31996R2386[1]

A Bizottság 2386/96/EK rendelete (1996. december 16.) a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-ágazatokban a Bizottságnak a közösségi érdekű beruházási projektekről történő értesítéséről szóló, 1996. április 22-i 736/96/EK tanácsi rendelet alkalmazásárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2386/96/EK rendelete

(1996. december 16.)

a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-ágazatokban a Bizottságnak a közösségi érdekű beruházási projektekről történő értesítéséről szóló, 1996. április 22-i 736/96/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 213. cikkére,

tekintettel a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-ágazatokban a Bizottságnak a közösségi érdekű beruházási projektekről történő értesítéséről szóló, 1996. április 22-i 736/96/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére,

mivel a 736/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Bizottság - az említett rendeletben és annak mellékletében megállapított határokon belül - az említett rendelet 1. cikkében meghatározott értesítések formájára, tartalmára és egyéb részleteire vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket fogadhat el;

mivel az információs rendszer technikai szinten történő egyszerűsítése, valamint az összehasonlítható adatok gyűjtése érdekében a tagállamok - és egyes esetekben a vállalkozások - által megteendő értesítéseket olyan kérdőívek használatával kell szabványosítani, amelyek segítséget nyújtanak ezeknek az értesítéseknek a formájára és tartalmára vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 736/96/EK rendelet 1. cikkében említett értesítéseket az e rendelet mellékletében bemutatott módon kell elkészíteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. december 16-án.

a Bizottság részéről

Christos Papoutsis

a Bizottság tagja

[1] HL L 102., 1996.4.25., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Kérdőívek

azokról az információkról, amelyeket:

a) vállalkozások nyújtanak be a tagállamok kormányai részére, azt az esetet kivéve, ha a tagállamok úgy határoztak, hogy a 736/96/EK rendelet 1. cikke második bekezdésének utolsó mondata értelmében az információgyűjtéshez más eszközöket vesznek igénybe;

b) a tagállamok nyújtanak be az Európai Közösségek Bizottsága részére.

Az e melléklet részét képező kérdőívek segítséget nyújtanak a közlemények formájának és tartalmának szabványosításához. A közleményekben a következő adatokat kell feltüntetni:

- jelenleg létező létesítmények vagy azok részei,

- építési vagy tervezési szakaszban lévő létesítmények vagy azok részei,

- működésből kivonni tervezett létesítmények vagy azok részei.

A "jelenleg létező létesítmények vagy azok részei" címszónál a külön meghatározott, a bejelentéskor üzemben lévő teljes kapacitást fel kell tüntetni.

A "tervezés szakaszában lévő létesítmények vagy azok részei" a következők: a 736/96/EK rendelet értelmében azok a beruházási projektek, amelyeknél a létesítmény vagy annak valamely része megépítésére vagy bővítésére vonatkozóan határozat született, és amelyekre vonatkozóan a munkák megkezdését a referencia-időponttól számított három éven belülre tűzték ki a kőolaj- és a földgáz-ágazatokban folyó beruházási projektek, illetve öt éven belülre a villamosenergia-ágazatban folyó beruházási projektek esetén. Ezek közé tartoznak azok a beruházási projektek is, amelyek főbb jellemzői, illetve azok egy része az illetékes hatóságok általi jövőbeni felülvizsgálatok, illetve végső engedélyezés tárgyát képezik.

A "működésből kivonni tervezett létesítmények vagy azok részei" a következők: azok a létesítmények vagy azok részei, amelyekre vonatkozóan már megszületett az elvi határozat a működésből való kivonásról, amely határozat általában a referencia-időponttól számított három éven belül hatályba lép a villamosenergia- és a földgáz-ágazatokban folyó beruházási projektek, illetve egy éven belül a kőolaj-ágazatban folyó beruházási projektek esetében.

A beruházási projektekre vonatkozó "kiegészítő információk" között az előző közlemény óta a projektek fontosabb jellemzőit érintő, illetve a rájuk vonatkozó döntésekkel kapcsolatos jelentősebb változásokat, illetve a megfelelő kérdőívek lábjegyzeteiben megjelölt konkrét megjegyzéseket kell feltüntetni. A tagállamok ezeket az adatokat a projektekre vonatkozó egyéb esetleges megjegyzéseikkel egészítik ki.

Valamennyi összegyűjtött információt bizalmasan kell kezelni.

G1 - GÁZVEZETÉK-BERUHÁZÁSOK

Tagállam: | január 1-jei helyzet... |

| Kapacitás [1] | Bővítés [2] | Bővítés [3] | Működésből kivont [4] |

Nyomvonal (város és ország) kezdőpont [5]végpont [5] | 1.2.3.4.5. | | | |

Besorolás GV: gerincvezeték BV: bekötővezeték | | | | |

Hossz (km) | | | | |

Belső átmérő (hüvelyk) | | | | |

Nyomás (bar) | | | | |

Kapacitás max. éves (millió m3)tervezett éves (millió m3) | | | | |

TEN-projekt (Igen/Nem) Ha igen, a projekt száma Egyéb megjegyzések: | | | | |

G2 - LNG-ÜZEMI BERUHÁZÁSOK

Tagállam: | január 1-jei helyzet... |

| Kapacitás [6] | Bővítés [7] | Bővítés [8] | Működésből kivont [9] |

Földrajzi elhelyezkedés (város-régió) | 1.2.3.4.5. | | | |

Max. tárolókapacitás (LNG m3) | | | | |

Max. újragázosítási kapacitás (LNG m3/h) | | | | |

Tervezett éves térfogat (millió m3/év) | | | | |

TEN-projekt (Igen/Nem) Ha igen, a projekt száma Egyéb megjegyzések: | | | | |

G3 - TÁROLÓKAPACITÁSI BERUHÁZÁSOK

Tagállam: | január 1-jei helyzet... |

| Kapacitás [10] | Bővítés [11] | Bővítés [12] | Működésből kivont [13] |

Földrajzi elhelyezkedés (város-régió) | 1.2.3.4.5. | | | |

Teljes űrtartalom (millió m3) | | | | |

Hasznos űrtartalom (millió m3) | | | | |

Max. napi kitárolás (millió m3) | | | | |

TEN-projekt (Igen/Nem) Ha igen, a projekt száma Egyéb megjegyzések: | | | | |

FINOMÍTÓ KAPACITÁS

(ezer tonna/év) |

Tagállam: | január 1-jei helyzet... |

| Kapacitás [14] | Bővítés [15] | Bővítés [16] | Működésből kivont [17] | Megjegyzések |

Atmoszferikus desztilláció | | | | | |

Vákuumdesztilláció | | | | | |

Krakkolás (termikus) Viszkozitástörés és/vagy termikus krakkolásKokszolásEgyéb | | | | | |

Krakkolás (katalitikus) Fluidágyas katalitikus krakkolásHidrokrakkolásEgyéb | | | | | |

Reformálás Könnyűbenzin-izomerizáció | | | | | |

Kénmentesítés GázolajNehéz fűtőolajEgyéb | | | | | |

Alkilálás Polimerizáció Izomerizáció (C4) | | | | | |

Éterezés MTBE, TAMEETBEEgyéb | | | | | |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] A teljes üzemben lévő kapacitás helyzete a folyó naptári év január 1-jén

[2] Tervezés vagy építés alatt lévő vezetékek (három naptári éven belül kezdi meg az üzemelést)

[3] Tervezés vagy építés alatt lévő vezetékek (három naptári év után kezdi meg az üzemelést)

[4] Három naptári éven belül a működésből kivonni tervezett vezetékek

[5] a határhoz legközelebb eső fő elágazás

[6] A teljes üzemben lévő kapacitás helyzete a folyó naptári év január 1-jén

[7] Tervezés vagy építés alatt lévő üzemek (három naptári éven belül kezdi meg az üzemelést)

[8] Tervezés vagy építés alatt lévő üzemek (három naptári év után kezdi meg az üzemelést)

[9] Három naptári éven belül a működésből kivonni tervezett üzemek

[10] A teljes üzemben lévő kapacitás helyzete a folyó naptári év január 1-jén

[11] Tervezés vagy építés alatt lévő kapacitás (három naptári éven belül kezdi meg az üzemelést)

[12] Tervezés vagy építés alatt lévő kapacitás (három naptári év után kezdi meg az üzemelést)

[13] Három naptári éven belül a működésből kivonni tervezett kapacitás

[14] Az üzemben lévő teljes kapacitásnak a folyó naptári év január 1-jei helyzete: a rendszeresen üzemelő egyes üzemek összesített kapacitása, a karbantartási vagy javítási munkák miatt leállított üzemeket is beleértve. Ennek megfelelően egyenlő a működésből véglegesen vagy hosszabb időre kivont kapacitással csökkentett "teljes (üzembe helyezett) kapacitással".

[17] "ideiglenesen": az olyan üzem kapacitása, amelynek az üzemelését a jelenlegi követelményekhez képest túltermelés miatt tervezik leállítani, de amelynek az üzemelését a későbbiekben feltétlenül vissza kívánják állítani.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R2386 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R2386&locale=hu

Tartalomjegyzék