31997L0060[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 97/60/EK irányelve (1997. október 27.) az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők előállításánál használt extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 88/344/EGK irányelv harmadik módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 97/60/EK irányelve

(1997. október 27.)

az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők előállításánál használt extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 88/344/EGK irányelv harmadik módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak [3] megfelelően,

mivel az élelmiszerügyi tudományos bizottság újra megvizsgálta a 88/344/EGK irányelvben [4] felsorolt összes extrakciós oldószert annak érdekében, hogy az 1981-ben ideiglenesen megállapított megengedhető napi bevitelt (ADI) végleges értékekkel helyettesítse; mivel ez idáig nem mindig volt lehetséges, mivel, noha bekérték az ipartól a szükséges információt, azt nem bocsátották rendelkezésre; mivel a kapott információ alapján az élelmiszerügyi tudományos bizottság az oldószerek többségére meg tudta erősíteni megállapodását; mivel egyes élelmiszerekben csökkenteni lehet az oldószerek legmagasabb maradékanyag-mértékét;

mivel néhány oldószert már nem alkalmaznak, ezért ezeket törölni kell a jegyzékből;

mivel a tudományos fejlődés eredményeképpen kifejlesztettek olyan más anyagokat is, amelyeket fel lehet venni az irányelvbe; mivel engedélyezni kell egy új oldószert, amelyről a tudományos bizottság kedvező véleményt nyilvánított;

mivel ezen új oldószert, nevezetesen az 1,1,1,2-tetrafluoretánt, kizárólag az ízesítők extrahálására használják, és mivel az élelmiszerekben a maradékanyagok nem haladják meg a 0,02 mg/kg-ot; mivel eltekintve e maradékanyagoktól, az oldószert teljes mértékben visszaforgatják, így ilyen körülmények között ennek használata nem gyakorol hatást a légkör globális felmelegedésére;

mivel a műszaki és tudományos fejlődés figyelembevételével szükségessé váló módosítások technikai jellegű intézkedések; mivel az eljárás egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében ezen intézkedések elfogadását célszerű a Bizottságra bízni;

mivel egy ilyenfajta eljárás az újítások gyorsabb forgalomba hozatalát eredményezi, amely előnyös mind az ipar, mind a fogyasztók számára,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 88/344/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"a) A melléklet szükséges módosításai az oldószerek használata, használatuk feltételei és a legmagasabb megengedett maradékanyag-mértékek területén elért tudományos és műszaki fejlődés figyelembevételével."

A korábbi a), b) és c) pont jelölése b), c) és d) pontra változik.

2. A melléklet a következőképpen módosul:

a) I. RÉSZ

A "Butil-acetát" kifejezést el kell hagyni.

b) II. RÉSZ

A hexánra vonatkozó rész a következőképpen módosul:

"Név | A felhasználási feltételek (az extrakció összefoglaló leírása) | A legmagasabb megengedett maradékanyag-mérték a kivont élelmiszerben vagy élelmiszer-összetevőben |

Hexán (1) | Zsírok és olajok előállítása vagy frakcionálása, és kakaóvaj előállítása | 1 mg/kg a zsírban, az olajban vagy a kakaóvajban |

Zsírtalanított fehérjetermékek és zsírtalanított lisztek készítése | 10 mg/kg a zsírtalanított fehérjetermékeket és a zsírtalanított liszteket tartalmazó élelmiszerben |

30 mg/kg a zsírtalanított szójatermékekben, ahogyan azt a végső fogyasztónak eladják |

Zsírtalanított gabonacsírák készítése | 5 mg/kg a zsírtalanított gabonacsírában |

c) III. RÉSZ

- A "Metil-propán-1-ol" kifejezést el kell hagyni.

- A következő anyaggal egészül ki:

"Név | A természetes ízesítőanyagokból ízesítők készítéséhez használt extrakciós oldószereknek az élelmiszerekben megengedett legmagasabb maradékanyag-mértékei |

1,1,1,2-tetrafluoretán | 0,02 mg/kg" |

2. cikk

(1) A tagállamok úgy módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket, hogy azok:

- legkésőbb 1998. október 27-ig lehetővé tegyék az ezen irányelvvel módosított 88/344/EGK irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

- 1999. április 27-től megtiltsák az ezen irányelvvel módosított 88/344/EGK irányelvnek meg nem felelő termékek forgalmazását. A fenti időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett és az ezen irányelvvel módosított 88/344/EGK irányelvnek meg nem felelő termékeket azonban a készletek kimerüléséig még forgalomba lehet hozni.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. október 27-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J.M. Gil-Robles

a Tanács részéről

az elnök

R. Goebbels

[1] HL C 278., 1996.9.24., 25. o.

[2] HL C 66., 1997.3.3., 3. o.

[3] Az Európai Parlament 1996. október 23-i véleménye (HL C 347., 1996.11.18., 58. o.), a Tanács 1997. március 24-i közös állásfoglalása (HL C 157., 1997.5.24., 4. o.), és az Európai Parlament 1997. július 15-i határozata (HL C 286., 1997.9.22). A Tanács 1997. október 7-i határozata.

[4] HL L 157., 1988.6.24., 28. o. A legutóbb a 94/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 331., 1994.12.21., 10. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0060 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0060&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére