31998L0023[1]

A Tanács 98/23/EK irányelve (1998. április 7.) az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásra vonatkozóan megkötött keretmegállapodásról szóló 97/81/EK irányelv Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára történő kiterjesztéséről

A Tanács 98/23/EK irányelve

(1998. április 7.)

az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásra vonatkozóan megkötött keretmegállapodásról szóló 97/81/EK irányelv Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára történő kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a Tanács az Európai Közösséget létrehozó szerződés mellékletét képező, a szociálpolitikáról szóló (14.) jegyzőkönyv mellékletében szereplő, a szociálpolitikáról szóló megállapodás és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésével összhangban elfogadta a 97/81/EK irányelvet [3]; mivel ennek eredményeképpen a fenti irányelv nem vonatkozik Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára;

mivel az 1997. június 16-17-én Amszterdamban ülésező Európai Tanács jóváhagyólag tudomásul vette a kormányközi konferencia azon megállapodását, hogy a szociálpolitikáról szóló megállapodást beemelik az EK-Szerződésbe; mivel a Tanács hangsúlyozta, hogy módot kell találni arra, hogy jogi erőre emelkedjen az Egyesült Királyság azon kívánsága, amely szerint az Egyesült Királyság elfogadja a megállapodás alapján már elfogadott irányelveket és azokat, amelyeket az új szerződés hatálybalépése előtt még elfogadnak;

mivel a Tanács 1997. július 24-i ülésén a Tanács és a Bizottság megállapodtak abban, hogy hatályba léptetik az Európai Tanács Amszterdamban elfogadott döntéseit; mivel abban is megállapodtak, hogy ugyanezt az eljárást alkalmazzák azon irányelvek esetében is, amelyek a szociálpolitikáról szóló megállapodás alapján a jövőben kerülnek elfogadásra; mivel ez az irányelv ezt a célt a 97/81/EK irányelvnek az Egyesült Királyságra történő kiterjesztésével kívánja elérni;

mivel a belső piac működését közvetlenül érinti az, hogy a 97/81/EK irányelv nem vonatkozik Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára; mivel az említett irányelvhez csatolt keretmegállapodás végrehajtása és különösen a részmunkaidőben és a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók közötti megkülönböztetés elkerülésének elve minden tagállamban javítani fogja a belső piac működését;

mivel ezen irányelv elfogadása a 97/81/EK irányelvet az Egyesült Királyságban is alkalmazni rendeli; mivel ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától kezdve a 97/81/EK irányelvben szereplő "tagállamok" fogalomba az Egyesült Királyság is beletartozik;

mivel a többi tagállamhoz hasonlóan az Egyesült Királyság részére is kétéves időszakot kell biztosítani, amely idő alatt lehetővé válik a 97/81/EK irányelv követelményeihez igazodó szükséges intézkedések bevezetése,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2. cikk sérelme nélkül a 97/81/EK irányelv Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára is vonatkozik.

2. cikk

A 97/81/EK irányelv 2. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozóan az (1) bekezdésben a 2000. január 20. időpont helyébe 2000. április 7. lép."

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1998. április 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. Blunkett

[1] Az 1998. április 1-jei vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] Az 1998. március 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 14., 1998.1.20., 9. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0023 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0023&locale=hu