32002D0757[1]

A Bizottság határozata (2002. szeptember 19.) a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedésekről (az értesítés a C(2002) 3380. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2002. szeptember 19.)

a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedésekről

(az értesítés a C(2002) 3380. számú dokumentummal történt)

(2002/757/EK)

1. cikk

E határozat alkalmazásában:

1. "károsító szervezet": a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

2. "fogékony növények": - a termés és a magvak kivételével - az Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., Rhododendron simsii Planch. kivételével, Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh és Viburnum spp. L egyedei.

3. "fogékony faanyag": az Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. és Taxus brevifolia Nutt faanyaga.

4. "fogékony fakéreg": az Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. és Taxus brevifolia Nutt elkülönített kérge.

2. cikk

A károsító nem európai és európai izolátumainak a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli szétterjesztése tilos.

3. cikk

(1) A fogékony növényeket és fogékony faanyagokat csak akkor lehet az Unió területére bevinni, ha azok megfelelnek az e határozat I. mellékletének 1a. és 2. pontjában megállapított növény-egészségügyi szükségintézkedéseknek és a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett alaki követelményeknek, valamint ha ezen alaki követelmények eredményeként a fogékony növényeket és a fogékony faanyagokat - a károsító nem európai izolátumának jelenléte tekintetében - károsítótól mentesnek találják.

Az első albekezdéstől eltérve az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus spp. L. kéregmentes fűrészelt faanyaga 2026. december 31-ig behozható az Unióba anélkül, hogy eleget tenne e határozat I. melléklete 2. pontjának, feltéve, hogy teljesíti az e határozat II. mellékletében meghatározott feltételeket.

(2) Az e határozat I. mellékletének 1a. pontjában és 2. pontjában meghatározott előírásokat csak az olyan - az Amerikai Egyesült Államokból származó és a Közösségbe szánt - fogékony növényekre és fogékony faanyagokra kell alkalmazni, amelyeket 2002. november 1-én vagy azt követően indítottak útnak.

(3) A IV. melléklet I. szakasza (3) bekezdésének A. részében, a Quercus L. faanyaga - beleértve az Amerikai Egyesült Államokból származó, a természetes kerek felületét meg nem őrzött faanyagot - tekintetében meghatározott intézkedések nem alkalmazandók a Quercus L. azon fogékony faanyagára, amely megfelel az e határozat I. melléklete 2. pontja b) pontjának előírásainak.

(4) 2002. november 1-jétől a magvak kivételével a Viburnum fajoknak, a Camellia fajoknak, illetve a Rhododendron simsii Planch kivételével a Rhododendron fajoknak az ültetésre szánt az Amerikai Egyesült Államoktól eltérő harmadik országból származó, a Közösségbe bevitt egyedei csak akkor szállíthatók a Közösségben, ha azok rendelkeznek a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek ( 1 ) megfelelően elkészített és kiállított növényútlevéllel.

4. cikk

Az Amerikai Egyesült Államokból származó fogékony fakéreg nem hozható be a Közösségbe.

5. cikk

(1) A magvak kivételével a Viburnum fajoknak, a Camellia fajoknak és a Rhododendron simsii Planch. kivételével a Rhododendron fajoknak a Közösség területéről származó, ültetésre szánt egyedei csak akkor szállíthatók a Közösségen belül, ha megfelelnek az e határozat I. mellékletének 3. pontjában megállapított feltételeknek. Az ilyen növények termesztőit a 92/90/EGK bizottsági irányelv ( 2 ) rendelkezéseivel összhangban nyilvántartásba veszik.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvántartásba vett termesztők minden esetben jelentik az illetékes hivatalos szerveknek a károsító szervezet termesztési helyen történő gyanítható előfordulását vagy igazolt jelenlétét.

6. cikk

(1) A tagállamok hivatalos vizsgálatokat végeznek területükön a károsító szervezetre vonatkozóan annak meghatározására, hogy van-e bizonyíték a károsító szervezet által okozott fertőzésre, beleértve a termesztett, illetve nem termesztett/nem gondozott növényeket is.

(2) A 2000/29/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdése előírásainak sérelme nélkül az első bekezdésben előírt vizsgálatok eredményeit minden év december 1-jéig kell bejelenteni a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

(3) A tagállamok a területükön megfelelő intézkedéseket tehetnek a fogékony növények szállításai hivatalos nyomon követésének elvégzésére annak megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e az e határozatban megállapított feltételeknek.

6a. cikk

(1) A tagállamoknak írásban tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi tagállamot a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében előírt eltérés alkalmazásáról.

Az eltérést alkalmazó tagállamok minden év július 15-ig tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az e határozat 3. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelően az előző évben importált szállítmányok számáról, és részletes jelentést küldenek az e cikk (2) bekezdése szerinti minden feltartóztatott szállítmányról.

