32009D0292[1]

2009/292/EK: A Bizottság határozata ( 2009. március 24.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktől a műanyag rekeszek és a műanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról (az értesítés a C(2009) 1959. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. március 24.)

a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktől a műanyag rekeszek és a műanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról

(az értesítés a C(2009) 1959. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/292/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértékétől a műanyag rekeszek és a műanyag rakodólapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról szóló, 1999. február 8-i 1999/177/EK bizottsági határozat (2)2009. február 9-én hatályát vesztette.

(2) Az 1999/177/EK határozat hatályának megszűnésekor jelentős mennyiségben voltak még a piacon olyan műanyag rekeszek és raklapok, amelyekben a nehézfém-koncentráció szintje meghaladja a 94/62/EK irányelvben meghatározott határértéket. Mivel az ipar nem rendelkezik megfelelő kapacitással ahhoz, hogy az összes műanyag rekeszt és raklapot lecserélje, nagy a veszélye annak, hogy a szóban forgó műanyag rekeszeket és raklapokat hulladéklerakókban való elhelyezéssel vagy elégetéssel ártalmatlanítják. Mindkét megoldás káros hatást gyakorolna az egészségre és a környezetre.

(3) A 94/62/EK irányelv célja a csomagolásban jelen lévő nehézfémek koncentrációjának korlátozása, valamint a környezet magas szintű védelmének biztosítása, ideértve az újrahasználatot és az újrafeldolgozást is.

(4) Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon az ipar rendelkezésére a szóban forgó műanyag rekeszeknek és raklapoknak a lecserélésére az elérhető legjobb technikák felhasználásával, indokolt meghatározni azokat a feltételeket, amelyek mellett a zárt és ellenőrzött láncban foglalt termékkörökbe kapcsolt műanyag rekeszek és raklapok tekintetében eltérést lehet biztosítani. A Bizottsághoz benyújtott tudományos jelentések szerint javasolt ilyen eltérést biztosítani.

(5) Mivel a Bizottságnak szándékában áll, hogy öt év elteltével felülvizsgálja az e határozatban előírt rendszer működését és a nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszeknek és raklapoknak a forgalomból fokozatosan történő kivonása terén elért haladást, a tagállamoknak be kell nyújtaniuk a felülvizsgálathoz szükséges vonatkozó információkat. Annak érdekében, hogy a meglévő adminisztratív terheket ne növelje tovább egy, a tagállamokra háruló különös jelentéstételi kötelezettség, elegendő belefoglalni a szóban forgó információkat a Bizottsághoz a 94/62/EK irányelv 17. cikke értelmében benyújtandó jelentésekbe.

(6) A jogbiztonság érdekében e határozatot az 1999/177/EK határozat hatályának megszűnését követő naptól kell alkalmazni azért, hogy az 1999/177/EK határozat hatályának megszűnése semmilyen lehetséges negatív hatással ne járjon.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 94/62/EK irányelv 21. cikke értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat alkalmazásában:

1. "nehézfémek": az ólom, a kadmium, a higany és a hatvegyértékű króm;

2. "nehézfém szándékos hozzáadása": valamely nehézfémet tartalmazó anyag szándékos felhasználása egy csomagolás vagy csomagolási összetevő kialakításában, ahol annak jelenléte kívánatos a végső csomagolásban vagy csomagolási összetevőben egy meghatározott jellemző, megjelenés vagy minőség biztosítása érdekében;

3. "nehézfémek véletlen jelenléte": nehézfémek nem szándékolt jelenléte egy csomagolás vagy csomagolási összetevő alkotóelemeként.

2. cikk

A műanyag rekeszek és raklapok nehézfém-koncentrációinak összesített értéke meghaladhatja a 94/62/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazandó határértéket, feltéve hogy a szóban forgó műanyag rekeszeket és raklapokat a 3., 4. és 5. cikkben meghatározott feltételek mellett zárt és ellenőrzött láncban foglalt termékkörökbe vezetik be és ilyen termékkörökben tartják.

3. cikk

(1) A 2. cikkben említett, nehézfémet az előírt határértéket meghaladó mennyiségben tartalmazó műanyag rekeszeket és raklapokat ellenőrzött újrafeldolgozási eljárás keretében kell előállítani vagy megjavítani, az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően.

(2) Az újrafeldolgozás során felhasznált anyag kizárólag másik műanyag rekeszből vagy raklapból származhat.

