31992L0070[1]

A Bizottság 92/70/EGK irányelve (1992. július 30.) a Közösségben található védett övezetek elismeréséhez végzendő vizsgálatok részletes szabályainak meghatározásáról

A Bizottság 92/70/EGK irányelve

(1992. július 30.)

a Közösségben található védett övezetek elismeréséhez végzendő vizsgálatok részletes szabályainak meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 92/10/EGK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növények vagy növényi eredetű termékek károsító szervezeteinek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 1976. december 21-i 77/93/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 2. cikke (1) bekezdése h) pontjának negyedik albekezdésére,

mivel a 77/93/EGK irányelv rendelkezései szerint a sajátos növény-egészségügyi kockázatoknak kitett "védett övezeteket" meg lehet határozni, és ezért a belső piacnak megfelelő feltételek mellett speciális védelmet élvezhetnek;

mivel ezen túlmenően, a tagállamok sajátos esetben kérhetik egy terület védett övezetként való elismerését, amennyiben ott az irányelvben meghatározott, a Közösség egy részén vagy egyes részein elterjedt károsító szervezetek a kedvező életfeltételek ellenére nem honosak vagy nem telepedtek meg;

mivel viszont az utóbbi esetben egy védett övezet elismerésének azon kell alapulnia, hogy a megfelelő vizsgálatok eredményei nem bizonyítják az ellenkezőjét;

mivel az ilyen vizsgálatok részleteire vonatkozó általánosan elfogadott szabályok hiányában szükség van e részletek meghatározására, jól megalapozott tudományos és statisztikai elvek figyelembevételével;

mivel szükséges az általános közösségi feltételek megállapítása, amelyek az első fázisban tartalmazzák a károsító állati szervezetekre, különösen a szabadföldön termesztett növényeket támadó rovarokra és atkákra vonatkozó vizsgálati iránymutatásokat, valamint amennyiben a technikai információ rendelkezésre áll, a későbbiekben indokolt további károsító szervezetekre vonatkozó iránymutatások hozzáadása;

mivel amikor egy védett övezet elismerését kérik, a tagállamoknak meg kell felelniük e követelményeknek;

mivel az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések megfelelnek a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményének,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy egy terület a 77/93/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdése h) pontja első albekezdésének első francia bekezdésében meghatározott védett övezetként való elismerésének esetén a (2) bekezdésben megállapított követelmények teljesüljenek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a következő feltételeknek kell teljesülniük:

a) hivatalos cselekvési programot kell készíteni, amelynek célja igazolni, hogy az említett irányelvben meghatározott egy vagy több károsító szervezet, amelyek tekintetében a területet védett övezetként szándékoznak elismerni, nem honos vagy nem telepedett meg;

b) a tagállamban az irányelv által meghatározott illetékes hivatalos szervek nevében eljárásra felhatalmazott személyek folyamatosan ellenőrzik az a) pontban említett programot.

(3) a) A (2) bekezdés a) pontjában említett program az alábbiakat tartalmazza:

- egy, az érintett károsító szervezet vagy szervezetek biológiai jellemzőinek, valamint az érintett övezet agronómiájának és környezetének megértésére alapozott vizsgálat, amelynél a megfelelő elemző módszereket használják, köztük a táptalaj és a termés elemzését, valamint, ha szükséges, laboratóriumi vizsgálatokat,

- egy állandó rendszert, amely évente legalább egy alkalommal a megfelelő időszakban biztosítja a rendszeres és szisztematikus vizsgálatokat azon károsító szervezet vagy szervezetek jelenlétéről, amely vagy amelyek tekintetében a területet védett övezetként szándékoznak elismerni,

- a vizsgálati eredményeket nyilvántartó rendszer.

b) Az a) pontban említett vizsgálatokat az irányelvben meghatározott illetékes hivatalos szervek nevében eljárásra felhatalmazott személyek végzik el a tagállamban; ezen túlmenően ezeknek a személyeknek szabad bejárási joguk van az összes érintett földterületre, továbbá joguk van mintát venni a növényekből, növényi termékekből vagy az ottani termesztő közegből; valamint megvan a vizsgálatok megfelelő elvégzéséhez szükséges képesítésük.

