31976L0116[1]

A Tanács irányelve (1975. december 18.) a műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A Tanács irányelve

(1975. december 18.)

a műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(1976/116/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel az egyes tagállamokban a műtrágyáknak meg kell felelniük bizonyos műszaki jellemzőknek, amelyeket kötelező rendelkezések írnak elő; mivel ezek a rendelkezések, amelyek közelebbről a műtrágyák típusainak összetételére és megnevezésére, e típusok megjelölésére, azonosítására és csomagolására vonatkoznak, az egyes tagállamokban eltérnek egymástól; mivel ezek az eltérések gátolják az Európai Gazdasági Közösségen belüli áruforgalmat;

mivel a közös piac létrehozásának és működésének ezen akadályai csökkenthetők vagy akár meg is szüntethetők, ha minden tagállam a nemzeti rendelkezései helyett ugyanazokat az előírásokat alkalmazza, akár jelenlegi jogszabályaikat kiegészítve, akár azok helyett;

mivel ezért szükséges, hogy közösségi szinten határozzák meg az alapvetőbb egyszerű és összetett műtrágyák megjelölését, megnevezését és összetételét; mivel így el lehet rendelni, hogy az ezen irányelv által előírt kritériumoknak megfelelő műtrágyákat "EGK-műtrágya" megjelöléssel lássák el;

mivel meg kell alkotni az e műtrágyák azonosítására, címkézésére, valamint az e műtrágyákat tartalmazó tartályok lezárására vonatkozó közösségi jogszabályokat is;

mivel a műtrágyák előállítása a gyártástechnológiáktól vagy alapanyagoktól függően különböző mértékű ingadozásoknak van kitéve; mivel a mintavételi és vizsgálati eljárásokban szintén lehetnek eltérések; mivel emiatt szükséges a garantált tápanyagtartalomhoz képest tűréshatárokat engedélyezni; mivel a mezőgazdasági felhasználók érdekében ajánlatos e tűréseket szűk határok közt tartani;

mivel ezen irányelv csak az egyszerű és összetett műtrágyákra vonatkozik; mivel későbbi irányelvek fogják meghatározni többek közt a folyékony műtrágyákra, mezotartalmú elemekre és nyomelemekre vonatkozó rendelkezéseket;

mivel a mintavételi eljárások és a vizsgálati módszerek meghatározása, valamint az azokban bekövetkező változtatások vagy kiegészítések, amelyek a műszaki fejlődés figyelembevételével történnek, műszaki jellegű intézkedéseket vezetnek be, és mivel elfogadásukat célszerű a Bizottságra bízni az eljárás egyszerűsítése és felgyorsítása végett;

mivel szükséges a műtrágyákkal kapcsolatos különböző irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő gyors hozzáigazítása; mivel az e célból szükséges intézkedések megkönnyítése végett ki kell dolgozni egy olyan eljárást, amely biztosítja a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést a műtrágya-kereskedelem technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottságon belül,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv a műtrágyaként forgalmazott és "EGK-műtrágya" megjelöléssel ellátott termékekre vonatkozik.

2. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy az "EGK-műtrágya" megjelölést csak az I. mellékletben felsorolt szilárd műtrágyatípusok valamelyikéhez tartozó, és az irányelvben valamint annak I., II. és III. mellékletében előírt feltételeknek megfelelő műtrágyák esetében lehessen használni.

3. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy az 1. cikkben említett műtrágyák azonosító megjelölésekkel legyenek ellátva. Ezeket az azonosító megjelöléseket a II. melléklet (1) bekezdése sorolja fel, míg az e megjelölések alkalmazását szabályzó feltételeket ugyanannak a mellékletnek a (2) bekezdése tartalmazza.

Csomagolt műtrágyák esetében e megjelöléseket a csomagoláson vagy a címkén kell feltüntetni. Olyan tartályok esetében, amelyek 100 kg-ot meghaladó mennyiségű műtrágyát tartalmaznak, e megjelöléseket csak a kísérőokmányokon kell feltüntetni. Ömlesztett műtrágya esetében e megjelöléseket a kísérőokmányokon kell feltüntetni.

A II. melléklet (1) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt követelmények kielégítése céljából a tagállamok előírhatják, hogy a területükön forgalmazott műtrágyákban a foszfor, kálium és magnézium tartalmat

- kizárólag oxid alakban (P2O5, K2O, MgO),

- vagy kizárólag elemi alakban (P, K, Mg),

- vagy egyidejűleg mindkét alakban kell kifejezni.

Ha a tagállamok azt a lehetőséget választják, hogy a foszfor, kálium és magnézium elemi alakban való kifejezését írják elő, a mellékletek valamennyi, oxidokra történő utalását elemi alakban kell kifejezni, és a számértékeket át kell váltani az alábbi tényezők alkalmazásával:

foszforpentoxid (P2O5) x 0,436

= foszfor (P);

kálium-oxid (K2O) x 0,83

= kálium (K);

magnézium-oxid (MgO) x 0,6

= magnézium (Mg).

A fenti lehetőséget választó tagállamok elvégzik az ezen irányelv mellékletében foglalt rendelkezések szükséges kiigazításait.

4. cikk

(1) Más közösségi jogszabályok sérelme nélkül, a 3. cikkben említett műtrágyákra vonatkozó csomagoláson, címkén és kísérőokmányokon csak a következők feltüntetése megengedett:

a) a II. melléklet 1. pontban előírt kötelező azonosító megjelölések;

b) az I. mellékletben felsorolt adatok, amelyek feltüntetése nem kötelező;

c) a gyártó saját márkajele, a termék védjegye és a termék kereskedelmi megnevezése;

d) a műtrágya különleges használati, tárolási és kezelési utasításai.

A c) és d) pontban írtak feltüntetése nem ütközhet az a) és b) pontban leírtakkal, és attól világosan el kell különülniük.

(2) Az (1) bekezdésben említett valamennyi megjelölést világosan el kell különíteni minden más, a csomagoláson, a címkén és a kísérőokmányon feltüntetett adattól és tájékoztatástól.

5. cikk

A tagállamok előírhatják, hogy területükön a csomagoláson lévő címkék és megjelölések, illetve a kísérőokmányok nemzeti nyelvükön vagy nyelveiken legyenek feltüntetve.

