Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31997L0062[1]

A Tanács 97/62/EK irányelve (1997. október 27.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításáról

A Tanács 97/62/EK irányelve

(1997. október 27.)

a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 92/43/EGK irányelvre [1], és különösen annak 19. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 92/43/EGK irányelv I. és II. mellékletében szereplő egyes természetes élőhelytípusokat és fajokat hozzá kell igazítani a technikai és tudományos fejlődéshez;

mivel az Európai Unió Élőhelyeinek Értelmező Kézikönyve (1996. áprilisi EUR 15 változat) tartalmazza az új Natura 2000 kódokat, amelyek az egyes természetes élőhelytípusokat egyértelműen azonosítják; mivel a 92/43/EGK irányelv I. mellékletében a Corine kódra történő hivatkozás helyébe a Natura 2000 kódra történő hivatkozásnak kell lépnie,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/43/EGK irányelv I. és II. melléklete helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. december 31. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1997. október 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. Goebbels

[1] HL L 206., 1992.7.22., 7. o. Az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

I. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI JELENŐSÉGŰ TERMÉSZETES ÉLŐHELYTÍPUSOK, AMELYEK MEGŐRZÉSÉHEZ KÜLÖNLEGES TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK KIJELÖLÉSE SZÜKSÉGES

Értelmezés

Az élőhelytípusok értelmezésére a 20. cikk alapján létrehozott bizottság ("Élőhelyvédelmi Bizottság") által jóváhagyott és az Európai Bizottság által kiadott "Az Európai Unió élőhelyeinek értelmezési kézikönyve" [1] című útmutató szolgál.

A kódok a Natura 2000-kódoknak felelnek meg.

A * jel kiemelt jelentőségű élőhelytípusokat jelöl.

1. TENGERPARTI ÉS SÓTŰRŐ NÖVÉNYZETTEL BORÍTOTT ÉLŐHELYEK

11. Nyílt tengeri és árapályos területek

1110 Állandóan sekély tengervízzel fedett homokpadok

1120 * Neptunhínár (Posidonia oceanicae)-állományok

1130 Folyók tölcsértorkolatai

1140 A tengerből apálykor kiemelkedő iszap- és homokturzások

1150 * Parti lagúnák

1160 Nagy sekély árapálycsatornák és -öblök

1170 Zátonyok

1180 Gázok feltörése által kialakított tenger alatti képződmények

12. Tengerparti sziklák, kavicsos és köves partok

1210 Hordaléksávok egyéves vegetációja

1220 Sziklapadok évelő vegetációja

1230 Az Atlanti- és a Balti-partvidék növényzettel borított sziklái

1240 A mediterrán partvidék sziklái endémikus sóvirágfajokkal (Limonium spp.)

1250 A makaronéziai partvidéki sziklák endemikus flórája

13. Atlanti-partvidéki és szárazföldi sós mocsarak és sós rétek

1310 Salicornia és más egyéves növények telepei iszapon és homokon

1320 Tengerparti zsinegfűgyepek (Spartinion maritimae)

1330 Atlanti-partvidéki sós rétek (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340 * Kontinentális sós rétek

14. Mediterrán és meleg atlanti-patvidéki sós mocsarak és rétek

1410 Mediterrán sós rétek (Juncetalia maritimi)

1420 Mediterrán és meleg atlanti-patvidéki sótűrő cserjések (Sarcocornetea fruticosi)

1430 Só- és nitrogénkedvelő cserjések (Pegano-Salsoletea)

15. Sós és kalciumszulfátos kontinentális sztyeppek

1510 * Mediterrán sós sztyeppek (Limonietalia)

1520 * Ibériai kalciumszulfátos sztyeppek (Gypsophiletalia)

1530 * Pannon szikes sztyeppek és mocsarak

16. Boreális balti szigetvilág, tengerparti és emelkedésben lévő (szárazulattá váló) területek

1610 Balti eskerszigetek homokos, sziklás és kavicsos parti vegetációja és part menti növényzete

1620 Boreális balti szigetecskék és kisebb szigetek

1630 * Boreális balti tengerparti rétek

1640 Boreális balti homokpartok évelő növényzete

1650 Boreális balti keskeny öblök

2. TENGERPARTI HOMOKDŰNÉK ÉS SZÁRAZFÖLDI DŰNÉK

21. Atlanti, északi-tengeri és balti partvidékek parti dűnéi

2110 Vándorló partidűne-kezdemények

2120 Partvonal mentén vándorló dűnék ("fehér dűnék") európai homoknáddal (Ammophila arenaria)

2130 * Lágy szárú vegetációval borított álló dűnék ("szürke dűnék")

2140 * Kilúgozódott álló dűnék fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum)

2150 * Atlanti kilúgozódott álló dűnék (Calluno-Ulicetea)

2160 Homoktövissel (Hyppophaë rhamnoides) borított dűnék

2170 Homoki fűzzel (Salix repens subsp.argentea) borított dűnék (Salicion arenariae)

2180 Az atlanti, kontinentális és boreális régió erdős dűnéi

2190 Nedves dűneközök

21A0 Machairek (* Írországban)

22. A mediterrán partvidék dűnéi

2210 Tengerparti szálkanyakkal (Crucianellion maritimae) borított álló dűnék

2220 Kutyatejjel (Euphorbia terracina) borított dűnék

2230 Tengeriviolás (Malcolmietalia) dűnegyepek

2240 Szálkaperjés (Brachypodietalia) dűnegyepek egyéves növényekkel

2250 * Partvidéki dűnék Juniperus-fajokkal

2260 Keménylombú bozóttal borított dűnék (Cisto-Lavenduletalia)

2270 * Mandulafenyővel (Pinus pinea) és/vagy tengerparti fenyővel (Pinus pinaster) borított erdős dűnék

23. Idős és kilúgozódott szárazföldi dűnék

2310 Száraz, homoki fenyérek Calluna- és Genista-fajokkal

2320 Száraz, homoki fenyérek Calluna fajokkal és fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum)

2330 Szárazföldi dűnék nyílt Corynephorus- és Agrostis-gyepekkel

2340 * Pannon kilúgozódott dűnék

3. ÉDESVÍZI ÉLŐHELYEK

31. Állóvizek

3110 Homokos síkságok ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei (Littorelletalia uniflorae)

3120 A Nyugat-mediterrán homokos talajú, ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei Isoetes-fajokkal

3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoëto-Nanojuncetea vegetációval

3140 Kemény oligo-mezotróf vizek Chara-fajok alkotta üledéklakó növényzettel

3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák

3170 * Mediterrán időszakos tavacskák

3180 * Turloughok

32. Folyóvizek és vízfolyások természetes, vagy féltermészetes dinamikájú szakaszai (kis, közepes, vagy nagy mederrel), amelyekben a víz minősége nem mutat jelentős romlást.

3210 Fennoskandiai természetes folyók

3220 Magashegységi folyók és partjaik lágy szárú növényzete

3230 Magashegységi folyók és fás szárú vegetációjuk német csermelyciprussal (Myricaria germanica)

3240 Magashegységi folyók és fás szárú vegetációjuk parti fűzzel (Salix elaeagnos)

3250 Állandó mediterrán folyók sárga szarumákkal (Glaucium flavum)

3260 Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és Callitricho-Batrachion növényzettel

3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel

3280 Állandó mediterrán folyók: Paspalo-Agrostidion-fajokkal, Salix és fehér nyár (Populus alba) lombsátrával

3290 Időszakos mediterrán folyók (Paspalo-Agrostidion)

4. MÉRSÉKELT ÖVI FENYÉREK ÉS CSERJÉSEK

4010 Észak-atlanti nedves fenyérek keresztes hangával (Erica tetralix)

4020 * Közép-atlanti nedves fenyérek pillás és keresztes hangával (Erica ciliaris és Erica tetralix)

4030 Európai száraz fenyérek

4040 * Száraz atlanti-partvidéki fenyérek nyugati hangával (Erica vagans)

4050 * Endémikus makaronéziai fenyérek

4060 Havasi és boreális fenyérek

4070 * Törpefenyő (Pinus mugo) és borzas havasszépe (Rhododendron hirsutum) cserjések (Mugo-Rhododendretum hirs uti)

