31989L0629[1]

A Tanács irányelve (1989. december 4.) a polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek zajkibocsátásának korlátozásáról

A Tanács irányelve

(1989. december 4.)

a polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek zajkibocsátásának korlátozásáról

(89/629/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 84. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek zajkibocsátására vonatkozó előírások alkalmazása komoly következményekkel jár a légi közlekedési szolgáltatásokra, különösen, ahol ezek korlátozásokat írnak elő a légitársaságok által üzemeltethető repülőgépekre, támogatják a legújabb és legcsendesebb repülőgépek beszerzését, és előmozdítják a meglévő kapacitás jobb kihasználását, beleértve a repülőterekét is; mivel a 83/206/EGK irányelvvel [4] módosított 80/51/EGK irányelv [5] zajkibocsátási határértéket rögzít;

mivel a Tanácsnak a légi szállítással kapcsolatos kérdések tanulmányozására irányuló, elsőbbséget élvező programja foglalkozik a repülőgépek zajkibocsátásával;

mivel az Európai Közösségek környezetvédelmi cselekvési programja [6] világosan mutatja a zajártalom problémájának fontosságát, és különösen azokat az intézkedéseket, amelyeket a légi közlekedés miatt a zajártalom ellen kell meghozni;

mivel a repülőgépek okozta zajt tovább kell csökkenteni, figyelembe véve a környezeti tényezőket, a műszaki megvalósíthatóságot és a gazdasági következményeket;

mivel ezért célszerű korlátozni a polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek tagállami lajstromozását azokra a repülőgépekre, amelyek megfelelnek a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény 16. melléklete 1. kötete 3. fejezetének II. részében meghatározott előírásnak (1988., 2. kiadás); mivel egy belső határok nélküli térség létrehozásával összefüggésben célszerű lenne a fenti nyilvántartásba vételt korlátozó szabályból kizárni azokat a repülőgépeket, amelyeket 1990. november 1-jén lajstromoztak a tagállamok; mivel a szabályozás által lehetővé tett mozgásszabadságnak megfelelően fontos, hogy a kivételeket korlátozzák, és szorosabb felülvizsgálat és időkorlátozás alá essenek;

mivel erre a célra elfogadható időn belül közös szabályokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a már fennálló szabályok kiegészítésére összehangolt legyen a megközelítés a Közösségen belül; mivel ez különösen fontos az európai légi közlekedés liberalizációjának legutóbbi ösztönzése szempontjából;

mivel a Közösség által más nemzetközi fórumok együttműködésével végzett munka azt mutatta, hogy azon repülőgépek tagállami lajstromozásának korlátozása, amelyek nem felelnek meg a fent említett 16. melléklet 3. fejezetében előírt zajbizonyítvány előírásainak, önmagában csak korlátozott környezeti haszonnal jár, és ezért csak első lépésnek lehet tekinteni, amelyet olyan intézkedéseknek kell követniük, amelyek azon repülőgépek üzemeltetését korlátozzák, amelyek nem teljesítik az említett 16. melléklet 3. fejezetében található előírásokat,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ennek az irányelvnek a célja, hogy szigorúbb szabályokat vezessen be a polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek zajkibocsátásának korlátozására.

(2) Ez az irányelv nem vonatkozik azokra a repülőgépekre, amelyek maximális felszálló tömege 34 000 kg, vagy ennél kevesebb, és 19 vagy ennél kevesebb számú ülőhellyel vannak ellátva.

2. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 1990. november 1-jétől a területükön e dátumot követően lajstromozott polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépeket nem üzemeltetik saját vagy más tagállam területén, kivéve, ha a gép rendelkezik a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény 16. melléklete 1. kötete, 3. fejezetének II. részében (1988., 2. kiadás) meghatározott, legalább annak megfelelő zajbizonyítvánnyal.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható azokra a repülőgépekre, amelyeket a tagállamok 1990. november 1-jén lajstromoztak.

(3) Az (1) bekezdésben említett terület nem terjed ki a Szerződés 227. cikke (2) bekezdésében említett tengerentúli részekre.

3. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében kitűzött célt nem kerülik meg, például a lízingszerződések valamilyen formájával.

4. cikk

A tagállamok az alábbi esetekben tehetnek kivételeket a 2. cikk alól:

a) muzeális jellegű repülőgépek;

b) repülőgépek, amelyeket egy tagállam üzemeltetője 1989. november 1-je előtt megkötött és még mindig hatályban lévő bérleti vagy lízingszerződések keretében használ, és amelyeket ezzel összefüggésben egy harmadik országban lajstromoztak;

c) olyan, harmadik országbeli üzemeltetőnek bérbe adott repülőgépek, amelyek emiatt ideiglenesen kikerültek a tagállam lajstromából;

d) baleset következtében megsemmisült repülőgépet pótló repülőgép, amelyet az üzemeltető nem tud kicserélni a piacon beszerezhető olyan hasonló repülőgépre, amely rendelkezik a 2. cikk (1) bekezdésében rögzített zajbizonyítvánnyal, feltéve, hogy a csererepülőgépet a kérdéses megsemmisülést követő egy éven belül lajstromozták;

e) azok a repülőgépek, amelyek motorjának kétáramúsági foka 2 vagy annál több.

5. cikk

A tagállamok egy három évig terjedő kezdeti időszakra, amely további kétéves időtartammal meghosszabbítható, az alábbiak vonatkozásában felmentést adhatnak a 2. cikk alól, feltéve, hogy ezek a felmentések 1995. december 31-ig hatályukat vesztik:

- azon repülőgépeknél, amelyeket rövid időtartamra harmadik országtól bérelnek, feltéve, hogy a kezelő bizonyítja, hogy ez az elfogadott gyakorlat ezen iparágban, és ellenkező eljárás kedvezőtlenül érintené a tevékenységét,

- azoknál a repülőgépeknél, amelyekre vonatkozóan az üzemeltető bizonyítja, hogy ellenkező eljárással tevékenysége túlságosan hátrányos helyzetbe kerülne.

6. cikk

(1) A felmentést adó tagállam értesíti a tagállamok illetékes hatóságait és a Bizottságot.

(2) A tagállamok elismerik a másik tagállam által a 4. és 5. cikk szerint megadott felmentéseket.

7. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1990. szeptember 30-a előtt megfeleljenek.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal azokat a rendelkezéseiket, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Delebarre

[1] HL C 37., 1989.2.14., 6. o.

[2] HL C 158., 1989.6.26., 492. o.

[3] HL C 221., 1989.8.28., 1. o.

[4] HL L 117., 1983.5.4., 26. o.

[5] HL L 18., 1980.1.24., 15. o.

[6] HL C 328., 1987.12.7., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0629 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0629&locale=hu