GK 39. szám

A gazdálkodó szervezetek szállítási és vállalkozási szerződéseinek hibás teljesítése esetén, ha a szerződésszegés következményeként a késedelemre megállapított mértékű kötbér jár, a kötbérfizetés kezdő időpontjának - a legmagasabb mérték elérése szempontjából is - a kifogás közlését kell tekinteni.

[1]A késedelemre vonatkozó szabályokban említett "póthatáridő"-n - hibás teljesítés esetén - a kijavításra, kicserélésre, illetve a munka újbóli elvégzésére vállalt vagy megállapított határidőt kell érteni.

Lábjegyzetek:

[1] Az 1/2014. Polgári jogegységi határozat 2. pontja értelmében meghaladottá vált. (Az új Ptk.-tól függetlenül a régi Ptk., illetve más, hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján elbírálandó ügyekre nézve is.)