31992L0029[1]

A Tanács 92/29/EGK irányelve (1992. március 31.) a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről

A TANÁCS 92/29/EGK IRÁNYELVE

(1992. március 31.)

a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 118a. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a munkahelyi biztonsági, higiénai és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megfogalmazott javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel együttműködve ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Bizottság munkahelyi biztonsággal, higiéniával és egészségvédelemmel foglalkozó programjáról szóló közleménye ( 4 ) intézkedéseket irányoz elő az orvosi ellátás biztosítására a tengeren;

mivel a munkavállalók biztonsága és egészsége különös figyelmet követel meg egy hajó fedélzetén, amely kockázatok széles körével együtt járó munkahelyet képez, tekintettel egyebek között annak földrajzi elszigeteltségére adott esetben;

mivel a hajókon rendben tartott és rendszeres időszakonként ellenőrzött megfelelő egészségügyi felszereléssel kell rendelkezni úgy, hogy a munkavállalók a tengeren a szükséges orvosi ellátásban részesülhessenek;

mivel a tengeren a megfelelő orvosi ellátás biztosítására ösztönözni kell a tengerészek képzését és tájékoztatását az egészségügyi felszerelés használata tekintetében;

mivel az orvosi távkonzultációs módszerek hatékony módszert képviselnek a munkavállalók biztonsága és egészsége védelmének előmozdítására,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) hajó: valamelyik tagállam lobogója alatt hajózó, vagy valamelyik tagállam korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott bármely, köz- vagy magántulajdonban lévő tengerjáró hajó vagy folyamtorkolati halászhajó, az alábbiak kivételével:

- belvízi hajók;

- hadihajók;

- nem kereskedelmi célokat szolgáló és nem hivatásos személyzet által működtetett kedvtelési célú hajók;

- kikötői területeken működő vontatóhajók.

A hajókat az I. mellékletben meghatározott három kategória szerint osztályozzák;

b) munkavállaló: a hajó fedélzetén valamilyen foglalkozást folytató személy, ideértve a gyakornokokat és a szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókat is, a kikötőben horgonyzó hajó fedélzetén munkát végző parti személyzet, valamint a kikötői révkalauzok kivételével;

c) tulajdonos: a hajó bejegyzett tulajdonosa, hacsak nem személyzet nélkül bérli a hajót, vagy ha azt akár teljesen, akár részben valamilyen, a bejegyzett tulajdonostól eltérő természetes vagy jogi személy kezeli valamely kezelési megállapodás feltételei alapján; ebben az esetben tulajdonosnak a hajót személyzet nélkül bérlő vagy az esettől függően, a hajót kezelő természetes vagy jogi személy tekintendő;

d) egészségügyi felszerelés: gyógyszerek, orvosi felszerelések és antidotumok, amelynek nem kimerítő felsorolását a II. melléklet tartalmazza;

e) antidotum: olyan szer, amelyet a III. mellékletben a veszélyes anyagok jegyzékében szereplő egy vagy több anyag által közvetlenül vagy közvetve kiváltott káros hatás vagy hatások megelőzésére vagy kezelésére használnak.

2. cikk

Gyógyszerek és orvosi felszerelések - Betegszoba - Orvos

Minden tagállam meghozza az alábbiak biztosításához szükséges intézkedéseket:

a) minden lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott hajó mindig tároljon a fedélzetén olyan egészségügyi felszerelést, amely minőség tekintetében legalább megfelel a II. melléklet I. és II. szakaszában foglalt előírásoknak az érintett hajókategóriának megfelelően;

b) a tárolandó gyógyszerek és orvosi felszerelés mennyisége az út természetétől függ - különösen a célkikötőktől, a rendeltetési helytől, időtartamtól - az út során elvégzendő feladat fajtájától vagy fajtáitól, a rakomány természetétől és a munkavállalók számától;

c) az orvosi felszerelésben található gyógyszerek és orvosi eszközök részletesen kerüljenek feltüntetésre egy ellenőrző jegyzéken, amely legalább megfelel a IV. melléklet A, B és C II. 1. és II. 2. szakaszaiban megállapított általános keretnek;

a) minden lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott hajón a hajó mindegyik mentőtutajához és mentőcsónakjához tartozóan egy vízmentesen zárható mentőládát tároljon, amely legalább a II. melléklet I. és II. szakaszában előírt orvosi felszereléseket tartalmazza a C. kategóriába tartozó hajók számára;

b) ezeknek a mentőládáknak a tartalma részletezve megtalálható az 1. c) pontban említett ellenőrző jegyzéken is;