6. cikk

Csomagolt műtrágyák esetén a csomagot oly módon, vagy olyan szerkezettel kell lezárni, hogy kinyitáskor a lezárás, a lezárópecsét vagy maga a csomagolás maradandóan sérüljön.

A szelepes zsákok használata megengedett.

7. cikk

Más közösségi irányelvek sérelme nélkül, a tagállamok az összetétel, azonosítás, címkézés vagy csomagolás alapján nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják olyan "EGK-műtrágya" megjelöléssel ellátott műtrágya forgalmazását, amely az ezen irányelvben és mellékleteiben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

8. cikk

(1) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy az "EGK-műtrágya" megjelöléssel ellátott műtrágyákat, legalább szúrópróbaszerűen, hatósági ellenőrzésnek vessék alá, amelyeknek célja hitelesíteni, hogy e rendeletet és I-III. mellékleteit betartják.

(2) Ennek az irányelvnek és az I. és II. mellékletében szereplő műtrágya-típusoknak a megfelelőség betartására vonatkozó, továbbá a garantált tápanyagtartalom és az arra vonatkozó garantált formák és/vagy oldhatósági értékek betartása miatt elvégzendő hatósági ellenőrzéseket, csak ezen irányelv szerint megállapított mintavételi és vizsgálati módszerekkel és a III. mellékletben előírt tűréshatárok figyelembevételével lehet hitelesíteni.

(3) A tagállamok megtehetnek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a III. mellékletben meghatározott tűréshatárokat rendszeres előnyszerzésre ne lehessen felhasználni.

9. cikk

(1) Minden olyan módosítást, amelynek célja, hogy az I. és III. melléklet A. részének 4., 5. és 6. oszlopát és B. részének 8., 9. és 10. oszlopát a műszaki fejlődéshez hozzáigazítsák, a 11. cikkben foglalt eljárásnak megfelelően hagynak jóvá.

(2) A mintavételi és a vizsgálati módszereket ugyancsak az említett eljárás szerint hagyják jóvá.

10. cikk

(1) Megalakul a műtrágya-kereskedelem technikai akadályainak felszámolására vonatkozó irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság (a továbbiakban "bizottság") A bizottság a tagállamok képviselőiből áll, elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

11. cikk

(1) Ha az e cikkben leírt eljárást kell alkalmazni, az ügyet hivatalból vagy valamely tagállam kezdeményezésére az elnök terjeszti a bizottság elé.

(2) A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság 2 hónapos határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében előírt 41 szavazattöbbséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

c) Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

12. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a közzétételét követő 24 hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

13. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1975. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. Toros

[1] HL C 49., 1973.6.28., 42. o.

[2] HL C 123., 1972.11.27., 34. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A. EGYSZERŰ MŰTRÁGYÁK

I. NITROGÉNMŰTRÁGYÁK

Szám | Típusmegjelölés | Az előállításra és az alapvető összetevőkre vonatkozó adatok | Minimális tápanyagtartalom (tömegszázalék); adatok a tápanyagok kifejezésére; Egyéb követelmények | Egyéb adatok a típus megjelöléséről | Garantált tápanyagtartalom; a tápanyagok formája és oldhatósága; Egyéb követelmények |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1 a) | Kalcium-nitrát (mészsalétrom) | Kémiai eljárással nyert termék, amely alapvető összetevőként kalcium-nitrátot és esetleg ammónium-nitrátot tartalmaz | 15 % N A nitrogén összes nitrogénben vagy nitrát és ammónia-nitrogénben kifejezve. Az ammónia-nitrogén tartalom legfeljebb: 1,5 % N | | Összes nitrogén További nem kötelező adatok: - nitrát-nitrogén- ammónia-nitrogén |

1 b) | Kalcium-magnézium-nitrát (mészsalétrom és magnézium-nitrát) | Kémiai úton nyert termék, amely alapvető összetevőként kalcium-nitrátot és magnézium-nitrátot tartalmaz | 13 % N A nitrogén nitrát-nitrogénben kifejezve. Vízoldható sók formájában a magnézium tartalom magnézium-oxidban kifejezve legalább: 5 % MgO | | Nitrát-nitrogén Vízoldható magnézium-oxid |

2 a) | Nátrium-nitrát (Nátronsalétrom) | Kémiai úton nyert termék, amely alapvető összetevőként nátrium-nitrátot tartalmaz | 15 % N A nitrogén nitrát-nitrogénben kifejezve. | | Nitrát-nitrogén |

2 b) | Chilei salétrom | Kalisból készült termék, amely alapvető összetevőként nátrium-nitrátot tartalmaz | 15 % N A nitrogén nitrát-nitrogénben kifejezve. | | Nitrát-nitrogén |

3 a) | Kalcium-ciánamid | Kémiai úton nyert termék, amely alapvető összetevőként kalcium-ciánamidot, kalcium-oxidot és esetleg kis mennyiségben ammónium sókat és karbamidot tartalmaz | 18 % N A nitrogén összes nitrogénben kifejezve, amelyben a garantált nitrogén tartalom legalább 75 %-a ciánamid nitrogén | | Összes nitrogén |

3 b) | Nitrogénnel dúsított kalcium-ciánamid | Kémiai úton nyert termék, amely alapvető összetevőként kalcium-ciánamidot, kalcium-oxidot és esetleg kis mennyiségben ammónium sókat és karbamidot, ezen kívül hozzáadott nitrátot tartalmaz | 18 % N A nitrogén összes nitrogénben kifejezve, a garantált nem-nitrát-nitrogén tartalom legalább 75% ciánamid nitrogén. Nitrát-nitrogén tartalom - legalább: 1 % N- legfeljebb: 3 % N | | Összes nitrogén Nitrát-nitrogén |

4 | Ammónium-szulfát | Kémiai úton nyert termék, amely alapvető összetevőként ammónium-szulfátot tartalmaz | 20 % N A nitrogén ammónia-nitrogénben kifejezve | | Ammónia-nitrogén |

