31980L1274[1]

A Tanács irányelve (1980. december 22.) a szarvasmarhafélék és sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló 64/432/EGK irányelvnek, valamint a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 80/217/EGK irányelvnek Görögország csatlakozása következtében történő módosításáról

A Tanács irányelve

(1980. december 22.)

a szarvasmarhafélék és sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló 64/432/EGK irányelvnek, valamint a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 80/217/EGK irányelvnek Görögország csatlakozása következtében történő módosításáról

(80/1274/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1979. évi csatlakozási okmányra és különösen annak 146. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel az 1979. évi csatlakozási okmány 22. cikke alapján a II. mellékletben felsorolt jogi aktusok kiigazítását az említett mellékletben foglalt iránymutatásoknak megfelelően kell kidolgozni; mivel a legutóbb a 80/219/EGK irányelvvel [1] módosított 64/432/EGK irányelvet [2] ennek megfelelően ki kell igazítani;

mivel ezenkívül a 80/217/EGK irányelvet [3], amelyet a csatlakozási szerződés aláírása után fogadtak el, és amely 1981. január 1-je után is hatályban van, a csatlakozási okmányban foglalt rendelkezések betartásának biztosítása érdekében ki kell igazítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 64/432/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A B. melléklet 12. pontja a következő alponttal egészül ki:

"j) Görögország:

Κτηνιατρικόν Ινστιτούτον Λοιμωδών καί Παρασιτικών Νοσημάτων

Ιερά όδός 75

Αθήναι

301."

2. A C. melléklet 9. pontja a következő alponttal egészül ki:

"j) Görögország:

Κτηνιατρικόν Ινστιτούτον Λοιμωδών καί Παρασιτικών Νοσημάτων

Ιερά όδός 75

Αθήναι

301."

3. Az F. mellékletben az I. bizonyítványminta 4. lábjegyzete, valamint a II., a III. és a IV. bizonyítványminta 5. lábjegyzete a következő szövegrésszel egészül ki:

"Görögországban:

Ο Προϊστάμενος τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας τού σημείου έξόδου."

2. cikk

A 80/217/EGK irányelv II. mellékletében a sertéspestissel foglalkozó nemzeti laboratóriumok listája a következő szövegrésszel egészül ki:

"Görögország:

Κτηνιατρικόν Ινστιτούτον Λοιμωδών καί Παρασιτικών Νοσημάτων (Εργαστήριον ιολογίας)

Νεαπόλεως 9

Αγία Παρασκευή

Αττικής."

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az 1. cikk tekintetében legkésőbb 1981. január 1-jéig, a 2. cikk tekintetében pedig legkésőbb 1981. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1980. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Santer

[1] HL L 47., 1980.2.21., 25. o.

[2] HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

[3] HL L 47., 1980.2.21., 11. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31980L1274 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31980L1274&locale=hu