62004CJ0125[1]

A Bíróság (negyedik tanács) 2005. január 27-i ítélete. Guy Denuit és Betty Cordenier kontra Transorient - Mosaïque Voyages et Culture SA. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages - Belgium. Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések - A Bírósághoz fordulás - Az EK 234. cikke szerinti tagállami bíróság - Választottbíróság. C-125/04. sz. ügy.

C-125/04. sz. ügy

Guy Denuit és Betty Cordenier

kontra

Transorient - Mosaïque Voyages et Culture SA

(a collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages [Belgium] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

"Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések - A Bírósághoz fordulás - Az EK 234. cikke értelmében vett nemzeti bíróság - Választottbíróság"

A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2005. január 27.

Az ítélet összefoglalása

Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések - A Bírósághoz fordulás - Az EK 234. cikk értelmében vett nemzeti bíróság - Fogalom - Választottbíróság - Kizártság

(EK 234. cikk)

Szerződésben kikötött választottbíróság, mint a collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages (Belgium), amely magánszemélyek és utazásközvetítők közötti jogvitákról dönt, az EK 234. cikk értelmében nem minősül tagállami bíróságnak, mivel a szerződő feleknek nem volt olyan jogi vagy ténybeli kötelezettsége, hogy jogvitájukat e választottbíróság elé terjesszék és mivel a belga hatóságok nem érintettek a választottbírósági út megválasztásában.

(vö. 13., 15-16. pont és a rendelkező rész)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács)

2005. január 27.(*)

"Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések - A Bírósághoz fordulás - Az EK 234. cikke szerinti tagállami bíróság - Választottbíróság"

A C-125/04. sz. ügyben,

a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages (Belgium) a Bírósághoz 2004. március 8-án érkezett 2003. december 4-i határozatával terjesztett elő az előtte

Guy Denuit,

Betty Cordenier

és

a Transorient - Mosaïque Voyages et Culture SA

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (negyedik tanács),

tagjai: K. Lenaerts tanácselnök, N. Colneric és J. N. Cunha Rodrigues (előadó) bírák,

főtanácsnok: A. Tizzano,

hivatalvezető: R. Grass,

tekintettel az írásbeli szakaszra,

figyelembe véve a következők által benyújtott észrevételeket:

- ·a belga kormány képviseletében E. Dominkovits, meghatalmazotti minőségben,

- ·az Európai Közösségek Bizottsága képviseletében A. Aresu és J.-P. Keppenne, meghatalmazotti minőségben,

tekintettel a főtanácsnok meghallgatását követően hozott határozatra, miszerint az ügy elbírálására a főtanácsnok indítványa nélkül kerül sor,

meghozta a következő

Ítéletet

1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv értelmezésére vonatkozik (HL L 158., 59. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet 10. kötet, 132. o.; a továbbiakban: az irányelv).

2 A kérelmet a Guy Denuit és Betty Cordenier kontra Mosaïque Voyages et Culture SA utazási iroda (a továbbiakban: az iroda) ügyben egy Egyiptomba szervezett út ára miatt folyamatban lévő eljárás keretében nyújtották be.

A jogi háttér

3 Az irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) pontja a következőket írja elő:

A szerződésben megállapított árak nem képezik felülvizsgálat tárgyát, hacsak a szerződés kifejezetten nem rendelkezik az árak csökkentéséről vagy emeléséről, és pontosan meg nem határozza, hogyan kell a módosított árat kiszámítani, valamint kizárólag a következők változtatását teszi lehetővé:

- szállítási költségek, beleértve az üzemanyagköltséget,

- bizonyos szolgáltatásokért felszámított illetékek, adók vagy díjak, mint pl. repülőtéri illetékek, vagy behajózási, illetve kihajózási illetékek a kikötőkben és a repülőtereken,

- az adott szervezett utazási forma esetében alkalmazott átváltási árfolyamok.

4 Az irányelvet a belga jogba az utazásszervezői és utazásközvetítői szerződésekről szóló, 1994. február 16-i törvény ültette át (Moniteur belge 1994. április 1., 8928. o.), amely 11. cikkének (1) bekezdése az irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) pontja felel meg, és amely a következőket írja elő:

"A szerződésben rögzített, megegyezés szerinti árak nem képezik felülvizsgálat tárgyát, hacsak a szerződés kifejezetten nem rendelkezik e lehetőségről és a kiszámítás pontos módjáról, valamint ha a módosítás a következő tényezők módosulása miatt következik be:

a) az utazás esetében alkalmazott átváltási árfolyamok, és/vagy

b) szállítási költségek, beleértve az üzemanyagköltséget, és/vagy

c) bizonyos szolgáltatásokért felszámított illetékek, adók vagy díjak.

Ilyen esetben az említett módosulások az ár csökkentését vonják maguk után."

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

5 Guy Denuit és felesége, Betty Cordenier, az alapeljárás felperesei az irodánál lefoglaltak maguk és gyermekük, Thierry részére egy egyiptomi szervezett társasutazást és ott-tartózkodást 2765 euró összárért, amely magában foglalta a repülővel történő utazásukat Brüsszelből Egyiptomba és vissza, valamint a Níluson való körutazást 2003. március 2. és 9. között.

6 Az iroda speciális üzleti feltételeiben a következő szerepel: "E szolgáltatás árának számítása az e brosúra nyomtatásakor érvényes dollárárfolyam alapján történt (2002. január - árfolyam 1 euró = 0,91 USD). Ha az utazás megkezdése előtt az árfolyam 10%-kal csökken vagy növekszik, az árat ehhez igazíthatjuk".

7 Az utazást követően az alapeljárás felperesei felszólították az irodát, hogy térítsék vissza az általuk már megfizetett összár egy részét − nevezetesen 217,61 eurót −, arra hivatkozva, hogy az árat csökkenteni kell a szolgáltatások dollárban kifejezett összegének megfelelően, mivel e deviza árfolyama módosult, és indulásuk napján egy euró 1,08 USD volt.

8 Az iroda megtagadta a visszatérítést az alapeljárás felperesei számára, mégpedig a 1994. február 16-i törvény 11. cikkének (1) bekezdésére hivatkozva.

9 Az alapeljárás felperesei ezután a Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages-hoz (Utazási jogviták bizottsága melletti választottbíróság) fordultak, amely haszonszerzési cél nélkül, a belga jog szerint működő szövetség.

10 Mivel a jogvita, amelyben eljár, az irányelv 4. cikke (4) bekezdésének értelmezését teszi szükségessé, a Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages úgy döntött, hogy felfüggeszti az eljárást, és a következő kérdéseket terjeszti előzetes döntéshozatal céljából a Bíróság elé:

"1) amikor a fogyasztó és a szervező, illetve a közvetítő között létrejött szerződés kikötése kizárólag az ár felülvizsgálatának emeléssel történő lehetőségéről rendelkezik, és pontosan meghatározza, hogyan kell a módosított árat kiszámítani, miközben kizárólag az irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) pontjában kimerítően felsorolt változások figyelembevételét teszi lehetővé, az említett cikket úgy kell-e értelmezni, hogy az hallgatólagosan előírja az árak ugyanazon számítási mód szerint csökkentéssel történő felülvizsgálatát?

2) amikor a fogyasztó és a szervező, illetve a közvetítő között létrejött szerződés kikötése rendelkezik az ár felülvizsgálatának mind emeléssel, mind csökkentéssel történő lehetőségéről anélkül, hogy pontosan meghatározná, hogyan kell a módosított árat kiszámítani, miközben kizárólag az irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) pontjában kimerítően felsorolt változások figyelembevételét teszi lehetővé, az említett cikket úgy kell-e értelmezni, hogy az előírja a teljes kikötés semmisségét, vagy a semmisséget az árak emeléssel történő felülvizsgálatára korlátozza?

3) amikor a fogyasztó és a szervező, illetve a közvetítő között létrejött szerződés kikötése kizárólag a szervező és/vagy a közvetítő javára rendelkezik az ár felülvizsgálatának mind emeléssel, mind csökkentéssel történő lehetőségéről, és pontosan meghatározza, hogyan kell a módosított árat kiszámítani, miközben kizárólag az irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) pontjában kimerítően felsorolt változások figyelembevételét teszi lehetővé, az említett cikket úgy kell-e értelmezni, hogy az előírja a teljes kikötés semmisségét, vagy a semmisséget az árak emeléssel történő felülvizsgálatára korlátozza?