(2) A tagállamoknak a feltartóztatást követő 2 munkanapon belül értesíteniük kell a Bizottságot és a többi tagállamot a területükre a 3. cikk (1) bekezdése második albekezésének megfelelően behozott azon szállítmányokról, amelyek nem felelnek meg a II. mellékletben meghatározott feltételeknek.

(3) A Bizottság felkéri az Amerikai Egyesült Államokat, hogy biztosítsa a Bizottság számára a mesterségesen szárított lombos fűrészáru tanúsítási programjának értékeléséhez szükséges információkat.

7. cikk

Legkésőbb 2002. október 31-ig a tagállamok úgy módosítják a károsító szervezet behurcolása és szétterjedése elleni védekezés céljából általuk elfogadott intézkedéseket, hogy azok megfeleljenek ennek a határozatnak, és a módosított intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

Ezt a határozatot legkésőbb 2008. január 31. felül kell vizsgálni.

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

1a.

A 2000/29/EK irányelv III. melléklete A. része 2. pontja és IV. melléklete A. része 1., 11.1 és 40. pontja előírásainak sérelme nélkül az Amerikai Egyesült Államokból származó fogékony növényeknek rendelkezniük kell a 2000/29/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében említett bizonyítvánnyal:

a) amely megállapítja, hogy azok olyan területekről származnak, ahol a károsító szervezet nem európai izolátumainak előfordulása nem ismert. A bizonyítványban a terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni; vagy

b) amelyet annak hivatalos igazolása után állítottak ki, hogy a hivatalos vizsgálatok során - beleértve a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta elvégzett, a gyanús tünetekre vonatkozó laboratóriumi vizsgálatokat - a termesztési helyen egyetlen fogékony növényen sem észleltek a károsító szervezet nem európai izolátumaira utaló jeleket.

Továbbá a bizonyítványt csak akkor állíthatják ki, ha reprezentatív mintákat vettek a növényekből a szállítás előtt, azokat megvizsgálták és e vizsgálatok során azokat a károsító szervezet nem európai izolátumaitól mentesnek találták. Az utóbbit a bizonyítványban fel kell tüntetni a "további bejelentések" rovatban a "Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. nem európai izolátumaitól mentes" megjegyzéssel.

1b.

Az 1a. pontban említett behozott fogékony növényeket a Közösségen belül csak akkor szabad szállítani, ha azok rendelkeznek a 92/105/EGK irányelv előírásainak megfelelően kiállított és kibocsátott növényútlevéllel, amely tanúsítja a 3. cikk (1) bekezdésében említett vizsgálatokat.

2.

Az Amerikai Egyesült Államokból származó fogékony faanyagot csak akkor lehet a Közösségbe behozni, ha az rendelkezik a 2000/29/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében említett bizonyítvánnyal:

a) amely megállapítja, hogy a faanyag olyan területről származik, ahol a károsító szervezet nem európai izolátumainak előfordulása nem ismert. A bizonyítványban a terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni; vagy

b) amelyet annak hivatalos igazolása után állítottak ki, hogy a faanyagról a kérget eltávolították, és:

i. a faanyagot leszélezték a körkörös felületek teljes eltávolítása érdekében, vagy

ii. a faanyag nedvességtartalma nem haladja meg a 20 %-ot a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve, vagy

iii. a faanyagot megfelelő forró levegős vagy forró vizes kezeléssel fertőtlenítették;

vagy

c) kéregmaradvánnyal rendelkező vagy kéregmaradvány nélküli fűrészáru esetében, ha a faanyagon vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően elhelyezett "Kiln-dried", "KD" vagy egyéb nemzetközileg elismert jelzés bizonyítja, hogy annak nedvességtartalmát mesterséges szárítással - a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve - 20 % alá csökkentették a feldolgozás folyamán az idő/hőmérséklet megfelelő beosztása alapján.

3.

A magvak kivételével a Viburnum fajoknak, a Camellia fajoknak és a Rhododendron simsii Planch. kivételével a Rhododendron fajoknak a Közösség területéről származó, ültetésre szánt egyedei a a Közösségen belül csak akkor szállíthatók, ha azokat az e melléklet 1. pontjában említett növényútlevél kíséri, és:

a) olyan területről származnak, ahol a károsító szervezet előfordulása nem ismert; vagy

b) a növények aktív növekedési időszakának megfelelő időpontjában legalább egyszer 2007. május 1-jétől pedig a növények aktív növekedési időszakának megfelelő időpontban a vegetációs időszak során legalább kétszer, a növények sajátos termesztési rendszerétől függő intenzitással elvégzett hivatalos vizsgálatok során - beleértve a gyanús tünetek laboratóriumi vizsgálatát - a termesztés helyén a fenti növényeken a károsító szervezet jeleit a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték; vagy

c) az olyan esetekben, amikor a növényeken a termesztés helyén a károsító szervezetre utaló jeleket észleltek, a megfelelő eljárást alkalmazták a károsító szervezet kiirtása céljából, ami legalább az alábbiakat magában foglalja:

i. a fertőzött növények és a fertőzött növények körüli 2 méter sugarú körben található összes fogékony növény megsemmisítése, beleértve táptalajuk és maradványaik megsemmisítését is;

ii. a fertőzött növények körüli 10 méter sugarú körben minden fogékony növény és az érintett tétel fennmaradó növényei esetében:

- a növényeket a termesztés helyén tartották,

- a felszámolási intézkedések megtételét követő három hónapon belül a növényeken legalább kétszer további hivatalos vizsgálatokat végeztek el, amikor azok aktív növekedési szakaszban voltak,

- az említett három hónapos időszak alatt nem végeztek semmilyen kezelést, amely a károsító szervezet által okozott tüneteket elnyomhatná,

- a növényeket a hivatalos vizsgálatok során a károsító szervezettől mentesnek találták;

iii. a termesztés helyén az összes többi fogékony növényt ismételt intenzív hivatalos vizsgálatnak vetették alá az észlelést követően, és azokat e vizsgálatok során a károsító szervezettől mentesnek találták;

iv. megfelelő növény-egészségügyi intézkedéseket tettek a tenyészterületen a fertőzött növények körüli 2 méter sugarú körben.

4.

Abban az esetben, ha a Közösségben a termesztés helyeitől eltérő helyeken bármely növényen a károsító szervezet jeleit észlelték, a tagállamok legalább a károsító szervezet elterjedésének megakadályozását tartalmazó megfelelő intézkedéseket tesznek. Ezek közé tartozhat az érintett terület meghatározása, ahol az intézkedéseket végre kell hajtani.

II. MELLÉKLET

I. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett feltételek

A 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett feltételek, amelyek értelmében az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes fűrészelt faanyaga behozható az Unióba anélkül, hogy eleget tenne az I. melléklet 2. pontjának, a következők:

1. a faanyagot a mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítási programban (a továbbiakban: szárítási program) történő részvétel céljából az USA-beli NHLA által jóváhagyott és ellenőrzött fűrésztelepeken kell előállítani, vagy az ugyancsak az NHLA által jóváhagyott és ellenőrzött telephelyen kell kezelni;

2. a faanyagot megfelelő ideig és hőmérsékleten mesterségesen kell szárítani a szárazanyag százalékarányában kifejezett, 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalom eléréséig;

3. amennyiben a 2. pont szerinti feltétel teljesült, az egyes kötegekre szabványos azonosító acélpántot kell erősíteni az 1. pont szerinti fűrésztelep erre kijelölt tisztviselőjének közreműködésével vagy felügyeletével. Minden azonosítópántot "NHLA - KD (mesterségesen szárított)" bélyegzővel kell ellátni, valamint minden egyes köteghez egyedi számot kell rendelni;

4. annak biztosítására, hogy a (2) és (3) pont szerinti feltételek teljesüljenek, a faanyagot a tanúsítási programban meghatározott ellenőrzési eljárás alá kell vonni, amely az erre a célra meghatalmazással és minősítéssel rendelkező független harmadik fél által a jóváhagyott fűrésztelepen végzett, szállítást megelőző vizsgálatot és nyomonkövetést foglalja magában. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Állat- és Növény-egészségügyi Ellenőrző Szolgálata köteles alkalmi jelleggel szállítást megelőző vizsgálatokat, hathavonta pedig ellenőrzéseket végezni a következők tekintetében: a tanúsítási programmal kapcsolatos NHLA-nyilvántartások és -eljárások, a független ellenőrök, valamint a fűrésztelep és a programban részt vevő más megfelelő telephelyek;

5. faanyagot az e melléklet II. részében meghatározott minta szerinti szabványos szárítási tanúsítványnak kell kísérnie, melyet a tanúsítási programban részt vevő meghatalmazott személy vagy személyek állítanak ki, és egy NHLA-ellenőr hagy jóvá. A megfelelően kitöltött szárítási tanúsítványon fel kell tüntetni a kéregmentes fűrészelt faanyag BF-ben (board foot) és köbméterben megadott mennyiségét. A tanúsítványon szerepelnie kell a kötegek teljes számának, valamint az egyes kötegekhez rendelt, az azonosítópántokon feltüntetett számnak.

II. RÉSZ

Model of Certificate of Kiln-drying

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried byConsignee
Name of Company:Name:
Address:Address:
City/State/Zip:City/State/Zip:
Phone:Country:
Order #:Port:
Invoice #:Container #:
Customer PO#:

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle NumbersClip ID NumbersBoard FootageCubic Meters
Totals:# BundlesBdFtCubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _Title _
I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.
Signature _Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)Authorized signatureTitleDate

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK

( 1 ) HL L 4., 1993.1.8., 22. o.

( 2 ) HL L 344., 1992.11.26., 38. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0757 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0757&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002D0757-20161110 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002D0757-20161110&locale=hu