5 | Ammónium-nitrát vagy kalcium-ammónium-nitrát | Kémiai úton nyert termék, amely alapvető összetevőként ammónium-nitrátot tartalmaz, töltőanyagként őrölt mészkövet, kalcium-szulfátot, őrölt dolomitot, magnézium-szulfátot, kieseritet tartalmaz | 20 % N A nitrogén nitrát-nitrogénben és ammónia-nitrogénben kifejezve, az e két formában kötött nitrogén körülbelül fele-fele arányban adja a nitrogén-tartalmat | A "kalcium-ammónium-nitrát" megnevezés kizárólag olyan műtrágyáknak van fenntartva, amelyek az ammónium-nitráton kívül csak kalcium-karbonátot (mészkövet) és/vagy magnézium-karbonátot és kalcium-karbonátot (dolomitot) tartalmaznak. E karbonátoknak a műtrágya legalább 20 %-át kell képezniük, és legalább 90 %-os tisztaságúnak kell lenniük. | Összes nitrogén Nitrát-nitrogén Ammónia-nitrogén |

6 | Ammónium-szulfát-nitrát | Kémiai úton nyert termék, amely alapvető összetevőként ammónium-nitrátot és ammónium-szulfátot tartalmaz | 25 % N A nitrogén ammónia-nitrogénben és nitrát-nitrogénben kifejezve. Nitrát-nitrogén legalább: 5 % | | Összes nitrogén Nitrát-nitrogén Ammónia-nitrogén |

7 | Magnézium-szulfonitrát | Kémiai úton nyert termék, amely alapvető összetevőként ammónium-nitrátot, ammónium-szulfátot és magnézium-szulfátot tartalmaz | 19 % N A nitrogén ammónia-nitrogénben és nitrát-nitrogénben kifejezve. Nitrát-nitrogén legalább: 6 % 5 % MgO A magnézium vízoldható só formában kötve, magnézium-oxidban kifejezve | | Összes nitrogén Nitrát-nitrogén Ammónia-nitrogén Vízoldható magnézium oxid |

8 | Magnézium-ammónium-nitrát | Kémiai úton nyert termék, amely alapvető összetevőként ammónium-nitrátokat és összetett magnézium sókat (dolomit, magnézium-karbonát és/vagy magnézium-szulfát) tartalmaz | 19 % N A nitrogén ammónia-nitrogénben és nitrát-nitrogénben kifejezve. Nitrát-nitrogén legalább: 6 % 5 % MgO A magnézium összes magnézium-oxidban kifejezve | | Nitrát-nitrogén Ammónia-nitrogén Nitrát-nitrogén Összes magnézium-oxid és lehetőleg a vízoldható magnézium-oxid |

9 | Karbamid | Kémiai úton nyert termék, amely alapvető összetevőként karbonil-diamidot (karbamidot) tartalmaz | 44 % N Összes karbamid nitrogén (beleértve a biuret formában kötött nitrogént). Biurettartalom legfeljebb: 1,2 % | | Összes nitrogén karbamidban kifejezve |

II. FOSZFÁTMŰTRÁGYÁK

Ahol a granulált formában árusított műtrágya alapvető komponensére vonatkozóan szemcseméret-követelményt írtak elő (1., 3., 4., 5., 6. és 7. számú műtrágya), a szemcseméretet megfelelő vizsgálati módszerrel megállapítják meg

Szám | Típusmegjelölés | Az előállításra és az alapvető összetevőkre vonatkozó adatok | Minimális tápanyagtartalom (tömegszázalék); Adatok a tápanyag kifejezésére; Egyéb követelmények | Egyéb adatok a típus megjelöléséhez | Garantált tápanyag-tartalom; a tápanyagok formája és oldhatósága; Egyéb kritériumok |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1 | Bázikus salak Thomas-foszfátokThomas-salak | Vas olvasztáskor a foszfortartalmú olvadékok kezelésével nyert, alapvető összetevőként kalcium-szilikofoszfátokat tartalmazó termék | 12 % P2O5 A foszfor ásványi savban oldható foszforpentoxidban kifejezve, amelyben a garantált foszforpentoxid tartalom legalább 75 %-a 2 %-os citromsavban oldható legyen; vagy 10 % P2O5 A foszfor 2 %-os citromsavban oldható foszforpentoxidban kifejezve Szemcseméret: legalább 75 % átessen a 0,160 mm lyukméretű szitán, legalább 96 % átessen a 0,630 mm lyukméretű szitán, | | Összes (ásványi savban oldható) foszforpentoxid 75 %, amelyből (tömeg %-ban megadandó érték) 2 %-os citromsavban oldható (Franciaországban és Olaszországban történő forgalmazáskor) Összes (ásványi savban oldható) foszfor, és 2 %-os citromsavban oldható foszforpentoxid (az Egyesült Királyságban történő forgalmazáskor) 2 %-os citromsavban oldható foszforpentoxid (Németországban, Belgiumban, Dániában, Írországban, Luxemburgban és Hollandiában történő forgalmazáskor) |

2 a) | Normál szuperfoszfát | Őrölt nyersfoszfát kénsavval való reagáltatása útján nyert termék, amelynek alapvető összetevője monokalcium-foszfát, és kalcium-szulfátot is tartalmaz | 16 % P2O5 A foszfor semleges ammónium-citrátban oldható P2O5-ben kifejezve, a garantált P2O5 tartalom legalább 93 %-a vízoldható legyen Vizsgálati minta: 1 g | | Semleges ammónium-citrátban oldható foszforpentoxid Víz oldható foszforpentoxid |

2 (b) | Dúsított szuperfoszfát | Őrölt nyersfoszfát kénsavval és foszforsavval való reagáltatása útján nyert termék, amelynek alapvető összetevője monokalcium-foszfát, és kalcium-szulfátot is tartalmaz | 25 % P2O5 A foszfor semleges ammónium-citrátban oldható P2O5-ben kifejezve, a garantált P2O5 tartalom legalább 93 %-a vízoldható legyen Vizsgálati minta: 1 g. | | Semleges ammónium-citrátban oldható foszforpentoxid Vízben oldható foszforpentoxid |

2 (c) | Hármas szuperfoszfát | Őrölt nyersfoszfát foszforsavval való reagáltatása útján nyert termék, amely alapvető összetevőként monokalcium-foszfátot tartalmaz | 38 % P2O5 A foszfor semleges ammónium-citrátban oldható P2O5-ben kifejezve, a garantált P2O5 tartalom legalább 93 %-a vízoldható legyen Vizsgálati minta: 3 g. | | Semleges ammónium-citrátban oldható foszforpentoxid Vízben oldható foszforpentoxid |

3 | Részlegesen feltárt nyersfoszfát | Őrölt nyersfoszfát kénsavval vagy foszforsavval végzett részleges feltárása útján nyert, alapvető összetevőként monokalcium-foszfátot, trikalcium-foszfátot és kalcium-szulfátot tartalmazó termék | 20 % P2O5 A foszfor ásványi savakban oldható foszforpentoxidban kifejezve, amelyben a garantált foszforpentoxid-tartalom legalább 40 %-a vízoldható legyen Szemcseméret: legalább 90 % átessen a 0,160 mm lyukméretű szitán,legalább 98 % átessen a 0,630 mm lyukméretű szitán. | | Összes (ásványi savban oldható) foszforpentoxid Vízoldható foszforpentoxid |

4 | Dikalcium-foszfát | Nyersfoszfátokból vagy csontból feltárt foszforsav kicsapásával nyert, alapvető összetevőként dikalcium-dihidrátot tartalmazó termék | 38 % P2O5 A foszfor lúgos (Petermann-féle) ammónium-citrátban oldható foszforpentoxidban kifejezve Szemcseméret: legalább 90 % átessen a 0,160 mm lyukméretű szitán,legalább 98 % átessen a 0,630 mm lyukméretű szitán, | | Lúgos ammónium-citrátban oldható foszforpentoxid |

5 | Kalcinált foszfát | Őrölt ásványi foszfátokból lúgos vegyületekkel és kovasavval való hevítés útján nyert, alapvető összetevőként lúgos kalcium-foszfátot és kalcium-szilikátot tartalmazó termék | 25 % P2O5 A foszfor lúgos (Petermann-féle) ammónium-citrátban oldható foszforpentoxidban kifejezve Szemcseméret: legalább 75 % átessen a 0,160 mm lyukméretű szitánlegalább 96 % átessen a 0,630 mm lyukméretű szitán | | Lúgos ammónium-citrátban oldható foszforpentoxid |

6 | Kalcium-alumínium-foszfát | Hőkezeléssel és őrléssel nyert amorf szerkezetű, alapvető összetevőként alumínium- és kalcium-foszfátokat tartalmazó termék | 30 % P2O5 A foszfor árványi savakban oldható foszforpentoxidban kifejezve, amelyben a garantált foszforpentoxid tartalom legalább 75 %-a bázikus (Joulie-féle) ammónium-citrátban oldható legyen. Szemcseméret: legalább 90 % átessen a 0,160 mm lyukméretű szitánlegalább 98 % átessen a 0,630 mm lyukméretű szitán | | Összes (ásványi savakban oldható) foszforpentoxid Lúgos ammónium-citrátban oldható foszforpentoxid |

7 | Lágy, őrölt ásványi foszfát | Lágy ásványi foszfátok őrlésével nyert, alapvető összetevőként trikalcium-foszfátot és kalcium karbonátot tartalmazó termék | 25 % P2O5 A foszfor árványi savakban oldható foszforpentoxidban kifejezve, a garantált foszforpentoxid tartalom legalább 55 %-a 2 %-os hangyasavban oldható legyen. Szemcseméret: legalább 90 % átessen a 0,160 mm lyukméretű szitánlegalább 99 % átessen a 0,630 mm lyukméretű szitán | | Összes (ásványi savakban oldható) foszforpentoxid 2 %-os hangyasavban oldható foszforpentoxid A 0,063 mm lyukméretű szitán áteső anyag mennyisége tömegszázalékban |

III. KÁLIUMMŰTRÁGYÁK

Szám | Típusmegjelölés | Az előállításra és az alapvető összetevőkre vonatkozó adatok | Minimális tápanyagtartalom (tömegszázalék); Adatok a tápanyag kifejezésére; Egyéb követelmények | Egyéb adatok a típus-megjelölésre | Garantált tápanyag-tartalom; a tápanyagok kötési formája és oldhatósága; Egyéb követelmények |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1 | Kainit | Nyers kálium sókból nyert termék | 10 % K2O A kálium vízoldható kálium-oxidban kifejezve 5 % MgO Vízoldható sók formájában kötött magnézium, magnézium-oxidban kifejezve | Szokásos kereskedelmi nevekkel kiegészíthető | Vízoldható kálium-oxid Vízoldható magnézium-oxid |

2 | Dúsított kainit só | Nyers kálium sókból nyert termék kálium-kloriddal való keveréssel dúsítva | 1810 % K2O A kálium vízoldható kálium-oxidban kifejezve | Szokásos kereskedelmi nevekkel kiegészíthető | Vízoldható kálium-oxid A vízoldható magnézium-oxid tartalmat nem kötelező feltüntetni, amennyiben magasabb, mint 5 % MgO |

3 | Kálisó | Nyers kálium sókból nyert, alapvető összetevőként kálium-kloridot tartalmazó termék | 37 % K2O A kálium vízoldható kálium-oxidban kifejezve | Szokásos kereskedelmi nevekkel kiegészíthető | Vízoldható kálium-oxid |

4 | Magnézium sót tartalmazó kálium-klorid | Nyers kálium sókból magnézium sók hozzáadásával nyert, alapvető összetevőként kálium-kloridot és magnézium sókat tartalmazó termék | 37 % K2O A kálium vízoldható kálium-oxidban kifejezve 5 % MgO Vízoldható sók formájában kötött magnézium, magnézium-oxidban kifejezve | | Vízoldható kálium-oxid Vízoldható magnézium-oxid |

5 | Kálium-szulfát | Kálium sókból kémiai úton nyert, alapvető összetevőként kálium-szulfátot tartalmazó termék | 47 % K2O A kálium vízoldható kálium-oxidban kifejezve. Klórtartalom legfeljebb: 3 % Cl | | Vízoldható kálium-oxid A klórtartalmat nem kötelező feltüntetni, ha alacsonyabb, mint 3 % Cl |

6 | Magnézium sót tartalmazó kálium-szulfát | Kálium sókból kémiai úton, esetlegesen magnézium sók hozzáadásával nyert, alapvető összetevőként kálium-szulfátot és magnézium-szulfátot tartalmazó termék | 22 % K2O A kálium vízoldható kálium-oxidban kifejezve 8 % MgO Vízoldható sók formájában kötött magnézium, magnézium-oxidban kifejezve. Klórtartalom legfeljebb: 3 % Cl | Szokásos kereskedelmi névvel kiegészíthető | Vízoldható kálium-oxid Vízoldható magnézium-oxid A klórtartalmat nem kötelező feltüntetni, ha alacsonyabb, mint 3 % Cl. |

B. ÖSSZETETT MŰTRÁGYATÍPUSOK JEGYZÉKE

1. NPK-MŰTRÁGYÁK

Típus-megjelölés | Az előállításra vonatkozó adatok | Minimális tápanyagtartalom (tömegszázalék) | Garantált tápanyagtartalom; tápanyag formák és oldhatóságok a 8., 9., 10. oszlopban megadottak szerint; (1) Szemcseméret | A műtrágya azonosító adatai; Egyéb követelmények |

Összesen | Egyes táp-anyagokra | N | 25PO | 2KO | N | 25PO | 2KO | 1 | 2 |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

NP műtrá-gya | Kémiai úton vagy keveréssel, állati vagy növényi szerves tápanyagok hozzáadása nélkül | 20 % (N+P2O5 +K2O) | 3 % N 5 % P2O5 5 % K2O | (1)Összes nitrogén(2)Nitrát-nitrogén(3)Ammónia-nitrogén(4)Karbamid nitrogén(5)Ciánamid nitrogén | (1)Vízoldható P2O5(2)Semleges ammónium-citrátban oldható P2O5(3)Semleges ammónium-citrátban és vízben oldható P2O5(4)Kizárólag ásványi savakban oldható P2O5(5)Lúgos (Petermann-féle) ammónium-citrátban oldható P2O5(6a)Ásványi savakban oldható P2O5, amelyből a garantált P2O5 tartalom legalább 75 %-a oldható 2 %-os citromsavban(6b)2 %-os citromsavban oldható P2O5(7)Ásványi savakban oldható P2O5, amelyből a garantált P2O5 tartalom legalább 75 %-a oldható lúgos (Joulie-féle) ammónium-citrátban(8)Ásványi savakban oldható P2O5, amelyből a garantált P2O5 taralom legalább 55 %-a oldható 2 %-os hangyasavban | Víz-oldható K2O | (1)Összes nitrogén(2)Ha a (2), (3), (4) vagy (5) formában kötött nitrogén mennyi-sége legalább az 1 %-ot eléri, az ilyen nitrogén tartalmat garantálni kell | 1.Thomas-salaktól, kalcinált foszfáttól, kalcium-alumínium-foszfáttól, részlegesen feloldott ásványi foszfáttól és lágy, őrölt ásványi foszfáttól mentes NPK műtrágya esetén az (1), (2) és (3) oldhatóságnak megfelelően az aláb-biakat kell garantálni:ha a víz oldható P2O5 mennyisége a 2 %-ot nem éri el, csak a (2) oldhatóságot garantálják;ha a víz oldható P2O5 mennyisége legalább 2 %, a (3) oldhatóságot deklarálják, és feltüntetik a víz oldható P2O5 mennyiségét [(1) oldhatóság)].A kizárólag ásványi savakban oldható P2O5 tartalom a 2 %-ot nem haladhatja meg.Az ilyen 1. típusú műtrágya esetében a (2) és (3) oldhatóságok meghatározásához használt vizsgálati minta mennyisége 1 g.2a)A lágy, őrölt ásványi foszfátot vagy részlegesen feloldott ásványi foszfátot tartalmazó tartalmazó NPK műtrágyáknak Thomas-salaktól, kalcinált foszfáttól és kalcium-foszfáttól mentesnek kell lenniük. Ilyen esetben az (1), (3) és (4) szerinti oldhatóságot kell deklarálni.Az ilyen típusú műtrágyának az alábbiakat kell tartalmaznia:Legalább 2 % csak ásványi savban oldódó foszforpentoxidot ((3) oldhatóság)Legalább 2,5 % vízoldható foszforpentoxidot ((1) oldhatóság).Az ilyen típusú műtrágyát "Lágy őrölt ásványi foszfátot tartalmazó NPK műtrágya" vagy "Részlegesen feltárt ásványifoszfátot tartalmazó NPK műtrágya" megnevezéssel kell forgalmazni. Ennél a 2a) típusnál a (3) oldhatóság meghatározásához használt vizsgálati minta mennyisége 3 g. | (1)Víz oldható kálium-oxid(2)Az "alacsony klórtartalom" feltüntetése 2 % alatti Cl-tartalomhoz kötött.(3)A klórtar-talom garantálható |

A foszfortartalmú alap összetevők szemcsemérete: |

Thomas-salak | Legalább 75 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

Kalcium-alumínium-foszfát: | Legalább 90 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

Kalcinált foszfát: | Legalább 75 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

Lágy, őrölt ásványi foszfát: | Legalább 90 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

Részlegesen feltárt ásványi foszfát: | Legalább 90 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

2b) A kalcium-alumínium-foszfátot tartalmazó NPK műtrágyának Thomas-salaktól kalcinált foszfáttól, lágy őrölt ásványi foszfáttól és részlegesen feloldott ásványi foszfáttól mentesnek kell lennie.

Ilyen esetben az (1) és (7) szerinti oldhatóságot garantáljuk, az utóbbi a vízben való oldhatóság levonása után értendő.

Az ilyen típusú műtrágyának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- Legalább 2 % víz oldható foszforpentoxidot [(1) oldhatóság)]

- Legalább 5 % (7) oldhatóságnak megfelelő foszforpentoxidot.

Az ilyen típusú műtrágyát "Kalcium-alumínium-foszfátot tartalmazó NPK műtrágya" megjelöléssel kell forgalmazni.

3. Olyan NPK műtrágyák esetében, amelyek a következő foszforműtrágyák egyikét tartalmazzák: Thomas-salak, kalcinált foszfát, kalcium-alumínium-foszfát, lágy, őrölt ásványi foszfát, a típusmegnevezést a foszfátösszetevő feltüntetésének kell követnie.

A P2O5 oldhatóságának deklarálását az alábbi oldhatóságoknak megfelelően kell megadni.

- Thomas-salak alapú műtrágyáknál (6a) oldhatóság (Franciaország, Olaszország), (6b) oldhatóság (Németország, Belgium, Dánia, Írország, Luxemburg, Hollandia, Egyesült Királyság);

- Kalcinált foszfát alapú műtrágyáknál: (5) oldhatóság;

- kalcium-alumínium-foszfát alapú műtrágyáknál: (7) oldhatóság;

- lágy, őrölt ásványi foszfátalapú műtrágyáknál: (8) oldhatóság

| |

2. NP-MŰTRÁGYÁK

Típus-megjelölés | Az előállításra vonatkozó adatok | Minimális tápanyagtartalom (tömegszázalék) | Garantált tápanyagtartalom; tápanyag formák és oldhatóságok a 8., 9., 10. oszlopban megadottak szerint; (1) Szemcseméret | A műtrágya azonosító adatai; Egyéb követelmények |

1 | 2 | Összesen | Egyes táp-anyagokra | N | 25PO | 2KO | N | 25PO | 2KO |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

NP műtrá-gya | Kémiai úton vagy keveréssel, állati vagy növényi szerves tápanyago k hozzáadása nélkül | 18 % (N+P2O5) | 3 % N 5 % P2O5 | (1)Összes nitrogén(2)Nitrát-nitrogén(3)Ammónia-nitrogén(4)Karbamid nitrogén(5)Ciánamid nitrogén | (1)Vízoldható P2O5(2)Semleges ammónium-citrátban oldható P2O5(3)Semleges ammónium-citrátban és vízben oldható P2O5(4)Kizárólag ásványi savakban oldható P2O5(5)Lúgos (Petermann szerinti) ammónium-citrátban oldható P2O5(6a)Ásványi savakban oldható P2O5, amelyből a garantált P2O5 tartalom legalább 75 %-a oldható 2 %-os citromsavban(6b)2 %-os citromsavban oldható P2O5(7)Ásványi savakban oldható P2O5, amelyből a garantált P2O5 tartalom legalább 75 %-a oldható lúgos (Joulie-féle) ammónium-citrátban(8)Ásványi savakban oldható P2O5, amelyből a garantált P2O5 tartalom legalább 55 %-a oldható 2 %-os hangyasavban | | (1)Összes nitrogén(2)Ha a (2), (3), (4) vagy (5) formában kötött nitrogén mennyisége legalább az 1 %-ot eléri, az ilyen nitrogén-tar-talmat garantálni kell | 1.Thomas-salaktól, kalcinált foszfáttól, kalcium-alumínium-foszfáttól, részlegesen feloldott ásványi foszfáttól és lágy, őrölt ásványi foszfáttól mentes NP műtrágya esetén az (1), (2) és (3) oldhatóságnak megfelelően az alábbiakat kell deklarálni:Ha a vízoldható P2O5 mennyisége a 2 %-ot nem éri el, csak a (2) oldhatóságot garantálják;ha a vízoldható P2O5 mennyisége legalább 2 %, a (3) oldhatóságot deklarálják, és ha a víz oldható P2O5 mennyisége legalább 2 %, a (3) oldhatóságot deklarálják, és feltüntetik a víz oldható P2O5 mennyiségét ((1) oldhatóság).A csak ásványi savakban oldható P2O5 tartalom a 2 %-ot nem haladhatja meg.Az ilyen 1. típusú műtrágya esetében a (2) és (3) oldhatóságok meghatározásához használt vizsgálati minta mennyisége 1 g.2a)A lágy, őrölt ásványi foszfátot vagy részlegesen feltárt ásványi foszfátot tartalmazó NPK műtrágyáknak Thomas-salaktól, kalcinált foszfáttól és kalcium-foszfáttól mentesnek kell lennie.Ilyen esetben az (1), (3) és (4) szerinti oldhatóságot kell deklarálni.Az ilyen típusú műtrágyának az alábbiakat kell tartalmaznia:Legalább 2 % csak ásványi savban oldódó foszforpentoxidot ((3) oldhatóság)Legalább 2,5 % vízben oldódó foszforpentoxidot ((1) oldhatóság).Az ilyen típusú műtrágyát "Lágy őrölt ásványi foszfátot tartalmazó NPK műtrágya" vagy "Részlegesen feltárt ásványi foszfátot tartalmazó NPK műtrágya" megjelöléssel kell forgalmazni.Ennél a 2a) típusnál a (3) oldhatóság meghatározásához használt vizsgálati minta mennyisége 3 g. | |

A foszfortartalmú alap összetevők szemcsemérete: |

Thomas-salak | Legalább 75 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

Kalcium-alumínium-foszfát: | Legalább 90 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

Kalcinált foszfát: | Legalább 75 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

Lágy, őrölt ásványi foszfát: | Legalább 90 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

Részlegesen feltárt ásványi foszfát: | Legalább 90 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

2b) A kalcium-alumínium-foszfátot tartalmazó NPK műtrágyának Thomas-salaktól kalcinált foszfáttól, lágy, őrölt ásványi foszfáttól és részlegesen feltárt ásványi foszfáttól mentesnek kell lennie.

Ilyen esetben az (1) és (7) szerinti oldhatóságot garantálják, az utóbbi a vízben való oldhatóság levonása után értendő.

Az ilyen típusú műtrágyának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- Legalább 2 % víz oldható foszforpentoxidot ((1) oldhatóság)

- Legalább 5 % (7) oldhatóságnak megfelelő foszforpentoxidot.

Az ilyen típusú műtrágyát "Kalcium-alumínium-foszfátot tartalmazó NPK műtrágya" megjelöléssel kell forgalmazni.

3. Olyan NPK műtrágyák esetében, amelyek a következő foszforműtrágyák egyikét tartalmazzák: Thomas-salak, kalcinált foszfát, kalcium-alumínium-foszfát, lágy, őrölt ásványi foszfát, a típusmegjelölést a foszfátösszetevő feltüntetésének kell követnie.

A P2O5 oldhatóságának garantálását az alábbi oldhatóságoknak megfelelően kell megadni.

- Thomas-salak alapú műtrágyáknál: (6a) oldhatóság (Franciaország, Olaszország), (6b) oldhatóság (Németország, Belgium, Dánia, Írország, Luxemburg, Hollandia, Egyesült Királyság);

- Kalcinált foszfát alapú műtrágyáknál: (5) oldhatóság;

- kalcium-alumínium-foszfát alapú műtrágyáknál: (7) oldhatóság;

- lágy, őrölt ásványi foszfát alapú műtrágyáknál: (8) oldhatóság

| |

3. NK-MŰTRÁGYÁK

Típus-megjelölés | Az előállításra vonatkozó adatok | Minimális tápanyagtartalom (tömegszázalék) | Garantált tápanyagtartalom; tápanyag formák és oldhatóságok a 8., 9., 10. oszlopban megadottak szerint; Szemcseméret | A műtrágya azonosító adatai; Egyéb követelmények |

1 | 2 | Összesen | Egyes táp-anyagokra | N | 25PO | 2KO | N | 25PO | 2KO |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

NK műtrágya | Kémiai úton vagy keveréssel, állati vagy növényi szerves tápanyagok hozzáadása nélkül | 18 % (N+K2O) | 3 % N 5 % K2O | (1)Összes nitrogén(2)Nitrát-nitrogén(3)Ammónia-nitrogén(4)Karbamid nitrogén(5)Ciánamid nitrogén | | Víz oldható K2O | (1)Összes nitrogén(2)Ha a (2), (3), (4) vagy (5) formában kötött nitrogén mennyisége legalább az 1 %-ot eléri az ilyen nitrogéntar-talmat garantálni kell | | (1)Víz oldható kálium-oxid(2)Az "alacsony klórtarta-lom" feltüntetése 2 % alatti Cl tartalomhoz kötött.(3)A klórtartalom garantálható |

4. PK-MŰTRÁGYÁK

Típus-megjelölés | Az előállításra vonatkozó adatok | Minimális tápanyagtartalom (tömegszázalék) | Garantált tápanyagtartalom; tápanyag formák és oldhatóságok a 8., 9., 10. oszlopban megadottak szerint; (1) Szemcseméret | A műtrágya azonosító adatai; Egyéb követelmények |

1 | 2 | Összesen | Egyes táp-anyagokra | N | 25PO | 2KO | N | 25PO | 2KO |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

PK műtrágya | Kémiai úton vagy keveréssel, állati vagy növényi szerves tápanyagok hozzáadása nélkül | 18 % (P2O5 + K2O) | 5 % P2O5 5 % K2O | | (1)Vízoldható P2O5(2)Semleges ammónium-citrátban oldható P2O5(3)Semleges ammónium-citrátban és vízben oldható P2O5(4)Csak ásványi savakban oldható P2O5(5)Lúgos (Petermann-féle) ammónium-citrátban oldható P2O5(6a)Ásványi savakban oldható P2O5, amelyből a garantált P2O5 tartalom legalább 75 %-a oldható 2 %-os citromsavban(6b)2 %-os citromsavban oldható P2O5(7)Ásványi savakban oldható P2O5, amelyből a garantált P2O5 tartalom legalább 75 %-a oldható lúgos (Joulie-féle) ammónium-citrátban(8)Ásványi savakban oldható P2O5, amelyből a garantált P2O5 taralom legalább 55 %-a oldható 2 %-os hangyasavban | Víz oldható K2O | | 1.Thomas-salaktól, kalcinált foszfáttól, kalcium-alumínium-foszfáttól, részlegesen feltárt ásványi foszfáttól és lágy, őrölt ásványi foszfáttól mentes NP műtrágya esetén az (1), (2) és (3) oldhatóságnak megfelelően az alábbiakat kell garantálni:Ha a vízoldható P2O5 mennyisége a 2 %-ot nem éri el, csak a (2) oldhatóságot garantálják;ha a vízoldható P2O5 mennyisége legalább 2 %, a (3) oldhatóságot garantálják, és feltüntetik a víz oldható P2O5 mennyiségét ((1) oldhatóság).A kizárólag ásványi savakban oldható P2O5 tartalom a 2 %-ot nem haladhatja meg.Az ilyen 1. típusú műtrágya esetében a (2) és (3) oldhatóságok meghatározásához használt vizsgálati minta mennyisége 1 g.2a)A lágy, őrölt ásványi foszfátot vagy részlegesen feltárt ásványi foszfátot tartalmazó NPK műtrágyáknak Thomas-salaktól, kalcinált foszfáttól és kalcium-foszfáttól mentesnek kell lennie.Ilyen esetben az (1), (3) és (4) szerinti oldhatóságot kell garantálni.Az ilyen típusú műtrágyának az alábbiakat kell tartalmaznia:Legalább 2 % csak ásványi savban oldódó foszforpentoxidot ((3) oldhatóság)Legalább 2,5 % vízben oldódó foszforpentoxidot ((1) oldhatóság).Az ilyen típusú műtrágyát "Lágy, őrölt ásványi foszfátot tartalmazó NPK műtrágya" vagy "Részlegesen feltárt ásványi foszfátot tartalmazó NPK műtrágya" megjelöléssel kell forgalmazni.Ennél a 2a) típusnál a (3) oldhatóság meghatározásához használt vizsgálati minta mennyisége 3 g. | (1)Vízoldható kálium-oxid(2)Az "ala-csony klór-tartalom" feltüntetése 2 % alatti Cl tartalomhoz kötött.(3)A klórtartalom garantálható |

A foszfortartalmú alap összetevők szemcsemérete |

Thomas-salak | Legalább 75 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

Kalcium-alumínium-foszfát: | Legalább 90 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

Kalcinált foszfát: | Legalább 75 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

Lágy, őrölt ásványi foszfát: | Legalább 90 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

Részlegesen feltárt ásványi foszfát: | Legalább 90 % átesik a 0,160 mm lyukméretű szitán |

2b) A kalcium-alumínium-foszfátot tartalmazó NPK műtrágyának Thomas-salaktól kalcinált foszfáttól, lágy, őrölt ásványi foszfáttól és részlegesen feltárt ásványi foszfáttól mentesnek kell lennie.

Ilyen esetben az (1) és (7) szerinti oldhatóságot garantálják, az utóbbi a vízben való oldhatóság levonása után értendő.

Az ilyen típusú műtrágyának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- Legalább 2 % víz oldható foszforpentoxidot ((1) oldhatóság)

- Legalább 5 % (7) oldhatóságnak megfelelő foszforpentoxidot.

Az ilyen típusú műtrágyát "Kalcium-alumínium-foszfátot tartalmazó NPK műtrágya" megjelöléssel kell forgalmazni.

3. Olyan NPK műtrágyák esetében, amelyek a következő foszforműtrágyák egyikét tartalmazzák: Thomas-salak, kalcinált foszfát, kalcium-alumínium-foszfát, lágy őrölt ásványi foszfát, a típusmegjelölést a foszfátösszetevő feltüntetésének kell követnie.

A P2O5 oldhatóságának deklarálását az alábbi oldhatóságoknak megfelelően kell megadni.

