32008D0457[1]

2008/457/EK: A Bizottság határozata ( 2008. március 5. ) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007/435/EK tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról (az értesítés a C(2008) 795. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. március 5.)

a "Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása" általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007/435/EK tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról

(az értesítés a C(2008) 795. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, bolgár, cseh, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles.)

(2008/457/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló, 2007. június 25-i 2007/435/EK tanácsi határozatra ( 1 ) és különösen annak 21. cikkére, 29. cikke (5) bekezdésére, 31. cikke (6) bekezdésére és 33. cikke (4) bekezdésére,

(1)

Meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett a tagállamoknak végre kell hajtaniuk az alap szerinti intézkedéseket, különösen annak megállapítása érdekében, hogy a felelős hatóság milyen körülmények között hajthatja végre közvetlenül a projekteket. További rendelkezéseket kell megállapítani a felhatalmazott hatóságokra vonatkozóan is.

(2)

Meg kell állapítani azon eljárások és/vagy gyakorlati szabályok listáját, amelyet a különböző kijelölt hatóságoknak az alap végrehajtása céljából kell meghatározniuk, illetve követniük.

(3)

A finanszírozandó projektek kiválasztásához és jóváhagyásához vezető szakaszban meg kell határozni a felelős hatóságok végső kedvezményezettekkel szembeni kötelezettségeit, tekintettel a végső kedvezményezett és/vagy a projektpartnerek által bejelentett kiadások ellenőrzésének területeire - ideértve a visszatérítési kérelmek adminisztratív igazolását és az egyes projektek helyszíni vizsgálatát.

(4)

Az éves programok kiadásainak megfelelő ellenőrzése érdekében meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett az ellenőrzési nyomvonal kielégítőnek tekinthető.

(5)

A projektek és rendszerek ellenőrzése az ellenőrző hatóság felelősségi körében zajlik. Annak érdekében, hogy ezek az ellenőrzések megfelelő mértékben és hatékonysággal valamennyi tagállamban azonos szabványok szerint történ jenek, meg kell szabni azokat a feltételeket - ideértve a mintavételek alapját is -, amelyeknek az ellenőrzéseknek meg kell felelniük.

(6)

A tagállamoknak többéves terveikhez csatolva be kell nyújtaniuk a Bizottságnak az igazgatási és ellenőrzési rendszereik leírását is. Mivel e dokumentum azon kulcsfontosságú alapok közé tartozik, amelyekre támaszkodva a Bizottság a közösségi költségvetés közös irányításának keretében megállapítja, hogy a tagállamok a pénzügyi támogatást az alkalmazandó szabályoknak és a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló elveknek megfelelően használják-e, ezért az e dokumentumba kerülő információt alapos részletességgel kell meghatározni.

(7)

A programozás szabványainak, az alap végrehajtása nyomon követésének, valamint a kiadások ellenőrzésének és hitelesítésének összehangolása érdekében egyértelműen meg kell határozni a többéves programnak, az éves programnak, az előrehaladási jelentésnek, a zárójelentésnek, a kifizetések iránti kérelmeknek, valamint az ellenőrzési stratégiának, az érvényességi nyilatkozatnak, illetve a kiadások hitelesítésének a tartalmát.

(8)

Mivel a tagállamok kötelesek a szabálytalanságok jelentésére és nyomon követésére, valamint az alap finanszírozásával kapcsolatban tévesen kifizetett összegek visszafizetésére, meg kell határozni a Bizottságnak küldött adatokra vonatkozó követelményeket.

(9)

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az Európai Unió polgárai nincsenek kellőképpen tisztában azzal, milyen szerepet játszik a Közösség a programok finanszírozásában. Ezért helyénvaló részletesen meghatározni, hogy milyen tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekre van szükség e kommunikációs és tájékoztatási űr betöltéséhez.

(10)

Az átláthatóság érdekében, valamint annak biztosítása céljából, hogy az esetleges finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás minden érdekelt félhez eljusson, meg kell határozni, hogy milyen minimális intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a lehetséges kedvezményezetteket tájékoztassák a Közösség és a tagállamok által közösen nyújtott finanszírozási lehetőségekről. Az alapok felhasználásával kapcsolatos jobb átláthatóság érdekében nyilvánosságra kell hozni a végső kedvezményezettek jegyzékét, a projektek megnevezését, valamint a projektekhez közfinanszírozásból juttatott összegeket.

(11)

Az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervezetek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) fényében a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedésekkel, valamint az e határozatban előírt ellenőrzési tevékenységgel összefüggésben rendelkezni kell arról, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell előzniük a személyes adatok illetéktelen közzétételét vagy az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, továbbá meg kell határozni, hogy a Bizottság és a tagállamok milyen célból dolgozhatnak fel ilyen adatokat.

(12)

A tagállamok és a Bizottság közötti információcsere és a pénzügyi adatok elektronikus továbbítása leegyszerűsíti a folyamatot, növeli a hatékonyságot, fokozza az átláthatóságot, és időt takarít meg. Annak érdekében, hogy ezek az előnyök maradéktalanul hasznosíthatók legyenek, ám eközben megőrizhető legyen az adatcsere biztonsága, a Bizottság közös számítástechnikai rendszert hozhat létre.

(13)

Az alapból származó kiadások támogathatóságára vonatkozó közös szabályokat kell elfogadni annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok - összhangban a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével - hatékonyan hajtsák végre az alapot. A végső kedvezményezettekre és a kijelölt hatóságokra háruló adminisztratív teher csökkentése céljából a közvetett költségeknek bizonyos feltételek mellett átalányban is támogathatóvá kellene válniuk.

(14)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően az Egyesült Királyságot kötelezi az alap jogi aktus, és következésképpen e határozat is.

(15)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően Írországot kötelezi az alap jogi aktus, és következésképpen e határozat is.

(16)

Az Európai Unióról szóló Szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 2. cikkével összhangban ezen határozat Dániára nem kötelező és nem alkalmazandó.

(17)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az alap irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I. RÉSZ

BEVEZETÉS

I. FEJEZET

Tárgy és fogalommeghatározások

1. cikk

Tárgy

(1) E határozat az alábbiak tekintetében állapítja meg az alap végrehajtásának szabályait:

a) kijelölt hatóságok;

b) igazgatási és ellenőrzési rendszerek;

c) a tagállamok részéről az alappal kapcsolatban a Bizottság számára közlendő információk;

d) a szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel;

e) tájékoztatás és nyilvánosság;

f) személyes adatok;

g) elektronikus dokumentumcsere.

(2) Az alábbi rendelkezések az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatoktól szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet ( 4 ) sérelme nélkül alkalmazandók.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

- "alap jogi aktus": a 2007/435/EK határozat,

- "alap": az alap jogi aktus által létrehozott harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap,

- "négy alap": a "Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása" általános program keretében az 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal ( 5 ), az 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal ( 6 ), az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal ( 7 ), illetve a 2007/435/EK határozattal létrehozott Európai Menekültügyi Alap, a Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap, valamint a Harmadik Országok Állampolgárainak Beilleszkedését Segítő Európai Alap,

- "felelős hatóság": a tagállamok által az alap jogi aktus 23. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kijelölt szerv,

- "hitelesítő hatóság": a tagállamok által az alap jogi aktus 23. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt szerv,

- "ellenőrző hatóság": a tagállamok által az alap jogi aktus 23. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján kijelölt szerv,

- "felhatalmazott hatóság": a tagállamok által az alap jogi aktus 23. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján kijelölt szerv,

- "kijelölt hatóságok": a tagállamok által az alap jogi aktus 23. cikke alapján kijelölt valamennyi hatóság,

- "intézkedés": az alap jogi aktus 4. cikkében meghatározott, az alap keretében tett intézkedés,

- "projekt": a támogatások végső kedvezményezettjei által egy intézkedés egészének vagy egy részének végrehajtása érdekében felvonultatott egyedi, gyakorlati eszközök,

- "végső kedvezményezett": a projektek végrehajtásáért felelős jogalanyok, például nem kormányzati szervezetek, szövetségi, nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok, egyéb közhasznú szervezetek, magán- vagy közjogi vállalatok, nemzetközi szervezetek,

- "projektpartner": bármely jogalany, amely a projekthez források nyújtásával illetve a közösségi hozzájárulás egy részének a végső kedvezményezett közvetítésével történő befogadásával, a végső kedvezményezettel együttműködve végrehajtja a projektet,

- "stratégiai iránymutatások": az alapnak a C(2007) 3926 bizottsági határozattal elfogadott fellépési kerete,

- "prioritás": a stratégiai iránymutatásokban prioritásként meghatározott intézkedéscsomag,

- "különös prioritás": a stratégiai iránymutatásokban különös prioritásként meghatározott intézkedéscsomag, amely - az alap jogi aktus 13. cikke (4) bekezdésével összhangban - lehetővé teszi a nagyobb arányú társfinanszírozást,

- "közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás": az illetékes hatóság - legyen az közigazgatási vagy jogi - első olyan írásbeli értékelése, amely konkrét tényekre alapozva megállapítja a szabálytalanság tényét, nem érintve azt a lehetőséget, hogy ez a megállapítás a közigazgatási vagy bírósági eljárás változásainak következtében utólag felülvizsgálható vagy visszavonható,

- "szabálytalanság": a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő cselekedetéből vagy mulasztásából adódó bármiféle megsértése, amely az Európai Közösségek általános költségvetését az általános költségvetésre rótt indokolatlan kiadás formájában sérti vagy sértheti,

- "csalás gyanúja": olyan szabálytalanság, amely alapján nemzeti szinten közigazgatási vagy bírósági eljárás kezdeményezhető annak érdekében, hogy meghatározzák a szándékos magatartás, különösen az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, az Európai Unióról szóló szerződés K.3. melléklete alapján létrejött egyezmény ( 8 ) 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti csalás fennállását,

- "csőd": fizetésképtelenségi eljárások az 1346/2000/EK tanácsi rendelet ( 9 ) 2. cikkének a) pontja értelmében,

- "támogatási megállapodás": megállapodás vagy bármely ezzel egyenértékű jogi eszköz, amelynek alapján a tagállamok az alap projektjének végrehajtása céljából támogatást nyújtanak a végső kedvezményezettnek.

II. RÉSZ

A NÉGY ALAP KÖZÖS RENDELKEZÉSEI

1. FEJEZET

Kijelölt hatóságok

3. cikk

Közös hatóságok

A tagállamok a négy alap közül kettő vagy több számára is kijelölhetik ugyanazt a felelős hatóságot, ellenőrző hatóságot vagy hitelesítő hatóságot.

4. cikk

Felhatalmazott hatóság

(1) A feladatok átruházása megfelel a hatékony és eredményes belső ellenőrzést előíró hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, biztosítja továbbá a megkülönböztetés tilalmának és a közösségi finanszírozás átláthatóságának elveivel való összhangot. Az átruházott végrehajtási feladatok nem idézhetnek elő összeférhetetlenséget.

(2) A felelős hatóság által a felhatalmazott hatóságra átruházott feladatok alkalmazási körét, valamint az átruházott feladatok végrehajtásának részletes szabályait hivatalosan, írásban rögzíteni kell.

A felhatalmazási okiratnak legalább az alábbiakról kell említést tennie:

a) a vonatkozó közösségi jogszabályokra történő hivatkozások;

b) a felhatalmazott hatóságra átruházott feladat;

c) a felhatalmazott hatóság jogai és kötelezettségei, valamint az általa vállalt felelősség;

d) a felhatalmazott hatóság kötelezettsége, hogy feladatainak végrehajtásához igazított szervezeti struktúrát, valamint igazgatási és ellenőrzési rendszert hozzon létre és tartson fenn;

e) a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra, valamint az átruházott feladatok jogszerűségére és szabályosságára vonatkozóan nyújtandó biztosíték.

(3) A Bizottsággal való kommunikáció kezelése - amelyről az alap jogi aktus 23. cikke (1) bekezdésének a) pontja tesz említést - nem ruházható át. A felhatalmazott hatóság a felelős hatóság útján kommunikál a Bizottsággal.

(4) Ha a felhatalmazott hatóság nem a tagállam jogának hatálya alá tartozó, közszolgálati feladatokkal rendelkező közigazgatási vagy magánjog hatálya alá tartozó szerv, a felelős hatóság nem ruházhat át végrehajtói hatáskört, amennyiben az nagyfokú, politikai döntéssel járó mérlegelést igényel.

(5) A felhatalmazott hatóságra történő hatáskör-átruházás nem érinti a felelős hatóság felelősségét, amely az átruházott feladatokért továbbra is felelősséggel tartozik.

(6) Amennyiben a felelős hatóság feladatokat ruházott át a felhatalmazott hatóságra, e határozatnak a felelős hatóságra vonatkozó valamennyi rendelkezése értelemszerűen a felhatalmazott hatóságra is vonatkozik.

5. cikk

Feladatok kiszervezése

A kijelölt hatóságok kiszervezhetnek néhány feladatot, azonban az alap jogi aktus 25., 27. és 28. cikkében meghatározott feladataikkal összhangban továbbra is felelősséggel tartoznak a kiszervezett feladatokért.

2. FEJEZET

Igazgatási és ellenőrzési rendszerek

6. cikk

Eljárási kézikönyv

Az alap jogi aktus 29. cikkének (2) bekezdésével összhangban, valamint tekintettel az arányosság elvére, a tagállamok az alábbiakra vonatkozó eljárásokat és gyakorlati szabályokat megállapító kézikönyvet állítanak össze:

a) a kijelölt hatóságok működése;

b) a feladatok megfelelő elkülönítését biztosító szabályok;

c) indokolt esetben a felhatalmazott hatóságok felügyelete és egyéb kiszervezett feladatok figyelemmel kísérése;

d) többéves és éves tervek kidolgozása;

e) ellenőrzési stratégia és éves ellenőrzési tervek kidolgozása;

f) projektek kiválasztása, támogatások odaítélése, valamint a projektek figyelemmel kísérése és pénzügyi irányítása;

g) szabálytalanságok kezelése, pénzügyi korrekciók és beszedések;

h) ellenőrzések előkészítése és végrehajtása;

i) vizsgálati jelentések és nyilatkozatok készítése;

j) kiadások igazolása;

k) a program értékelése;

l) jelentéstétel a Bizottságnak;

m) ellenőrzési nyomvonal.

7. cikk

Az alapnak a felelős hatóság általi végrehajtása

(1) Az alap végrehajtása érdekében a felelős hatóság odaítélő és/vagy végrehajtó szervként járhat el.

(2) A felelős hatóság az éves nyílt ajánlatkérések alapján rendszerint odaítélő hatóságként jár el azokban az esetekben, amikor az ő feladata a projektek végrehajtása.

Ezen ajánlatkérésekre sem a felelős hatóság, sem a felhatalmazott hatóság nem pályázhat.

Megfelelően indokolt esetben - a korábbi ajánlatkéréseket követően kiválasztott többéves projekteknek az alap jogi aktus 13. cikkének (6) bekezdése szerinti továbbfolytatását is ideértve - a támogatások ajánlatkérés nélkül is odaítélhetők.

(3) A felelős hatóság végrehajtó szervként jár el azokban az esetekben, amikor azért dönt a projektek közvetlen végrehajtása mellett, mert a projektek jellemzői nem teszik lehetővé a más módon történő végrehajtást, így például jogi monopolhelyzetben vagy biztonsági okokból kifolyólag. Ezekben az esetekben a végső kedvezményezettre vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók a felelős hatóságra is.

8. cikk

Azon feltételek, amelyek mellett a felelős hatóság végrehajtó szervként jár el

(1) Az érintett éves program keretében meg kell határozni, és közölni kell a Bizottsággal azokat az indokokat, amelyek alapján a felelős hatóság a projektek végrehajtása során végrehajtó szervként járt el.

(2) A felelős hatóság a projektek végrehajtása során biztosítja az értékarányosság elvének érvényesülését és az összeférhetetlenség megelőzését.

(3) A felelős hatóság a 7. cikk (3) bekezdésével összhangban meghatározott projekteket a technikai alkalmassága, nagyfokú szakosodása vagy igazgatási hatásköre miatt illetékes bármely nemzeti hatósággal közösen és/vagy közvetlenül hajthatja végre. Az érintett éves programban a végrehajtásban részt vevő főbb nemzeti hatóságokat is meg kell határozni.

(4) Egy projektnek az alap keretein belüli társfinanszírozására vonatkozó közigazgatási határozat tartalmazza azokat az információkat, amelyek a társfinanszírozott termékek és szolgáltatások nyomon követéséhez, valamint a felmerült kiadások ellenőrzéséhez szükségesek. A támogatási megállapodásokra vonatkozóan a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott valamennyi lényeges rendelkezésnek szerepelnie kell egy ezzel egyenértékű jogi eszközben is.

(5) Az éves program végrehajtásáról szóló zárójelentés tájékoztatást tartalmaz a feladatok megfelelő elkülönítésének, továbbá az Európai Közösségek pénzügyi érdekei hatékony ellenőrzésének és megfelelő védelmének biztosítása érdekében alkalmazott eljárásokra és gyakorlatokra vonatkozóan, valamint magyarázatot nyújt az összeférhetetlenség elkerülésének módjával kapcsolatban.

(6) Ha az alapból társfinanszírozott projektek esetében várhatóan rendszeresen a felelős hatóság lesz a végrehajtó szerv:

a) az ellenőrző hatóság nem lehet a felelős hatósággal azonos szerv, kivéve, amennyiben biztosítják ellenőrzésének függetlenségét, valamint ha jelentést tesz más szervnek is azon kívül, amelynek keretén belül a felelős hatóság működik;

b) a felelős hatóságnak az alap jogi aktus 25. cikkében meghatározott feladatait nem érintheti, ha a felelős hatóság a projekteket közvetlenül is végrehajtja.

(7) Amennyiben várhatóan a felhatalmazott hatóság lesz az alapból társfinanszírozott projektek végrehajtó szerve, e felhatalmazott hatóság nem lehet az egyetlen végső kedvezményezettje azon előirányzatoknak, amelyek kezelését átruházták rá.

9. cikk

Kiválasztási és odaítélési eljárás, amennyiben a felelős hatóság odaítélő szervként jár el

(1) A 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott ajánlatkéréseket oly módon kell közzétenni, hogy a lehetséges kedvezményezettek körében a lehető legnagyobb nyilvánosságot biztosítsák. Az ajánlatkérések tartalmának bármely lényeges módosítását ugyanolyan feltételek mellett szintén közzé kell tenni.

Az ajánlatkérésekben a következőket határozzák meg:

a) a célkitűzések;

b) a kiválasztási kritériumok, amelyek megfelelnek az alap jogi aktus 13. cikke (5) bekezdésének, valamint a vonatkozó igazoló dokumentumoknak;

c) a közösségi, valamint - adott esetben - a nemzeti finanszírozásra vonatkozó rendelkezések;

d) az ajánlatok benyújtására vonatkozó rendelkezések és a benyújtás végső időpontja.

(2) A projektek kiválasztásának és a támogatások odaítélésének céljából a felelős hatóság biztosítja, hogy a lehetséges kedvezményezettek tájékoztatást kapjanak a projektek végrehajtásával kapcsolatos alábbi különös feltételekről:

a) a kiadások támogathatóságára vonatkozó szabályok;

b) a végrehajtás határideje; valamint

c) a megőrzendő és közlendő pénzügyi és egyéb információk.

A felelős hatóság az odaítélésről szóló döntés meghozatala előtt meggyőződik arról, hogy a végső kedvezményezett és/vagy a projektpartnerek rendelkeznek-e az e feltételek teljesítéséhez szükséges kapacitásokkal.

(3) A felelős hatóság biztosítja, hogy az odaítélt projekttámogatások az ajánlatkérésekben meghatározott kritériumokat alkalmazó alaki, technikai és költségvetési elemzés és minőségi értékelés tárgyát képezték. Az egyéb projektek elutasításának indokait rögzíteni kell.

(4) A tagállamok meghatározzák, hogy mely szerv rendelkezik a projektek odaítélésére vonatkozó hatáskörrel, továbbá minden esetben - különösen akkor, ha a pályázók nemzeti szervek - biztosítják az összeférhetetlenség elkerülését.

(5) Az odaítélésről szóló döntésben fel kell tüntetni legalább a végső kedvezményezett és /vagy a projektpartnerek nevét, a projekt lényeges részleteit, valamint működési célkitűzéseit, az alapból társfinanszírozott legmagasabb összeget, valamint az összes támogatható költség legnagyobb társfinanszírozási arányát.

(6) Minden egyes kérelmezőnek írásbeli tájékoztatást kell küldeni a kiválasztási eljárás eredményeiről, a kiválasztási döntések magyarázatával együtt. Amennyiben a nemzeti jogszabályok előírják, említést kell tenni a vonatkozó felülvizsgálati eljárásról.

10. cikk

A végső kedvezményezettekkel kötött támogatási megállapodások, amennyiben a felelős hatóság odaítélő szervként jár el

(1) A felelős hatóság többek között az alábbiakra vonatkozó részletes projektirányítási eljárásokat határoz meg:

a) a támogatási megállapodások aláírása a kiválasztott végső kedvezményezettekkel;

b) a megállapodások, valamint bármely módosításuk nyomon követése a projektek adminisztratív nyomonkövetési rendszerének (levelezés, módosítások és emlékeztető levelek kiadása és nyomon követése, jelentések átvétele és feldolgozásuk stb.) kialakítása révén.

(2) A támogatási megállapodásnak többek között az alábbiakat kell meghatároznia:

a) a támogatás legnagyobb összege;

b) az alap jogi aktus 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a közösségi hozzájárulás legnagyobb százalékos aránya;

c) a támogatott projekt részletes leírása és ütemezése;

d) adott esetben a feladatoknak, illetve a velük kapcsolatos költségeknek az a része, amelyre a végső kedvezményezett harmadik felekkel alvállalkozói szerződést kíván kötni;

e) a projekt megállapodás szerinti előzetes költségvetési és finanszírozási terve, ideértve a kiadások támogathatóságára vonatkozó szabályok tekintetében a XI. mellékletben meghatározott közvetett költségek meghatározott százalékát is;

f) a megállapodás végrehajtására vonatkozó ütemterv és rendelkezések (jelentési kötelezettségek, módosítások és megszűnés);

g) a projekt működési célkitűzései és az alkalmazandó mutatók;

h) a támogatható költségek meghatározása;

i) a támogatás kifizetésével kapcsolatos feltételek és számviteli követelmények;

j) az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó feltételek;

k) az adatvédelemre vonatkozó lényeges rendelkezések;

l) a nyilvánosságra vonatkozó lényeges rendelkezések.

(3) Megfelelő esetben a végső kedvezményezettek gondoskodnak arról, hogy valamennyi projektpartnerre az övékkel azonos kötelezettségek vonatkozzanak. A partnerek a végső kedvezményezett közvetítésével vállalnak felelősséget, és ez utóbbi felel végső soron a szerződési feltételeknek saját maga és valamennyi projektpartner általi betartásáért.

A végső kedvezményezettek megőrzik az érintett projekttel kapcsolatban a partnereknél felmerült bevételeket és kiadásokat igazoló számviteli dokumentumok hiteles másolatait.

(4) A támogatási megállapodások kifejezett rendelkezést tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy a dokumentumokra és helyszíni vizsgálatokra támaszkodva a Bizottság és a Számvevőszék gyakorolja az ellenőrzési hatáskört valamennyi végső kedvezményezett, projektpartner és alvállalkozó felett.

11. cikk

Végrehajtási szerződések

A projektek végrehajtására vonatkozó szerződések odaítélése során az állam, a területi vagy a települési önkormányzat, a közjogi intézmény, továbbá az egy vagy több ilyen szerv, illetve közjogi intézmény által létrehozott társulás az alkalmazandó uniós és nemzeti közbeszerzési joggal és elvekkel összhangban jár el.

Az első bekezdésben említettektől eltérő szervek megfelelő nyilvánosság biztosítását követően ítélik oda a projektek végrehajtására vonatkozó szerződéseket, az átláthatóság, a megkülönböztetés tilalma és az egyenlő bánásmód elve tiszteletben tartásának biztosítása érdekében. A 100 000 EUR értéket el nem érő szerződések odaítélhetők, amennyiben az érintett szerv kér legalább három ajánlatot. A nemzeti szabályok sérelme nélkül az 5 000 EUR értéket el nem érő szerződésekre semmilyen eljárási követelmény nem vonatkozik.

12. cikk

A közösségi hozzájárulás utolsó részletének meghatározása

A végső kedvezményezett részére történő utolsó kifizetés kiszámítása szempontjából az egyes projektekhez nyújtott összes közösségi hozzájárulás az alábbi három összeg közül a legalacsonyabb:

a) a támogatási megállapodásban megállapított legmagasabb összeg;

b) az érintett projekt összes támogatható költségének az alap jogi aktus 13. cikkének (4) bekezdésében meghatározott százalékkal (azaz 50 %-kal vagy 75 %-kal) való szorzatából származó legnagyobb társfinanszírozás; valamint

c) a XI. melléklet I.3.3. pontjában meghatározott nonprofitelv alkalmazásából származó összeg.

13. cikk

Technikai segítségnyújtás

(1) Az alap jogi aktus 14. cikkében meghatározott, a Bizottság kezdeményezésére történő technikai segítségnyújtás 100 %-ig finanszírozható az alapból.

(2) Az alap jogi aktus 15. cikkében meghatározott, a tagállamok kezdeményezésére történő technikai segítségnyújtás 100 %-ig finanszírozható az alapból.

(3) A Bizottság vagy a tagállamok kezdeményezésére történő technikai segítségnyújtás - az 1. fejezet III. részében meghatározott támogathatósági szabályoktól függően - beszerzési szerződések, szakértői díjak és/vagy igazgatási kiadások formájában történhet.

14. cikk

Technikai segítségnyújtásra fordított kiadások közös hatóság esetében

(1) Amennyiben két vagy több alapnak egy vagy több kijelölt hatósága közös, a technikai segítségnyújtási kiadásoknak az egyes érintett éves programokban szereplő előirányzatai részben vagy teljesen összevonhatók.

(2) A technikai segítségnyújtás kiadásait lehetőleg egyszerű és arányos elosztási formula alapján kell felosztani az érintett alapok között. A formula alkalmazása nem járhat az egyes érintett éves programok technikai segítségnyújtási kiadásai maximális összegének növekedésével.

15. cikk

A felelős hatóság által végzett ellenőrzések

(1) Azok az ellenőrzések, amelyeket a felelős hatóság az alap jogi aktus 25. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében végez vagy végeztet el, adott esetben a projektek igazgatási, pénzügyi, technikai és fizikai szempontjaira terjednek ki.

Az ellenőrzések biztosítják, hogy a feltüntetett kiadások valósak és a projekt céljából indokoltak, hogy a támogatott projekteket a támogatási megállapodással összhangban kivitelezték, hogy a közösségi hozzájárulás - különösen az alap jogi aktus 13. cikkében meghatározott pénzügyi struktúra tekintetében - megfelel a szabályoknak, hogy a végső kedvezményezett visszatérítési kérelmei megfelelőek, továbbá hogy a projektek és a kiadások megfelelnek a közösségi és nemzeti szabályoknak, valamint nem lettek több közösségi vagy nemzeti rendszer keretében vagy több programozási időszakban kétszeresen finanszírozva.

Az ellenőrzések kiterjednek továbbá:

a) a végső kedvezményezettek által megküldött minden egyes visszatérítési kérelem adminisztratív és pénzügyi ellenőrzésére;

b) a végső kedvezményezettek által bejelentett kiadások, bevételek és célhoz kötött bevételekből fedezett költségek célirányosságának, pontosságának és támogathatóságának ellenőrzésére legalább a támogatási megállapodáshoz csatolt költségvetés valamennyi tételére vonatkozó igazoló dokumentumok reprezentatív mintáján;

c) az egyedi projektek olyan helyszíni ellenőrzéseire, amelyeket legalább a projektek típusait és méreteit megfelelően reprezentáló mintán és bármely korábban azonosított kockázati tényező figyelembevételével végeznek el annak érdekében, hogy a felelős hatóság által megállapított kockázatra tekintettel megfelelően biztosítsák az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályosságát.

Nem kell elvégezni az a) és b) pontban megjelölt ellenőrzéseket, amennyiben a végső kedvezményezett köteles az a) és b) pontban említett valamennyi szempontra kiterjedő, független könyvvizsgálótól származó könyvvizsgálói igazolást benyújtani.

(2) Minden egyes ellenőrzésre vonatkozóan meg kell őrizni az elvégzett tevékenységet, a vizsgálat időpontját és eredményeit, valamint a feltárt hibákkal kapcsolatban hozott intézkedéseket tartalmazó dokumentumokat. A felelős hatóság biztosítja, hogy a projekt lezárását követő ötéves időszakon belül az elvégzett ellenőrzésekkel kapcsolatos valamennyi igazoló dokumentum a Bizottság és a Számvevőszék rendelkezésére álljon. Ez az időszak megszakad peres eljárások vagy a Bizottság kellően indokolt kérelme esetén.

(3) Amennyiben a felelős hatóság az éves programnak a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott végrehajtó szerveként jár el, az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket a feladatok megfelelő elkülönítésének elvével összhangban kell végrehajtani.

16. cikk

Ellenőrzési nyomvonal

(1) Az alap jogi aktus 25. cikke (1) bekezdésének l) pontja alkalmazásában az ellenőrzési nyomvonal akkor tekinthető megfelelőnek, ha teljesíti a következő feltételeket:

a) lehetővé teszi a Bizottság részére hitelesített összegek egyeztetését a hitelesítő hatóság, a felelős hatóság, a felhatalmazott hatóságok és az alapból finanszírozott projektek végső kedvezményezettjeinek birtokában lévő részletezett számviteli nyilvántartásokkal és igazoló dokumentumokkal;

b) lehetővé teszi a közforrásból származó hozzájárulásnak a végső kedvezményezett számára történt kifizetésére, valamint az alap keretében nyújtott közösségi finanszírozás elosztására és átcsoportosítására, illetve a projekt társfinanszírozásának forrásaira vonatkozó ellenőrzést;

c) lehetővé teszi az éves program céljára meghatározott kiválasztási kritériumok alkalmazásának ellenőrzését;

d) megfelelő esetben minden egyes projekt tekintetében tartalmazza a technikai leírásokat és a finanszírozási tervet, az odaítélésre vonatkozó dokumentumokat, a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó dokumentumokat, valamint az elvégzett vizsgálatokról és ellenőrzésekről készült jelentéseket.

(2) A felelős hatóság gondoskodik arról, hogy nyilvántartást vezessenek az alap keretében történt egyedi kifizetésekre vonatkozó valamennyi dokumentum tárolási helyéről.

17. cikk

Rendszerellenőrzés és projektellenőrzés

(1) Az alap jogi aktus 28. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett ellenőrzéseket a tagállamok által létrehozott igazgatási és ellenőrzési rendszereken, valamint az ellenőrző hatóság által jóváhagyott módszerrel kiválasztott projektmintákon kell elvégezni.

A mintavételi módszer a következő:

a) a minta megfelelő mértékben tartalmaz különféle típusú és nagyságú projekteket;

b) figyelembe kell venni a nemzeti vagy közösségi ellenőrzések során azonosított valamennyi kockázati tényezőt, valamint az ellenőrzések költség-haszon szempontjait.

A mintában a végrehajtó szervként eljáró felelős hatóság által végrehajtott projekteknek is legalább arányosan szerepelniük kell.

A minta kiválasztására alkalmazott módszert dokumentálni kell.

(2) 2013-at megelőzően az igazgatási és ellenőrzési rendszerek alábbi eljárásainak mindegyikét legalább egyszer ellenőrizni kell: programozás, feladatok átruházása, a projektek kiválasztása és odaítélése, figyelemmel kísérése, kifizetés, kiadások hitelesítése, jelentéstétel a Bizottság felé, a lehetséges szabálytalanságok felderítése és kezelése, valamint a programok értékelése.

(3) A projektek ellenőrzését a helyszínen, a végső kedvezményezettnél és/vagy a projektpartnereknél található dokumentáció és nyilvántartások alapján kell elvégezni. Az ellenőrzések során megvizsgálják, hogy:

a) a projekt megfelel-e az éves programra vonatkozó kiválasztási kritériumoknak, a támogatási megállapodásnak megfelelően hajtották-e végre, és funkcionalitása, felhasználása és a kitűzött célok elérése tekintetében teljesíti-e a rá vonatkozó valamennyi feltételt;

b) a bejelentett kiadások egyeznek-e a végső kedvezményezettnél és/vagy a projektpartnereknél található számviteli nyilvántartásokban és igazoló dokumentumokban szereplő adatokkal, továbbá ezek a nyilvántartások egyeznek-e a felelős hatóság vagy bármely felhatalmazott szerv által őrzött igazoló dokumentumokkal;

c) a kiadási tételek megfelelnek-e a 11. cikkben megállapított, a nemzeti kiválasztási eljárás során meghatározott támogathatósági követelményeknek, a támogatási megállapodás feltételeinek és a ténylegesen elvégzett tevékenységeknek; valamint - adott esetben - az egyéb közösségi és nemzeti szabályoknak;

d) a projekt alkalmazása, vagy szándékolt alkalmazása összhangban van-e az alap jogi aktus 2., 3., 4. és 15. cikkében megállapított célkitűzésekkel, fellépéssel vagy intézkedésekkel, valamint - adott esetben - lefedi-e a célcsoportot;

e) a végső kedvezményezettnek részére a köz- vagy magán-hozzájárulást az alap jogi aktus 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban fizették-e ki;

f) létezik-e megfelelő ellenőrzési nyomvonal;

g) nem áll-e fenn összeférhetetlenség, valamint biztosították-e a megfelelő költség-haszon arányt, különösen azokban az esetekben, amikor a felelős hatóság a projekt végrehajtó szerveként jár el.

(4) Az alap jogi aktus 28. cikke (1) bekezdésének b) pontja céljából kizárólag a (3) bekezdésnek megfelelő ellenőrzés alkalmazási körén belüli kiadásokat lehet ellenőrzött kiadásként feltüntetni. Amennyiben az ellenőrzést a projekt lezárását megelőzően hajtották végre, a lefedettségi arány kiszámításánál kizárólag a valójában ellenőrzött kiadásokat kell figyelembe venni.

(5) Ha az észlelt problémák a rendszerből adódónak tűnnek, és így a többi projektre nézve is kockázatot jelenthetnek, az ellenőrző hatóság gondoskodik további vizsgálatok, ideértve szükség esetén további ellenőrzések elvégzéséről annak érdekében, hogy a problémák mértéke megállapítható legyen. A szükséges megelőző és kiigazító intézkedéseket az illetékes hatóságok hozzák meg.

(6) Az ellenőrző hatóság a következtetéseket a Bizottságnak bejelentett kiadások ellenőrzésének eredményei alapján vonja le, majd az éves vizsgálati jelentésben közli következtetéseit a Bizottsággal. Az olyan éves programok esetében, amelyeknél az előre látható hibaarány eléri a közösségi támogatás 2 %-ának megfelelő lényegességi küszöbértéket, az ellenőrző hatóság elemzi e hiba jelentőségét, és megteszi a szükséges intézkedéseket, többek között megfelelő javasatokat tesz, amelyeket legalább az éves vizsgálati jelentésben közöl.

18. cikk

A hitelesítő hatóság által végzett ellenőrzések

(1) Azokban az esetekben, amikor az ellenőrző hatóság minősített vagy kedvezőtlen véleményt ad az igazgatási és ellenőrzési rendszer működéséről, a hitelesítő hatóság ellenőrzi, hogy ezt az információt elküldték-e a Bizottságnak. Biztosítja továbbá, hogy a felelős hatóság megfelelő cselekvési tervet hajt végre abból a célból, hogy visszaállítsa az igazgatási és ellenőrzési rendszer hatékony működését, továbbá hogy értékelje a hibás működésnek a kiadásigazoló nyilatkozatra gyakorolt hatását.

(2) Ha az éves program végrehajtására vonatkozó zárójelentés kibocsátása céljából az ellenőrző hatóság nem érvényesíti a kifizetési kérelmet vagy a visszatérítési nyilatkozatot, a hitelesítő hatóság biztosítja a megfelelő kifizetési kérelem vagy visszatérítési nyilatkozat haladéktalan kiállítását.

3. FEJEZET

Az alap felhasználásával kapcsolatban közlendő információk

19. cikk

Az arányosság elve

(1) Az alap jogi aktus 8. cikke (2) bekezdésének megfelelően, az érintett tagállam a részére nyújtott közösségi támogatás összegével arányos mértékben továbbítja a Bizottságnak az alap felhasználásával kapcsolatban az e fejezetben említett dokumentumokban rendelkezésre álló információkat, amelyek - adott esetben - összefoglaló formájában is megadhatók.

(2) Azonban a Bizottság kérésére a tagállam mégis részletesebb információkat közöl. A Bizottság akkor kérheti ezeket az információkat, ha szükségesnek látszanak az alap jogi aktus, valamint a költségvetési rendelet szerinti kötelezettségeinek hatékony teljesítéséhez.

20. cikk

Az igazgatási és ellenőrzési rendszerek leírása

(1) Az alap jogi aktus 29. cikkének (4) bekezdésében és 30. cikkének (2) bekezdésében említett igazgatási és ellenőrzési rendszerek leírását az I. mellékletben található mintának megfelelően kell benyújtani.

(2) A felelős hatóság érvényesíti a felhatalmazott hatóságok bármelyike által végrehajtott rendszerek leírását. Minden egyes kijelölt hatóság megerősíti a vele kapcsolatban álló igazgatási és ellenőrzési rendszerek leírásának pontosságát. Ezenfelül az ellenőrző hatóság szintén megerősíti a leírás teljességét.

(3) A leírás vizsgálata során a Bizottság pontosításokat kérhet, valamint intézkedéseket javasolhat annak érdekében, hogy az előbbi megfeleljen az alap jogi aktusban meghatározott rendelkezéseknek. Szükség esetén a Bizottság tisztviselői vagy felhatalmazott bizottsági képviselők helyszíni látogatásokat tehetnek.

(4) Ha a négy közül két vagy több alap végrehajtó hatósága azonos, illetve amennyiben két vagy több alapra azonos rendszerek vonatkoznak, - adott esetben a sajátos jellemzők kiemelésével - a közös igazgatási és ellenőrzési rendszer leírása is benyújtható.

21. cikk

Az igazgatási és ellenőrzési rendszerek leírásának felülvizsgálata

(1) A felelős hatóság hivatalos levélben értesíti a Bizottságot az igazgatási és ellenőrzési rendszer bármely lényeges változtatásáról, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb az ilyen változtatás hatálybalépésekor megküldi a Bizottságnak az igazgatási és ellenőrzési rendszer átdolgozott leírását.

(2) Azok a változtatások lényegesek, amelyek hatással lehetnek a feladatok elkülönítésére, a kiválasztási, odaítélési, és kifizetési mechanizmusok hatékonyságára, valamint a Bizottsággal történő kommunikációra. A lényeges változtatások közé tartozik különösen a kijelölt hatóságok egyikének, a számviteli rendszernek, valamint a kifizetési és a hitelesítési eljárásnak a megváltoztatása.

(3) Az igazgatási és ellenőrzési rendszerek felülvizsgálata a 20. cikkben meghatározottal azonos eljárás szerint történik.

22. cikk

Programozási dokumentumok

(1) A tagállamok a II. mellékletben szereplő mintának megfelelően benyújtják a Bizottságnak az alap jogi aktus 17. cikkében említett többéves programot.

(2) A tagállamok a III. mellékletben szereplő mintának megfelelően benyújtják a Bizottságnak az alap jogi aktus 19. cikkében említett éves programokat.

(3) A többéves programhoz csatolt pénzügyi tervben a stratégiai iránymutatásokban meghatározott módon, prioritásonkénti bontásban szerepeltetik a költségvetésben előirányzott összegeket.

Az éves programokhoz csatolt pénzügyi tervekben az alap jogi aktus (4) cikkében meghatározott tevékenységi kategóriák szerinti bontásban - a prioritásokra történő hivatkozással ellátva - szerepeltetik a költségvetésben előirányzott összegeket.

23. cikk

Az éves programok pénzügyi bontásának felülvizsgálata

(1) A Bizottság által az alap jogi aktus 19. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott éves program felülvizsgálata érdekében az érintett tagállam legkésőbb a támogathatósági időszak vége előtt három hónappal benyújtja a Bizottságnak a felülvizsgált éves program tervezetét. A Bizottság megvizsgálja, és az alap jogi aktus 19. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárás szerint a lehető leghamarabb jóváhagyja a felülvizsgált programot.

(2) A pénzügyi bontásban az éves program (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatának mellőzésével eszközölt változtatások nem haladhatják meg az alapből származó teljes hozzájárulás 10 %-át, valamint kizárólag kivételes körülmények között engedélyezhetők, amennyiben a felelős hatóságon kívül álló okok azt indokolják. Az éves program végrehajtásáról szóló előrehaladási jelentésben és/vagy zárójelentésben megfelelő magyarázatot kell adni ezekre a változtatásokra.

24. cikk

Az éves programok végrehajtásáról szóló előrehaladási és zárójelentések és kifizetési kérelmek

(1) A tagállamok a IV. mellékletben szereplő mintának megfelelően benyújtják a Bizottságnak az alap jogi aktus 37. cikkének (4) bekezdésében említett, az éves program végrehajtásáról szóló előrehaladási jelentéseket, valamint a kifizetési kérelmeket.

(2) A tagállamok az V. mellékletben szereplő mintának megfelelően benyújtják a Bizottságnak az alap jogi aktus 38. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, az éves program végrehajtásáról szóló zárójelentéseket, valamint a kifizetési kérelmeket.

(3) Az előrehaladási jelentésekhez és zárójelentésekhez csatolt pénzügyi tervekben a stratégiai iránymutatásokban meghatározott módon, prioritásonkénti, valamint különös prioritásonkénti szerinti bontásban egyaránt szerepeltetik a költségvetésben előirányzott összegeket.

(4) Az alap jogi aktus 37. cikkének (3) és (4) bekezdésére hivatkozással a valamely tagállam részére teljesített előfinanszírozási kifizetések kumulált összege nem haladhatja meg az éves programot jóváhagyó finanszírozási határozatban az adott tagállam számára elkülönített teljes összeg 90 %-át.

Amennyiben egy tagállam nemzeti szinten az éves programot jóváhagyó finanszírozási határozatban számára elkülönített teljes összegnél kisebb összeget kötött le, az előfinanszírozási kifizetések kumulált összege nem haladhatja meg a nemzeti szinten lekötött összeg 90 %-át.

25. cikk

Az ellenőrző hatóság által összeállított dokumentumok

(1) Az alap jogi aktus 28. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett ellenőrzési stratégiát a VI. mellékletében megadott mintával összhangban kell megállapítani. Az alap jogi aktus 28. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint benyújtott és a Bizottság által elfogadott ellenőrzési stratégia bármely módosítását a lehető leghamarabb meg kell küldeni a Bizottságnak. A felülvizsgált ellenőrzési stratégiát a VI. mellékletben foglalt mintának megfelelően, a bevezetett változtatások megjelölésével kell megállapítani.

(2) Az ellenőrző hatóság 2010-től minden év február 15-ig éves ellenőrzési tervet nyújt be, kivéve, ha a Bizottság által legutóbbiként elfogadott mindkét éves program 1 millió EUR alatti éves közösségi hozzájárulásnak felel meg. Az ellenőrzési tervet a VI. mellékletben foglalt mintának megfelelően kell elfogadni. A tagállamoknak az éves ellenőrzési tervek benyújtásakor nem kell újra benyújtaniuk az ellenőrzési stratégiát. Az alap jogi aktus 28. cikke (2) bekezdésének rendelkezése szerint közös ellenőrzési stratégia esetében éves közös ellenőrzési terv nyújtható be.

(3) A vizsgálati jelentés, valamint az alap jogi aktus 28. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett vélemény az ellenőrzési stratégiával összhangban elvégzett rendszerellenőrzésen és projektellenőrzésen alapulnak, és a 7.A. és 7.B. mellékletben szereplő minta alapján kell azokat elkészíteni.

(4) Az alap jogi aktus 28. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett nyilatkozat érvényessége az ellenőrző hatóság által végzett valamennyi ellenőrzési tevékenységen, illetve szükség esetén további ellenőrzéseken alapul. Az érvényességi nyilatkozatokat a 7.C. mellékletben szereplő minta alapján kell elkészíteni.

(5) Amennyiben a vizsgálat hatásköre korlátozott, illetve az észlelt szabálytalan kiadások mértéke miatt nem lehet az alap jogi aktus 28. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett éves vélemény, illetve az ugyanazon cikk c) pontja szerinti nyilatkozat céljából nem minősített véleményt kiadni, úgy az ellenőrző hatóság erről indokolást ad, és felbecsüli a probléma mértékét és pénzügyi hatásait.

26. cikk

A hitelesítő hatóság által összeállított dokumentumok

(1) Az alap jogi aktus 37. cikkének (4) bekezdésében említett második előfinanszírozási kifizetés iránti kérelemmel kapcsolatos igazolást a hitelesítő hatóság állítja ki, és azt a felelős hatóság a VIII. mellékletben szereplő formátumban továbbítja a Bizottságnak.

(2) Az alap jogi aktus 38. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett utolsó kifizetés iránti kérelemmel kapcsolatos igazolást a hitelesítő hatóság állítja ki, és azt a felelős hatóság a IX. mellékletben szereplő formátumban továbbítja a Bizottságnak.

4. FEJEZET

A szabálytalanságok jelentése

27. cikk

Kezdeti jelentés - eltérések

(1) A tagállamok a IV. és V. mellékletben szereplő mintákkal összhangban jelentenek a Bizottságnak minden olyan szabálytalanságot, amely az éves programok végrehajtásáról szóló előrehaladási vagy zárójelentések első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapításainak tárgyát képezte.

A jelentésben a következőket kell feltüntetni:

a) az alap, az éves program, valamint az érintett projekt;

b) a megszegett rendelkezés;

c) az első olyan információ beérkezésének időpontja és forrása, amely szabálytalanság elkövetésének gyanújához vezetett;

d) a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott gyakorlatok;

e) adott esetben a gyakorlat okot ad-e a csalás gyanújára;

f) a szabálytalanság felderítetésének módja;

g) az érintett közösségi hozzájárulás összege.

A fentiektől eltérően - a csalás gyanúját kivéve - nem kell jelenteni azokat az eseteket,

a) amelyek az Európai Közösségek közös költségvetésére terhelhető 10 000 EUR-nál alacsonyabb összegekre vonatkoznak;

b) amikor a szabálytalanság csupán abban áll, hogy a társfinanszírozott éves programban szereplő valamely projekt részben vagy egészében véve a végső kedvezményezett csődje miatt nem került végrehajtásra;

c) amelyeket a végső kedvezményezett önként hozott a felelős hatóság tudomására, még mielőtt a felelős hatóság maga fedezte volna fel, akár a közforrásból való hozzájárulás kifizetése előtt, akár azt követően;

d) amelyeket a felelős hatóság még azelőtt tárt fel és orvosolt, hogy a végső kedvezményezett részére bármilyen kifizetés történt volna a közforrásból való hozzájárulásból, és mielőtt az érintett költség bekerült volna a Bizottságnak benyújtott kiadásigazoló nyilatkozatba.

(2) A Bizottság kérésére a tagállamok minden esetben további részleteket adnak meg az alábbiakkal kapcsolatban:

a) adott esetben érintett az egyéb tagállamok és harmadik országok;

b) a szabálytalanság elkövetésének időszaka vagy időpontja;

c) a szabálytalanságról szóló hivatalos jelentést kidolgozó nemzeti hatóságok vagy szervek, valamint a közigazgatási vagy igazságügyi nyomon követésért felelős hatóságok;

d) a szabálytalanságról szóló első közigazgatási vagy jogi tényállás megállapításának napja;

e) a szabálytalanságban részes természetes és jogi személyek vagy bármely egyéb résztvevő személyazonossága, kivéve azokat az eseteket, ahol ez az információ a szabálytalanságok elleni küzdelem céljából nem bír jelentőséggel az érintett szabálytalanság jellege miatt;

f) az összköltségvetés és a közforrásból a projekthez jóváhagyott hozzájárulás, valamint a társfinanszírozás megoszlása a közösségi és a nemzeti támogatások között;

g) a szabálytalanság által érintett közforrásból származó hozzájárulás és a veszélyeztetett közösségi hozzájárulás ennek megfelelő összege;

h) amennyiben személyek vagy egyéb szervezetek részére nem történt kifizetés a g) pontban említett közforrásból való hozzájárulásból, úgy az az összeg, amely jogosulatlanul került volna kifizetésre, ha a szabálytalanságot nem derítették volna fel;

i) adott esetben a kifizetések felfüggesztése, valamint a behajtás lehetőségei;

j) a szabálytalan kiadások jellege.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti információk egy része, különösképpen a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott gyakorlatokra, valamint a felderítésének módjára vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre, akkor a tagállamok a szabálytalanságokról szóló következő jelentések továbbításakor lehetőség szerint megadják a hiányzó információkat a Bizottság számára.

28. cikk

A vissza nem fizetett összegek nyomon követéséről szóló jelentés

(1) A tagállamok a 27. cikk szerinti bármely korábbi jelentésre hivatkozással tájékoztatják a Bizottságot az előzőleg bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatosan megindított eljárásokról, valamint az ezekből eredő jelentős változásokról. Ezeket az információkat az éves programok végrehajtásáról szóló előrehaladási és zárójelentésben a IV. és V. mellékletben szereplő minták alapján kell megadni.

A jelentésben meg kell jelölni a visszafizetett vagy várhatóan visszafizetésre kerülő összegeket.

(2) A Bizottság kérésére a tagállamok minden esetben további részleteket adnak meg az alábbiakkal kapcsolatban:

a) a tagállam által a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizetésének garantálására tett átmeneti intézkedések;

b) a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizetése, valamint szankciók kivetése céljából megkezdett bírósági és közigazgatási eljárások;

c) a visszafizetési eljárás elmaradásának okai;

d) a büntetőeljárás esetleges elmaradásának okai.

A tagállamok jelentik a Bizottságnak az ilyen eljárások megszüntetésére vonatkozó valamennyi közigazgatási és bírósági döntést, illetve azok főbb pontjait, és különösen azt, hogy a tényállások csalás gyanúját keltik-e.

29. cikk

Kapcsolattartás a tagállamokkal

(1) A Bizottság megfelelő kapcsolatot tart fenn az érintett tagállamokkal abból a célból, hogy megkapja a 27. cikk szerinti szabálytalanságokkal és a visszafizetésnek a 28. cikkben említett eljárások szerinti lehetőségeivel kapcsolatban nyújtott kiegészítő tájékoztatást.

(2) Az (1) bekezdésben említett kapcsolattartástól függetlenül, a Bizottság tájékoztatást ad a tagállamoknak azokban az esetekben, amikor a szabálytalanság jellege arra enged következtetni, hogy ugyanolyan vagy hasonló gyakorlatok feltételezhetően a többi tagállamban is előfordulhatnak.

30. cikk

Az információ felhasználása

(1) A Bizottság kockázati elemzések végzése céljából a tagállamok által e határozat szerint közölt bármely általános vagy operatív jellegű információt felhasználhat, és a szerzett információk alapján jelentéseket készíthet, valamint korai előrejelző rendszereket fejleszthet ki a veszélyek hatékonyabb felismerésére.

(2) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az érintett tagállamokat az (1) bekezdés alapján közölt információk felhasználásáról.

5. FEJEZET

Tájékoztatás és nyilvánosság

31. cikk

A lehetséges végső kedvezményezettek tájékoztatása

(1) A felelős hatóság biztosítja, hogy a többéves és éves programokkal kapcsolatos kulcsfontosságú következtetéseket az érintett pénzügyi hozzájárulások részleteivel együtt széles körben terjesszék, valamint hogy azok minden érdekelt fél rendelkezésére álljanak.

A felelős hatóság azonban dönthet úgy, hogy a közbiztonság érdekében bizalmasan kezeli a többéves vagy éves programokban meghatározott belső igazgatási rendelkezéseket, valamint az alap végrehajtására vonatkozó bármely egyéb információt.

(2) A felelős hatóság legalább az alábbi információkat közli a lehetséges végső kedvezményezettekkel:

a) azon feltételek, amelyeket teljesíteni kell az adott éves program keretében történő finanszírozás támogathatóságához;

b) a finanszírozási kérelmek elbírálási eljárásainak leírása, valamint az érintett időszakok;

c) a finanszírozandó projektek kiválasztási kritériumai;

d) azok a kapcsolattartók, akik az éves programokra vonatkozó információkat közölhetik.

Ezenkívül a felelős hatóság tájékoztatja a lehetséges végső kedvezményezetteket a 33. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti közzétételről.

32. cikk

A végső kedvezményezettek tájékoztatása

A felelős hatóság tájékoztatja a végső kedvezményezetteket, hogy a finanszírozás elfogadása egyben annak elfogadását is jelenti, hogy az érintett végső kedvezményezett felkerül a végső kedvezményezettek 33. cikk (2) bekezdése b) pontja szerint közzétett listájára.

33. cikk

A felelős hatóságnak a nyilvánosság tájékoztatásával és a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos feladatai

(1) A felelős hatóság gondoskodik arról, hogy a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseket a lehető legszélesebb médialefedettségre törekedve, megfelelő területi szinten különféle kommunikációs formák és módszerek segítségével hajtsák végre.

(2) A felelős hatóság legalább a következő tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseket szervezi meg:

a) 2008-tól évente legalább egy nagyszabású tájékoztató kampány a többéves program indításának vagy az éves program(ok) eredményeinek bemutatására;

b) évenkénti - legalább egy internetes honlapon történő - közzététel a végső kedvezményezettek listájáról, a projektek elnevezéséről, valamint azokról az összegekről, amelyeket számukra közforrásból és közösségi finanszírozásból juttattak. A célcsoporthoz tartozó személyek nem kerülnek megnevezésre. A honlap címét közölni kell a Bizottsággal.

34. cikk

A végső kedvezményezetteknek a nyilvánosság tájékoztatásával és a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos feladatai

(1) A végső kedvezményezett feladata, hogy a (2), (3) és (4) bekezdésben előírt intézkedések útján tájékoztassa a nyilvánosságot az alaptól kapott támogatásról.

(2) A végső kedvezményezett köteles nagy méretű, állandó jellegű, feltűnő táblát felállítani legkésőbb az alábbi feltételeknek megfelelő bármely projekt elvégzését követő három hónapon belül:

a) a projekthez történő teljes közösségi hozzájárulás meghaladja a 100 000 EUR-t; valamint

b) a művelet fizikai tárgy megvásárlásából, infrastruktúra vagy építkezési projektek finanszírozásából áll.

A táblán fel kell tüntetni a projekt jellegét és elnevezését. Ezenfelül a 35. cikkben előírt információ a tábla legalább 25 %-át foglalja el.

(3) Ha a projekt az alap által társfinanszírozott éves program keretében finanszírozásban részesül, a végső kedvezményezett biztosítja, hogy a projektben részt vevők értesüljenek erről a finanszírozásról.

(4) Az ilyen projektekkel kapcsolatos bármilyen dokumentumban, legyen az jelenléti ív vagy egyéb tanúsítvány, szerepelnie kell arra utaló megállapításnak, hogy a projektet az alap társfinanszírozta.

35. cikk

A műveletre vonatkozó tájékoztatás és nyilvánosság technikai jellemzői

A végső kedvezményezettek, a lehetséges végső kedvezményezettek és a lakosság felé irányuló valamennyi tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedés tartalmazza a következőket:

(1) az Európai Unió jelképe a X. mellékletben megjelölt grafikus szabványoknak megfelelően, az Európai Unióra tett utalással együtt;

(2) az alapra történő hivatkozás;

(3) a felelős hatóság által kiválasztott jelmondat, amely kiemeli a közösségi hozzájárulás révén teremtett többletértéket.

Kis reklámcélú árucikkek, vagy a négy alap közül kettőhöz vagy többhöz kapcsolódó reklámcélú árucikkek esetében az 1. és 3. pont nem alkalmazandó.

6. FEJEZET

Személyes adatok

36. cikk

A személyes adatok védelme

(1) A tagállamok és a Bizottság minden szükséges intézkedést megtesznek az alap jogi aktus 25. cikke (1) bekezdésének i) pontjában említett információ, a Bizottság helyszíni ellenőrzései során összegyűjtött információk, valamint a 4. fejezetben említett információk illetéktelen közzététele vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

(2) A 4. fejezetben említett információk másoknak nem küldhetők el a tagállamok vagy a közösségi intézményeken azon alkalmazottain kívül, akiknek e hozzáférésre munkaköri feladatuk ellátásához szükségük van, kivéve ha az ilyen információt benyújtó tagállam ehhez kifejezetten hozzájárult.

7. FEJEZET

Elektronikus dokumentumcsere

37. cikk

Elektronikus dokumentumcsere

A 3. fejezetben említett dokumentumok megfelelően aláírt papíralapú változatán kívül elektronikus úton is meg kell küldeni az információkat.