3. minden lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott, ötszáz bruttó regisztertonnát meghaladó hajón, amely tizenöt vagy több munkavállalóból álló személyzettel rendelkezik és három napnál hosszabb ideig tartó úton van, betegszobát alakítanak ki, amelyben az orvosi ellátás kielégítő anyagi és higiénés feltételek mellett végezhető;

4. minden lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott hajón, amelyen száz vagy több munkavállalóból álló személyzet dolgozik és három napnál tovább tartó nemzetközi úton vesz részt, egy orvost alkalmaznak, aki felelős a fedélzeten lévő munkavállalók orvosi ellátásáért.

3. cikk

Antidotumok

Minden tagállam meghozza az alábbiak biztosításához szükséges intézkedéseket:

1. minden lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott és a III. mellékletben felsorolt veszélyes anyagok bármelyikét szállító hajó legalább a II. melléklet III. szakaszában felsorolt antidotumokat tartalmazó egészségügyi felszerelést tárol a fedélzetén;

2. bármely, lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott komptípusú hajó, amelynek üzemeltetési feltételei nem mindig teszik lehetővé annak elégséges és előzetes ismeretét, hogy milyen természetű veszélyes anyagokat szállítanak, fedélzetén legalább a II. melléklet 3. szakaszában felsorolt antidotumokat tartalmazó egészségügyi felszerelést tárol.

Azonban a menetrend szerint közlekedő hajón, ahol az átkelés időtartama várhatóan kevesebb, mint két óra, az antidotumok azokra az anyagokra korlátozhatók, amelyek alkalmazása rendkívüli veszélyhelyzetben szükséges, olyan időn belül, amely nem haladja meg az átkelés normális időtartamát;

3. az antidotumok tekintetében az egészségügyi felszerelés tartalmát egy ellenőrző jegyzéken tüntetik fel részletesen, amely legalább a IV. melléklet A, B és C, II. 3. szakaszában megállapított általános keretnek felel meg.

4. cikk

Felelősség

Minden egyes tagállam meghozza az alábbiak biztosításához szükséges intézkedéseket:

a) a lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott bármely hajó egészségügyi felszerelésének biztosítását és feltöltését a tulajdonos kizárólagos felelőssége alapján végzik, a munkavállalók mindennemű költségtérítése nélkül;

b) az egészségügyi felszerelés kezelése a hajó parancsnokának kizárólagos felelőssége alá tartozik; a parancsnok felelőssége megtartásával az egészségügyi felszerelés használatát és karbantartását rábízhatja egy vagy több munkavállalóra, akiket különösen szakismeretük miatt jelölnek ki;

2. az egészségügyi felszerelést jó állapotban tartják és minden esetben a szokásos utánpótlás elsődleges részeként az első lehetséges alkalommal feltöltik, illetve pótolják;

3. a parancsnok által meghatározott szükséghelyzetben, amennyire lehetséges, orvosi szakvélemény megszerzése után, azokat a szükséges gyógyszereket, orvosi felszereléseket és antidotumokat, amelyek nem állnak rendelkezésre a fedélzeten, a lehető leghamarabb beszerzik.

5. cikk

Tájékoztatás és képzés

Minden tagállam meghozza az alábbiak biztosításához a szükséges intézkedéseket:

1. az egészségügyi felszereléshez mellékelnek egy vagy több használati útmutatót, ideértve olyan utasításokat, amelyek legalább a II. melléklet III. szakaszában előírt antidotumok használatára vonatkoznak;

2. a hivatásos tengerészképzésben részesülő és egy hajó fedélzetén munkát vállalni szándékozó minden személy alapképzésben részesül a baleset vagy súlyos egészségügyi veszélyhelyzet esetén azonnal foganatosítandó orvosi és sürgősségi intézkedések tekintetében;

3. a parancsnok és mindazon munkavállalók, akik számára átengedi az egészségügyi felszerelés használatát a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint, különleges képzésben részesülnek, amely képzést időszakonként, de legalább ötévente felfrissítik, figyelembe véve a különböző hajókategóriákkal kapcsolatos konkrét kockázatokat és igényeket, valamint az 5. mellékletben meghatározott általános iránymutatásokat.

6. cikk

Orvosi konzultáció rádió útján

(1) A munkavállalók jobb sürgősségi ellátásának biztosítása érdekében minden tagállam meghozza a következők biztosításához szükséges intézkedéseket:

a) egy vagy több központot jelölnek ki arra, hogy a munkavállalókat rádió útján ingyenes orvosi tanácsadásban részesítsék;

b) a rádión elérhető konzultációs központokban szolgálatot teljesítő orvosok közül néhányan képzésben részesülnek a hajó fedélzetén uralkodó sajátos körülményekről.

(2) A tanácsadás optimalizálása érdekében a rádión elérhető konzultációs központok az érintett munkavállalók hozzájárulásával személyes egészségügyi dokumentációt vezethetnek.

Az ilyen dokumentáció bizalmasan kezelendő.

7. cikk

Ellenőrzés

(1) Minden tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy egy illetékes személy vagy illetékes hatóság éves ellenőrzést folytasson a lobogója alatt közlekedő összes hajó fedélzetén az alábbi célból:

- az egészségügyi felszerelés megfelel az ebben az irányelvben megállapított minimumkövetelményeknek;

- a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott ellenőrző jegyzék megerősíti, hogy az egészségügyi felszerelések megfelelnek a jelzett minimumkövetelményeknek;

- az egészségügyi felszereléseket megfelelően tárolják;

- a lejárati időpontokat figyelembe vették.

(2) A mentőcsónakokon tárolt egészségügyi felszerelések ellenőrzését az érintett mentőcsónakok éves karbantartása során elvégezik.

Ez utóbbi ellenőrzéseket kivételes esetekben legfeljebb öt hónapra el lehet halasztani.

8. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti az adott területen elért technikai haladás, a nemzetközi szabályozások vagy előírások változásainak, illetve az új ismeretek fényében az ehhez az irányelvhez csatolt mellékletek szigorúan technikai jellegű kiigazítása során.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a (2) bekezdésben említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a (3) bekezdésben előírt sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

9. cikk

Záró rendelkezések

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1994. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguk azon rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak vagy fogadnak el.

9a. cikk

Végrehajtási jelentés

A tagállamok ötévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv gyakorlati végrehajtásáról a 89/391/EGK irányelv 17a. cikke (1), (2) és (3) bekezdésében említett, és ugyanezen irányelv 17a. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság által elvégzendő értékelés alapját képező egységes jelentés önálló fejezeteként.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

HAJÓKATEGÓRIÁK

(1. cikk a) pont)

A. Tengerjáró hajók vagy tengeri halászhajók, az úthossz korlátozása nélkül.

B. A megfelelő orvosi felszereléssel ellátott legközelebbi kikötőtől számítva 150 tengeri mérföldnél rövidebb utakat végző, tengerjáró vagy tengeri halászhajók ( 5 ).

C. Kikötői hajók, kishajók és vízijárművek, amelyek nagyon közel maradnak a parthoz, illetve a kormányálláson kívül más, személyek tartózkodására szolgáló kabinnal nem rendelkeznek.

II. MELLÉKLET

EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉSEK (NEM KIMERÍTŐ FELSOROLÁS)

(1. cikk d) pont)

I. GYÓGYSZEREK

Hajókategóriák
ABC
1. Cardiovascularis rendszer
a) Szív- és érrendszeri analepticumok – szimpatomimetikumokxx
b) Angina elleni készítményekxxx
c) Vizelethajtókxx
d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzetenxxx
e) Vérnyomáscsökkentőkx
2. Gastro-intestinalis rendszer
a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra
– Histamin H2 – receptor fekély elleni antagonistákx
– Nyálkahártya-bevonatképző antiacidumokxx
b) Hányáscsillapítókxxx
c) Lubrikáns hashajtókx
d) Hasmenésgátlókxxx
e) Bélfertőtlenítő antisepticumokxx
f) Aranyér elleni készítményekxx
3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítményekxxx
b) Erős fájdalomcsillapítókxx
c) Görcsoldókxx
4. Idegrendszer
a) Anxiolyticumokxx
b) Neurolepticumokxx
c) Tengeri betegség elleni szerekxxx
d) Antiepilepticumokx
5. Allergiaellenes szerek és anaphilaxia ellenes szerek
a) H1 antihistaminicumokxx
b) Injektálható glucocorticoidokxx
6. Légzőrendszer
a) Hörgőgörcs elleni készítményekxx
b) Köhögéscsillapítókxx
c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerekxx
7. Fertőzés elleni szerek
a) Antibiotikumok (legalább két család)xx
b) Antibakteriális szulfamidxx
c) Húgyutak fertőtlenítőszereix
d) Parazitaellenes készítményekxx
e) Bélfertőtlenítőkxx
f) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinokxx
8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerekxx
9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények
– Fertőtlenítő oldatokxxx
– Antibiotikum-tartalmú kenőcsökxx
– Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsökxx
– Gombásodás elleni krémekx
– Égési sérülések kezelésére szolgáló szerekxxx
b) Szemészeti készítmények
– Antibiotikumcseppekxx
– Antibiotikumos és gyulladásgátló cseppekxx
– Érzéstelenítő cseppekxx
– Szemnyomáscsökkentő cseppekxx
c) Fülészeti készítmények
– Antibiotikumoldatokxx
– Érzéstelenítő és gyulladásgátló oldatokxx
d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek
– Antibiotikum vagy fertőtlenítő szájöblítőkxx
e) Helyi érzéstelenítők
– Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítőkx
– Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítőkxx
– Fogászati érzéstelenítők és fertőtlenítő keverékekxx

II. ORVOSI FELSZERELÉS

Hajókategóriák
ABC
1. Újraélesztő felszerelés
– Kézi újraélesztő készülékxx
– Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használhatóxx (1)
– Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztításáraxx
– Kanül a szájból szájba történő újraélesztéshezxxx
2. Kötöző- és sebvarró felszerelés
– Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkelxx
– Öntapadó rugalmas mullpólyaxxx
– Gézcsíkokx
– Csőgéz ujj kötözéséhezx
– Steril géz nyomókötésekhezxxx
– Gyapotvattaxx
– Steril lap égési sérültek számáraxx
– Háromszögletű felkötőkendőxx
– Egyszerhasználatos polietilénkesztyűkxxx
– Öntapadó sebkötözőkxxx
– Steril nyomókötésekxxx
– Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötésekxxx
– Nem felszívódó varratok tűvelx
– Vazelines gézxx
3. Műszerek
– Egyszerhasználatos szikékx
– Rozsdamentes műszerdobozxx
– Ollóxx
– Terpesztő-csipeszekxx
– Vérzéscsillapító csipeszekxx
– Tűfogókx
– Egyszerhasználatos borotvákx
4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés
– Egyszerhasználatos nyelvlapocxx
– Tesztcsíkok vizeletvizsgálathozx
– Hőmérséklet-grafikonokx
– Orvosi evakuálólapokxx
– Sztetoszkópxx
– Aneroid vérnyomásmérőxx
– Normál orvosi hőmérőxx
– Alacsony hőmérsékleti hőmérőxx
5. Injekciós, perfúziós, lyukasztó és katéterező felszerelés
– Hólyagürítő készülékekx
– Beöntéskészülékx
– Egyszerhasználatos szűrős infúziós készülékx
– Vizeletgyűjtő zsákx
– Egyszerhasználatos fecskendők és tűkxx
– Katéterx
6. Általános orvosi felszerelés
– Ágytálx
– Melegvizes palackx
– Vizeletgyűjtő palackx
– Jégzsákx
7. Rögzítő- és beállító eszközök
– Hajlítható ujjsínxx
– Hajlítható alkar- és kézsínxx
– Felfújható sínxx
– Combsínxx
– Nyakrögzítő gallérxx
– Thomas-sín vagy rögzítő matracx
8. Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés
– Vizes fertőtlenítőoldatx
– Folyékony rovarirtóx
– Rovarirtó porx
(1) A hazai jogszabályok, illetve gyakorlat által előírt használati feltételek mellett

III. ANTIDOTUMOK

1. Gyógyszerek

- Általános

- Cardiovascularis rendszeri

- Gastro-intestinalis rendszeri

- Idegrendszeri

- Légzőrendszeri

- Fertőzés elleni

- Külsőleges alkalmazásra

2. Orvosi felszerelés

- Az oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is)

Megjegyzés

A III. fejezet részletes teljesítésével kapcsolatban a tagállamok az IMO Orvosi Elsősegélynyújtási Útmutatót vehetik figyelembe, a veszélyes árukkal kapcsolatos balesetek során történő felhasználáskor (MFAG), amint az 1990. évi IMO Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexének (IMDG) összevont kiadásában szerepel.

A 8. cikk alkalmazásában a III. fejezet esetleges kiigazítása egyebek között figyelembe veheti az MFAG esetleges újabb kiadásait.

III. MELLÉKLET

VESZÉLYES ANYAGOK

(1. cikk e) pont és 3. cikk (1) bekezdés)

Az e mellékletben felsorolt anyagokat figyelembe kell venni, bármilyen formában is kerülnek a fedélzetre, ideértve a hulladék vagy rakománymaradék formáját is.

- Robbanóanyagok és tárgyak;

- Gázok: sűrített, cseppfolyósított, vagy nyomás alatt feloldott;

- Gyúlékony folyadékok;

- Gyúlékony szilárd anyagok;

- Öngyulladásra hajlamos anyagok;

- Olyan anyagok, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat bocsátanak ki;

- Éghető anyagok;

- Szerves peroxidok;

- Mérgező anyagok;

- Fertőző anyagok;

- Radioaktív anyagok;

- Korrozív anyagok;

- Különféle veszélyes anyagok, azaz bármilyen más olyan anyag, amellyel kapcsolatban a tapasztalat bizonyította vagy bizonyíthatja, hogy veszélyes úgy, hogy a 3. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

Megjegyzés

Ennek a mellékletnek a részletes teljesítésével kapcsolatban a tagállamok figyelembe vehetik az IMO Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexének 1990. évi összevont kiadását.

A 8. cikk alkalmazásában során ennek a mellékletnek bármely kiigazítása, egyebek között számításba veheti az IMO Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexének bármelyik újabb kiadását.

IV. MELLÉKLET

A HAJÓK EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉSE ELLENŐRZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KERETRENDSZERE

(2. cikk (1) bekezdése c) pontja, 3. cikk (3) bekezdése)

A. SZAKASZ: A. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK

I. A hajó adatai

Név : ...

Lobogó : ...

Anyakikötő : ...

II. Egészségügyi felszerelések

Szükséges mennyiségekA fedélzeten ténylegesen megtalálható mennyiségekMegjegyzések (különösen bármely lejárati időpont)
1. GYÓGYSZEREK
1.1. Cardiovascularis rendszer
a) Szív- és érrendszeri analepticumok – szimpatomimetikumok000
b) Angina elleni készítmények000
c) Vizelethajtók000
d) Vérzéscsillapítók, ideértve a uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten000
e) Vérnyomáscsökkentők000
1.2. Gastro-intenstinalis rendszer
a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra
– Histamin H2 – receptor fekély elleni antagonisták000
– Nyálkahártya-bevonatképző antiacidumok000
b) Hányáscsillapítók000
c) Lubrikáns hashajtók000
d) Hasmenésgátlók000
e) Bélfertőtlenítő antisepticumok000
f) Aranyér elleni készítmények000
1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények000
b) Erős fájdalomcsillapítók000
c) Görcsoldók000
1.4. Idegrendszer
a) Anxiolyticumok000
b) Neurolepticumok000
c) Tengeri betegség elleni szerek000
d) Antiepilecticumok000
1.5. Allergiaelleni szerek és anaphilaxia ellenes szerek
a) H1 antihistaminicumok000
b) Injektálható glucocorticoidok000
1.6. Légzőrendszer
a) Hörgőgörcs elleni készítmények000
b) Köhögéscsillapítók000
c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek000
1.7. Fertőzés elleni szerek
a) Antibiotikumok (legalább két család)000
b) Antibakteriális szulfamid000
c) Húgyutak fertőtlenítőszerei000
d) Parazitaellenes készítmények000
e) Bélfertőtlenítők000
f) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok000
1.8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek000
1.9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények
– Fertőtlenítő oldatok000
– Antibiotikum-tartalmú kenőcsök000
– Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök000
– Gombásodás elleni krémek000
– Égési sérülések kezelésére szolgálószerek000
b) Szemészeti készítmények
– Antibiotikumcseppek000
– Antibiotikumos és gyulladásgátló cseppek000
– Érzéstelenítő cseppek000
– Szemnyomáscsökkentő cseppek000
c) Fülészeti készítmények
– Antibiotikumoldatok000
– Érzéstelenítő és gyulladásgátló oldatok000
d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek
– Antibiotikum vagy fertőtlenítő szájöblítők000
e) Helyi érzéstelenítők
– Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítők000
– Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők000
– Fogászati érzéstelenítők és fertőtlenítő keverékek000
2. ORVOSI FELSZERELÉSEK
2.1. Újraélesztő felszerelés
– Kézi újraélesztő készülék000
– Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható000
– Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására000
– Kanül a szájból szájba történő újraélesztéshez000
2.2. Kötöző- és sebvarró felszerelés
– Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel000
– Öntapadó rugalmas mullpólya000
– Gézcsíkok000
– Csőgéz ujj kötözéshez000
– Steril géz nyomókötésekhez000
– Gyapotvatta000
– Steril lap égési sérültek számára000
– Háromszögletű felkötőkendő000
– Egyszerhasználatos polietilénkesztyűk000
– Öntapadó sebkötözők000
– Steril nyomókötések000
– Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések000
– Nem felszívódó varratok tűvel000
– Vazelines géz000
2.3. Műszerek
– Egyszerhasználatos szikék000
– Rozsdamentes műszerdoboz000
– Olló000
– Terpesztő-csipeszek000
– Vérzéscsillapító csipeszek000
– Tűfogók000
– Egyszerhasználatos borotvák000
2.4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés
– Egyszerhasználatos nyelvlapoc000
– Tesztcsíkok vizeletvizsgálathoz000
– Hőmérsékletgrafikonok000
– Orvosi evakuálólapok000
– Sztetoszkóp000
– Aneroid vérnyomásmérő000
– Normál orvosi hőmérő000
– Alacsony hőmérsékleti hőmérő000
2.5. Injekciós, perfúziós, lyukasztó és katéterező felszerelés
– Hólyagürítő készülékek000
– Beöntéskészülék000
– Egyszerhasználatos szűrős infúziós készülék000
– Vizeletgyűjtő zsák000
– Egyszerhasználatos fecskendők és tűk000
– Katéter000
2.6. Általános orvosi felszerelés
– Ágytál000
– Melegvizes palack000
– Vizeletgyűjtő palack000
– Jégzsák000
2.7. Rögzítö- és beállító eszközök
– Hajlítható ujjsín000
– Hajlítható alkar- és kézsín000
– Felfújható sín000
– Combsín000
– Nyakrögzítö gallér000
– Thomas-sín vagy rögzítö matrac000
2.8. Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés
– Vizes fertőtlenítőoldat000
– Folyékony rovarirtó000
– Rovarirtó000
3. ANTIDOTUMOK
3.1. Általános000
3.2. Cardiovascularis rendszeri000
3.3. Gastro-intestinalis rendszeri000
3.4. Idegrendszeri000
3.5. Légzőrendszeri000
3.6. Fertőzés elleni000
3.7. Külsőleges alkalmazásra000
3.8. Egyéb000
3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges000

Hely és dátum: ...

A parancsnok aláírása: ...

Illetékes személy vagy hatóság hitelesítése: ...

B. SZAKASZ: B. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK

I. A hajó adatai

Név: ...

Lobogó: ...

Anyakikötő: ...

II. Egészségügyi felszerelések

Szükséges mennyiségekA fedélzeten ténylegesen megtalálható mennyiségekMegjegyzések (különösen bármely lejárati időpont)
1. GYÓGYSZEREK
1.1. Cardiovascularis rendszerek
a) Szív- és érrendszeri analepticumok – szimpatomimetikumok000
b) Angina elleni készítmények000
c) Vizelethajtók000
d) Vérzéscsillapítók, ideértve a uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten000
1.2. Gastro-intenstinalis rendszer
a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra
– Nyálkahártya-bevonatképző antiacidumok000
b) Hányáscsillapítók000
c) Hasmenésgátlók000
d) Bélfertőtlenítők antisepticumok000
e) Aranyér elleni készítmények000
1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények000
b) Erős fájdalomcsillapítók000
c) Görcsoldók000
1.4. Idegrendszer
a) Anxiolyticumok000
b) Neurolepticumok000
c) Tengeri betegség elleni szerek000
1.5. Allergiaellenes szerek és anaphilaxia elleni szerek
a) H1 antihistaminicumok000
b) Injektálható glucocorticoidok000
1.6. Légzőrendszer
a) Hörgőgörcs elleni készítmények000
b) Köhögéscsillapítók000
c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek000
1.7. Fertőzés elleni szerek
a) Antibiotikumok (legalább két család)000
b) Antibakteriális szulfamid000
c) Parazitaellenes készítmények000
d) Bélfertőtlenítők000
e) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok000
1.8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek000
1.9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati szerek
– Fertőtlenítő oldatok000
– Antibiotikum-tartalmú kenőcsök000
– Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök000
– Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek000
b) Szemészeti készítmények
– Antibiotikumcseppek000
– Antibiotikumos és gyulladásgátló cseppek000
– Érzéstelenítő cseppek000
– Szemnyomáscsökkentő cseppek000
c) Fülészeti készítmények
– Antibiotikumoldatok000
– Érzéstelenítő és gyulladásgátló oldatok000
d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek
– Antibiotikum vagy fertőtlenítő szájöblítők000
e) Helyi érzéstelenítők
– Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők000
– Fogászati érzéstelenítők és fertőtlenítő keverékek000
2. ORVOSI FELSZERELÉSEK
2.1. Újraélesztő felszerelés
– Kézi újraélesztő készülék000
– Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható000
– Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására000
– Kanül a szájból szájba történő újraélesztéshez000
2.2. Kötöző- és sebvarró felszerelés
– Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarrókészlet tűkkel000
– Öntapadó rugalmas mullpólya000
– Steril géz nyomókötésekhez000
– Gyapotvatta000
– Steril lap égési sérültek számára000
– Háromszögletű felkötőkendő000
– Egyszerhasználatos polietilénkesztyűk000
– Öntapadó sebkötözők000
– Steril nyomókötések000
– Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések000
– Vazelines géz000
2.3. Műszerek
– Rozsdamentes műszerdoboz000
– Olló000
– Terpesztő-csipeszek000
– Vérzéscsillapító csipeszek000
2.4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés
– Egyszerhasználatos nyelvlapoc000
– Orvosi evakuálólapok000
– Sztetoszkóp000
– Aneroid vérnyomásmérő000
– Normál orvosi hőmérő000
– Alacsony hőmérsékleti hőmérő000
2.5. Injekciós, perfúziós, lyukasztó és katéterező felszerelés
– Egyszerhasználatos fecskendők és tűk000
2.6. Rögzítő- és beállító eszközök
– Hajlítható ujjsín000
– Hajlítható alkar- és kézsín000
– Felfújható sín000
– Combsín000
– Nyakrögzítő gallér000
3. ANTIDOTUMOK
3.1. Általános000
3.2. Cardiovascularis rendszeri000
3.3. Gastro-intestinalis rendszeri000
3.4. Idegrendszeri000
3.5. Légzőrendszeri000
3.6. Fertőzés elleni000
3.7. Külsőleges alkalmazásra000
3.8. Egyéb000
3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is)000

Hely és dátum: ...

A parancsnok aláírása: ...