- Thomas-salak alapú műtrágyáknál: (6a) oldhatóság (Franciaország, Olaszország), (6b) oldhatóság (Németország, Belgium, Dánia, Írország, Luxemburg, Hollandia, Egyesült Királyság);

- Kalcinált foszfát alapú műtrágyáknál: (5) oldhatóság;

- kalcium-alumínium-foszfát alapú műtrágyáknál: (7) oldhatóság;

- lágy, őrölt ásványi foszfát alapú műtrágyáknál: (8) oldhatóság

| |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZONOSÍTÁSRA ÉS JELÖLÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. Kötelező azonosító megjelölések

a) Az "EGK-MŰTRÁGYA" szavak nyomtatott betűkkel.

b) A műtrágya típus-megjelölése az I. mellékletnek megfelelően, és a tápanyag-tartalmat jelölő számok, amelyek az összetett műtrágyák esetében az említett megnevezésben előírt sorrendben követik egymást.

c) Az egyes tápanyagokra vonatkozó garantált tartalom; és a forma és/vagy oldhatóság szerint kifejezett garantált tartalom, ahol ezeket az I. melléklet előírja.

Az egyszerű és összetett műtrágyák tápanyagtartalmát tömegszázalékban, egész számként vagy ahol szükséges, egy tizedes jegy pontossággal kell megadni, összetett műtrágyák esetében a következő sorrendben: N, P2O5 és/vagy P, K2O vagy K.

A tápanyagok formáit és oldhatósági értékeit is tömegszázalékban kell kifejezni, kivéve, ha az I. melléklet kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az adott tápanyagtartalmat másképp kell megadni.

A tápanyagokat mind szavakkal, mind az alkalmas vegyjelekkel vagy képletekkel fel kell tüntetni. (pl. nitrogén (N), foszfor (P), foszforpentoxid (P2O5), kálium (K), kálium-oxid (K2O), magnézium (Mg), magnézium-oxid (MgO)).

d) Garantált nettó vagy bruttó tömeg

Ha a bruttó tömeg van megadva, mellette a tára tömeget is fel kell tüntetni.

e) A név, a kereskedelmi név vagy védjegy, és a műtrágya forgalmazásáért felelős Közösségen belüli székhellyel rendelkező személy címe.

2. Címkézési követelmények

a) Az 1. pontban felsorolt adatokat feltüntető címkét vagy csomagolásra nyomtatott megjelölést feltűnően kell elhelyezni. Csatolt címkéket a csomagolás lezárására szolgáló rendszernek kell rögzítenie, függetlenül attól, hogy milyen lezáró rendszert alkalmaznak. Ha ez a rendszer ólomzárral vagy más pecséttel záródik, azon fel kell tüntetni az 1. pont e) alatt említett felelős személy nevét vagy megfelelő jelét.

b) Az 1. pontban említett megjelöléseket tartós, el nem mosódó és jól olvasható módon kell feltüntetni.

c) A 3. cikkben megnevezett esetekben az árut az azonosító megjelöléseket tartalmazó okmány egy példányának kell kísérnie, és azt ellenőrzés céljára hozzáférhetővé kell tenni.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

TŰRÉSHATÁROK

a) Az e mellékletben megadott tűréshatárok a tápanyag mért értékének a garantált értéktől való megengedett ingadozását jelentik.

b) A tűréshatár célja, hogy figyelembe vegye a gyártás, a mintavétel és a vizsgálat során az eltéréseket.

c) Az I. mellékletben előírt legalsó és legfelső értékek esetében tűréshatár nincs engedélyezve.

d) Ahol legfelső érték nincs megadva, ott a tápanyag garantált értéket meghaladó tápanyagmennyiség nincs korlátozva.

e) A különböző típusú műtrágyáknál a garantált tápanyagtartalom tűréshatár-értékei az alábbiak:

abszolút érték N, P2O5, K2O, MgO, Cl tömegszázalékban kifejezve |

A.EGYSZERŰ MŰTRÁGYÁK

II.Nitrogénműtrágyák

kalcium-nitrát | 0,4 |

kalcium-magnézium-nitrát | 0,4 |

nátrium-nitrát | 0,4 |

chilei salétrom | 0,4 |

kalcium-ciánamid | 1,0 |

nitrogénnel dúsított kalcium-ciánamid | 1,0 |

ammónium-szulfát | 0,3 |

ammónium-nitrát vagy kalcium- | |

ammónium-nitrát: | 0,8 |

-32 %-ig,- 32 % felett | 0,6 |

ammónium-szulfát és nitrát | 0,8 |

magnézium-szulfonitrát | 0,8 |

magnézium-ammónium-nitrát | 0,8 |

karbamid | 0,4 |

II.Foszforműtrágyák

Thomas-salak: | |

-2 tömeg % tartományban kifejezve | 0 |

-egy számmal kifejezve | 1,0 |

Más foszforműtrágyák | |

P2O5 oldhatósága: | (a műtrágya száma az I. mellékletben) | |

-ásványi savban | (3, 6, 7) | 0,8 |

-hangyasavban | (7) | 0,9 |

-semleges ammónium-citrátban | (2a, 2b, 2c) | 0,8 |

-lúgos ammónium-citrátban | (4, 5, 6) | 0,8 |

-vízben | (2a, 2b, 3) | 0,9 |

(2c) | 1,3 |

III.Káliumműtrágyák

kainit | 1,5 |

dúsított kainit só | 1,0 |

kálisó: | |

-55 %-ig | 1,0 |

-55 % felett | 0,5 |

magnézium sót tartalmazó kálium-klorid | 1,5 |

kálium-szulfát | 0,5 |

magnézium sót tartalmazó kálium-szulfát | 1,5 |

Egyéb vegyületek

magnézium-oxid | 0,9 |

klór | 0,2 |

B.ÖSSZETETT MŰTRÁGYÁK

1.Tápanyagelemek

-N | 1,1 |

-P2O5 | 1,1 |

-K2O | 1,1 |

2.Összes negatív eltérés a garantált értéktől

-két tápanyagot tartalmazó műtrágyák | 1,5 |

-három tápanyagot tartalmazó műtrágyák | 1,9 |

f) a különféle formában kötött nitrogéntartalom garantált értékeire vagy a foszforpentoxid garantált oldhatósági értékeire nézve az engedélyezett tűréshatár az érintett összes tápanyagtartalom egytized része, de legfeljebb 2 tömegszázalék, feltéve hogy az adott tápanyag esetében az összes tápanyagtartalom az I. mellékletben előírt határok és a fenti e) pont alatt előírt tűréshatárok között marad.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0116 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0116&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék