében is intézkedéseket kell hozni, hogy az e rendelet alapján értékesített vajat a Közösségben ne forgalmazzák;

mivel az egyes nemzetközi piacok értékesítési lehetőségeinek kiterjesztése érdekében rendelkezni kell a vaj változatlan állapotban vagy feldolgozást követően történő kiviteléről;

mivel a piaci szereplők a kérdéses vajat a közösség egész területén megvásárolhatják; mivel ezért lépéseket kell tenni a pénzügyi kompenzációs összegeknek az intervenciós vaj eladási árainak szintjével összefüggő kiigazítására;

mivel a vaj rendeltetési helyére történő megérkezésének biztosítása érdekében a vajnak a raktárakból történő kitárolása és az érintett harmadik országban lévő rendeltetési helyére történő megérkezése között ellenőrzési rendszert kell alkalmazni; mivel az egyértelműség érdekében nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a legutóbb a 3278/91/EGK rendelettel ( 7 ) módosított, az intervenciós termékek használatának és/vagy rendeltetési helyének ellenőrzésére vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1988. február 16-i 569/88/EGK bizottsági rendelet ( 8 ) ellenőrző rendelkezéseit alkalmazni kell; mivel ezen kívül az ügylet egyedi természetét tekintetbe véve további feltételeket kell megállapítani;

mivel a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 804/68/EGK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alapján vásárolt és 1992. február 1.-jét megelőzően raktározásra került vaj értékesítése az e rendeletben megállapított feltételek mellett történik.

(2) Az e rendelet alapján értékesített vajat változatlan állapotban vagy feldolgozást követően exportálják.

2. cikk

(1) A vajat az adott vajmennyiséggel rendelkező intervenciós hivatalok által szervezett folyamatos pályázati felhívásnak megfelelően, hűtőraktárból értékesítik.

(2) Az intervenciós hivatalok pályázati felhívást készítenek a következők feltüntetésével:

a) az értékesítésre kerülő vajmennyiség;

b) a pályázatok megtételének határideje és helye.

(3) A pályázati felhívást a pályázatok benyújtására meghatározott első határidő lejártát megelőzően legalább nyolc nappal az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszik közzé. Az intervenciós hivatalok a pályázati felhívást ezen kívül más kiadványokban is közzétehetik.

3. cikk

(1) A folyamatos pályázati felhívás érvényességi ideje alatt az intervenciós hivatalok külön pályázati felhívásokat szerveznek. Az utóbbiak az 1. cikkben említett vajból fennmaradó vajat érintik.

(2) Az egyedi pályázati felhívásokra érkező pályázatok benyújtásának határideje augusztus második keddjének és december negyedik keddjének kivételével minden hónap második és negyedik keddjén déli 12 óra (brüsszeli idő szerint). Amennyiben a kedd állami ünnepnap, a határidő az előző munkanap déli 12 órája (brüsszeli idő szerint).

4. cikk

(1) Az intervenciós hivatalok naprakészen tartják, és az érdekelt felek kérelmére rendelkezésre bocsátják az értékesítésre kerülő vajat tároló hűtőraktárak és az azokban tárolt mennyiségek jegyzékét. Az intervenciós hivatalok ezen kívül a naprakész jegyzéket rendszeresen közzéteszik a 2. cikkben említett pályázati felhívásban az általuk meghatározott megfelelő formában.

(2) Az intervenciós hivatalok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az érdekelt felek számára - a pályázatok benyújtását megelőzően - lehetővé tegyék az értékesítendő vaj saját költségükön történő vizsgálatát.

5. cikk

(1) Az érdekelt felek a külön pályázati felhívásban írásos pályázatuknak az intervenciós hivatalhoz átvételi elismervény ellenében történő benyújtása, vagy ajánlott levélnek az intervenciós hivatalhoz történő továbbítása, illetve bármely más írásos telekommunikáció útján vesznek részt.

(2) A pályázatban feltüntetik a következőket:

a) a pályázó neve és címe;

b) a megpályázott összmennyiség, meghatározva, hogy a vajat feldolgozatlanul vagy vajkoncentrátummá való feldolgozást követően exportálják-e;

c) a vaj tervezett rendeltetési országát vagy országait;

d) a vajnak a pályázatban megjelölt tonnánkénti ára, hazai adók nélkül, hűtőraktár, ECU-ben számítva;

e) a vaj tárolására szolgáló hűtőraktárak.

(3) A pályázat kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben:

a) legalább 500 tonnára terjed ki;

b) a pályázó írásban kötelezettséget vállal, hogy a számára kiosztott vajat változatlan állapotban a 9. cikk (3) bekezdésében megállapított határidőn belül, illetve feldolgozást követően a 10. cikk (5) bekezdésében megállapított határidőn belül exportálja;

c) igazolják, hogy a pályázók a pályázatok benyújtási határidejének lejártát megelőzően az érintett külön pályázati felhívásra vonatkozó, a 6. cikkben említett pályázati biztosítékot letétbe helyezték.

(4) A pályázatok nem vonhatók vissza az adott külön pályázati felhívásra vonatkozó, a 3. cikk (2) bekezdésében említett pályázatok benyújtására megadott határidő lejártát követően.

6. cikk

(1) E rendelet alapján a pályázatoknak a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követő fenntartása, valamint az árnak a 8. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett határidőn belüli megfizetése elsődleges követelmény, amelynek betartását tonnánkénti 12 ECU-s biztosíték letétbe helyezése biztosítja.

(2) A biztosítékot abban a tagállamban kell letétbe helyezni, ahol a pályázatot benyújtották.

Amennyiben azonban a pályázat szerint a vajat a pályázat benyújtásának helyétől eltérő tagállamban vajkoncentrátummá dolgozzák fel, a biztosíték letétbe helyezhető az utóbbi tagállam által kijelölt illetékes hatóságnál is, amely a pályázó rendelkezésére bocsátja az 5. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett igazolást. Ebben az esetben az érintett intervenciós hivatal tájékoztatja a másik tagállam illetékes hatóságát a biztosíték feloldását vagy visszatartását eredményező tényekről.

7. cikk

(1) A változatlan állapotban exportált vaj legalacsonyabb eladási árát, illetve a feldolgozást követően exportált vaj legalacsonyabb eladási árát a beérkezett pályázatok fényében és a 804/68/EGK rendelet 30. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően rögzítik. A pályázatot elutasítják, amennyiben a pályázatban megjelölt ár a legalacsonyabb árnál alacsonyabb. Amennyiben az értékelés alatt álló, ugyanarra a készletre azonos árat ajánló, illetve a legalacsonyabb ártól azonos mértékben eltérő árat kínáló két vagy több pályázat a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó összmennyiségre vonatkozik, a rendelkezésre álló mennyiséget a megpályázott mennyiségek arányában osztják ki.

A pályázati felhívás tekintetében dönthetnek úgy, hogy nem hirdetnek nyertest.

(2) A legalacsonyabb eladási árak rögzítésével egy időben és ugyanazon eljárásnak megfelelően a következőket rögzítik:

a) a vajnak változatlan állapotban, a 9. cikk (3) bekezdésében megállapított határidőn belüli, illetve feldolgozást követően a 10. cikk (5) bekezdésében megállapított határidőn belüli kivitelét érintő elsődleges követelmények betartását biztosító biztosíték összege;

b) az értékesített vaj tekintetében adott esetben alkalmazandó pénzügyi kompenzációs összegekre vonatkozó együttható.

(4) A pályázati felhívás alapján fennálló kötelezettségek nem átruházhatók.

(5) A pályázókat az intervenciós hivatal haladéktalanul, egyénileg értesíti pályázatuk eredményéről.

(6) Az intervenciós hivatalok kitárolási utalványt bocsátanak ki a következők feltüntetésével:

a) az a mennyiség, amelynek tekintetében biztosítékot helyeztek letétbe;

b) az adott mennyiség tárolására szolgáló hűtőraktár;

c) a kitárolás határideje.

8. cikk

(1) A sikeres pályázók a számukra értékesített vajat az érintett külön pályázati felhívásban a pályázatok benyújtására vonatkozó határidőt követő 45 napon belül kitárolják.

A vaj legalább 15 tonnás tételekben is kitárolható.

Amennyiben a vajat a vis maior eseteinek kivételével az első albekezdésben említett határidőn belül nem szállítják el, a tárolás költsége az említett határidőt követő első naptól kezdve a sikeres pályázót terheli.

(2) A sikeres pályázó az (1) bekezdésben említett határidőn belül és a vaj elszállítását megelőzően megfizeti az intervenciós hivatal részére a pályázatában feltüntetett árat az általa elszállított minden egyes mennyiségre vonatkozóan, valamint letétbe helyezi a 7. cikk (2) bekezdésében említett biztosítékot. A biztosítékot abban a tagállamban kell letétbe helyezni, ahol a pályázatot benyújtották.

Amennyiben azonban a pályázat szerint a vajat a pályázat benyújtásának helyétől eltérő tagállamban vajkoncentrátummá dolgozzák fel, a 7. cikk (2) bekezdésében említett biztosíték az utóbbi tagállam által kijelölt illetékes hatóságnál is letétbe helyezendő.

Ebben az esetben az érintett intervenciós hivatal tájékoztatja a másik tagállam illetékes hatóságát a biztosíték feloldását vagy visszatartását eredményező tényekről.

Amennyiben a sikeres pályázó a vis maior eseteinek kivételével a megállapított határidőn belül az első albekezdésben említett fizetést elmulasztja, azon túl, hogy a 6. cikk (1) bekezdésében említett biztosíték elvész, törlik a fennmaradó mennyiség értékesítését is.

9. cikk

(1) A változatlan állapotban exportált vajat az intervenciós hivatal olyan csomagolásban adja át, amelyen feltüntetik a következő leírások legalább egyikét tisztán látható és olvasható betűkkel:

- Mantequilla destinada a la exportación con arreglo al Reglamento (CEE) no 3378/91,

- Smør bestemt til udførsel i henhold til forordning (EØF) nr. 3378/91,

- Butter zur Ausfuhr - Verordnung (EWG) Nr. 3378/91,

- & Vcy ;ούτυρο που προορίζεται να εξαχθεί βάσει του κανονισμού (EOK) αριθ. 3378/91,

- Butter for export under Regulation (EEC) No 3378/91,

- Beurre destiné à être exporté au titre du règlement (CEE) no 3378/91,

- Burro destinato ad essere esportato nel quadro del regolamento (CEE) n. 3378/91,

- Boter voor uitvoer in het kader van Verordening (EEG) nr. 3378/91,

- Manteiga destinada à exportação em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 3378/91,

- Asetuksen (ETY) N:o 3378/81 mukaisesti vietäväksi tarkoitettu voi,

- Smör för export enligt förordning (EEG) nr 3378/91.

(2) Az (1) bekezdésben említett vaj az eredeti csomagolásában vagy újracsomagolást követően exportálható.

Amennyiben a vajat újracsomagolják, a csomagoláson az (1) bekezdésben szereplő leírások közül legalább egyet - tisztán látható és olvasható betűkkel - fel kell tüntetni.

(3) Az e cikkben említett vajra vonatkozó kiviteli nyilatkozatot a vámhatóság - az érintett külön pályázati felhívásban a pályázatok benyújtására vonatkozó határidőt követő 90 napon belül - abban a tagállamban fogadja el, ahol a vajat a raktárból kitárolták.

10. cikk

(1) Az e rendelet alapján értékesített vajat a feldolgozást követően is exportálhatják.

(2) Ebben az esetben a pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

- az értékesített vaj később feldolgozandó mennyiségének meghatározása,

- kötelezettségvállalás arra nézve, hogy a vaj kitárolását megelőzően az illetékes hatóságokat értesítik azokról a feldolgozást végző vállalkozásokról, amelyeket a feldolgozás helyszínéül szolgáló tagállam e célra az 570/88/EGK bizottsági rendelet ( 9 ) 10. cikkének megfelelően jóváhagyott.