38. cikk

A dokumentumcserére szolgáló számítógépes rendszer

(1) Ha a Bizottság a közte és az egyes tagállamok között folytatandó, az alap végrehajtására irányuló biztonságos adatcsere érdekében számítógépes rendszert fejleszt ki, erről tájékoztatnia kell a tagállamokat, valamint kérésükre be kell őket vonnia az ilyen számítógépes rendszerek kifejlesztésébe.

(2) A Bizottság és a kijelölt hatóságok, továbbá azok a szervek, amelyekre feladatokat ruháztak át, rögzítik a 3. fejezet szerinti dokumentumokat az (1) bekezdésben említett számítógépes rendszerben.

(3) Ezenfelül felkérhetik a tagállamokat, hogy önként közöljék a 27. és 28. cikk szerinti információkat a Bizottság által kezelt, a strukturális alapok feltárt szabálytalanságainak összegyűjtésére szolgáló, már meglévő külön rendszer alkalmazásával.

(4) A közös számítástechnikai rendszer és a nemzeti, regionális és helyi számítástechnikai rendszerek közötti kapcsolódási felület költségei, valamint a nemzeti, regionális és helyi rendszereknek a közös rendszer szerinti technikai követelményekhez való hozzáigazításának költségei az alap jogi aktus 15. cikke alapján támogathatók.

III. RÉSZ

A BEILLESZKEDÉSI ALAPRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

Támogathatósági szabályok

39. cikk

Támogathatósági szabályok

(1) A 11. cikkben ismertetett szabályokat kell alkalmazni annak megállapítására, hogy támogathatók-e az alap jogi aktus 33. cikkének (4) bekezdésében említett éves programok keretében finanszírozott intézkedések kiadásai.

(2) A szabályok a végső kedvezményezetteknél felmerült kiadásokra alkalmazandók, illetve a projektpartnereknél felmerült kiadásokra is értelemszerűen alkalmazni kell őket.

(3) A tagállamok az e határozatban meghatározottaknál szigorúbb nemzeti támogathatósági szabályokat is alkalmazhatnak.

A Bizottságnak kell értékelnie, hogy az alkalmazandó nemzeti támogathatósági szabályok megfelelnek-e ennek a feltételnek.

IV. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettjei.

MELLÉKLETEK

I. MELLÉKLET

AZ IGAZGATÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZEREK MINTALEÍRÁSA

 Eredeti változat

 A Bizottsággal folytatott párbeszédet követően felülvizsgált változat (szám, időpont: nn/hh/év)

 Egyéb okokból felülvizsgált változat

TAGÁLLAM:

ALAP(OK):

FŐ KAPCSOLATTARTÓ:

A BENYÚJTOTT INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ IDŐPONTBAN FENNÁLLÓ HELYZETRE VONATKOZNAK: ...

1. A KIJELÖLT HATÓSÁGOK MEGHATÁROZÁSA

1.1. A kijelölt hatóságokra vonatkozó általános információk

1.1.1. A különböző hatóságok kijelölése során tett választások rövid leírása

1.1.2. Annak feltüntetése, hogy ezen igazgatási és ellenőrzési rendszerek működnek-e

Amennyiben még nem működnek, kérjük megadni a működés megkezdésének időpontját.

1.1.3. Annak feltüntetése, hogy a Bizottság ezen igazgatási és ellenőrzési rendszereket egyéb közösségi pénzügyi eszközök tekintetében akkreditálta-e (értelem szerint).

1.2. Azon szerv(ek) szervezeti ábrája, amely(ek)en belül a kijelölt hatóságok működnek

1.3. Felelős hatóság

1.3.1. A felelős hatóság hivatalos kijelölésének időpontja és formája

1.3.2. A felelős hatóság jogállása

1.3.3. Közvetlenül a felelős hatóság és (értelem szerint és/vagy előírása esetén) a felelős hatóság felelőssége alatt egyéb szervek által ellátott feladatok részletes leírása (feladatok kiszervezése, az 1.4. pont alapján a kijelölt hatóság(ok)ra ruházott feladatok kivételével)

1.3.4. Az egységek szervezeti ábrája és feladataik részletes leírása (beleértve az elkülönített álláshelyek indikatív számát)

1.3.5. Információk arról, hogy a felelős hatóság végrehajtó szervként is eljárhat-e az alap által társfinanszírozott projekteknél

1.3.6. Amennyiben a felelős hatóság a négy alap közül több mint egy vonatkozásában ugyanaz, kérjük leírni a közös feladatokat és rendszereket

1.4. A kijelölt hatóság(ok)

1.4.1. A kijelölt hatóság(ok) létrehozásának okai

1.4.2. A kijelölt hatóság(ok) hivatalos kijelölésének időpontja és formája

1.4.3. A felelős hatóság(ok) jogállása

1.4.4. Közvetlenül a kijelölt hatóság(ok) és (értelem szerint és/vagy előírása esetén) a kijelölt hatóság(ok) felelőssége alatt egyéb szervek által ellátott feladatok részletes leírása (feladatok kiszervezése)

1.4.5. Az egységek szervezeti ábrája és feladataik részletes leírása (beleértve az elkülönített álláshelyek indikatív számát)

1.4.6. Információk arról, hogy a kijelölt hatóság(ok) végrehajtó szervként is eljárhatnak-e az alap által társfinanszírozott projekteknél

1.4.7. Amennyiben a kijelölt hatóság(ok) a négy alap közül több mint egy vonatkozásában ugyanaz(ok), kérjük leírni a közös feladatokat és rendszereket

1.5. Hitelesítő hatóság

1.5.1. A hitelesítő hatóság hivatalos kijelölésének időpontja és formája

1.5.2. A hitelesítő hatóság jogállása

1.5.3. Közvetlenül a hitelesítő hatóság és (értelem szerint és/vagy előírása esetén) a hitelesítő hatóság felelőssége alatt egyéb szervek által ellátott feladatok részletes leírása (feladatok kiszervezése)

1.5.4. Az egységek szervezeti ábrája és feladataik részletes leírása (beleértve az elkülönített álláshelyek indikatív számát)

1.5.5. Amennyiben a hitelesítő hatóság a négy alap közül több mint egy vonatkozásában ugyanaz, kérjük leírni a közös feladatokat és rendszereket

1.6. Ellenőrző hatóság

1.6.1. Az ellenőrző hatóság hivatalos kijelölésének időpontja és formája

1.6.2. Az ellenőrző hatóság jogállása

1.6.3. Közvetlenül az ellenőrző hatóság és (értelem szerint és/vagy előírása esetén) az ellenőrző hatóság felelőssége alatt egyéb szervek által ellátott feladatok részletes leírása (feladatok kiszervezése)

1.6.4. Az egységek szervezeti ábrája és feladataik részletes leírása (beleértve az elkülönített álláshelyek indikatív számát)

1.6.5. Az ellenőrző hatóság és (értelem szerint és/vagy előírása esetén) az ellenőrzést végző egyéb szervek személyzetének képesítései (feladatok kiszervezése)

1.6.6. Amennyiben az ellenőrző hatóság a négy alap közül több mint egy vonatkozásában ugyanaz, kérjük leírni a közös feladatokat és rendszereket

1.6.7. Amennyiben valamely felelős hatóság végrehajtó szervként is eljárhat az alap által társfinanszírozott projekteknél, a 8. cikkel összhangban az ellenőrző hatóság függetlenségét biztosító rendelkezések részletes leírása

Iránymutatás a 2-4. ponthoz

Az egyes táblázatok 1. része

Az eljárás leírásának ki kell terjednie az egyes kijelölt hatóságok (vagy a felelősségük alá tartozó szervek) által elvégzendő feladatokra, valamint együttműködésükre. A leírásnak lényegre törőnek kell lennie, mindazonáltal lehetővé kell tennie annak egyértelmű megértését, hogy az eljárás hogyan működik a gyakorlatban.

Az egyes táblázatok 2. része

Az ellenőrző lista kitöltése során meg kell jelölni, hogy az egyes célokat elérték-e vagy sem, és meg kell adni minden vonatkozó információt. Amennyiben a célt nem érték el, kérjük ennek magyarázatát és adott esetben a cél elérése várható időpontjának megjelölését.

Formalizált eljárások esetén utalni kell a vonatkozó dokumentumra is.

2. A KIJELÖLT HATÓSÁGOK MŰKÖDÉSE

2.1. A kijelölt hatóságok kijelölése és felügyelete
Az egyes kijelölt hatóságok létrehozásának rövid leírása
[A leírásnak valamennyi hatóságra ki kell terjednie]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1A tagállam és a kijelölt hatóságok közötti kapcsolatokra vonatkozó szabályok meghatározzák a mindenkori kötelezettségeket(Igen/Nem)
2A tagállam útmutatást nyújtott a kijelölt hatóságok számára a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosítása érdekében (képzések és/vagy kézikönyvek révén)(Igen/Nem)
3Minden egyes hatóság tájékoztatja személyzetét a szervezet megbízatásáról, valamint a munkatársak munkaköri leírásáról és az elérni kívánt eredményekről(Igen/Nem)
4Intézkedéseket hoztak annak biztosítására, hogy a különböző hatóságok megfelelő személyzettel rendelkezzenek – létszám, szolgálati idő és tapasztalat tekintetében – feladataik ellátása érdekében(Igen/Nem)

2.2. A feladatok elkülönítése
A feladatok megfelelő elkülönítése érdekében hozott rendelkezések rövid leírása
[A leírásnak valamennyi hatóságra ki kell terjednie]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Szabályokat határoztak meg a felelős hatóságon belül a szerződések/támogatási megállapodások aláírására jogosult szereplők feladatainak megfelelő elkülönítésére(Igen/Nem)
2Szabályokat határoztak meg a felelős hatóságon belül a pénzügyi műveletek kezdeményezésére, ellenőrzésére és jóváhagyására jogosult szereplők feladatainak megfelelő elkülönítésére(Igen/Nem)
3Az ellenőrző hatóság funkcionálisan független a felelős hatóságtól és a hitelesítő hatóságtól(Igen/Nem)
4A hitelesítő hatóság nem vesz részt a kiválasztásban, a végrehajtásban és a közösségi forrásokkal kapcsolatos pénzügyi műveletekben(Igen/Nem)

2.3. A kijelölt hatóság(ok) felügyelete – értelem szerint
Az eljárás rövid leírása
[E leírásnak ki kell terjednie a felelős hatóságra és a kijelölt hatóság(ok)ra is]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Az átruházandó feladatok egyértelműen meghatározottak(Igen/Nem)
2Az átruházott feladatokkal kapcsolatban eljárásokat vezettek be, és ellenőrizték azok megfelelését az alap jogi aktusban foglalt szabályoknak/végrehajtási szabályoknak(Igen/Nem)
3Felügyeleti ellenőrzésekre kerül majd sor annak biztosítása érdekében, hogy a feladatokat a meghatározott eljárásoknak megfelelően végezzék(Igen/Nem)

2.4. Nem közvetlenül a hatóságok által végzett egyéb feladatok figyelemmel kísérése – értelem szerint
Az eljárás rövid leírása
[E leírásnak valamennyi hatóságra ki kell terjednie]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1A felelős hatóság felelőssége alatt eljáró (és kijelölt hatóságoknak nem tekintendő) szervek esetében felügyeleti mechanizmusokat vezettek be a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosítása érdekében(Igen/Nem)
2Az ellenőrzési tevékenységek kiszervezése esetén, valamint az ellenőrző hatóság felelőssége alatt eljáró szervek esetében felügyeleti mechanizmusokat vezettek be a közös ellenőrzési módszertan és az ellenőrzés összhangjának biztosítása érdekében(Igen/Nem)
3A hitelesítési tevékenységek kiszervezése esetén, valamint a hitelesítő hatóság felelőssége alatt eljáró szervek esetében felügyeleti mechanizmusokat vezettek be a hitelesítés közös megközelítésének biztosítása érdekében(Igen/Nem)
4Közfeladat ellátásával nem foglalkozó magánszervezetekhez történő kiszervezés esetén mechanizmusokat vezettek be annak biztosítására, hogy az átruházható feladatok ne foglalják magukban hatósági vagy mérlegelési jogkör gyakorlását(Igen/Nem)

3. OPERATÍV ÉS PÉNZÜGYI ELJÁRÁSOK

3.1. Többéves programok kidolgozása
Az eljárás rövid leírása
[E leírásnak ki kell terjednie a felelős hatóságra és a kijelölt hatóság(ok)ra is]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Intézkedéseket irányoztak elő annak biztosítására, hogy a partnerség elvét a hatályos nemzeti szabályokkal és gyakorlatokkal összhangban hajtsák végre(Igen/Nem)
2Eljárásokat dolgoztak ki annak ellenőrzésére, hogy a többéves program összhangban van-e a stratégiai iránymutatásokkal, és megfelel-e a közösségi jognak, különösen a személyek szabad mozgását biztosító közösségi jognak, összefüggésben az ehhez közvetlenül kapcsolódó, a külső határellenőrzés, menekültügy és bevándorlás területén hozott kísérő intézkedésekkel(Igen/Nem)
3A többéves programot megfelelően felhatalmazott személy hagyja jóvá(Igen/Nem)

3.2. Éves programok kidolgozása
Az eljárás rövid leírása
[E leírásnak ki kell terjednie a felelős hatóságra és a kijelölt hatóság(ok)ra is]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Eljárásokat vezettek be a következők biztosítása érdekében:
— az éves programok és a többéves program közötti összhang,
— az éves programokban tervbe vett intézkedések támogathatósága,
— ezen intézkedések egyéb nemzeti és közösségi eszközökkel való összeegyeztethetősége és azokat kiegészítő jellege,
— a társfinanszírozási százalékarányra vonatkozó szabályoknak való megfelelés,
— a stratégiai iránymutatásokban megállapított prioritásokkal/különleges prioritásokkal való összhang
(Igen/Nem)
2Eljárásokat vezettek be annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az éves program felülvizsgálatának benyújtását, amennyiben azt e határozat 23. cikkének (1) bekezdése előírja(Igen/Nem)
3Dokumentálják az éves program pénzügyi bontásának bármilyen módosítását és annak indokait(Igen/Nem)
4Dokumentálják az éves program végrehajtásának – a pénzügyi bontással össze nem függő – bármilyen módosítását (pl. az ajánlati felhívások jellegével és ütemezésével vagy a technikai támogatás terjedelmével kapcsolatban), valamint a módosítás indokait(Igen/Nem)

3.3. Az ellenőrzési stratégia és az éves ellenőrzési tervek kidolgozása
Az eljárás rövid leírása
[E leírás csak az ellenőrző hatóságra vonatkozik]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Szabályokat határoztak meg annak érdekében, hogy biztosítsák a felelős hatóság és az ellenőrző hatóság között folytatott átlátható és megfelelő kommunikációt a programozási időszakot megelőzően és ezen időszak alatt végrehajtott igazgatási eljárásokkal, illetve projektekkel kapcsolatban(Igen/Nem)
2Eljárásokat vezettek be, hogy meghatározzák (a minden évben az ellenőrzési stratégiához mellékelendő) éves ellenőrzési terveket, valamint hogy azokat időben megküldjék a Bizottságnak (értelem szerint)(Igen/Nem)
3A ellenőrzési stratégiát és az éves ellenőrzési terveket megfelelően felhatalmazott személy hagyja jóvá(Igen/Nem)

3.4. Végrehajtó szervként eljáró felelős hatóság – értelem szerint
Azon okok rövid leírása, amelyek a felelős hatóságot a projektek közvetlen végrehajtására indították, valamint az igazgatási és ellenőrzési rendszerek megerősítésére hozott konkrét rendelkezések
[E leírásnak valamennyi hatóságra ki kell terjednie]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Dokumentálják és a megfelelő szinten jóváhagyják az annak szükségességére vonatkozó indokolást, hogy a projekteket a felelős hatóság hajtsa végre(Igen/Nem)
2Konkrét rendelkezéseket hoztak annak biztosítása érdekében, hogy a projektek jellege és célkitűzései megfeleljenek az alapra vonatkozó rendelkezéseknek
3Konkrét rendelkezéseket hoztak annak érdekében, hogy megelőzzék az érdekellentétet a felelős hatóság által végrehajtott projektekkel kapcsolatban(Igen/Nem)
4Konkrét rendelkezéseket hoztak annak biztosítása érdekében, hogy a projekteknek a felelős hatóság általi végrehajtása során tiszteletben tartsák a legelőnyösebb ajánlat elvét(Igen/Nem)
5Eljárásokat határoztak meg annak biztosítására, hogy az e projektekre vonatkozó szerződési feltételek egyértelműek és teljesek legyenek, különösen a finanszírozási és fizetési feltételeket, a támogathatósági szabályokat, valamint az operatív és pénzügyi jelentéstételre vonatkozó kötelezettségeket illetően(Igen/Nem)
6Konkrét rendelkezéseket hoztak annak biztosítására, hogy a felelős hatóságnak az alap jogi aktus szerinti fő feladatait ne befolyásolják a felelős hatóság által végrehajtott projektek(Igen/Nem)
7Amennyiben a felelős hatóság végrehajtó szervként jár el, az ellenőrző hatóság a felelős hatóságtól eltérő más szerv keretében működik (amennyiben nem, kérjük írja le az ellenőrző hatóság megfelelő függetlenségének biztosítása érdekében hozott kiegészítő biztosítékokat)(Igen/Nem)
8Az ellenőrzési stratégia kiterjed azon különleges kockázatokra is, amelyek a projekteknek a felelős hatóság általi végrehajtásával összefüggésben felmerülhetnek(Igen/Nem)

3.5. A projektek kiválasztása és végrehajtása (Odaítélő szervként eljáró felelős hatóság)
Az eljárás rövid leírása
[E leírásnak ki kell terjednie a felelős hatóságra és a kijelölt hatóság(ok)ra is]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Ajánlati (vagy pályázati) felhívás esetén szabályokat határoztak meg a nyílt verseny és a megfelelő nyilvánosság biztosítása érdekében(Igen/Nem)
2A kiválasztási feltételek megfelelnek az alap jogi aktusban meghatározott minimumfeltételeknek(Igen/Nem)
3Eljárásokat határoztak meg az ajánlatok (vagy pályázatok) fogadására(Igen/Nem)
4Eljárásokat határoztak meg annak biztosítására, hogy az ajánlatokat (vagy pályázatokat) az előre meghatározott szabályok és feltételek alapján, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon értékeljék(Igen/Nem)
5Az odaítélésről szóló határozatokat és a szerződéseket/támogatási megállapodásokat megfelelően felhatalmazott személy hagyja jóvá(Igen/Nem)
6Eljárásokat határoztak meg annak biztosítására, hogy a kérelmezők a kiválasztási eljárás eredményéről utólag megfelelő tájékoztatást kapjanak(Igen/Nem)
7Eljárásokat határoztak meg annak figyelemmel kísérése érdekében, hogy a támogatási megállapodásokat/szerződéseket a szerződési feltételeknek megfelelően hajtják-e végre(Igen/Nem)

3.6. A végső kedvezményezettek által végrehajtott projektek figyelemmel kísérése
Az eljárás rövid leírása
[E leírásnak ki kell terjednie a felelős hatóságra és a kijelölt hatóság(ok)ra is]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Minden egyes projekt tekintetében kidolgozzák és figyelemmel kísérik az alapvető operatív és pénzügyi mutatókat, valamint tájékoztatják ezekről a felelős hatóságot(Igen/Nem)
2A felelős hatóság által végzendő helyszíni ellenőrzéseket irányoztak elő a projektek – mind operatív, mind pénzügyi szempontból történő – figyelemmel kísérése érdekében(Igen/Nem)
3A felelős hatóság biztosítja, hogy a végső kedvezményezettek megfelelő számítógépes számviteli rendszert használjanak(Igen/Nem)
4A felelős hatóság biztosítja, hogy a végső kedvezményezettek végrehajtsák az uniós finanszírozás átláthatóságára vonatkozó rendelkezéseket(Igen/Nem)

3.7. A projekt pénzügyi irányítása
Az eljárás rövid leírása
[E leírásnak ki kell terjednie a felelős hatóságra és a kijelölt hatóság(ok)ra is]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1A pénzügyi műveleteket megfelelően felhatalmazott személyek hagyják jóvá(Igen/Nem)
2Bármilyen kifizetést/visszafizettetést megelőzően ellenőrzéseket végeznek, különösen az alábbiak figyelemmel kísérése érdekében:
— a kifizetési kérelem pontossága és szabályszerűsége, tekintettel az alapra vonatkozó támogathatósági szabályokra,
— a projekt által társfinanszírozott termékeket és/vagy szolgáltatásokat ténylegesen leszállították, illetve teljesítették-e,
— a köz- vagy magánforrásokból kapott egyéb hozzájárulások pontossága, teljessége és tényleges kifizetése,
— figyelembe vették-e az ellenőrzések eredményeit
(Igen/Nem)
3Ellenőrzéseket végeznek annak érdekében, hogy megfelelően biztosítva legyen az alapul fekvő műveletek jogszerűsége és szabályszerűsége(Igen/Nem)
4Felügyeleti ellenőrzéseket végeznek a programozási időszak alatt a meghatározott pénzügyi eljárások betartásának biztosítása érdekében(Igen/Nem)
5Ellenőrzéseket végeznek egyéb közösségi pénzügyi programok vonatkozásában az egymást kiegészítő jellegről a kettős finanszírozás elkerülése érdekében(Igen/Nem)

3.8. Szabálytalanságok, korrekciók és visszafizettetések
Az eljárás rövid leírása
[E leírásnak ki kell terjednie a felelős hatóságra, a kijelölt hatóság(ok)ra és a hitelesítő hatóságra is]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Meghatározták a szabálytalanság azon fogalmát, amely megfelel a közösségi követelményeknek(Igen/Nem)
2Mechanizmusokat vezettek be annak biztosítására, hogy a szabálytalanságokat időben feltárhassák, és hogy haladéktalanul korrekciós intézkedéseket hozzanak(Igen/Nem)
3Eljárásokat vezettek be annak biztosítására, hogy a Bizottságot folyamatosan tájékoztassák a feltárt hiányosságokról, és értelem szerint ez e határozatban megállapított kötelezettségekkel összhangban hozott korrekciós intézkedésekről(Igen/Nem)
4Eljárásokat vezettek be a kibocsátott visszafizetési utalványok és értelem szerint a késedelmi kamat megfelelő nyomon követésére(Igen/Nem)
5Amennyiben a visszafizetési utalványok alapján az összegeket nem lehet behajtani, meg kell vizsgálni ennek okait annak eldöntése érdekében, hogy a tagállamoknak vissza kell-e téríteniük ezen összegeket a közösségi költségvetésbe vagy sem(Igen/Nem)

3.9. Ellenőrzések előkészítése és végrehajtása
Az eljárás rövid leírása
[E leírásnak ki kell terjednie az ellenőrző hatóságra és – az ellenőrzés esetleges alanyaiként – a felelős hatóságra és a kijelölt hatóság(ok)ra, valamint – a következtetések címzettjeként – a hitelesítő hatóságra is]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Az ellenőrzési gyakorlat összhangban van a nemzetközileg elfogadott előírásokkal(Igen/Nem)
2Az alap jogi aktusban meghatározott követelmények alapján ellenőrzési kézikönyvet dolgoztak ki az ellenőrök részére(Igen/Nem)
3Ellenőrzéseket végeznek az igazgatási és ellenőrzési rendszerek hatékony működésének megvizsgálása érdekében(Igen/Nem)
4A támogatható kiadásokkal kapcsolatosan folytatandó ellenőrzések megfelelő mintán alapulnak, és a támogatható kiadások legalább 10 %-ára kiterjednek(Igen/Nem)
5A támogatható költségekre vonatkozó ellenőrzések során megvizsgálják legalább a következők betartását, hatékonyságát és eredményességét: kiválasztási eljárás, a projekt célkitűzései, tényleges eredmények, a kiadások támogathatósága, a kiadásokat alátámasztó érvényes dokumentumok, nemzeti társfinanszírozás, ellenőrzési nyomvonal(Igen/Nem)
6Rendszeresen sor kerül a korábbi ajánlások nyomon követésére(Igen/Nem)
7Alapos vizsgálatnak vetik alá a felelős hatóság által végrehajtott projekteket(Igen/Nem)

3.10. Ellenőrzési jelentés az éves programról és kapcsolódó nyilatkozatok
Az eljárás rövid leírása
[E leírás csak az ellenőrző hatóságra vonatkozik]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Eljárásokat vezettek be a minden egyes éves program tekintetében elvégzett rendszerellenőrzés és projektellenőrzés következtetéseinek egységesítése érdekében(Igen/Nem)
2Ellenőrzéseket végeznek a kifizetési kérelmek érvényességének megállapítása érdekében(Igen/Nem)
3További vizsgálatokat indítanak a szisztematikus hibák vagy a lényegességi küszöbértéket túllépő hibák feltárása esetén(Igen/Nem)
4A jelentést és a kapcsolódó nyilatkozatokat megfelelően felhatalmazott személy hagyja jóvá(Igen/Nem)

3.11. Kiadások igazolása
Az eljárás rövid leírása
[E leírás elsősorban a hitelesítő hatóságra vonatkozik, de kiterjed a felelős hatóságra és a kijelölt hatóság(ok)ra is]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Eljárásokat vezettek be annak biztosítására, hogy a felelős hatóság megküldje az igazoláshoz szükséges információkat(Igen/Nem)
2Eljárásokat vezettek be annak biztosítására, hogy az ellenőrző hatóság megküldje az egyes éves programokra vonatkozó ellenőrzési jelentést és a kapcsolódó nyilatkozatokat(Igen/Nem)
3Eljárásokat vezettek be annak biztosítására, hogy a végső kiadásigazoló nyilatkozat során figyelembe vegyék a visszafizetéseket, és hogy figyelemmel kísérjék a visszafizettetések végrehajtását felfüggesztő, folyamatban lévő bírósági vagy közigazgatási eljárásokat(Igen/Nem)
4Ellenőrzéseket végeznek a kiadásigazoló nyilatkozat pontosságának és teljességének biztosítása érdekében (különösen a Bizottság által nyújtott előfinanszírozás után fizetendő kamat, valamint annak nemzeti hozzájárulásként való tényleges felhasználása vonatkozásában)(Igen/Nem)
5Helyi pénznem esetén az euróban való számításhoz alkalmazott módszerek megfelelnek a Bizottság által meghatározott szabályoknak(Igen/Nem)

3.12. A program értékelése
Az eljárás rövid leírása
[E leírásnak ki kell terjednie a felelős hatóságra és a kijelölt hatóság(ok)ra is]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1A Bizottság által az értékelésekhez készített útmutatókat széles körben terjesztik, továbbá valamennyi lehetséges végső kedvezményezett és egyéb érdekelt fél rendelkezésére bocsátják(Igen/Nem)
2Rögzítik a projektek eredményeinek mérése érdekében a végső kedvezményezettek által megküldött alapvető operatív és pénzügyi mutatókat(Igen/Nem)
3A felelős hatóság (és/vagy a kijelölt hatóságok) biztosítják majd, hogy a megküldött mutatók alkalmasak legyenek az egyes projektek eredményeinek mérésére(Igen/Nem)
4Eljárásokat vezettek be annak biztosítására, hogy a szükséges értékelést az alap jogi aktusban előírtaknak megfelelően végezzék(Igen/Nem)

4. INFORMÁCIÓKEZELÉS

4.1. Az eljárások dokumentálása
Az eljárás rövid leírása
[E leírás valamennyi hatóságra kiterjed]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1A hatóságok biztosítják, hogy az e határozat 7. cikkében említettek szerint megállapított eljárások megfelelnek a nemzeti és a közösségi jognak (pl. közbeszerzés, számviteli szabályok stb.)(Igen/Nem)
2Az eljárásokat megfelelően felhatalmazott személy hagyja jóvá(Igen/Nem)
3A megállapított eljárások minden egyes főbb műveletre vonatkozóan egyértelmű utasításokat tartalmaznak, és bemutatják a feladatok teljesítésével összefüggő döntéshozatali folyamatokat(Igen/Nem)
4Rendelkezéseket hoztak annak biztosítására, hogy a személyzet valamennyi érintett tagját tájékoztassák a megállapított eljárásokról(Igen/Nem)
5Értelem szerinti esetekben, ezen eljárások előírják az elvégzendő legfontosabb ellenőrzéseket összefoglaló ellenőrző listák használatát(Igen/Nem)
6Rendelkezéseket hoztak a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében(Igen/Nem)

4.2. Számvitel és könyvelés
Az eljárás rövid leírása
[E leírásnak ki kell terjednie a felelős hatóságra, a kijelölt hatóság(ok)ra és a hitelesítő hatóságra is]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Rendelkezéseket hoztak annak biztosítására, hogy a számviteli adatok teljesek, megbízhatóak és pontosak legyenek. Így a számviteli rendszer lehetővé teszi különösen a következőket:
— a közösségi források teljes nyomon követhetőségét a végső kedvezményezettek és a projektek szintjén,
— a Bizottság által nyújtott előfinanszírozás után keletkezett kamatok meghatározását,
— a kibocsátott visszafizetési utalványok azonosítását, és értelem szerint azt, hogy az összegeket behajtották-e
(Igen/Nem)
2A számviteli és pénzügyi beszámolási rendszer megfelel a nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak(Igen/Nem)
3Az alkalmazandó számviteli és pénzügyi beszámolási rendszer számítógépesített formában működik majd(Igen/Nem)
4Szükség esetén tartalék rendszer biztosítja a műveletek folyamatosságát(Igen/Nem)
5Helyi pénznem esetén az euróban való számításhoz alkalmazott módszerek megfelelnek a Bizottság által meghatározott szabályoknak(Igen/Nem)

4.3. Jelentéstétel a Bizottságnak
Az eljárás rövid leírása
[E leírás valamennyi hatóságra kiterjed]
Alapvető célokMegvalósult?Megjegyzések
1Meghatározták a jelentéstételi kötelezettségeket, valamint a forrásokra való kihatásokat(Igen/Nem)
2A megállapított eljárások lehetővé teszik a kijelölt hatóságok megfelelő, időben történő és teljes hozzájárulását(Igen/Nem)
3A jelentéseket megfelelően felhatalmazott személy hagyja jóvá(Igen/Nem)

4.4. Ellenőrzési nyomvonal
Az eljárás rövid leírása
[E leírás valamennyi hatóságra kiterjed]
Hol őrzik a következő dokumentumokat?Felelős szerv/egységMennyi ideig?
Az igazgatási és ellenőrzési rendszerek leírása, ideértve az eljárási kézikönyv(ek)et is
Ellenőrzési stratégia
Többéves nemzeti program és esetleges felülvizsgálatok
Nemzeti éves programok és esetleges felülvizsgálatok
Az Európai Bizottság határozatai a többéves és éves programokról
Ajánlati felhívások/Pályázati felhívások
A kérelmezőkre vonatkozó iratok/Szerződések
A beérkezett ajánlatok/pályázatok igazgatási, technikai és pénzügyi vizsgálata (értékelési táblázatok), valamint értékelő bizottsági jelentések
Döntés a finanszírozásról, vagy annak elutasítása
Projektfinanszírozási megállapodások
Pénzügyi kötelezettségvállalási döntések az egyes projektek vonatkozásában
A finanszírozás kedvezményezettjei által benyújtott időközi és zárójelentések
A finanszírozott projekttől beérkezett pénzügyi jelentések és kifizetési kérelmek
A finanszírozott projekt vonatkozásában a kiadások és bevételek bizonylatai
Kifizetési/behajtási engedélyek a finanszírozással kapcsolatban (az elvégzett ellenőrzések igazolása)
Kifizetési/visszafizetési utalványok a finanszírozással kapcsolatban
A finanszírozás kifizetésének/visszafizetésének igazolása
Az ellenőrzéshez használt mintavételezési módszertannal kapcsolatos dokumentáció
Jelentések a projektek ellenőrzéseiről
Jelentések az igazgatási és ellenőrzési rendszerek nemzeti szinten végrehajtott ellenőrzéseiről
Ellenőrzési jelentések az éves programokról
Ellenőrzési vélemények az igazgatási és ellenőrzési rendszerekről
Ellenőrzési nyilatkozatok a kifizetési kérelmek érvényességéről
Az Európai Bizottságnak küldött kifizetési kérelmek
Az Európai Bizottságnak küldött kiadásigazolások
Az Európai Bizottságnak küldött időközi végrehajtási jelentések
Az Európai Bizottságnak küldött végrehajtási zárójelentések
Az Európai Bizottságtól kapott kifizetési igazolás
Az Európai Bizottságnak küldött értékelési jelentések

5. AZ IGAZGATÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZEREK LEÍRÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

HatóságNyilatkozatDátum és aláírás
Felelős hatóságEzúton tanúsítom, hogy a felelős hatóság azonosítási és belső ellenőrzési rendszerével kapcsolatban nyújtott információk pontosak és hiánytalanokNév:
Beosztás:
Dátum:
aláírás
Hitelesítő hatóságEzúton tanúsítom, hogy a hitelesítő hatóság azonosítási és belső ellenőrzési rendszerével kapcsolatban nyújtott információk pontosak és hiánytalanokNév:
Beosztás:
Dátum:
aláírás
Ellenőrző hatóságEzúton tanúsítom, hogy az ellenőrző hatóság azonosítási és belső ellenőrzési rendszerével kapcsolatban nyújtott információk pontosak és hiánytalanok,
és
megerősítem, hogy a fentebb leírtak megbízható képet adnak valamennyi igazgatási és ellenőrzési rendszerről.
Név:
Beosztás:
Dátum:
aláírás

II. MELLÉKLET

A TÖBBÉVES PROGRAM MINTÁJA

 Eredeti változat

 A Bizottsággal folytatott párbeszédet követően felülvizsgált változat (szám, időpont: nn/hh/év)

 az értékelések és/vagy a felmerült végrehajtási nehézségek fényében felülvizsgált változat

 A stratégiai iránymutatások felülvizsgálatát követően felülvizsgált változat

TAGÁLLAM:

ALAP:

FELELŐS HATÓSÁG:

LEFEDETT IDŐSZAK:

1. A TAGÁLLAMBAN FENNÁLLÓ HELYZET

A tagállamban az alap célkitűzései által lefedett szakpolitikai területen fennálló kiinduló helyzet leírása

1.1. A nemzeti helyzet és az azt érintő migrációs hullámok

1.2. A tagállam által ez idáig hozott intézkedések

1.3. Az elkülönített összes nemzeti forrás

2. A TAGÁLLAMI ELŐÍRÁSOK ELEMZÉSE

2.1. A tagállami előírások a kiinduló helyzethez viszonyítva

2.2. Azon operatív célkitűzések, amelyeket a tagállam az előírásai teljesítése érdekében meghatározott

3. A CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉT CÉLZÓ STRATÉGIA

Annak leírása, hogy az alap hogyan járul hozzá a követelmények teljesítéséhez, milyen prioritásokat választottak és miért

3.1. 1. prioritás

3.2. 2. prioritás

3.3. stb.

A választott prioritásokra vonatkozó információk bemutatása során alkalmazott felosztás

a) A stratégia célkitűzése(i) és példák a kulcsfontosságú intézkedésekre

b) Az érintett cél(ok) és az alkalmazott mutató(k) leírása

c) Adott esetben annak megjelölése, mely kulcsfontosságú intézkedésekkel hajtják végre a választott prioritás szerinti különleges prioritásokat

4. MÁS ESZKÖZÖKKEL VALÓ ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉG

Annak feltüntetése, hogy e stratégia hogyan egyeztethető össze más regionális, nemzeti és közösségi eszközökkel

4.1. 1. prioritás

4.2. 2. prioritás

4.3. stb.

5. A STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁNAK KERETE

5.1. A program közzététele

5.2. A partnerség elvének végrehajtásához választott megközelítés

6. INDIKATÍV FINANSZÍROZÁSI TERV

6.1. Közösségi hozzájárulás

6.1.1. Táblázat

Többéves program – Vázlatos pénzügyi terv
1. táblázat
Közösségi hozzájárulás
Tagállam: […]
Alap: […]
(ezer EUR – jelenlegi árak)2007200820092010201120122013Összesen
1. prioritás: […]0
2. prioritás: […]0
3. prioritás: […]0
… prioritás: […]0
Technikai segítségnyújtás0
Összesen00000000

6.1.2. A számokra/tendenciákra vonatkozó megjegyzések

6.2. Átfogó finanszírozási terv

6.2.1. Táblázat

Többéves program – Vázlatos pénzügyi terv
2. táblázat
Átfogó finanszírozási terv
Tagállam: […]
Alap: […]
(ezer EUR – jelenlegi árak)2007200820092010201120122013Összesen
Közösségi hozzájárulás
Közforrásból való társfinanszírozás
Magánforrásból való társfinanszírozás
Összesen00000000
Közösségi hozzájárulás %-ban%%%%%%%%

6.2.2. A számokra/tendenciákra vonatkozó megjegyzések

(a felelős személy aláírása)

III. MELLÉKLET

AZ ÉVES PROGRAM MINTÁJA

 Eredeti változat

 A Bizottsággal folytatott párbeszédet követően felülvizsgált változat (szám, időpont: nn/hh/év)

 Egyéb okokból felülvizsgált változat

TAGÁLLAM:

ALAP:

FELELŐS HATÓSÁG:

TÁRGYÉV:

1. A PROGRAM ÁLTAL FINANSZÍROZANDÓ PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. A KIVÁLASZTOTT PRIORITÁSOK ALAPJÁN A PROGRAM ÁLTAL TÁMOGATANDÓ INTÉZKEDÉSEK

3.1. A 1. prioritást megvalósító intézkedések

3.2. A 2. prioritást megvalósító intézkedések

3.3. stb.

A bemutatott intézkedés aspektusai a 3.1. stb. pont szerinti egyes intézkedések leírásakor

1. Az intézkedés célja és tartalma

2. A támogatások várható kedvezményezettjei

3. Adott esetben azon projektekkel kapcsolatos indokolás, amelyeket közvetlenül a végrehajtó szervként eljáró felelős hatóság hajt végre

4. Várt, számszerűsített eredmények és alkalmazandó mutatók

5. Az EK-finanszírozás átláthatósága

6. Adott esetben egyéb közösségi eszközök által finanszírozott hasonló intézkedésekkel való kiegészítő jelleg

7. Pénzügyi információk

4. TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

4.1. A technikai segítségnyújtás célja

4.3. Az EK-finanszírozás átláthatósága

5. VÁZLATOS FINANSZÍROZÁSI TERV

Többéves program – Vázlatos pénzügyi terv
1. táblázat
Áttekintő táblázat
Tagállam: […]
Érintett éves program: […]
Alap: […]
Hiv. prioritásHiv. különleges prioritás (1)Közösségi hozzájárulásKözforrásból nyújtott hozzájárulásMagánforrásból nyújtott hozzájárulásÖsszesenEK %-banRészarány
(minden adat EUR)a)b)c)(d = a+b+c)(e = a/d)(d/összes d)
1. intézkedés: […]0
2. intézkedés: […]0
3. intézkedés: […]0
4. intézkedés: […]0
5. intézkedés: […]0
… intézkedés: […]0
n. intézkedés: […]0
Technikai segítségnyújtás0
Egyéb műveletek (2)0
Összesen0000%100 %
(1) Adott esetben.
(2) Adott esetben.

(a felelős személy aláírása)

IV. MELLÉKLET

AZ ÉVES PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ELŐREHALADÁSI JELENTÉS MINTÁJA

TAGÁLLAM:

ALAP:

FELELŐS HATÓSÁG:

TÁRGYÉV:

A. Technikai jelentés

1. OPERATÍV VÉGREHAJTÁS

1.1. A program végrehajtására vonatkozó ütemterv

1.2. A projektek kiválasztásának folyamatáról (a felelős hatóság/felhatalmazott hatóság vagy kapcsolódó testületek szintjén) és eredményeiről adott leírás

1.3. A kiválasztott prioritások szerinti programok intézkedéseinek végrehajtása terén tett előrehaladás

1.3.1. A 1. prioritást végrehajtó intézkedések

1.3.2. A 2. prioritást végrehajtó intézkedések

1.3.3. stb.

1.4. Technikai segítségnyújtás igénybevétele

1.5. A fellépő problémák, valamint a megtett intézkedések

2. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSA

Az éves program végrehajtásáról szóló előrehaladási jelentés
1. táblázat
Pénzügyi jelentés
Tagállam: […]
Érintett éves program: […]
A helyzet: (év/hónap/nap)
Az EK-tól kapott előfinanszírozási kifizetés(ek): [összeg]
(minden adat EUR)Hiv. prioritásHiv. különleges prioritás (1)A programban részt vevő tagállamTagállami szintű kötelezettségvállalásA tagállamok által a végső kedvezményezetteknek fizetett EK-hozzájárulásA végső kedvezményezetteknél a megadott időpontig felmerült összes támogatható költség
Összes programozott költségEK-hozzájárulásEK-hozzájárulás %-banÖsszes támogatható költségEK-hozzájárulásEK-hozzájárulás %-ban
(a)(b)(c = b/a)(d)(e)(f = e/d)
1. intézkedés: […]
2. intézkedés: […]
3. intézkedés: […]
4. intézkedés: […]
5. intézkedés: […]
n. intézkedés: […]
Technikai segítségnyújtás
Egyéb műveletek (2)
Összesen00000000
>Az előfinanszírozási kifizetés(ek) 60 %-ának átvétele
Megtörtént/Nem történt megMegtörtént/Nem történt meg
(1) Adott esetben.
(2) Adott esetben.

3. A SZABÁLYTALANSÁGOKRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Új szabálytalanságok bejelentése (1)?Nem volt ilyen.Igen, volt ilyen. (Amennyiben volt ilyen, töltse ki a 2. táblázatot.)
Az éves program végrehajtásáról szóló előrehaladási jelentés
2. táblázat
A szabálytalanságokról szóló kezdeti jelentés
Tagállam: […]
A helyzet: (év/hónap/nap)
Alap: […]
HivatkozásÉves programProjektMegsértett rendelkezésSzabálytalanság típusaAz első információ időpontja/forrásaA felderítés módszereCsalás lehetősége (Fennáll/Nem áll fenn)Érintett összeg (EUR) (közösségi hozzájárulás)
(1) A Bizottságnak küldött legutóbbi előrehaladási jelentés/zárójelentés óta.

A korábbi szabálytalanságok nyomon követése?Nem volt ilyen.Igen, volt ilyen. (Amennyiben volt ilyen, töltse ki a 3. táblázatot.)
Az éves program végrehajtásáról szóló előrehaladási jelentés
3. táblázat
A szabálytalanságok nyomon követéséről szóló beszámoló
Tagállam: […]
A helyzet: (év/hónap/nap)
Alap: […]
HivatkozásÉves programProjektMegsértett rendelkezésÉrintett összeg EK-hozzájárulás (EUR)Nyomonkövetési intézkedésekVisszafizetési utalvány (EUR)Az EK-hozzájárulás megszüntetése
KiadvaKifizetveKésedelmi kamatTörölve

B. Második előfinanszírozási kifizetési kérelem

Alulírott [a felelős személy neve nyomtatott nagybetűkkel]

mint a(z) [az alap neve] kezeléséért és végrehajtásáért felelős hatóság képviselője, kérem az alábbi összeg második előfinanszírozási kifizetéseként történő kifizetését

EUR (1)
(1) Az első előfinanszírozás kiegészítésére kért teljes összeg.

[két tizedesjegy pontosságig megadva]

A kifizetési kérelem elfogadható, mivel:

a) az éves program végrehajtásáról szóló előrehaladási jelentést benyújtották a Bizottságnak, vagy csatolták;

b) benyújtották vagy csatolták az első előfinanszírozás összegének legalább 60 %-ára kiterjedő összegről készített hitelesített kiadásigazoló nyilatkozatot;

c) az éves programot a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve szerint hajtották végre, valamint megfelelő biztosíték áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy az alapul szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályosak;

d) a Bizottság nem nyilvánított a Szerződés 226. cikke szerinti jogsértésre vonatkozó, indokolással ellátott véleményt azon intézkedések tekintetében, amelyekhez a kérelemben bejelentett kiadások kapcsolódnak.

A Bizottság általi kifizetés címzettje:

A kifizetések fogadásáért felelős hatóság
Bank
Bankszámlaszám
Számlatulajdonos (amennyiben nem azonos a kifizetések fogadásáért felelős hatósággal)

KeltAz illetékes hatóság képviselőjének nyomtatott nagybetűvel írott neve, bélyegzője, beosztása és aláírása

V. MELLÉKLET

AZ ÉVES PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRÓJELENTÉS MINTÁJA

TAGÁLLAM:

ALAP:

A FELELŐS HATÓSÁG:

TÁRGYÉV:

A. Technikai jelentés

1. OPERATÍV VÉGREHAJTÁS

1.1. A program végrehajtására vonatkozó ütemterv

1.2. Adott esetben a projektek kiválasztásának szervezésére (a felelős hatóság/felhatalmazott hatóság vagy kapcsolódó testületek szintjén), illetve ezek eredményére vonatkozó leírás naprakésszé tétele az előrehaladási jelentés révén

1.3. A kiválasztott prioritások szerinti programok intézkedéseinek végrehajtása terén elért eredmények

1.3.1. A 1. prioritást megvalósító intézkedések

1.3.2. A 2. prioritást megvalósító intézkedések

1.3.3. stb.

Az 1.3. pont alpontjai szerinti egyes intézkedések leírásakor bemutatott szempontok

1. Az intézkedés célja és tartalma

2. A program Bizottság által jóváhagyott változtatásai (adott esetben)

3. A végrehajtás során és azt követően végzett figyelemmelkísérési intézkedések

4. Tényleges eredmények

5. A tényleges eredmények értékelése a programban meghatározott célokkal és mutatókkal összevetve

1.4. A technikai segítségnyújtás eredményei

1.5. Az éves nemzeti program végrehajtása során tapasztalt problémák és megtett intézkedések

1.6. Alkalmazott eljárások, amikor a felelős hatóság végrehajtó szervként eljárva közvetlenül hajtja végre a projekt(ek)et (adott esetben)

1.7. A többi eszközzel való összeegyeztethetőség és kiegészítő jelleg

1.8. Annak megerősítése, hogy a Bizottságnak ... -án/-én bejelentett legutóbbi felülvizsgálat óta az igazgatási és ellenőrzési rendszer lényeges módosítására nem került sor

2. A TÖBBÉVES PROGRAM VÉGREHAJTÁSA SORÁN TETT ELŐREHALADÁS ÉRTÉKELÉSE

3. A PROGRAMRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

3.1. A többéves program ( 10 ) és az éves program nyilvánosságra hozatala érdekében tett intézkedések

3.2. Az átláthatóság elvének megvalósítása

4. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSA

Az éves program végrehajtásáról szóló zárójelentés

1. táblázat

Részletes pénzügyi jelentés

(minden adat euróban)Tagállam általi programozás (a Bizottság által jóváhagyott éves programnak megfelelően)Tagállami szintű kötelezettségvállalásA felelős hatóság által elfogadott tényleges adatok
(a kedvezményezetteknél felmerült költségek és a végső EK-hozzájárulás)
IntézkedésekProjektekHiv. prioritásHivatk. különleges prioritás (1)Összes progra-mozott költség
(a)
EK-hozzá-járulás
(b)
% EK-hozzá-járulás
(c = b/a)
Összes támo-gatható költség
(d)
EK-hozzá-járulás
(e)
% EK-hozzá-járulás
(f = e/d)
Összes támo-gatható költség
(g)
EK-hozzá-járulás
(h)
% EK-hozzá-járulás
(i = h/g)
Hozzá-járulás harmadik felektől
(j)
A projekt által elért bevételek
(k)
A felelős hatóság általi kifizetés/vissza-fizettetés
(l)
1. intézkedés: […]1. projekt: […]
N. projekt: […]
1. intézkedés teljes összege
…. intézkedés: […]1. projekt: […]
N. projekt: […]
…. intézkedés teljes összege: […]
N. intézkedés: […]1. projekt: […]
N. projekt: […]
N. intézkedés teljes összege
Technikai segítségnyújtás
Egyéb műveletek (1)
ÖSSZESEN000 %000 %000 %0
(1) Adott esetben.

4.1. A kiadások támogathatóságának határideje után hat hónappal folyamatban lévő valamennyi visszafizetés

Az éves program végrehajtásáról szóló zárójelentés
2. táblázat
A folyamatban lévő visszafizetési utalványok listája
Tagállam: […]
Alap: […]
A helyzet: (év/hónap/nap)
HivatkozásÉves programProjektA teljes visszafizetendő összegVisszafizetendő EK-hozzájárulásA vonatkozó pénzügyi jelentésből levonva (Igen/Nem)A visszafizetés okai

4.2. Azon visszafizetési utalványok listája, amelyek nem szerepelnek az előző éves programok zárójelentéseiben (adott esetben)

Az éves program végrehajtásáról szóló zárójelentés
3. táblázat
A korábbi kiadásigazoló nyilatkozatokból még le nem vont visszafizetési utalványok listája
Tagállam: […]
Alap: […]
A helyzet: (év/hónap/nap)
HivatkozásÉves programProjektTeljes visszafizetett összegVisszafizetett EK-hozzájárulásA visszafizetés időpontjaA visszafizetés okai

5. A SZABÁLYTALANSÁGOKRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Új szabálytalanságok bejelentése (1)?Nem volt ilyen.Igen, volt ilyen. (Amennyiben volt ilyen, töltse ki a 4. táblázatot.)
Az éves program végrehajtásáról szóló zárójelentés
4. táblázat
A szabálytalanságokról szóló kezdeti jelentés
Tagállam: […]
A helyzet: (év/hónap/nap)
Alap: […]
HivatkozásÉves programProjektMegsértett rendelkezésSzabálytalanság típusaAz első információ időpontja/forrásaA felderítés módszereCsalás lehetősége
(Fennáll/Nem áll fenn)
Érintett összeg (EUR) (közösségi hozzájárulás)
(1) A Bizottságnak küldött legutóbbi előrehaladási jelentés/zárójelentés óta.

A korábbi szabálytalanságok nyomon követése?Nem volt ilyen.Igen, volt ilyen. (Amennyiben volt ilyen, töltse ki a 5. táblázatot.)
Az éves program végrehajtásáról szóló zárójelentés
5. táblázat
A szabálytalanságok nyomon követéséről szóló beszámoló
Tagállam: […]
A helyzet: (év/hónap/nap)
Alap: […]
HivatkozásÉves programProjektMegsértett rendelkezésÉrintett összegNyomonkövetési intézkedésekVisszafizetési utalvány (EUR)Az EK-hozzájárulás megszüntetése
EK-hozzájárulás (EUR)KiadvaKifizetveKésedelmi kamatTörölve

6. MELLÉKLETEK

A projektek támogatható kiadásai és a jövedelmek megfelelése a nonprofitelvnek, valamint a projektek leírásának összefoglalója.

Az éves program végrehajtásáról szóló zárójelentés

6 A. táblázat

A projekt támogatható költségei és jövedelmi forrásai. A 11. melléklet I.3.3. pontjában foglalt nonprofitelvnek való megfelelés

Támogatható költségJövedelmi források
Közvetlen költségekKözvetett költségekÖsszes támogatható költségAz EU hozzájárulásaHozzájárulás harmadik felektőlA projekt által elért bevételekÖsszes jövedelem
(a 11. melléklet I.3.3. pontja szerint)
(a)(b)c) = (a) + (b)(e)(f)(g)(h)= (e) + (f) +(g)
Projekthivatkozás
Projekthivatkozás
Projekthivatkozás
stb.
1. INTÉZKEDÉS TELJES ÖSSZEGE
Projekthivatkozás
Projekthivatkozás
Projekthivatkozás
stb.
2. INTÉZKEDÉS TELJES ÖSSZEGE
Projekthivatkozás
Projekthivatkozás
Projekthivatkozás
stb.
N INTÉZKEDÉS TELJES ÖSSZEGE
TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
ÉVES PROGRAM ÖSSZESEN

B. Egyenlegkifizetési kérelem/visszatérítési nyilatkozat

Alulírott [a felelős személy neve nyomtatott nagybetűkkel]

mint a(z) [az alap neve] felelős hatóságának képviselője

- kérem az alábbi összeg kifizetését:

EUR (1)+
(1) Az előfinanszírozási kifizetés(ek) kiegészítésére kért teljes összeg.

- [két tizedesjegy pontosságig megadva]

- VAGY

- nyilatkozom az alábbi összeg visszatérítéséről:

EUR (1)
(1) Az előfinanszírozási kifizetés(ek) elszámolását követően visszatérítendő teljes összeg.

- [két tizedesjegy pontosságig megadva]

Ez az összeg az éves programra kapott előfinanszírozási kifizetés(ek) teljes összegének és a bejelentett tényleges kiadásoknak az egyenlegéből származik.

A kifizetési kérelem elfogadható, mivel:

a) az éves program végrehajtásáról szóló zárójelentést benyújtották a Bizottságnak vagy csatolták;

b) a hitelesített kiadásigazoló nyilatkozatot benyújtották vagy csatolták;

c) éves vizsgálati jelentést, az igazgatási és ellenőrzési rendszer működéséről szóló véleményt, továbbá a kifizetési kérelem érvényességéről szóló, az ellenőrzési hatóság által készített nyilatkozatot nyújtottak be vagy csatoltak;

d) az előfinanszírozási kifizetésekből keletkező bármely kamatot - amelyet a tagállam számára nemzeti hozzájárulásnak kell tekinteni, és a kiadásigazoló nyilatkozatban figyelembe kell venni - elkönyvelték az éves program számára, és a kiadásigazoló nyilatkozatban figyelembe vették;

e) az éves programot a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve szerint hajtották végre, valamint megfelelő biztosíték áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy az alapul szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályosak;

f) a Bizottság nem nyilvánított a Szerződés 226. cikke szerinti jogsértésre vonatkozó, indokolással ellátott véleményt azon intézkedések tekintetében, amelyekhez a kérelemben bejelentett kiadások kapcsolódnak.

A Bizottság általi kifizetés címzettje:

A kifizetések fogadásáért felelős hatóság
Bank
Bankszámlaszám
Számlatulajdonos (amennyiben nem azonos a kifizetések fogadásáért felelős hatósággal)

KeltAz illetékes hatóság képviselőjének nyomtatott nagybetűvel írott neve, bélyegzője, beosztása és aláírása

VI. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIA MINTÁJA

TAGÁLLAM:

ALAP(OK):

A FELELŐS HATÓSÁG:

1. AZ ELLENŐRZÉSI KÖRNYEZET

1.1. A stratégia alkalmazási köre (a lefedett alapok)

1.2. A stratégia által lefedett időszak

1.3. Az alkalmazott ellenőrzési szabványok

2. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

2.1. Kockázatazonosítás és -értékelés

2.2. Kockázatkezelés és maradék kockázat

3. CÉLKITŰZÉSEK ÉS PRIORITÁSOK

3.1. Az ellenőrzés célkitűzései

3.2. Az ellenőrzés prioritásai

4. ELLENŐRZÉSI MEGKÖZELÍTÉS

4.1. Rendszerellenőrzések

4.1.1. Az ellenőrzési intézkedésért felelős szerv(ek)

4.1.2. Az ellenőrizendő hatóságok

4.1.3. A rendszerellenőrzés által lefedett általános ügyek

4.1.4. A rendszerellenőrzés indikatív többéves terve (ha lehetséges)

4.2. Ellenőrzött projektek

4.2.1. Az ellenőrzési intézkedésért felelős szerv(ek)

4.2.2. A mintavételezési módszertan leírása

5. A 2007-ES ÉS 2008-AS NAPTÁRI ÉVRE VONATKOZÓ ELLENŐRZÉSI TERVEK

5.1. 2007-es év ( 11 )

2007-as év
RENDSZERELLENŐRZÉSEK
AlapokÉrintett hatóságokÉrintett eljárásokAz ellenőrzés alkalmazási köreMunkanap/főTervezés
PROJEKTELLENŐRZÉS
AlapokProgramévPrioritásProjektVégső kedvezményezettA projekt összes támogatható költségeAz ellenőrzendő költségekMunkanap/főTervezés

5.2. 2008-as év

Írja be az adatokat a 2007. évre meghatározott táblázatminta felhasználásával.

Az ellenőrzési stratégia melléklete(i) ( 12 ) : Éves tervek

TAGÁLLAM:

ALAP:

A FELELŐS HATÓSÁG:

LEFEDETT NAPTÁRI ÉV:

1. ADOTT ESETBEN AZ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIA VÁLTOZÁSAI

2. AZ ELŐZŐ ÉVI ELLENŐRZÉS FŐ EREDMÉNYEI

3. A 20xx. ÉV ELLENŐRZÉSI TERVE

Írja be az adatokat a 2007. évre meghatározott táblázatminta felhasználásával.

VII. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZŐ HATÓSÁG JELENTÉSÉNEK MINTÁJA

TAGÁLLAM:

ALAP:

A FELELŐS HATÓSÁG:

A JELENTÉS ÁLTAL LEFEDETT ÉVES PROGRAM:

A. Éves vizsgálati jelentés

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.1. A jelentés elkészítésében részt vevő szervek

1.2. Az érintett éves programra vonatkozó ellenőrzési terv végrehajtásában történt fő változások azonosítása és indokolása

1.3. Az ellenőrzések eredményeinek összefoglaló táblázata

Vizsgálati jelentés
Tagállam: […]
Érintett éves program: […]
A helyzet: (év/hónap/nap)
A LEGUTÓBBI JELENTÉS ÓTA LEZÁRT RENDSZERELLENŐRZÉSEK
Alap(ok)Érintett hatóságokÉrintett eljárásokAz ellenőrzés alkalmazási köreMunkanap/főA zárójelentés időpontja
A 20xx. ÉVI ÉVES PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTELLENŐRZÉSEK
Alap(ok)ProjektVégső kedvezményezettÖsszes támogatható költségEllenőrzött támogatható költségekPénzügyi korrekcióHiba arány
(a)(b)(c)(d = c/b)
Összesen000%
Éves program összesen(e)(f)Lefedési arány: (=f/e)

2. RENDSZERELLENŐRZÉSEK

2.1. Az ellenőrzéseket végző szervek

2.2. Az elvégzett ellenőrzések összefoglaló felsorolása

2.3. Az igazgatási és ellenőrzési rendszerekre vonatkozó ellenőrzési intézkedés fő eredményei, ajánlásai és következtetései

2.4. Az ellenőrzés eredményeinek pénzügyi hatása

2.5. Adott esetben további intézkedés

2.6. Amennyiben az azonosított problémák rendszeresnek tekintendők, ennek, valamint a hozott intézkedéseknek a feltüntetése, beleértve a pénzügyi korrekciók számszerűsített adatait

2.7. Az ellenőrzés ajánlásainak nyomon követéséről szóló tájékoztatás

3. PROJEKTEK ELLENŐRZÉSE

3.1. Azok a szervek, amelyek az ellenőrzéseket elvégezték

3.2. Az elvégzett ellenőrzések összesítő jegyzéke, valamint az ellenőrzött kiadások százalékos aránya a Bizottságnak bejelentett összes támogatható kiadáshoz viszonyítva

3.3. A végrehajtott projektekre vonatkozó ellenőrzések legfontosabb eredményei, ajánlásai, valamint következtetései

3.4. Az ellenőrzések eredményeiből levont következtetések, tekintettel az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára

3.5. Az ellenőrzés eredményeinek pénzügyi hatása

3.6. Adott esetben további intézkedés

3.7. Az ellenőrzés ajánlásainak nyomon követéséről szóló tájékoztatás

3.8. Amennyiben az azonosított problémák rendszeresnek tekintendők, ennek, valamint a hozott intézkedéseknek a feltüntetése, beleértve a pénzügyi korrekciók számszerűsített adatait

4. ADOTT ESETBEN AZ ELŐZŐ JELENTÉSEK ÁLTAL LEFEDETT ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG NYOMON KÖVETÉSE

4.1. Az előző rendszerellenőrzés ajánlásainak nyomon követéséről szóló tájékoztatás

4.2. Az előző éves programok rendszerből adódó intézkedéseire vonatkozó ellenőrzések eredményeiről szóló tájékoztatás

(a felelős személy aláírása)

B. Az igazgatási és ellenőrzési rendszerek működéséről szóló vélemény

Az Európai Bizottság számára

1. BEVEZETÉS

Alulírott [...,] a(z) [tagállam által kijelölt ellenőrző hatóság neve] képviseletében megvizsgáltam a(z) [az alap neve] irányítási és ellenőrzési rendszerek működését a [20xx.] évi éves program alapján végrehajtott intézkedések tekintetében, hogy véleményt bocsáthassak ki arról, hogy ezen rendszerek elég hatékonyan működtek-e ahhoz, hogy elfogadható biztosítékot nyújtsanak a Bizottságnak bemutatott kiadásigazoló nyilatkozatok helyességére vonatkozóan, valamint hogy ennek következményeként elfogadható biztosítékot nyújtsanak az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályosságára vonatkozóan.

2. A VIZSGÁLAT HATÁLYA

A vizsgálat a [ÉÉ/HH/NN]-tól [ÉÉ/HH/NN]-ig tartó időszakban zajlott az ezen alapra vonatkozó ellenőrzési stratégia szerint, valamint rá vonatkozóan jelentés készült az A. szakasz szerinti éves vizsgálati jelentésben.

vagy

A vizsgálat hatályát nem korlátozták.

vagy

A vizsgálat hatályát a következő tényezők korlátozták:

a) [...]

b) [...]

c) stb.

(A vizsgálat hatályának bármilyen korlátozása feltüntetendő, például bármilyen, rendszerből adódó probléma, az irányítási és ellenőrzési rendszer hiányosságai, igazoló dokumentáció hiánya, jogi eljárás alá vont esetek stb., valamint fel kell mérni az ilyen tényezők által érintett kiadások és a közösségi támogatás összegét. Amennyiben az ellenőrző hatóság úgy tekinti, hogy a korlátozások nincsenek hatással a bejelentett kiadásokra, erről nyilatkozni kell.)

3. VÉLEMÉNY

vagy (nem minősített vélemény)

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a fent említett éves programra vonatkozóan a(z) [alap neve]-hoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek megfeleltek az alap jogi aktusban 2007/435/EK] [valamint a [2008/457/EK] bizottsági határozatban] előírt követelményeknek, és elég hatékonyan működtek ahhoz, hogy elfogadható biztosítékkal szolgáljanak a Bizottságnak bemutatott kiadásigazoló nyilatkozatok helyességére, valamint ennek következményeként az ennek alapul szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályosságára vonatkozóan.

vagy (minősített vélemény)

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a fent említett éves programra vonatkozóan a(z) [az alap neve]-hoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek megfeleltek az alap jogi aktusban 2007/435/EK] [valamint a 2008/457/EK bizottsági határozatban] előírt követelményeknek, és elég hatékonyan működtek ahhoz, hogy elfogadható biztosítékkal szolgáljanak a Bizottságnak bemutatott kiadásigazoló nyilatkozatok helyességére, valamint ennek következményeként az ennek alapul szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályosságára vonatkozóan, kivéve a következő vonatkozásokban:

a) [...]

b) [...]

c) stb.

Indokaim, amelyek szerint a rendszerek ilyen aspektusa(i) nem felel(nek) meg a követelményeknek, és/vagy nem oly módon működtek, hogy elfogadható biztosítékkal szolgáljanak a Bizottságnak bemutatott kiadásigazoló nyilatkozatok helyességére vonatkozóan, a következők:

a) [...]

b) [...]

c) stb.

Úgy vélem, hogy a korlátozás(ok) az összes bejelentett kiadás [...] %-ára vannak hatással. Az érintett közösségi hozzájárulás így [...].

vagy (elutasító vélemény)

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a fent említett éves programra vonatkozóan a(z) [alap neve]-hoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszer nem felelt meg az alap jogi aktus 2007/435/EK] [valamint a 2008/457/EK bizottsági határozat] [...] cikkében előírt követelményeknek, és nem működött elég hatékonyan ahhoz, hogy elfogadható biztosítékkal szolgáljon a Bizottságnak bemutatott kiadásigazoló nyilatkozatok helyességére, valamint ennek következményeként az ennek alapul szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályosságra vonatkozóan.

Ez az elutasító vélemény az alábbiakon alapul:

a) [...]

b) [...]

c) stb.

Dátum

Aláírás

(a felelős személy aláírása)

C. A kifizetési kérelem érvényesítése

Az Európai Bizottság számára

1. BEVEZETÉS

Alulírott [...] a (tagállam által kijelölt ellenőrző hatóság) képviseletében megvizsgáltam a [alap neve] [20xx]-i éves programjára vonatkozó ellenőrzési tevékenység eredményeit [valamint elvégeztem a jelentés alapján általam szükségesnek ítélt további tevékenységeket].

Annak értékelése céljából terveztem meg és hajtottam végre ezt a tevékenységet, hogy a [20xx]-i éves programhoz nyújtott közösségi hozzájárulás egyenlegének kifizetése iránti kérelem érvényes-e, valamint hogy a kiadásigazoló nyilatkozattal lefedett ügyletek jogszerűek és szabályosak-e.

2. A VIZSGÁLAT HATÁLYA

vagy

A vizsgálat hatályát nem korlátozták.

vagy

A vizsgálat hatályát a következő tényezők korlátozták:

a) [...]

b) [...]

c) stb.

3. VÉLEMÉNY

vagy (nem minősített vélemény)

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a kiadásigazoló nyilatkozatok valamennyi anyagi vonatkozásban helyesen mutatják be az éves program alapján kifizetett kiadásokat, valamint hogy az ezen éves programhoz nyújtott közösségi hozzájárulás egyenlegének kifizetése iránti kérelem érvényes.

vagy (minősített vélemény)

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a kiadásigazoló nyilatkozatok valamennyi anyagi vonatkozásban helyesen mutatják be az éves program alapján kifizetett kiadásokat, valamint hogy az ezen éves programhoz nyújtott közösségi hozzájárulás egyenlegének kifizetése iránti kérelem érvényes, kivéve a következő vonatkozásokat:

a) [...]

b) [...]

c) stb.

Úgy vélem, hogy e korlátozás(ok) az összes bejelentett kiadás ... -ára vannak hatással. Az érintett közösségi hozzájárulás így ... .

vagy (elutasító vélemény)

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a kiadásigazoló nyilatkozatok nem mutatják be helyesen valamennyi anyagi vonatkozásban az éves program alapján kifizetett kiadásokat, és következtetésképpen az ezen éves programhoz nyújtott közösségi hozzájárulás egyenlegének kifizetése iránti kérelem nem érvényes.

Dátum

Aláírás

(a felelős személy aláírása)

VIII. MELLÉKLET

A MÁSODIK ELŐFINANSZÍROZÁS IGAZOLÁSÁNAK MINTÁJA

TAGÁLLAM:

ALAP:

HITELESÍTŐ HATÓSÁG:

A HITELESÍTÉS ÁLTAL LEFEDETT ÉVES PROGRAM:

Alulírott [a felelős személy neve]

mint a(z) [az alap neve] számára kijelölt hitelesítő hatóságának képviselője

igazolom, hogy az éves programvégrehajtásról szóló előrehaladási jelentésben szereplő valamennyi kiadás összege:

EUR (1)
(1) A végső kedvezményezetteknek kifizetett vagy a technikai segítségnyújtásra felhasznált támogatható kiadások teljes összege.

[két tizedesjegy pontosságig megadva]

Igazolom továbbá, hogy az intézkedések végrehajtása az éves programot elfogadó bizottsági határozatban megállapított célkitűzések szerint, és az alap jogi aktusnak, illetve végrehajtási szabályainak megfelelően történik, igazolom továbbá különösen azt, hogy:

1. a kiadásigazoló nyilatkozat pontos és megbízható számviteli rendszerekből származik, és ellenőrizhető igazoló dokumentumokon alapul;

2. a bejelentett költségek a finanszírozás céljából - az éves programra alkalmazandó kritériumoknak megfelelően - kiválasztott intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel;

3. a felelős hatóságtól megkaptam a hitelesítéshez szükséges megfelelő információkat a kiadásigazoló nyilatkozatokban szereplő kiadásokra vonatkozó eljárásokról és elvégzett ellenőrzésekről;

4. a kiadásigazoló nyilatkozat és a második előfinanszírozási kifizetés iránti kérelem adott esetben figyelembe vesz bármely, ezen éves program alapján behajtott összeget vagy felvett kamatot.

E kiadásigazoló nyilatkozat a [20éé/hh/hh]-án/én ideiglenesen lezárt elszámoláson alapul.

Az alap jogi aktus 41. cikkével összhangban az igazoló dokumentumok az éves program Bizottság általi lezárását követő ötéves időtartamra továbbra is rendelkezésre állnak.

DátumA hitelesítő hatóság hitelesítést végző képviselőjének nyomtatott nagybetűvel írott neve, bélyegzője, beosztása és aláírása.

IX. MELLÉKLET

AZ UTOLSÓ KIFIZETÉS IGAZOLÁSÁNAK MINTÁJA

TAGÁLLAM:

ALAP:

HITELESÍTŐ HATÓSÁG:

A HITELESÍTÉS ÁLTAL LEFEDETT ÉVES PROGRAM:

Alulírott [a felelős személy neve]

mint a(z) [az alap neve] számára kijelölt hitelesítő hatóságának képviselője

igazolom, hogy az éves program végrehajtásáról szóló zárójelentésben szereplő valamennyi kiadás összege:

EUR (1)
(1) A végső kedvezményezetteknek kifizetett vagy a technikai segítségnyújtásra felhasznált támogatható kiadások teljes összege.

[két tizedesjegy pontosságig megadva]

Igazolom továbbá, hogy a intézkedések végrehajtása az éves programot elfogadó bizottsági határozatban megállapított célkitűzések szerint és az alap jogi aktusnak megfelelően történik, igazolom továbbá különösen azt, hogy:

1. a kiadásigazoló nyilatkozat pontos és megbízható számviteli rendszerekből származik, és ellenőrizhető igazoló dokumentumokon alapul;

2. a bejelentett költségek összhangban vannak az alkalmazandó közösségi és nemzeti szabályokkal, illetve a finanszírozás céljából - az éves programra alkalmazandó kritériumoknak, valamint az alkalmazandó közösségi és nemzeti szabályoknak, különösen a közbeszerzési szabályoknak megfelelően - kiválasztott intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel;

3. megfelelő biztosítékkal rendelkezem arra vonatkozóan, hogy az alapul szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályosak;

4. a felelős hatóságtól megkaptam a hitelesítéshez szükséges megfelelő információkat a kiadásigazoló nyilatkozatokban szereplő kiadásokra vonatkozó eljárásokról és elvégzett ellenőrzésekről;

5. az ellenőrző hatóság által, vagy annak felelősségi körében elvégzett valamennyi ellenőrzés eredményét megfelelőképpen figyelembe vették;

6. a kiadásigazoló nyilatkozat és az egyenleg kifizetése iránti kérelem adott esetben figyelembe vesz bármely, ezen éves program alapján behajtott összeget vagy felvett kamatot.

E kiadásigazoló nyilatkozat a [20éé/hh/nn]-án/-én lezárt elszámoláson alapul.

Az alap jogi aktus 41. cikkével összhangban az igazoló dokumentumok az éves program Bizottság általi lezárását követő ötéves időtartamra továbbra is rendelkezésre állnak.

DátumA hitelesítő hatóság hitelesítést végző képviselőjének nyomtatott nagybetűvel írott neve, bélyegzője, beosztása és aláírása.

X. MELLÉKLET

A JELKÉPRE ÉS A HIVATALOS SZÍNEK MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A jelkép leírása

Az égszínkék háttér előtt tizenkét aranyszínű csillag kört alkot, amely Európa népeinek egységét jelzi. A csillagok száma rögzítve van, a tizenkettő a tökéletesség és az egység jelképe.

Heraldikai leírás

Azúrkék mezőben 12 aranysárga csillag, amelyek csúcsai nem érnek össze.

Mértani leírás

A jelkép kék színű, téglalap alakú zászló, amelynek hossza a magasságának másfélszerese. A 12 aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, amelynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az egyes csillagok egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, amelynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. A csillagok egyenként élükre állított pozícióban állnak, azaz egyik csúcsuk függőleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A körben a csillagok az óra számlapján található órajelölések helyét foglalják el. Számuk nem változik.

Szabványszínek

A jelkép a következő színeket tartalmazza: a téglalap alapszíne PANTONE REFLEX BLUE; a csillagoké PANTONE YELLOW.

Négyszínnyomás

Négyszínnyomás használata esetén a két szabványszínt a négyszínnyomás négy színének használatával lehet előállítani.

A PANTONE YELLOW szín a "Process Yellow" elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető.

A PANTONE REFLEX BLUE pedig 100 % "Process Cyan" és 80 % "Process Magenta" keverésével állítható elő.

Internet

A webskálán a PANTONE REFLEX BLUE megfelelője az RGB:0/0/153 elnevezésű színárnyalat (hexadecimálisan: 000099), a PANTONE YELLOW megfelelője pedig az RGB:255/204/0 elnevezésű szín (hexadecimálisan: FFCC00).

Előállítása monokróm eljárással

Ha csak fekete szín áll a rendelkezésére, a téglalapot feketével keretezzük be, és helyezzük el benne a fehér alapon fekete csillagokat.

Ha csak kék színnel dolgozunk (Reflex Blue-val), akkor a háttér 100 %-ában a kék színt használjuk, míg a csillagok fehér negatívok legyenek.

Előállítás színes háttérrel

Ha elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel dolgozzunk, akkor helyezzünk fehér keretet a téglalap köré, ahol a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e.

XI. MELLÉKLET

A KIADÁSOK TÁMOGATHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK INTEGRÁCIÓS ALAP

I. Általános Elvek

I.1. Alapvető elvek

1. Az alap jogi aktus szerint egy kiadás akkor támogatható, ha:

a) az alapnak az alap jogi aktus 1., 2. és 3. cikke szerinti hatályán és célkitűzésein belül merül fel;

b) az alap jogi aktus 4. cikkében felsorolt támogatható intézkedések esetében merül fel;

c) a projekt által lefedett intézkedések elvégzéséhez szükséges, a Bizottság által jóváhagyott többéves vagy éves programok részét képezi;

d) ésszerű, és megfelel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, különös tekintettel a gazdaságosságra és a költséghatékonyságra;

e) a végső kedvezményezetteknél és/vagy egy tagállamban létesített és ott bejegyzett projektpartnereknél merül fel, kivéve a kormányközi megállapodásokkal létrehozott nemzetközi közjogi szervezetek és az ilyen szervezetek által létrehozott szakosított intézmények, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), valamint a Nemzeti Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége esetében. E határozat 39. cikkének (2) bekezdésére tekintettel, a végső kedvezményezettekre alkalmazandó szabályok értelemszerűen alkalmazandók a projektpartnerekre;

f) az alap jogi aktus keretében meghatározott célcsoporthoz kapcsolódik;

g) a támogatási megállapodás különös rendelkezéseivel összhangban merül fel.

2. Az alap jogi aktus 13. cikkének (6) bekezdése értelmében a többéves intézkedéseknek csak az éves programból társfinanszírozott része tekinthető e támogathatósági szabályok alkalmazásában vett projektnek.

3. Az alap által támogatott projektek nem finanszírozhatók a Közösségi költségvetés által fedezett más forrásokból. Az Alapból támogatott projekteket köz- vagy magánforrásokból kell társfinanszírozni.

I.2. Projektköltségvetés

A projekt költségvetését az alábbiak szerint kell bemutatni:

KiadásokBevételek
+ Közvetlen költségek (KK)
+ Közvetett költségek (a KK-nak a támogatási megállapításban meghatározott százaléka)
+ Az EK hozzájárulása (az e határozat 12. cikkében megjelölt három összeg közül a legalacsonyabbként meghatározva)
+ A végső kedvezményezettek és a projektpartnerek hozzájárulása
+ Harmadik felek hozzájárulása
+ A projekt által elért bevételek
= Összes támogatható költség (ÖTK)= Összes bevétel (ÖB)

A költségvetésnek egyensúlyban kell lennie: az összes támogatható költségnek meg kell egyeznie az összes bevétellel.

I.3. A bevétel és a nonprofitelv

1. Az alap által támogatott projektek nonprofit jellegűek. Amennyiben a projekt végén a jövedelmi források - ideértve a bevételeket is - meghaladják a kiadásokat, az alapnak a projekthez nyújtott hozzájárulását ennek megfelelően csökkenteni kell. A projekttel kapcsolatos összes jövedelmi forrás rögzítésre kerül a végső kedvezményezett könyvelésében vagy adózási dokumentumaiban, azoknak azonosíthatóknak és ellenőrizhetőknek kell lenniük.

2. A projekt jövedelme az alapnak a projekt számára teljesített valamennyi pénzügyi hozzájárulásából, a köz- és magánforrásokból - ideértve a végső kedvezményezett saját hozzájárulását is -, valamint a projekt által termelt esetleges bevételekből származik. E szabály alkalmazásában a "bevétel": a projekt által az I.4. pontban leírt támogathatósági időszak során értékesítésből, bérleti díjakból, szolgáltatásokból, regisztrációs díjakból vagy egyéb bevételekből elért jövedelem.

3. A nonprofitelv alkalmazásából származó közösségi hozzájárulás - e határozat 12. cikkének c) pontja szerint - az "összes támogatható költség", levonva ebből a "harmadik felek hozzájárulását", illetve a "projekt által elért bevételeket".

I.4. Támogathatósági időszak

1. A projekttel kapcsolatos költségeknek és az egyes kifizetéseknek (az értékcsökkenés kivételével) a tagállamok éves programjait jóváhagyó finanszírozási határozatban említett év január 1-jét követően kell felmerülniük. A támogathatósági időszak N ( 13 ) + 2. év június 30-ig tart, vagyis a projekttel kapcsolatos költségeknek ezen időpontot megelőzően kell felmerülniük.

2. Az (1) bekezdésben említett támogathatósági időszak alól kivételt képeznek:

a) a 2007-es éves program által finanszírozott projektek, az alap jogi aktus 33. cikkének (3) bekezdésével összhangban;

b) a tagállamoknak nyújtott technikai segítségnyújtás (lásd a IV.3. pontot).

I.5. Költségelszámolási rendszer

1. A kiadásoknak és a végső kedvezményezettek által eszközölt kifizetéseknek egyezniük kell. Az értékcsökkenés kivételével (készpénzes) pénzügyi műveletekként kell lebonyolítani azokat.

2. A kiadásokat főszabály szerint hivatalos számlákkal kell igazolni. Ha erre nincs mód, a kiadást számviteli dokumentumokkal vagy hasonló bizonyító erejű igazoló dokumentummal kell igazolni.

3. A kiadásnak azonosíthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie. Különösen

a) szerepelnie kell a végső kedvezményezett számviteli nyilvántartásában;

b) a végső kedvezményezett létesítés helye szerinti ország számviteli előírásaival, továbbá a végső kedvezményezett szokásos költségszámítási módszereivel összhangban kell meghatározva lennie; valamint

c) az alkalmazandó adó- és szociális jogszabályok követelményeivel összhangban be kell azokat jelenteni.

4. Szükség esetén a végső kedvezményezettek kötelesek megőrizni az érintett projekttel kapcsolatban a partnereknél felmerült bevételeket és kiadásokat igazoló számviteli bizonylatok másolatát.

5. A (2)-(4) bekezdésben említett dokumentáció tárolásának és feldolgozásának meg kell felelnie a nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak.

I.6. Területi hatály

1. Az alap jogi aktus 4. cikkében leírt intézkedésekkel kapcsolatos kiadásoknak:

a) az I.1.1.e) pontban meghatározott végső kedvezményezetteknél kell felmerülniük; valamint

b) a tagállamok területén kell felmerülniük, kivéve az alap jogi aktus 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett utazás előtti tennivalókkal kapcsolatos intézkedéseket, amelyek a tagállamok vagy a származási ország területén is felmerülhetnek.

2. Harmadik országokban nyilvántartásba vett és létesített partnerek - a kormányközi megállapodásokkal létrehozott nemzetközi közjogi szervezetek és az ilyen szervezetek által létrehozott szakosított intézmények, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), valamint a Nemzeti Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége kivételével - költségtérítés nélkül vehetnek részt a projektekben.

II. A támogatható költségek kategóriái (projektszinten)

II.1. Támogatható közvetlen költségek

A projekt támogatható közvetlen költségei azok, amelyek - az I. részben meghatározott általános támogathatósági feltételek megfelelő figyelembevételével - a projekt végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó különleges költségként azonosíthatók. A közvetlen költségeket a projekt előzetes átfogó költségvetésében kell feltüntetni.

A következő közvetlen költségek támogathatók:

II.1.1. Személyzeti költségek

1. A projekthez kijelölt személyzet költségei, vagyis a tényleges bér- és társadalombiztosítási költségek, valamint más, jogszabályon alapuló költségek támogathatók, feltéve, hogy ezek megfelelnek a kedvezményezett szokásos díjazási politikájának.

2. Nemzetközi szervezetek esetében a támogatható személyzeti költségek tartalmazhatnak a díjazáshoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek és jogosultságok fedezésére szolgáló rendelkezéseket.

3. Az államháztartási szervek személyi állományának vonatkozó bérköltsége abban a mértékben támogatható, amennyiben olyan tevékenységek költségéhez kapcsolódik, amelyeket az érintett államháztartási szerv az érintett projekt nélkül nem végezne el; e személyzetet a végső kedvezményezett írásbeli döntésével kell a projekt végrehajtására kirendelni vagy kijelölni.

4. A személyzeti költségeket részletezni kell az előzetes költségvetésben a beosztásnak és a személyzet létszámának feltüntetésével.

II.1.2. Utazási és tartózkodási költségek

1. Az utazási és tartózkodási költségek közvetlen költségként támogathatók a személyzet és a projekt intézkedéseiben részt vevő azon egyéb személyek esetében, akiknek az utazása a projekt végrehajtása érdekében szükséges.

2. Az útiköltségek a ténylegesen felmerült költségek alapján támogathatók. A költségtérítések alapja a tömegközlekedés legolcsóbb formája, a repülőutak főszabályként csak az (oda-vissza) 800 km-nél hosszabb utaknál engedélyezettek, vagy amikor a földrajzi rendeltetési hely légi úton történő közlekedést indokol. Amennyiben az utazás magántulajdonú gépkocsival történik, a költségeket vagy a tömegközlekedés költsége alapján vagy a távolság arányában, az érintett tagállamban közzétett, vagy a végső kedvezményezett által alkalmazott hivatalos szabályoknak megfelelően kell téríteni.

3. A tartózkodási költségek a tényleges költségek vagy napidíjak alapján támogathatók. Abban az esetben, ha egy szervezet saját napi rátákkal (napidíjakkal) rendelkezik, azokat a tagállam által a nemzeti jogszabályokkal és a gyakorlattal összhangban megállapított felső korlátokon belül kell alkalmazni. A napidíjak rendszerint fedezik a helyi közlekedést (taxit is), a szállást, az étkezést, a helyi telefonhívásokat és egyebeket.

II.1.3. Felszerelés

II.1.3.1. Általános szabályok

1. A felszerelés beszerzésével kapcsolatos költségek csak akkor támogathatók, amennyiben a projekt végrehajtása szempontjából lényegesek. A felszerelésnek rendelkeznie kell a projekthez szükséges műszaki tulajdonságokkal, és meg kell felelnie az alkalmazandó szabályoknak és szabványoknak.

2. A lízing, a bérlet és a vásárlás közül mindig a legolcsóbb megoldást kell választani. Amennyiben azonban a projekt rövid időtartama vagy a gyors értékcsökkenés miatt a lízing vagy a bérlet nem lehetséges, a vásárlás is elfogadható.

II.1.3.2. Bérlet és lízing

A bérlet- és lízingműveletekkel kapcsolatos kiadások a tagállamokban meghatározott szabályok szerint, a nemzeti jogszabályoktól és gyakorlatoktól, továbbá a projekt céljaira történő bérlet vagy lízing időtartamától függően támogathatók társfinanszírozásból.

II.1.3.3. Vásárlás

1. Amennyiben a felszerelést a projekt időtartama alatt vásárolják, a költségvetésben meg kell határozni, hogy a teljes költséget, vagy a felszerelés értékcsökkenésének csak a projekt számára történő felhasználás időtartamának és a tényleges felhasználás arányának megfelelő részét szerepeltetik. Ez utóbbit az alkalmazandó nemzeti szabályoknak megfelelően kell kiszámítani.

2. Azok a felszerelések, amelyeket a projekt időtartamát megelőzően vásároltak, de a projekt céljaira használnak, az értékcsökkenés alapján támogathatók. Nem támogathatók azonban e költségek, amennyiben eredetileg közösségi támogatásból vásárolták a felszerelést.

3. A 20 000 EUR-t el nem érő egyes tételek esetében a teljes beszerzési költség támogatható, feltéve, hogy a felszerelést a projekt utolsó három hónapját megelőzően vásárolták. A 20 000 EUR vagy ezt meghaladó egyes tételek csak az értékcsökkenés alapján támogathatók.

II.1.4. Ingatlan

II.1.4.1. Általános szabályok

Az ingatlannak rendelkeznie kell a projekthez szükséges műszaki tulajdonságokkal, és meg kell felelnie az alkalmazandó szabályoknak és szabványoknak.

II.1.4.2. Bérlet

Az ingatlan bérlése akkor támogatható társfinanszírozásból, ha az alábbi feltételek mellett - a szigorúbb nemzeti szabályok alkalmazásának sérelme nélkül - közvetlen kapcsolat áll fenn a bérlés és az érintett projekt célkitűzései között:

a) az ingatlant nem közösségi támogatásból vásárolták;

b) az ingatlant csak a projekt végrehajtására használják. Amennyiben ez nem teljesül, a költségek csak a projekt céljára történő felhasználás arányában támogathatók.

II.1.5. Fogyóeszközök, ellátások és általános szolgáltatások

A fogyóeszközök, ellátások és általános szolgáltatások költségei támogathatók, feltéve, hogy azonosíthatók, és a projekt végrehajtása szempontjából közvetlenül szükségesek.

II.1.6. Alvállalkozói szerződések

1. Általános szabályként a végső kedvezményezettnek képesnek kell lennie a projekt önálló irányítására. A támogatási megállapodásban egyértelműen meg kell határozni az azon feladatoknak megfelelő összeget, amelyek a projekt keretében alvállalkozói szerződés tárgyát fogják képezni.

2. Az alábbi alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatos kiadások nem támogathatók az alap általi társfinanszírozással:

a) a projekt általános irányításával kapcsolatos feladatokra vonatkozó alvállalkozói szerződések;

b) olyan alvállalkozói szerződések, amelyek anélkül növelik a projekt költségét, hogy azzal arányosan növelnék annak értékét;

c) közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött olyan alvállalkozói szerződések, amelyek a kifizetést a projekt összköltségének százalékában határozzák meg, hacsak a végső kedvezményezett nem igazolja az ilyen költséget a tevékenység vagy a nyújtott szolgáltatás valóságos értékére történő hivatkozással.

3. Az alvállalkozók valamennyi alvállalkozói szerződés tekintetében kötelezettséget vállalnak arra, hogy az alvállalkozói szerződésben foglalt intézkedésekkel kapcsolatban megadnak minden szükséges információt valamennyi könyvvizsgáló és ellenőrző testület részére.

II.1.7. Közvetlenül az Unió társfinanszírozásával kapcsolatos követelményekből eredő költségek

A közvetlenül az Unió társfinanszírozásával kapcsolatos követelmények - így a nyilvánosság, az átláthatóság, a projekt értékelése, a külső ellenőrzés, a banki kezességvállalás, a fordítási költségek stb. - teljesítéséhez szükséges költségek közvetlen költségként támogathatók.

II.1.8. Szakértői díjak

Támogathatók a jogi tanácsadás díjai, a közjegyzői díjak, a technikai és pénzügyi szakértők díjai.

II.1.9. Az alap hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos különleges költségek

1. A végső kedvezményezett által az alap jogi aktusban meghatározottak szerint az alap hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok számára támogatási célból végzett vásárlások, valamint a e személyeknél felmerült költségeknek a végső kedvezményezett általi visszatérítése az alábbi különleges feltételek mellett támogatható:

a) a végső kedvezményezettnek az alap jogi aktus 41. cikkében említett időszak során meg kell őriznie azokat az arra vonatkozó adatokat és bizonyítékokat, hogy az e támogatást kézhez kapó harmadik országbeli állampolgárok az alap jogi aktusban meghatározottak szerint az alap hatálya alá tartoznak;

b) a végső kedvezményezettnek az alap jogi aktus 41. cikkében előírt időszak során meg kell őriznie a harmadik országbeli állampolgároknak nyújtott támogatásra vonatkozó bizonyítékokat (így számlákat és nyugtákat).

2. A célcsoporthoz tartozó személyek jelenlétét szükségessé tevő intézkedések (például tanfolyamok) esetében kiegészítő segítségként kis összegű készpénzes ösztönzők fizethetők ki, feltéve, hogy a teljes összeg projektenként nem haladja meg a 25 000 EUR-t és az adott rendezvény, tanfolyam vagy egyéb rendezvény esetében személyenként fizetik ki. A végső kedvezményezett nyilvántartást vezet a személyekről, a kifizetés időpontjáról és dátumáról, és biztosítja a megfelelő nyomon követést a kettős finanszírozás és a forrásokkal való visszaélés elkerülése érdekében.

II.2. Támogatható közvetett költségek

1. Az intézkedés támogatható közvetett költségei azok a költségek, amelyek - figyelemmel az I.1.1. pontban foglalt támogathatósági feltételekre - nem azonosíthatók a projekthez közvetlenül kapcsolódó specifikus költségként.

2. Az I.1.1.e) alponttól és az I.5. ponttól eltérően az intézkedés végrehajtásával kapcsolatban felmerülő közvetett költségek a támogatható közvetlen költségek teljes összegének legfeljebb 7 %-ában megállapított átalány alapján támogathatók.

3. Az Unió költségvetéséből működési támogatásban részesülő szervezetek nem foglalhatják bele a közvetett költségeket előzetes költségvetésükbe.

III. Támogatásra nem jogosult kiadások

A következő költségek nem támogathatók:

a) a hozzáadottérték-adó, kivéve abban az esetben, ha a végső kedvezményezett igazolja, hogy nem igényelheti vissza;

b) tőkehozam, adósság- és adósságszolgálati terhek, hitelkamat, devizaátváltási jutalékok és árfolyamveszteségek, veszteségekre és lehetséges jövőbeni kötelezettségekre képzett tartalékok, fizetendő kamat, kétes követelések, bírságok, kötbérek, perköltségek, túlzott és gondatlan kiadások;

c) kizárólag a projektszemélyzetre költött reprezentációs költségek. A projekt alapján indokolt társasági események - mint például a projektet záró rendezvény, vagy a projektirányító csoport összejövetelei - reprezentációs költségei ésszerű mértékig engedélyezettek;

d) a végső kedvezményezett bevallásában szereplő, de egy - közösségi támogatásban részesülő - másik projekt vagy munkaprogram által fedezett költségek;

e) földvásárlás, valamint ingatlan vásárlása, építése vagy felújítása;

f) természetbeni hozzájárulások.

IV. Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

1. Az alapnak a felelős hatóság, a felhatalmazott hatóság, az ellenőrző hatóság, az igazoló hatóság vagy a 2. pontban felsorolt feladatok ellátásában közreműködő más szervek általi végrehajtásához szükséges valamennyi költség technikai segítségnyújtásként támogatható, az alap jogi aktus 15. cikkében meghatározott határokon belül.

2. Ez a következő intézkedéseket foglalja magában:

a) az intézkedések előkészítésével, kiválasztásával, értékelésével, igazgatásával, valamint nyomon követésével kapcsolatos kiadások;

b) az intézkedések vagy projektek könyvvizsgálatával és helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos kiadások;

c) az intézkedések vagy projektek értékelésével kapcsolatos kiadások;

d) az intézkedésekhez kapcsolódó tájékoztatással, terjesztéssel és átláthatósággal kapcsolatos kiadások;

e) az alapok igazgató, nyomon követő és értékelő számítógépes rendszereinek beszerzésével, telepítésével és karbantartásával kapcsolatos kiadások;

f) az intézkedés végrehajtásával kapcsolatban a felügyeletet ellátó bizottságok és albizottságok ülései tekintetében felmerülő kiadások. Ezek a kiadások magukban foglalhatják az e bizottságokban tevékenykedő szakértők és egyéb résztvevők költségeit, beleértve harmadik országbeli résztvevők költségeit is, ha az intézkedés hatékony végrehajtásához nélkülözhetetlen a jelenlétük;

g) az alap végrehajtásához szükséges igazgatási kapacitás erősítésével kapcsolatos kiadások.

3. Az intézkedésekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtást és a kapcsolódó kifizetéseket a tagállamok éves programjait jóváhagyó finanszírozási határozatban említett év január 1-jét követően kell teljesíteni. A támogatási időszak legkésőbb az éves program végrehajtásáról szóló zárójelentés benyújtási határidejéig tart.

4. Valamennyi beszerzést a tagállamban meghatározott nemzeti beszerzési szabályok szerint kell megvalósítani.

5. A tagállamok az ezen alap számára adandó technikai segítségnyújtási intézkedéseket a négy alap mindegyike vagy azok valamelyike számára adandó technikai segítségnyújtási intézkedésekkel együtt is végrehajthatják. Ebben az esetben a költségeknek csak az ezen alapnak megfelelő közös intézkedések végrehajtására fordított része jogosult az ezen alap szerinti finanszírozásra. A tagállamoknak továbbá biztosítaniuk kell, hogy:

a) a közös intézkedések költségeinek részét ésszerű és ellenőrizhető módon terhelik a megfelelő alapra; valamint

b) kizárják a költségek kettős finanszírozását.

( 1 ) HL L 168., 2007.6.28., 18. o.

( 2 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

( 3 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 4 ) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

( 5 ) HL L 144., 2007.6.6., 1. o.

( 6 ) HL L 144., 2007.6.6., 22. o.

( 7 ) HL L 144., 2007.6.6., 45. o.

( 8 ) HL C 316., 1995.11.27., 49. o.

( 9 ) HL L 160., 2000.6.30., 1. o. A 681/2007/EK rendelettel (HL L 159., 2007.6.20., 1. o.) módosított rendelet.

( 10 ) Csak az első éves program végrehajtásáról szóló zárójelentésre alkalmazandó.

( 11 ) Adott esetben.

( 12 ) A 25. cikk (2) bekezdésével összhangban az ellenőrzési stratégiát követően nyújtandó be.

( 13 ) "N" a tagállamok éves programjait jóváhagyó finanszírozási határozatban említett év.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0457 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0457&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008D0457-20110309 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008D0457-20110309&locale=hu

Tartalomjegyzék