PK 105. szám

[1]A Csjt. 65. §-ában és a 69/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekből következik, hogy ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás szükséges, amelynek fedezését a tartásdíj kellő előrelátás mellett sem biztosíthatja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás aránylagos részét megtéríteni köteles.

[A PK 272. számú állásfoglalással módosított szöveg.]

Lábjegyzetek:

[1] Az új Ptk.-ba beépültnek tekintette és ezért annak alkalmazása körében nem tartotta irányadónak a Polgári Kollégium. Ld. 1/2014. Polgári jogegységi határozat V.1. pontja.