1073/2022. (II. 16.) Korm. határozat

a Magyar Kultúráért Alapítvány kultúrstratégiai feladatellátásáról

A Kormány a Magyar Kultúráért Alapítványnak (a továbbiakban: Alapítvány) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. melléklet 11. pontja szerinti közfeladat-ellátása keretében megvalósított kultúrstratégiai tevékenysége megerősítése érdekében

1. egyetért azzal, hogy a 2022. évtől az Anyanyelvápolók Szövetségének az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásáról szóló 1483/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1483/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat] I. pontja szerinti támogatása az Alapítvány bevonásával kerüljön biztosításra;

2. egyetért azzal, hogy a 2022. évtől a Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról szóló 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat] 1. és 3. pontja szerinti kulturális és művészeti ösztöndíjrendszer működtetője a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság helyett az Alapítvány legyen;

3. egyetért azzal, hogy a 2022. évtől a Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely működtetéséhez a Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely létrehozásáról szóló 1009/2020. (I. 30.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1009/2020. (I. 30.) Korm. határozat] 3. pont b) alpontja szerinti támogatás az Alapítvány bevonásával kerüljön biztosításra;

4. egyetért azzal, hogy

a) a 2022. évtől a magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakításáról szóló 1805/2020. (XI. 17.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1805/2020. (XI. 17.) Korm. határozat] 1. pontja szerinti feladat az Alapítvány kultúrstratégiai feladata legyen,

b) az 1805/2020. (XI. 17.) Korm. határozat 4. pontja az 1805/2020. (XI. 17.) Korm. határozat 3. pontja szerinti összeg terhére nyújtott támogatások tekintetében nem alkalmazandó;

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1-4. pontban meghatározott támogatási célokra, az 1483/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat 1. pontja szerinti, az 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti, az 1009/2020. (I. 30.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti és az 1805/2020. (XI. 17.) Korm. határozat 3. pontja szerinti források terhére gondoskodjon az Alapítvány részére támogatói okirat kibocsátásáról, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím, 7. Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása jogcímcsoport terhére, elszámolási kötelezettség, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a források rendelkezésre állását követő 45 napon belül

6. egyetért azzal, hogy a 2022. évtől az egyes kultúrstratégiai kérdésekről szóló 1108/2021. (III. 10.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1108/2021. (III. 10.) Korm. határozat] 1. pontjától eltérően a kulturális tevékenységek finanszírozása, illetve támogatása, továbbá a kulturális tevékenységet ellátó intézmények fejlesztése, fenntartása és működtetésének támogatása érdekében e tevékenységek koordinálása az Alapítvány kultúrstratégiai feladata legyen;

7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - az emberi erőforrások miniszterének bevonásával - gondoskodjon a 6. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a 2022. évben 12 725 660 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, II. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím, 7. Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - az emberi erőforrások miniszterének bevonásával - gondoskodjon az Alapítvány 6. pont szerinti feladatai ellátásához

a) a 2023. évben 12 591 500 000 forint,

b) a 2024. évben 11 571 540 000 forint,

c) a 2025. évben 11 281 540 000 forint

rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 7. és 8. pontban meghatározott források terhére gondoskodjon az Alapítvánnyal támogatási jogviszony létrehozásáról, elszámolási kötelezettség, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a források rendelkezésre állását követő 45 napon belül

10. egyetért azzal, hogy az 1108/2021. (III. 10.) Korm. határozat 4. pontja - az ott meghatározottaktól eltérően - az 1108/2021. (III. 10.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározott összeg terhére nyújtott támogatások tekintetében alkalmazandó;

11. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere az 1108/2021. (III. 10.) Korm. határozat 9. pontja szerinti feladat végrehajtásába az ott meghatározott személyeken és szervezeteken túlmenően az Alapítványt bevonja;

12. egyetért azzal, hogy az Alapítvány a közfeladatai ellátása, illetve a közérdekű céljai elérése érdekében, valamint az 1-4. és a 6. pontban foglalt feladatai ellátása érdekében, az 5., 7. és 8. pont alapján biztosított költségvetési támogatások terhére - a KEKVA tv. 17. § (8) bekezdése szerinti - támogatást nyújthasson harmadik személyek javára;

13.[1]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.