Az egyéb anyagok hozzáadását a technikailag szükséges minimális mennyiségre kell korlátozni, és ennek aránya semmi esetre sem haladhatja meg a 20 tömegszázalékot.

(3) A nehézfémeknek az újrafeldolgozás során történő szándékos hozzáadása - véletlen jelenlétükkel ellentétben - nem engedélyezett.

Abban az esetben, ha a csomagolóanyagok javításához nyersanyagként olyan újrafeldolgozott anyagot használnak, amelynek egyes alkotóelemeiben nehézfémek is találhatók, az nem minősül nehézfémek szándékos hozzáadásának.

(4) A műanyag rekeszek és raklapok nehézfém-koncentrációinak összesített értéke csak abban az esetben haladhatja meg a 94/62/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazandó határértéket, ha az újrafeldolgozási eljárás során nehézfémeket tartalmazó anyagokat használtak fel.

4. cikk

(1) A 2. cikkben említett, nehézfémet az előírt határértéket meghaladó mennyiségben tartalmazó műanyag rekeszeket és raklapokat tartós és jól látható módon meg kell jelölni.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 2. cikkben említett, nehézfémet az előírt határértéket meghaladó mennyiségben tartalmazó műanyag rekeszek és raklapok legalább 90 %-a visszajusson a gyártóhoz, csomagolóhoz, töltőhöz vagy ezek meghatalmazott képviselőjéhez a szóban forgó műanyag rekeszek és raklapok élettartama alatt.

(3) A 6. cikk értelmében hozott intézkedések sérelme nélkül az e cikk értelmében visszajuttatott valamennyi olyan műanyag rekeszt és raklapot, amelyek már nem alkalmasak újrahasználatra, illetve amelyeket már nem kívánnak újrahasználni, ártalmatlanítani kell az érintett tagállam illetékes hatóságai által e célra engedélyezett eljárás szerint, vagy újra fel kell dolgozni ellenőrzött újrafeldolgozási eljárás keretében, a 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdésével összhangban.

5. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak olyan leltározási és nyilvántartási rendszerről, valamint a jogi és pénzügyi beszámolási kötelezettségről tájékoztatást nyújtó olyan módszerről, amelyek lehetővé teszik az e határozatban megállapított feltételeknek való megfelelés igazolását.

A rendszernek nyilván kell tartania minden olyan, a 2. cikkben előírt határértéknél nagyobb mennyiségű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszt és raklapot, amelyet forgalomba hoznak, illetve amelyet kivonnak a forgalomból.

(2) Amennyiben valamely önkéntes megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik, a tagállamok biztosítják, hogy a gyártó vagy meghatalmazott képviselője évente írásos megfelelési nyilatkozatot tegyen, valamint éves jelentést nyújtson be, amelyben bemutatja, hogy az e határozatban foglalt előírásokat miként teljesítette. A jelentésben fel kell tüntetni a rendszert és a meghatalmazott képviselők személyét érintő esetleges változásokat.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a gyártó vagy meghatalmazott képviselője ellenőrzési célból legalább négy éven keresztül megőrizze a vonatkozó műszaki dokumentációt az illetékes hatóságok számára.

Amennyiben sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem rendelkezik székhellyel a Közösségben, a vonatkozó műszaki dokumentáció megőrzésének kötelezettsége arra a személyre hárul, aki a terméket a Közösség piacán forgalomba hozza.

6. cikk

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a gyártókat olyan módszerek - ideértve a nehézfémek kivonását szolgáló elérhető legjobb technikákat is - tanulmányozására ösztönözzék, amelyek célja a 94/62/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, műanyag rekeszekben és raklapokban jelen lévő nehézfémekre vonatkozó határérték fokozatos elérése.

7. cikk

A tagállamok a 94/62/EK irányelv 17. cikke értelmében a Bizottsághoz benyújtandó jelentések keretében részletes jelentést terjesztenek be az e határozatban előírt rendszer működéséről, valamint az említett irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő műanyag rekeszeknek és raklapoknak a forgalomból fokozatosan történő kivonása terén elért előrehaladásról.

8. cikk

E határozatot 2009. február 10-től kell alkalmazni.

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 24-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 365., 1994.12.31., 10. o.

(2) HL L 56., 1999.3.4., 47. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0292 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0292&locale=hu