31971L0144[1]

A Tanács irányelve (1971. március 22.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1967. június 27-i tanácsi irányelv 10. cikkében megállapított határidő meghosszabbításáról

A Tanács irányelve

(1971. március 22.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1967. június 27-i tanácsi irányelv 10. cikkében megállapított határidő meghosszabbításáról

(71/144/EGK)

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel az 1970. március 6-i tanácsi irányelvvel módosított [1], a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i tanácsi irányelv [2] megállapítja, hogy a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket azért, hogy ezen irányelvnek megfeleljenek, és azokat legkésőbb 1971. január 1-jétől alkalmazzák;

mivel e határidő nem bizonyult elegendőnek; ezért tanácsos azt meghosszabbítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az 1967. június 27-i tanácsi irányelv 10. cikkének első bekezdésében megállapított határidő 1972. január 1-jére változik.

2. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1971. március 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Cointat

[1] HL 59., 1970.3.14, 33. o.

[2] HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31971L0144 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31971L0144&locale=hu