32004D0513[1]

2004/513/EK:A Tanács határozata (2004. június 2.) a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének elfogadásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. június 2.)

a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének elfogadásáról

(2004/513/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95., 133. és 152. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával, illetve a 300. cikk (3) bekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A Bizottság a Közösség nevében és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) égisze alatt tárgyalásokat folytatott a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény kidolgozásáról.

(2) Ezen keretegyezmény 2003. június 16-án az Európai Közösség nevében aláírásra került, az utólagos megerősítés jogának fenntartása mellett, a Tanács által 2003. június 2-án elfogadott határozatnak megfelelően.

(3) Ezen keretegyezményt jóvá kell hagyni.

(4) A Közösség és tagállamai a keretegyezmény által szabályozott területeken hatáskörrel rendelkeznek. Ezért kívánatos, hogy a Közösség és a Közösség tagállamai mindannyian szerződő felekké váljanak a keretegyezményben meghatározott kötelességek együttes teljesítése és a megosztott hatáskörök eseteiben biztosított jogok együttes gyakorlása érdekében, biztosítva ezzel a keretegyezmény egységes alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye a Közösség nevében ezennel jóváhagyásra kerül.

A keretegyezmény szövege ezen határozat I. mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke jogosult kinevezni azt a személyt, aki az Európai Közösség részéről felhatalmazással rendelkezik a keretegyezmény 35. cikkében meghatározott jóváhagyó okmánynak a Közösség nevében - a Közösség a keretegyezményhez való kötöttségével kapcsolatos egyetértésének kifejezéseképpen - történő letétbe helyezésére, illetve az ezen határozat II. mellékletében foglalt nyilatkozat, valamint az ezen határozat III. mellékletében meghatározott értelmező nyilatkozat megtételére.

Kelt Luxemburgban, 2004. június 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. MARTIN

(1) 2004. április 21-én megfogalmazott állásfoglalás (a Hivatalos Lapban még nem publikált).

I. MELLÉKLET

A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye (1)

(1) Az egyezmény szövege a hiteles nyelveken az Európai Unió Hivatalos Lapjának angol, francia és spanyol kiadásában jelenik meg.

II. MELLÉKLET

Az Európai Közösségnek a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 35. cikkének (3) bekezdése értelmében tett nyilatkozata (1)

(1) A nyilatkozat szövege a hiteles nyelveken e dokumentum angol, francia és spanyol kiadásában jelenik meg.

III. MELLÉKLET

A Közösség keretegyezményhez fűzendő értelmező nyilatkozata (1)

(1) A nyilatkozat szövege a hiteles nyelveken e dokumentum angol, francia és spanyol kiadásában jelenik meg.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0513 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0513&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére