31986R0254[1]

A Bizottság 254/86/EGK rendelete (1986. február 4.) a Spanyolországon és Portugálián kívüli tagállamokban a Spanyolországból származó konzerv szardíniára és tonhalra alkalmazandó mennyiségi korlátozások fokozatos eltörlésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A Bizottság 254/86/EGK rendelete

(1986. február 4.)

a Spanyolországon és Portugálián kívüli tagállamokban a Spanyolországból származó konzerv szardíniára és tonhalra alkalmazandó mennyiségi korlátozások fokozatos eltörlésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányára és különösen annak 175. cikkére,

tekintettel a legutóbb a csatlakozási okmánnyal módosított, a halászati termékek piacának közös szervezéséről szóló 1981. december 29-i 3796/81/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 19. cikke (4) bekezdésére,

mivel a 3796/81/EGK rendelet 19. cikkének (4) bekezdése felhatalmazást ad a tagállamoknak arra, hogy a konzerv szardínia és tonhal behozatalára vonatkozó közösségi rendelkezések bevezetéséig fenntartsák a harmadik országokra vonatkozó, az említett termékekre alkalmazandó és e rendelet hatályba lépésekor érvényben lévő mennyiségi korlátozásokat;

mivel a csatlakozási okmány előírja, hogy az e termékekre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat meghatározott átmeneti időszakok alatt fokozatosan kell csökkenteni és eltörölni;

mivel el kell készíteni e mennyiségi korlátozások fokozatos eltörlésének ütemtervét;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A csatlakozási okmány 175. cikkében említett, a konzerv szardíniára és tonhalra alkalmazandó mennyiségi korlátozásokat a 2. cikkel összhangban fokozatosan el kell törölni.

2. cikk

A Spanyolországból a Közösség tagállamaiba irányuló, 1986. január 1. előtti kivitel, amelyre 1985. január 1-jén a 3796/81/EGK rendelet 19. cikkének (4) bekezdése alapján mennyiségi korlátozások vonatkoztak, az alábbi mennyiségi korlátozások szerint alakul:

- a Közös Vámtarifa 16.04 D alszáma alá tartozó feldolgozott és konzerv szardínia vonatkozásában:

- 1986. március 1-jétől legfeljebb 500 tonna

- 1987. január 1-jétől legfeljebb 610 tonna

- 1988. január 1-jétől legfeljebb 720 tonna

- 1989. január 1-jétől legfeljebb 830 tonna

- 1990. január 1-jétől legfeljebb 940 tonna

- 1991. január 1-jétől legfeljebb 1050 tonna

- 1992. január 1-jétől legfeljebb 1160 tonna

- 1993. január 1-jétől legfeljebb 1270 tonna

- 1994. január 1-jétől legfeljebb 1380 tonna

- 1995. január 1-jétől legfeljebb 1500 tonna

- 1996. január 1-jétől korlátozás nélkül,

- a Közös Vámtarifa 16.04 E alszáma alá tartozó feldolgozott és tartósított tonhal vonatkozásában:

- 1986. március 1-jétől legfeljebb 300 tonna

- 1987. január 1-jétől legfeljebb 415 tonna

- 1988. január 1-jétől legfeljebb 530 tonna

- 1989. január 1-jétől legfeljebb 645 tonna

- 1990. január 1-jétől legfeljebb 760 tonna

- 1991. január 1-jétől legfeljebb 875 tonna

- 1992. január 1-jétől legfeljebb 1000 tonna

- 1993. január 1-jétől korlátozás nélkül.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1986. március 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1986. február 4-én.

a Bizottság részéről

António Cardoso E Cunha

a Bizottság tagja

[1] HL L 379., 1981.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31986R0254 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31986R0254&locale=hu