31999L0085[1]

A Tanács 1999/85/EK irányelve (1999. október 22.) a 77/388/EGK irányelv módosítása a kedvezményes hozzáadottértékadó-mérték munkaigényes szolgáltatásokra történő kísérleti alkalmazásának lehetőségéről

A Tanács 1999/85/EK irányelve

(1999. október 22.)

a 77/388/EGK irányelv módosítása a kedvezményes hozzáadottértékadó-mérték munkaigényes szolgáltatásokra történő kísérleti alkalmazásának lehetőségéről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel:

(1) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás - szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv [4] 12. cikke (3) bekezdésének a) pontja úgy rendelkezik, hogy a tagállamok egy vagy két kedvezményes adómértéket csak a 77/388/EGK irányelv H. mellékletében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások kategóriáira alkalmazhatnak.

(2) Azonban a munkanélküliség problémája olyan komoly, hogy azon tagállamoknak, amelyek úgy kívánják, engedélyezni kell, hogy a munkahelyteremtés tekintetében működési és hatásvizsgálatot végezzenek a H. mellékletben jelenleg nem szereplő, munkaigényes szolgáltatások hozzáadottértékadó-mértékének csökkentésével kapcsolatban.

(3) E kedvezményes hozzáadottértékadó-mérték valószínűleg csökkenti az érintett vállalkozások kedvét arra, hogy bekapcsolódjanak az árnyékgazdaságba, vagy továbbra is ott maradjanak.

(4) Azonban a hozzáadottértékadó-mérték célzott csökkentésének bevezetése negatív hatást gyakorolhat a belső piac zavartalan működésére és az adósemlegességre; ezért rendelkezést kell hozni egy hároméves időszakot teljesen és pontosan meghatározó engedélyezési eljárásra, valamint ezen intézkedésnek a hatályára, amely szigorú feltételekkel szabályozott az ellenőrizhetőség és korlátozottság érdekében.

(5) Az intézkedés kísérleti természetét figyelembe véve az ezt végrehajtó tagállamoknak és a Bizottságnak részletes értékelést kell készíteniük a munkahelyteremtésre gyakorolt hatásáról és hatékonyságáról.

(6) Az intézkedést időben szigorúan korlátozni kell, és annak legkésőbb 2002. december 31-én meg kell szűnnie.

(7) Ezen irányelv megvalósítása nem foglalja magában a tagállamok jogszabályainak módosítását,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 77/388/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 28. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Tanács a Bizottság javaslatára egyhangúlag eljárva felhatalmazhat bármely tagállamot arra, hogy 2000. január 1. és 2002. december 31. között legfeljebb hároméves időszakra a 12. cikk (3) bekezdésének a) pontjában előírt kedvezményes adómértékeket alkalmazzon a K. mellékletben meghatározott szolgáltatási kategóriák közül legfeljebb kettőre. Kivételes esetekben a tagállamot fel lehet hatalmazni arra, hogy a kedvezményes adómértéket a fent említett kategóriák közül háromra alkalmazza.

Az érintett szolgáltatásoknak meg kell felelniük a következő követelményeknek:

a) munkaigényesnek kell lenniük;

b) széles körben kell biztosítani azokat közvetlenül a végső felhasználóknak;

c) főként helyi szolgáltatásoknak kell lenniük, és nem lehetnek alkalmasak arra, hogy a verseny torzulását okozzák;

d) szoros kapcsolatnak kell lennie az adómérték csökkentéséből eredő alacsonyabb árak és a keresletben és a foglalkoztatásban előrelátható növekedés között.

A kedvezményes adómérték alkalmazása nem sértheti a belső piac zavartalan működését.

Minden tagállam, amely be kívánja vezetni az első albekezdésben előírt intézkedést, 1999. november 1. előtt tájékoztatja a Bizottságot, és az említett időpontig megadja az összes vonatkozó adatot, különösen a következőket:

a) az intézkedés alkalmazási köre és az érintett szolgáltatások részletes leírása;

b) azon adatok, amelyek igazolják, hogy a második és harmadik albekezdésben megállapított feltételek teljesültek;

c) azon adatok, amelyek bemutatják az előirányzott intézkedés költségvetési költségét.

Az első albekezdésben említett kedvezményes adómérték alkalmazására felhatalmazott tagállamok 2002. október 1. előtt részletes jelentést készítenek, amely tartalmazza az intézkedés eredményességének általános értékelését elsősorban a munkahelyteremtés és a hatékonyság szempontjából.

2002. december 31. előtt a Bizottság továbbít egy átfogó értékelő jelentést a Tanácsnak és a Parlamentnek, amely szükség esetén javaslatot tartalmaz a munkaigényes szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottértékadó-mértékre vonatkozó, a végleges határozathoz szükséges megfelelő intézkedésekre.";

2. az irányelv új K. melléklettel egészül ki, amelyet az ezen irányelv melléklete tartalmaz.

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1999. október 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. Mönkäre

[1] HL C 102., 1999.4.13., 10. o.

[2] HL C 279., 1999.10.1., 105. o.

[3] HL C 209., 1999.7.22., 20. o.

[4] HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb az 1999/59/EK irányelvvel (HL L 162., 1999.6.26., 63. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

K. MELLÉKLET

A 28. cikk (6) bekezdésében említett szolgáltatásnyújtások listája

1. Kisebb javítási szolgáltatások:

- kerékpárok,

- cipők és bőráruk,

- ruházati termékek és háztartási fehérnemű (beleértve a javítást és az igazítást).

2. Magánlakások felújítása és javítása, kivéve azon anyagokat, amelyek a szolgáltatásnyújtás értékének jelentős részét teszik ki.

3. Ablaktisztítás, takarítás magánháztartásokban.

4. Házi gondozói szolgálat (pl. otthoni segítség, fiatalok, öregek, betegek vagy fogyatékosok gondozása).

5. Fodrászat.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0085 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0085&locale=hu

Tartalomjegyzék