Illetékes személy vagy hatóság hitelesítése: ...

C. SZAKASZ: C. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK

I. A hajó adatai

Név: ...

Lobogó: ...

Anyakikötő: ...

II. Egészségügyi felszerelések

Szükséges mennyiségekA fedélzeten ténylegesen megtalálható mennyiségekMegjegyzések (különösen bármely lejárati időpont)
I. GYÓGYSZEREK
1.1. Cardiovascularis rendszerek
a) Angina elleni készítmények000
b) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten000
1.2. Gastro-intenstinalis rendszer
a) Hányáscsillapítók000
b) Hasmenésgátlók000
1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
– Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények;000
1.4. Idegrendszer
– Tengeri betegség elleni szerek000
1.5. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
– Bőrgyógyászati készítmények000
– Fertőtlenítő oldatok000
– Égési sérüléseket kezelő szerek000
2. ORVOSI FELSZERELÉSEK
2.1. Újraélesztő felszerelés
– Kanül a szájból szájba történő újraélesztéshez000
2.2. Kötöző- és varrófelszerelés
– Öntapadó rugalmas mullpólya000
– Steril géz nyomókötésekhez000
– Egyszerhasználatos polietilénkesztyűk000
– Öntapadó sebkötözők000
– Steril nyomókötések000
– Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések000
3. ANTIDOTUMOK
3.1. Általános000
3.2. Cardiovascularis rendszeri000
3.3. Gastro-intestinalis rendszeri000
3.4. Idegrendszeri000
3.5. Légzőrendszeri000
3.6. Fertőzés elleni000
3.7. Külsőleges alkalmazásra000
3.8. Egyéb000
3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges000

Hely és dátum: ...

A parancsnok aláírása: ...

Illetékes személy vagy hatóság hitelesítése: ...

V. MELLÉKLET

A PARANCSNOK ÉS A KIJELÖLT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÜGYI KÉPZÉSE

(5. cikk (3) bekezdés)

1. Fiziológiai, tünettani és kezelési alapismeretek.

2. A megelőző gyógyászat elemei, nevezetesen az egyéni és közösségi higiénia, valamint a lehetséges megelőző intézkedések elemei.

3. Képesség az alapvető kezelési típusok és az egészségügyi evakuálás végrehajtására.

Az A. kategóriájú hajók fedélzetén a kezelésért felelős személy, amennyiben lehetséges, kórházban részesüljön gyakorlati képzésben.

4. Részletes ismeretek a különböző távgyógyászati konzultációs lehetőségek használatáról.

II. Ezzel a képzéssel kapcsolatban figyelembe kell venni a megfelelő, újabb keletű nemzetközi dokumentumokban részletesen megállapított oktatási programokat.

( 1 ) HL L 183., 1990.07.24., 6. o. és

HL L 74., 1991.03.20., 11. o.

( 2 ) HL L 48., 1991.02.25., 154. o.

HL L 326., 1991.12.16., 72. o.

( 3 ) HL L 332., 1990.12.31., 165. o.

( 4 ) HL L 28., 1988.02.03., 3. o.

( 5 ) A B. kategóriát kiterjesztik az olyan tengerjáró vagy tengeri halászhajókra, amelyek 175 tengeri mérföldnél rövidebb utakat tesznek meg a megfelelő orvosi felszereléssel rendelkező legközelebbi kikötőtől számítva és amelyek folyamatosan a helikopteres mentőszolgálat hatótávolságán belül maradnak. Ebből a célból minden tagállam naprakész tájékoztatást nyújt azokról a területekről, amelyeken a rutinszerű helikopteres mentőszolgálatot biztosítják és azok működtetésének körülményeiről:

a) a további tagállamoknak és a Bizottságnak; és

b) azon lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott hajók parancsnokainak, akikre ennek a lábjegyzetnek az első albekezdése vonatkozik vagy valószínűleg vonatkozhat; ezt a tájékoztatást a legmegfelelőbb módon kell továbbítani, például a rádión elérhető konzultációs központokon, mentéskoordináló központokon keresztül vagy parti rádióállomások útján.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0029 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0029&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992L0029-20081211 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992L0029-20081211&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére