Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

31990L0364[1]

A Tanács irányelve (1990. június 28.) a tartózkodási jogról

HL L 180., 1990.7.13., 26—27. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

finn különkiadás fejezet 06 kötet 003 o. 58 - 59

svéd különkiadás fejezet 06 kötet 003 o. 58 - 59

cseh különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

észt különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

lett különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

litván különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

magyar különkiadás fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

máltai különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

lengyel különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

szlovák különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

szlovén különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

A Tanács irányelve

(1990. június 28.)

a tartózkodási jogról

(90/364/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],[2]

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],[3]

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],[4]

mivel a Szerződés 3. cikkének c) pontja úgy rendelkezik, hogy a Közösség tevékenysége a Szerződés értelmében magában foglalja a személyek szabad mozgását gátló, tagállamok közötti akadályok eltörlését;

mivel a Szerződés 8a. cikke úgy rendelkezik, hogy a belső piacot 1992. december 31-ig létre kell hozni; mivel a belső piac egy olyan belső határok nélküli térséget, amelyben az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően biztosított;

mivel a szabad mozgás biztosítása érdekében össze kell hangolni a tagállamok állampolgárainak más tagállamokban való tartózkodási jogáról rendelkező tagállami jogszabályokat;

mivel a tartózkodási jog kedvezményezettjei nem válhatnak indokolatlan teherré a fogadó tagállam költségvetése számára;

mivel ezt a jogot csak akkor lehet ténylegesen gyakorolni, ha ez a családtagokat is megilleti;

mivel ennek az irányelvnek a kedvezményezettjeire olyan közigazgatási rendelkezéseknek kell vonatkozniuk, amelyek megfelelnek azoknak, amelyek a 68/360/EGK [4] és a 64/221/EGK [5] irányelvekben kerültek megállapításra;[5]

mivel ezen irányelv elfogadására a Szerződés a 235. cikkben meghatározott hatáskörökön kívül más hatáskört nem biztosít,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok tartózkodási jogot biztosítanak a tagállamok olyan állampolgárainak, akik számára a közösségi jog más rendelkezései nem biztosítják ezt a jogot, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott családtagjaiknak, azzal a feltétellel, hogy ők és családtagjaik teljes körű egészségségbiztosítással rendelkeznek a fogadó államban, továbbá elegendő anyagi fedezettel rendelkeznek ahhoz, hogy elkerüljék, hogy tartózkodási idejük alatt a fogadó tagállam szociális biztonsági rendszerének terhet jelentsenek.

Az első albekezdésben hivatkozott anyagi fedezet akkor minősül elegendőnek, ha meghaladja azt a szintet, amely alatt a fogadó állam az állampolgárainak szociális támogatást nyújthat, figyelembe véve a kérelmező, és szükség esetén a (2) bekezdés értelmében beengedett családtagok személyes körülményeit is.

Amennyiben a második albekezdés nem alkalmazható egy tagállamban, a kérelmező rendelkezésére álló anyagi fedezet akkor minősül elegendőnek, ha az meghaladja a fogadó állam szociális biztonsági rendszere által juttatott nyugdíj legkisebb összegét.

(2) A következő személyeknek, tekintet nélkül állampolgárságukra, joguk van a tartózkodási jog jogosultjával egy másik tagállamban letelepedni:

a) a házastárs és eltartott egyenesági leszármazóik;

b) a tartózkodásra jogosult, illetve házastársa eltartott felmenő egyenesági rokonai.

2. cikk

(1) A tartózkodási jog gyakorlását a "tartózkodási engedély az EGK tagállamának állampolgára számára" címen kibocsátott okmány igazolja, amelynek érvényessége ötéves időtartamra korlátozható, és meghosszabbítható. A tagállamok a tartózkodás első két évének végén azonban megkövetelhetik az engedély újraérvényesítését, ha azt szükségesnek ítélik. Amennyiben a családtag egyik tagállamnak sem állampolgára, számára egy ugyanolyan érvényességgel bíró tartózkodási okmányt állítanak ki, mint amilyet annak az állampolgárnak, akinek a jogán jogosult.

A tartózkodási engedély vagy okmány kiadásához a tagállam a kérelmezőtől csupán érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél bemutatását kívánhatja meg, továbbá annak bizonyítását, hogy a kérelmező az 1. cikkben megállapított feltételeknek eleget tesz.

(2) A 68/360/EGK irányelv 2., 3. cikkét és a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontját, valamint (2) bekezdését és a 9. cikkét értelemszerűen kell alkalmazni ezen irányelv kedvezményezettjeire.

Egy tagállam állampolgárának a tagállam területén tartózkodási joggal rendelkező házastársa és eltartott gyermekei jogosultak bármely munkavállalói jogviszonyba lépni vagy bármely önálló vállalkozói tevékenységet folytatni az érintett tagállam egész területén, még akkor is, ha egyik tagállamnak sem állampolgárai.

A tagállamok nem térhetnek el ezen irányelv rendelkezéseitől, kivéve közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okok alapján. Ebben az esetben a 64/221/EGK irányelvet kell alkalmazni.

(3) Ez az irányelv nem érinti a második lakóingatlan megszerzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat.

3. cikk

A tartózkodási jog addig gyakorolható, amíg a jogosultak eleget tesznek az 1. cikkben megállapított feltételeknek.

4. cikk

A Bizottság az ezen irányelv végrehajtására megállapított határidőtől számított három éven belül, és azt követően pedig három évente jelentést készít ezen irányelv alkalmazásáról, és azt az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti.

5. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1992. június 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1990. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. Geoghegan-quinn

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:31990L0364 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990L0364&locale=hu

[2] [1] HL C 191., 1989.7.28., 5. o. és HL C 26., 1990.2.3., 22. o.

[3] [2] 1990. június 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nincs kihirdetve).

[4] [3] HL C 329., 1989.12.30., 25. o.

[5] [4] HL L 257., 1968.10.19., 13. o. [5] HL 56., 1964.4.4., 850/64. o.