4080 Szubarktikus bokorfüzesek (Salix spp.)

4090 Endemikus mediterrán hegyvidéki fenyérek sünzanóttal

5. SZKLEROFIL CSERJÉSEK (MATORRAL)

51. Szubmediterrán és mérsékelt övi cserjések

5110 Sziklás lejtők állandósult xero-termofil formációi puszpánggal (Buxus sempervirens) (részben Berberidion)

5120 Hegyvidéki hashajtózanót (Cytisus purgans)-formációk

5130 Boróka (Juniperus communis)-formációk fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben

5140 * Szuhar (Cistus palhinhae)-formációk nedves tengerparti fenyéreken

52. Mediterrán fás matorral

5210 Fás matorral borókafajokkal (Juniperus spp.)

5220 * Jujubás (Zyziphus) fás matorral

5230 * Babércserjés (Laurus nobilis) fás matorral

53. Meleg mediterrán- és elősztyeppcserjés

5310 Babér (Laurus nobilis)-cserjések

5320 Alacsony Euphorbia-formációk sziklafalak mellett

5330 Meleg mediterrán és félsivatagi bozót

54. Phrygana

5410 Nyugat-mediterrán sziklatető-phrygana (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Tövisesvérfű (Sarcopoterium spinosum)-phryganák

5430 Az Euphorbieto-Verbascion endemikus phryganái

6. TERMÉSZETES ÉS FÉLTERMÉSZETES GYEPEK

61. Természetes gyepek

6110 * Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas gyepek (Alysso-Sedion albi)

6120 * Száraz meszes homoki gyepek

6130 Violetalia calaminariae-gyepek

6140 Pireneusi Festuca eskia szilikátgyepek

6150 Havasi és boreális szilikátgyepek

6160 Ibériai hegyvidéki Festuca indigesta szilikátgyepek

6170 Havasi és alhavasi mészkedvelő gyepek

6180 Makaronéziai mezofil gyepek

62. Féltermészetes száraz gyepek és alacsony cserjések

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek)

6220 * Pszeudo-sztyepp a Thero-Brachipodeteához tartozó fűfélékkel és egyéves fajokkal

6230 * Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken és kontinentális európai területek domb- és hegyvidékein

6240 * Szubpannon sztyeppek

6250 * Síksági pannon löszgyepek

6260 * Pannon homoki gyepek

6270 * Fennoskandiai alföldek fajgazdag - száraz és üde - füves gyepei

6280 * Északi "alvar" és prekambriumi mészköves sziklaplatók

63. Szklerofil legelőerdők ("dehesas")

6310 Legelőerdők örökzöld tölgyfajokkal (Quercus spp.)

64. Féltermészetes, magasfüvű nedves rétek

6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)

6420 Molinio-Holoschoenion típusú mediterrán magasfüvű nedves rétek

6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei

6450 Északi boreális mocsárrétek

65. Mezofil gyepek

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520 Hegyi kaszálórétek

6530 * Fennoskandiai fás rétek

7. DAGADÓLÁPOK, ÁTMENETI LÁPOK ÉS RÉTLÁPOK

71. Savanyú tőzegmohalápok

7110 * Aktív dagadólápok

7120 Degradált dagadólápok, amelyek még képesek természetes úton regenerálódni

7130 Takarólápok (* csak az aktívak)

7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok

7150 Tőzegkákás semlyékek (Rhynchosporion)

7160 Ásványi anyagokban gazdag fennoskandiai források és forráslápok

72. Meszes lápok

7210 * Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival

7220 * Mésztufás források (Cratoneurion)

7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek

7240 * A Caricion bicoloris-atrofuscae havasi pionír formációi

73. Boreális lápok

7310 * Aapalápok

7320 * Palsalápok

8. SZIKLÁS ÉLŐHELYEK ÉS BARLANGOK

81. Sziklatörmelék-lejtők

8110 Hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők a hóhatárig (Androsacetalia alpinae és Galeopsietalia ladani)

8120 Hegyvidéki mészkő- és mészpala-törmeléklejtők a havasi régióig (Thlaspietea rotundifolii)

8130 Nyugati mediterrán és meleg sziklatörmelék-lejtők

8140 Kelet-mediterrán sziklatörmelék-lejtők

8150 Közép-európai hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők

8160 * Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtői

82. Sziklás lejtők sziklanövényzettel

8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel

8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel

8230 Szilikátsziklák a Sedo-Scleranthion vagy a Sedo-albi-Veronicion dillenii pionír növényzetével

8240 * Mészkőhasadékok

83. Egyéb sziklás élőhelyek

8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok

8320 Lávamezők és természetes üregek

8330 Elárasztott vagy részben elárasztott tengeri barlangok

8340 Állandó gleccserek

9. ERDŐK

Őshonos fajokból álló természetes (természetközeli) erdő, amely magas fákból állományokat képez tipikus aljnövényzettel, továbbá eleget tesz a következő feltételnek: ritka vagy maradvány és/vagy közösségi jelentőségű fajoknak ad otthont.

90. Európa boreális erdői

9010 * Nyugati tajga

9020 * Epifitonokban gazdag, természetes, idős, lomblevelű erdők (Quercus-, Tilia-, Acer-, Fraxinus- vagy Ulmus-fajokkal) Fennoskandia hemiboreális régiójában

9030 * Az emelkedő partvidékek elsődleges szukcessziója során kialakult természetes erdők

9040 Északi szubalpin/szubarktikus erdők molyhos nyírrel (Betula pubescens ssp. czerepanovii)

9050 Aljnövényzetben gazdag fennoskandiai erdők lucfenyővel (Picea abies)

9060 A glaciofluviális eskereken álló, illetve azokhoz csatlakozó tűlevelű erdők

9070 Fennoskandiai fás legelők

9080 * Fennoskandiai lombhullató mocsárerdők

91. Európa mérsékelt övi erdői

9110 Luzulo-Fagetum bükkösök

9120 Atlanti mészkerülő bükkösök, cserjeszintben Ilex- és néha Taxus-fajokkal is (Quercion robori-petraeae vagy Ilici-Fagenion)

9130 Asperulo-Fagetum bükkösök

9140 Közép-európai alhavasi bükkösök Acer-fajokkal és kontyviráglevelű sóskával (Rumex arifolius)

9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön

9160 A Carpinion betuli szubatlanti és közép-európai tölgyesei és gyertyános-tölgyesei

9170 Galio-Carpinetum gyertyános tölgyesek

9180 * Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői

9190 Idős, mészkerülő tölgyesek kocsányos tölggyel (Quercus robur) homokos síkságokon

91A0 Idős tölgyesek Ilex- és Blechnum-fajokkal a Brit-szigeteken

91B0 Melegkedvelő keskenylevelűkőris (Fraxinus angustifolia)-erdők

91C0 * Kaledóniai erdők

91D0 * Láperdők

91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)

91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulus-szal

91H0 * Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel

91I0 * Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)

91J0 * A Brit-szigetek tiszafásai (Taxus baccata)

92. Mediterrán lombhullató erdők

9210 * Appenninekbeli bükkösök Taxus- és Ilex-fajokkal

9220 * Appenninbeli bükkösök közönséges jegenyefenyővel (Abies alba) és bükkösök szicíliai jegenyefenyővel (Abies nebrodensis)

9230 Galíciai-portugál tölgyerdők kocsányos és pireneusi tölggyel (Quercus robur és Quercus pyrenaica)

9240 Ibériaitölgy (Quercus faginea) és algériaitölgy (Quercus canariensis)-erdők

9250 Macedóntölgy (Quercus trojana)-erdők

9260 Szelídgesztenyések (Castanea sativa)

9270 Hellén bükkösök macedón jegenyefenyővel (Abies borisii-regis)

9280 Magyartölgy (Quercus frainetto)-erdők

9290 Ciprus erdők (Acero-Cupression)

92A0 Fehérfűz (Salix alba) és fehérnyár (Populus alba)-galériaerdők

92B0 Időszakos mediterrán vízfolyások parti társulásai pontuszi hangarózsával (Rhododendron ponticum), Salix és egyéb fajokkal

92C0 Keletiplatán (Platanus orientalis) és keletiámbrafa (Liquidambar orientalis)-erdők (Platanion orientalis)

92D0 Déli folyóparti galériaerdők és cserjések (Nerio-Tamariceteae és Securinegion tinctoriae)

93. Mediterrán keménylombú erdők

9310 Égei Quercus brachyphylla-erdők

9320 Olea- és Ceratonia-erdők

9330 Paratölgy (Quercus suber)-erdők

9340 Magyaltölgy (Quercus ilex) és kereklevelűtölgy (Quercus rotundifolia)-erdők

9350 Nagypikkelyűtölgy (Quercus macrolepis)-erdők

9360 * Makaronéziai babérerdők (Laurus, Ocotea)

9370 * Phoenix-fajok alkotta pálmaligetek

9380 Közönségesmagyal (Ilex aquifolium)-erdők

94. Mérsékelt övi hegyvidéki tűlevelű erdők

9410 Mészkerülő hegyvidéki lucosok a havasi régióig (Vaccinio-Piceetea)

9420 Havasi vörösfenyő (Larix decidua) és/vagy cirbolyafenyő (Pinus cembra)- erdők

9430 Alhavasi és hegyi kampósfenyő (Pinus uncinata)-erdők (* gipszen vagy mészkövön)

95. Mediterrán és makaronéziai hegyvidéki tűlevelű erdők

9510 * A Dél-Appenninek közönségesjegenyefenyő (Abies alba)-erdői

9520 Andalúz jegenyefenyő (Abies pinsapo)-erdők

9530 * Mediterrán (szubmediterrán) fenyvesek endemikus feketefenyővel

9540 Mediterrán fenyvesek endemikus Mesogean-fenyőkkel

9550 Kanári-szigeteki endemikus fenyvesek

9560 * Endemikus erdők borókafajokkal (Juniperus spp.)

9570 * Lakkciprus (Tetraclinis articulata)-erdők

9580 * Mediterrán tiszafa (Taxus baccata)-erdők

II: MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYFAJOK, AMELYEK MEGŐRZÉSÉHEZ KÜLÖNLEGES TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK KIJELÖLÉSE SZÜKSÉGES

Értelmezés

a) A II. melléklet a különleges természetmegőrzési területek egységes hálózatának megvalósítása tekintetében az I. melléklet kiegészítését képezi.

b) Az e mellékletben felsorolt fajok jelölése a következő:

- a fajok vagy alfajok megnevezése, vagy

- egy magasabb rendszertani egységhez vagy annak megjelölt részébe tartozó valamennyi faj megnevezése.

Egy család vagy nem megnevezését követő "spp." rövidítés a családhoz illetve nemhez tartozó összes fajt jelöli.

c) Jelölések

Egy faj neve után álló csillag (*) azt jelöli, hogy a faj kiemelt jelentőségű.

A legtöbb itt felsorolt faj szerepel a IV. mellékletben is.

Amennyiben olyan faj szerepel e mellékletben, amely nem található meg sem a IV., sem pedig az V. mellékletben, a faj megnevezését (o) jel követi; amennyiben olyan faj szerepel e mellékletben, amely szerepel az V. mellékletben is, de nem szerepel a IV. mellékletben, a faj megnevezését (V) jel követi.

a) ÁLLATOK

GERINCESEK

EMLŐSÖK

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

RODENTIA

Sciuridae

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Castoridae

Castor fiber (kivéve a finn és a svéd populációk)

Microtidae

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

CARNIVORA

Canidae

* Alopex lagopus

* Canis lupus | (spanyol populációk: csak a Duerotól délre található populációk; görög populációk: csak a 39. szélességi körtől délre található populációk; kivéve a finn populációk) |

Ursidae

* Ursus arctos (kivéve a finn és a svéd populációk)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Lynx lynx (kivéve a finn populációk)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (o)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

Capra aegagrus (természetes populációi)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (természetes populációi - Korzika és Szardínia)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

HÜLLŐK

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* Caretta caretta

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii

KÉTÉLTŰEK

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra atra aurorae

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (beleértve a Discoglossus "jeanneae"-t)

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* Pelobates fuscus insubricus

HALAK

PETROMYZONTIFORMES

Petromyzontidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (kivéve a finn és svéd populációk)

Lampetra planeri (o) (kivéve a finn és svéd populációk)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (kivéve a svéd populációk)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* Acipenser naccarii

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (természetes populációi) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (csak édesvízben) (V) (kivéve a finn populációk)

Coregonidae

* Coregonus oxyrhynchus (az Északi-tenger egyes körzeteinek anadróm populációi)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (o) (kivéve a finn populációk)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma polylepis (o) (beleértve a C. willkommit)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Phoxinellus spp. (o)

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus alburnoides (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus frisii meidingeri (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus pigus (o)

Rutilus rubilio (o)

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis taenia (o) (kivéve a finn populációk)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata és Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

* Valencia hispanica

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. [(o) kivéve a Zingel asper és Zingel zingel (V)]

Gobiidae

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPANIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (kivéve a finn populációk)

Cottus petiti (o)

GERINCTELENEK

ÍZELTLÁBÚAK

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

* Carabus menetriesi pacholei

* Carabus olympiae

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii (o)

Pytho kolwensis (o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Lycaena dispar

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

Papilio hospiton

Plebicula golgus

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

PUHATESTŰEK

GASTROPODA

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

* Helicopsis striata austriaca (o)

Idiomela (Helix) subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

b) NÖVÉNYEK

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

BORAGINACEAE

* Anchusa crispa Viv.

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes littoralis Lehm.

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* Campanula sabatia De Not.

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

Dianthus rupicola Biv.

* Gypsophila papillosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

Herniaria maritima Link

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* Silene orphanidis Boiss.

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.

* Artemisia granatensis Boiss.

* Artemisia laciniata Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

* Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* Centaurea horrida Badaro

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

* Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

* Centaurea niederi Heldr.

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

* Centaurea pinnata Pau

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

* Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus argyrothamnus Greuter

* Gonvolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

* Biscutella neustriaca Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica insularis Moris

* Brassica macrocarpa Guss.

Braya linearis Rouy

* Coincya rupestris Rouy

* Coronopus navasii Pau

Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez-Campo

* Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* Iberis arbuscula Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho)

Franco & P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva]

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

CYPERACEAE

Carex holostoma Drejer

* Carex panormitana Guss.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

* Centaurium rigualii Esteve

* Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

* Erodium rupicola Boiss.

GLOBULARIACEAE

* Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

* Stipa austroitalica Martinovsky

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

* Stipa styriaca Martinovsky

* Stipa veneta Moraldo

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

* Ribes sardoum Martelli

HIPPURIDACEAE

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

* Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

* Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau

* Astragalus verrucosus Moris

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

* Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.

* Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

* Androcymbium rechingeri Greuter

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

* Muscari gussonei (Parl.) Tod.

LINACEAE

* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)

LYTHRACEAE

* Lythrum flexuosum Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

Calypso bulbosa L.

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Liparis loeselii (L.) Rich.

* Ophrys lunulata Parl.

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Primula apennina Widmer

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

* Consolida samia P.H. Davis

Pulsatilla patens (L.) Miller

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus lapponicus L.

* Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

* Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Sorbus teodori Liljefors

RUBIACEAE

* Galium litorale Guss.

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange

subsp. lusitanicum R. Fernandes

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

* Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

* Linaria hellenica Turrill

* Linaria ricardoi Cout.

* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Linaria tonzigii Lona

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson

SOLANACEAE

* Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold

* Daphne rodriguezii Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

* Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

* Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

* Eryngium viviparum Gay

* Laserpitium longiradium Boiss.

* Naufraga balearica Constans & Cannon

* Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

* Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas

Alacsonyabb rendű növények

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)

* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

* Marsupella profunda Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

Riccia breidleri Jur. (o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

Tortella rigens (N. Alberts) (o)

MAKARONÉZIAI FAJOK

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropegia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onorpordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

* Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.

LABIATAE

* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

* Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* Euphrasia azorica H. C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

Alacsonyabb rendű növények

BRYOPHYTA

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o)

"

[1] Az Élőhelyvédelmi Szakbizottság, az Európai Bizottság, DG XI. főigazgatósága által 1996. április 25-én elfogadott "Az Európai Unió élőhelyeinek értelmezési kézikönyve, EUR 15 veziója"

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0062 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0062&locale=hu

Tartalomjegyzék