(3) A vajat az intervenciós hivatal olyan csomagolásban adja át, amelyen feltüntetik a következő leírások legalább egyikét, tisztán látható és olvasható betűkkel:

- Mantequilla destinada a la transformación [Reglamento (CEE) no 3378/91],

- Smør til forarbejdning [forordning (EØF) nr. 3378/91],

- Zur Verarbeitung bestimmte Butter [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91],

- Bούτυρο που προορίζεται για μεταποίηση [Κανονισμός (EOK) αριθ. 3378/91],

- Butter for processing [Regulation (EEC) No 3378/91],

- Beurre destiné à la transformation [règlement (CEE) no 3378/91],

- Burro destinato alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 3378/91],

- Boter voor verwerking [Verordening (EEG) nr. 3378/91],

- Manteiga destinada à transformação [Regulamento (CEE) n.o. 3378/91],

- Jalostettavaksi tarkoitettu voi - asetus (ETY) N:o 3378/91,

- Smör för beredning (förordning (EEG) nr 3378/91).

(4) A fenti (2) bekezdés első francia bekezdésében említett vaj teljes mennyiségét az ugyanazon bekezdés második francia bekezdésében említett vállalkozások legalább 99,5 tömegszázalékos tejzsírtartalmú termékké dolgozzák fel, és a felhasznált vaj 122,1 kg-jából legalább 100 kg vajkoncentrátumot állítanak elő.

Az első albekezdésben említett, feldolgozott vajat újracsomagolást követően olyan csomagolásban exportálják, amelyen feltüntetik a következő leírások legalább egyikét, tisztán látható és olvasható betűkkel:

- Mantequilla concentrada destinada a la exportación con arreglo al Reglamento (CEE) no 3378/91,

- Koncentreret smør bestemt til udførsel i henhold til forordning (EØF) nr. 3378/91,

- Zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett - Verordnung (EWG) Nr. 3378/91,

- Συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται να εξαχθεί βάσει του κανονισμού (EOK) αριθ. 3378/91,

- Concetrated butter for export under Regulation (EEC) No 3378/91,

- Beurre concentré destiné à être exporté au titre du règlement (CEE) no 3378/91,

- Burro concentrato destinato all'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 3378/91,

- Boterconcentraat voor uitvoer op grond van Verordening (EEG) nr. 3378/91,

- Manteiga concentrada destinada à exportação em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 3378/91,

- Asetuksen (ETY) N:o 3378/81 mukaisesti vietäväksi tarkoitettu voiöljy,

- Koncentrerat smör för export enligt förordning (EEG) nr 3378/91.

Amennyiben azonban a tejzsírtartalom meghaladja a 99,8 tömegszázalékot, a vajkoncentrátum 100 kg-jának előállításához felhasználandó vaj mennyiségét 122,5 kg-ra növelik.

(5) Az e cikknek megfelelően feldolgozott vajra vonatkozó kiviteli nyilatkozatot a vámhatóság - az érintett külön pályázati felhívásban a pályázatok benyújtására vonatkozó határidőt követő 120 napon belül - abban a tagállamban fogadja el, ahol a vajat feldolgozták.

(6) A vaj kitárolásának időpontjától a végtermék exportjáig a 9. cikkben említett vajat, valamint a 4. és 5. cikknek megfelelően feldolgozott termékeket vámellenőrzésnek vagy ezzel egyenértékű garanciát nyújtó adminisztratív ellenőrzésnek vetik alá.

11. cikk

A 9. és 10. cikkben említett feldolgozási és újracsomagolási műveleteket azoknak a tagállamoknak az illetékes hatóságai felügyelik, amelyek területén az ilyen műveleteket elvégzik.

Az ilyen felügyelet költségeit az érintett piaci szereplő viseli.

12. cikk

(1) A 7. cikk (2) bekezdésében említett biztosíték - a vis maior eseteinek kivételével - azoknak a mennyiségeknek az arányában vész el, amelyekre az 3002/92/EGK bizottsági rendelet ( 10 ) 5. cikke említett igazolást a kiviteli nyilatkozat elfogadásának időpontjától számított 12 hónapon belül nem nyújtották be.

Amennyiben azonban az igazolást a fent említett időtartamot követő 18 hónapon belül benyújtják, a biztosíték 85 %-át visszatérítik.

(2) A 3002/92/EGK és a 2220/85/EGK ( 11 ) bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha ez a rendelet másként nem rendelkezik.

13. cikk

(1) A 3002/92/EGK bizottsági rendeletben előírt feliratok mellett a T5 ellenőrző példánynak tartalmaznia kell a következő feliratok egyikét:

a) a feldolgozásra szánt vaj szállításakor:

- 104. rovat:

Destinada a la transformación y exportación posterior [Reglamento (CEE) n° 3378/91]

Til forarbejdning og senere eksport [Forordning (EØF) nr. 3378/91]

Zur Verarbeitung und späteren Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91]

Προοριζόμενο για μεταποίηση και για μετέπειτα εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3378/91]

Intended for processing and, subsequently, export [Regulation (EEC) No 3378/91]

Destiné à la transformation et à l'exportation [règlement (CEE) n° 3378/91]

Destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91]

Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd [Verordening (EEG) nr. 3378/91]

Destinada à transformação à exportação posterior [Regulamento (CEE) n° 3378/91],

Tarkoitettu jalostettavaksi ja vietäväksi [asetus (ETY) N:o 3378/91]

Avsett för beredning och därpå följande export (förordning (EEG) nr 3378/91),

- 106. rovat:

a vaj kitárolásának határideje;

b) a végtermék exportja során:

- 104. rovat:

Mantequilla concentrada destinada a la exportación [Reglamento (CEE) n° 3378/91]

Koncentreret smør bestemt til eksport [forordning (EØF) nr. 3378/91]

Zur Ausfuhr bestimmtes Buterfett [Verordnung (EWG) nr. 3378/91]

Συμπυκνωμένο βούτυρο προοριζόμενο για εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3378/91]

Concentrated butter for export [Regulation (EEC) No 3378/91]

Beurre concentré destiné à l'exportation [règlement (CEE) n° 3378/91]

Burro concentrato destinato all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91]

Boterconcentraat bestemd voor uitvoer [Verordening (EEG) nr. 3378/91]

Manteiga concentrada destinada à exportação [Regulamento (CEE) n°. 3378/91],

Vietäväksi tarkoitettu voiöljy [asetus (ETY) N:o 3378/91]

Koncentrerat smör för export (förordning (EEG) nr 3378/91),

- 106. rovat:

- a vaj kitárolásának határideje,

- a 103. rovatban feltüntetett végtermékmennyiség előállításához felhasznált vaj tömege.

14. cikk

(1) Az e rendelet alapján értékesített vajra export-visszatérítés nem adható. A csatlakozási kompenzációs összegek nem alkalmazhatók. Az e rendelet alapján értékesített vajra alkalmazandó pénzügyi kompenzációs összegeket a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően rögzített együtthatóval szorozzák meg.

(2) Az 3002/92/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja említett kitárolási utalványon, a kiviteli nyilatkozaton és - adott esetben - a T5 ellenőrzőpéldányon a következő szöveget tüntetik fel:

"Sin restitución [Reglamento (CEE) no 3378/91];

Uden restitution [Forordning (EØF) nr. 3378/91];

Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];

Χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3378/91];

Without refund [Regulation (EEC) No 3378/91];

Sans restitution [Règlement (CEE) no 3378/91];

Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 3378/91];

Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 3378/91];

Sem restituição [Regulamento (CEE) n.o 3378/91];

Ilman korvausta [asetus (ETY) N:o 3378/91];

Utan exportbidrag (förordning (EEG) nr 3378/91)."

15. cikk

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot azokról a vajmennyiségekről, amelyek e rendelet alapján:

- adásvételi szerződés,

- kitárolás,

- feldolgozás

tárgyát képezik.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 150., 1991.6.15., 19. o.

( 2 ) HL L 148., 1968.6.28., 13. o.

( 3 ) HL L 150., 1991.6.15., 38. o.

( 4 ) HL L 164., 1985.6.24., 11. o.

( 5 ) HL L 187., 1991.7.13., 1. o.

( 6 ) HL L 169., 1968.7.18., 1. o.

( 7 ) HL L 308., 1991.11.9., 49. o.

( 8 ) HL L 55., 1988.3.1., 1. o.

( 9 ) HL L 55., 1988.3.1., 31. o.

( 10 ) HL L 301., 1992.10.17., 17. o.

( 11 ) HL L 205., 1985.8.3., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R3378 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R3378&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01991R3378-19990128 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991R3378-19990128&locale=hu