4) amikor a fogyasztó és a szervező, illetve a közvetítő között létrejött szerződés kikötése mind a fogyasztó, mind a szervező és/vagy a közvetítő javára rendelkezik az ár felülvizsgálatának mind emeléssel, mind csökkentéssel történő lehetőségéről, és pontosan meghatározza, hogyan kell a módosított árat kiszámítani, miközben kizárólag az irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) pontjában kimerítően felsorolt változások figyelembevételét teszi lehetővé, az említett cikket úgy kell-e értelmezni, mint amely kötelezi az utazásszervezőt, illetve a közvetítőt, hogy árcsökkentéssel vizsgálja felül az árat, akkor is, ha azt a fogyasztó nem kérte?"

A Bíróság hatásköréről

11 Bevezetésképpen meg kell vizsgálni, hogy a Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages-t az EK 234. cikk értelmében bíróságnak kell-e tekinteni.

12 Annak mérlegeléséhez, hogy a kérdést előterjesztő szerv rendelkezik-e tagállami bírósági jelleggel az EK 234. cikk értelmében, a Bíróság egy sor tényezőt vesz figyelembe, mint például, hogy a szervet jogszabály hozta-e létre, állandó jellegű-e, hatásköre kötelező-e, az eljárás kontradiktórius jellegű-e, a szerv jogszabályokat alkalmaz-e, valamint hogy független-e (lásd különösen a C-54/96. sz. Dorsch Consult ügyben 1997. szeptember 17-én hozott ítélet [EBHT 1997., I-4961. o.] 23. pontját és az idézett ítélkezési gyakorlatot, valamint a C-516/99. sz. Schmid-ügyben 2002. május 30-án hozott ítélet [EBHT 2002., I-4573. o.] 34. pontját).

13 A Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján a szerződésben kikötött választottbíróság nem minősül tagállami bíróságnak az EK 234. cikk értelmében, mivel a szerződő felek sem jogilag, sem ténylegesen nem kötelesek arra, hogy vitás ügyüket a választottbíróságra bízzák, és mivel az érintett tagállam hatóságainak nincs befolyásuk a választottbírósági út választására, és hivatalból sem kell beavatkozniuk a választottbíró előtt folyó eljárásba (lásd a 102/81. sz. "Nordsee" Deutsche Hochseefischerei ügyben 1982. március 23-án hozott ítélet [EBHT 1982., 1095. o.] 10-12. pontját és a C-126/97. sz. Eco Swiss ügyben 1999. június 1-jén hozott ítélet [EBHT 1999., I-3055. o.] 34. pontját).

14 Az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik, hogy az alapeljárásban a Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages megkeresésére a felek közötti választottbírósági szerződés nyomán került sor.

15 A belga jog nem írja elő, hogy a Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages eljárása a magánszemély és az utazásközvetítő közötti jogvita eldöntésének egyetlen eszköze. A rendes bíróság azonban, ha választottbírósági szerződés tárgyát képező jogvitát terjesztenek elé, a belga bíróságokról szóló törvénykönyv 1679. cikkének (1) bekezdése alapján megállapítja hatáskörének hiányát. Mindazonáltal a Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages hatásköre nem kötelező abban az értelemben, hogy a felek közötti választottbírósági szerződés hiánya esetén a magánszemély jogvita rendezése végett a rendes bíróságokhoz fordulhat.

16 Mivel az alapeljárásban a szerződő felek sem jogilag, sem ténylegesen nem kötelesek arra, hogy vitás ügyüket a választottbíróságra bízzák, és mivel az érintett tagállam hatóságainak nincs befolyásuk a választottbírósági út választására, a Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges et Voyages az EK 234. cikk értelmében nem tekinthető tagállami bíróságnak.

17 Mindebből az következik, hogy a Bíróságnak nincs hatásköre, hogy a Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges et Voyages által előterjesztett kérdésekre választ adjon.

A költségekről

18 Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges et Voyages előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

A fenti indokok alapján a Bíróság (negyedik tanács) a következőképpen határozott:

A Bíróságnak nincs hatásköre, hogy a Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges et Voyages által előterjesztett kérdésekre választ adjon.

Aláírások

* Az eljárás nyelve: francia.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 62004CJ0125 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:62004CJ0125&locale=hu