c) A vizsgálati módszer, a vizsgálatok végrehajtása és eredményei hozzáférhetőek az irányelv 19. cikkének a) pontjában meghatározott szakértők számára.

d) A Bizottságot értesítik a vizsgálati módszerről és annak végrehajtásáról. A Bizottság továbbítja ezt az információt a többi tagállamnak.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálat végrehajtásánál a tagállamok a szabadföldön termesztett erdei növényeket vagy növényi termékeket károsító - fonálférgeken kívüli - állati szervezetek vonatkozásában figyelembe veszik a következő iránymutatásokat:

a) a vizsgálatot az érintett övezetben végzik el;

b) a vizsgálati módszer egy grafikus feljegyzési módszeren alapul, amely a következő elemeket tartalmazza: megfigyelési pontokból álló, az egész érintett övezetet lefedő szisztematikus rácsozat; minden pontnál a következő változókat jegyzik fel: szám, tényleges szélességi és hosszúsági fok, topográfia és, ahol szükséges, helyszíni leírás.

Amennyiben indokolt, a tagállamok kiegészítő információt gyűjtenek; megjelölhetik a megfigyelési pontokat; térképet készíthetnek a megfigyelési pontokról;

c) a megfigyelési pont alkalmasságát a következő szempontok alapján vizsgálják:

- a pontot körülvevő területnek elég nagynak kell lennie, hogy a pont kiválasztása lehetséges legyen,

- általában a pont a fent említett területen van, hogy a megfelelő felmérési műveleteket el lehessen végezni,

- különleges esetekben, amennyiben indokolt, más pontokat választanak ki, pl. olyan területen, amelyen a károsító szervezet vagy szervezetek esetleges behurcolásának kockázata nagy;

d) szükség esetén meteorológiai, különösen csapadékkal és hőmérséklettel kapcsolatos, valamint edafikus adatokat jegyeznek fel, lehetőleg a megfigyelési ponton, de ugyanezt egy olyan közeli állomásról is begyűjthetik, ahol ezeket a változókat rendszeresen mérik. Feljegyzik a szélsőséges eseteket (pl. szárazság, nagy mennyiségű eső stb.) is, amelyek befolyásolhatják a megfigyelést;

e) a vizsgálatok valamennyi megfigyelési ponton legalább az alábbi követelményeket teljesítik:

- reprezentatív számú növényre és növényi termékre összpontosítanak,

- az érintett károsító szervezet vagy szervezetek egy vagy több fontosabb gazdanövényére vagy növényi termékére összpontosítanak; amennyiben indokolt, más gazdanövényeket is figyelembe vesznek,

- tartalmaznak:

- szemrevételezéses vizsgálatot, hogy meghatározzák az érintett károsító szervezet vagy szervezetek jelenlétének tüneteit vagy jeleit, amit abban az időpontban végeznek, amikor az ilyen jellegű tünetek vagy jelek leginkább előfordulhatnak,

- kétség esetén, minták laboratóriumi tesztelését;

f) amennyiben indokolt, a megfigyelési pontokon az érintett szervezetek fogására csapdákat használnak; a használandó csapdák típusával és számával, valamint a csapdázás módjával kapcsolatban figyelembe kell venni a kártevő biológiai sajátosságait.

(5) Amennyiben a (2) bekezdésben megállapított követelmények teljesüléséhez szükséges, további intézkedésekre kerülhet sor.

(6) A (4) bekezdés iránymutatásait az ott nem említett károsító szervezeteket illetően kiegészítik, mihelyt a szükséges technikai információ rendelkezésre áll.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb hat hónappal a 77/93/EGK irányelv I-V. mellékletének felülvizsgálata után megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1992. október 30-án.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 70., 1992.3.17., 27. o.

[2] HL L 26., 1977.1.31., 20. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0070 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0070&locale=hu