31989L0608[1]

A Tanács irányelve (1989. november 21.) az állat-egészségügyi és állattenyésztés-technikai jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez utóbbiak és a Bizottság együttműködéséről

A Tanács irányelve

(1989. november 21.)

az állat-egészségügyi és állattenyésztés-technikai jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez utóbbiak és a Bizottság együttműködéséről

(89/608/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az agrárágazatban jelentős szabályokat vezettek be az állategészségügy és az állattenyésztés technológiai területén;

mivel a közös agrárpolitika és a mezőgazdasági termékek közös piacának zavartalan működése, valamint az ilyen ellenőrzések alá tartozó termékek belső piacának megteremtése céljából a határokon folytatott állat-egészségügyi ellenőrzések várható megszüntetése szükségessé teszi az egyes tagállamoknak az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnológiai szabályok alkalmazásáért felelős hatóságai közötti együttműködés erősítését;

mivel ezért célszerű olyan szabályok kialakítása, amelyek szerint a tagállamok illetékes hatóságainak kölcsönösen segítséget kell nyújtaniuk egymásnak, és együtt kell működniük a Bizottsággal az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnológiai szabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében, különösen az ilyen szabályok megsértésének megelőzése és feltárása, valamint az azokkal ellentétes vagy ilyennek tűnő gyakorlatok feltárása révén;

mivel e szabályok megállapítása érdekében lehetőleg a 945/87/EGK rendelettel [4] módosított, a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez utóbbiak és a Bizottság közötti, a vám- vagy mezőgazdasági jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében történő együttműködésről szóló, 1981. május 19-i 1468/81/EGK tanácsi rendeletben [5] megállapított közösségi rendelkezésekből célszerű kiindulni; mivel figyelembe kell venni az egészségügyi szabályok sajátosságait is,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az irányelv meghatározza, hogy a tagállamoknak az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnológiai jogszabályok ellenőrzésében illetékes hatóságai milyen formában működnek együtt más tagállamok hasonló intézményeivel és a Bizottság érintett szervezeti egységeivel az ilyen jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.

2. cikk

(1) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

- "állat-egészségügyi jogszabályok": az állat-egészségügyi szektorral kapcsolatos közegészségi, az állatok, húsok és más állati eredetű termékek egészségügyi ellenőrzésére, valamint az állatok védelmére vonatkozó közösségi rendelkezéseket és a közösségi szabályok alkalmazásához hozzájáruló más rendelkezések,

- "állattenyésztés-technológiai jogszabályok": az állattenyésztés-technológiai területre vonatkozó közösségi szabályok alkalmazásához kapcsolódó közösségi és más rendelkezések,

- "megkereső hatóság": a tagállamnak az az illetékes hatósága, amely segítséget kér,

- "megkeresett hatóság": a tagállamnak az az illetékes hatósága, amelytől segítséget kérnek.

(2) A tagállamok közlik a többi tagállammal és a Bizottsággal az 1. cikkben említett illetékes hatóságok listáját.

3. cikk

Az ebben az irányelvben meghatározott segítségnyújtási kötelezettség nem vonatkozik az 1. cikkben említett illetékes hatóság által az igazságügyi hatóság felkérésére saját hatáskörében beszerzett információk vagy dokumentumok kiadására.

Segítségnyújtási kérelem esetén azonban a 14. cikk sérelme nélkül az ilyen információkat vagy dokumentumokat minden olyan esetben kiadják, ahol az az igazságügyi hatóság, amellyel ez ügyben konzultálni kell, ehhez hozzájárulását adja.

I. CÍM

Segítségnyújtás kérelemre

4. cikk

(1) A megkereső hatóság megfelelően indokolt kérelmére a megkeresett hatóság:

- közli a megkereső hatósággal a birtokában lévő vagy a (2) bekezdésben leírtak szerint általa beszerezhető valamennyi olyan információt, igazolást, iratot vagy azok hiteles másolatát, amelyek lehetővé teszik számára, hogy ellenőrizhesse az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnológiai ügyekben hozott jogszabályokban megállapított rendelkezések betartását,

- lefolytatja a megkereső hatóság által megjelölt tények valós voltára vonatkozó megfelelő vizsgálatot, és tájékoztatja azt a vizsgálatok eredményéről, beleértve azokat az információkat is, amelyek a vizsgálatokhoz szükségesek voltak.

(2) Ezen információk megszerzése érdekében a megkeresett hatóság vagy az általa megkeresett közigazgatási hatóság úgy jár el, mintha saját nevében vagy saját országa más hatóságának megkeresésére járna el.

5. cikk

(1) A megkereső hatóság kérelmére a megkeresett hatóság a saját országában hatályos szabályok betartása mellett értesíti vagy értesítteti a megkereső hatóságot az illetékes hatóságoktól származó, az állat-egészségügyi vagy tenyésztéstechnológiai jogszabályok alkalmazását érintő közigazgatási aktusokról vagy határozatokról.

(2) Az értesítésre vonatkozó kérelmet a megkeresett hatóság kérésére a közlendő közigazgatási aktus vagy határozat tárgyának megjelölése mellett a megkeresett hatóság tagállamának hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén készült fordítás kíséri.

6. cikk

A megkereső hatóság kérelmére a megkeresett hatóság - amennyiben szabálytalanságok gyanúja merül fel - az illetékességi területén megfigyeli különösen az alábbiakat, vagy elrendeli azok megfigyelését, illetve annak megerősítését:

a) létesítmények;

b) olyan helyek, ahol árukészleteket gyűjtöttek össze;

c) bejelentett árumozgások;

d) szállítóeszközök.

7. cikk

A megkeresett hatóság a megkereső hatóság kérelmére átadja valamennyi birtokában lévő vagy az általa a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban beszerzett információt, különösen a megkereső hatóság által feltárt és az állat-egészségügyi vagy tenyésztéstechnikai jogszabályokkal általa ellentétesnek vélt műveletekre vonatkozó jelentéseket és más iratokat, illetve az ilyen jelentések és iratok hiteles másolatait vagy kivonatait.

II. CÍM

Önkéntes támogatás

8. cikk

(1) A tagállamok a (2) bekezdésben megállapítottak szerint előzetes engedély nélkül is együttműködnek más tagállamok illetékes hatóságaival.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai, amennyiben az állat-egészségügyi vagy tenyésztéstechnológiai ügyekben hozott jogszabályok betartásával kapcsolatban ezt hasznosnak ítélik:

a) lehetőség szerint a 6. cikkben említett felügyeletet tartanak, vagy ilyen felügyelet fenntartásáról intézkednek;

b) más tagállamok illetékes hatóságaival a lehető leghamarabb közlik valamennyi rendelkezésükre álló információt, különösen az állat-egészségügyi vagy tenyésztéstechnológiai jogszabályokkal ellentétes vagy a megkereső hatóság által ellentétesnek vélt műveletekre, különösen pedig az ilyen műveletek eszközeire és módszereire vonatkozó jelentéseket és más iratokat, illetve az ilyen jelentések és iratok hiteles másolatait vagy kivonatait.

III. CÍM

Záró rendelkezések

9. cikk

(1) A tagállamok illetékes hatóságai, amint rendelkezésükre áll, közlik a Bizottsággal:

a) az általuk hasznosnak vélt valamennyi, az alábbiakra vonatkozó információt:

- a vélhetően az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnológiai jogszabályokkal ellentétes ügyletek tárgyát képező áruk,

- az ilyen jogszabályok megsértéséhez alkalmazott vagy vélhetően alkalmazott módszerek vagy eljárások;

b) az említett jogszabályok alkalmazása során feltárt vagy javasolt, ezek hiányosságaira és joghézagaira vonatkozó információkat.

(2) Amint rendelkezésére állnak, a Bizottság közli valamennyi tagállam illetékes hatóságával mindazon információt, amely lehetővé teszi az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnológiai jogszabályok betartásának kikényszerítését.

10. cikk

(1) Amennyiben a tagállam illetékes hatóságai olyan műveletekről szereznek tudomást, amelyek az állat-egészségügyi vagy tenyésztéstechnológiai szabályokkal ellentétesek, vagy annak látszanak, és közösségi szinten különös jelentőséggel bírnak, így különösen:

- ha ezek más tagállamokban mellékhatásokkal járnak vagy járhatnak, vagy

- ha az említett hatóságok valószínűsítik, hogy hasonló műveleteket más tagállamokban is végeztek,

az említett hatóságok hivatalból vagy a Bizottság indokolt kérelmére mielőbb közlik a Bizottsággal a tények megállapításához szükséges valamennyi információt, adott esetben iratok, illetve iratok másolata vagy kivonata formájában, annak érdekében, hogy a Bizottság összehangolhassa a tagállamok által megteendő lépéseket.

Ezeket az információkat a Bizottság továbbítja más tagállamok illetékes hatóságai részére.

(2) Az (1) bekezdésben említett, valószínűsíthetően az emberek egészségét veszélyeztető esetekre vonatkozó tájékoztatás más megelőzési módszer hiányában a felek és a Bizottság közötti egyeztetést követően alapos indoklással nyilvánosságra hozható.

(3) A magánszemélyekre vagy jogi személyekre vonatkozó információk az (1) bekezdés rendelkezései alapján kizárólag olyan mértékben adhatók át, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az állat-egészségügyi vagy tenyésztéstechnológiai jogszabályokkal ellentétes műveletekre fel lehessen hívni a figyelmet.

(4) Amennyiben egy tagállam illetékes hatóságai az (1) bekezdés rendelkezéseivel élnek, az érintett más tagállamok illetékes hatóságaival nem kell közölniük a 8. cikk (2) bekezdésének b) pontjában és a 9. cikkben említett információkat.

11. cikk

A Bizottság és a tagállamok az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság vagy az Állattenyésztési Állandó Bizottság keretében:

- általánosságban megvizsgálják az ebben az irányelvben meghatározott kölcsönös támogatással kapcsolatos intézkedések működését,

- a következtetések levonása céljából megvizsgálják a Bizottsággal a 9. és a 10. cikk értelmében közölt információkat és az ilyen közlések eljárásait.

A vizsgálat eredményétől függően a Bizottság szükség esetén a hatályos közösségi rendelkezések módosítására vagy továbbiak megalkotására tesz javaslatot.

12. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket:

a) az 1. cikkben említett illetékes hatóságok közötti zavartalan belső koordináció biztosítására;

b) kölcsönös kapcsolataikban az általuk kifejezetten e célra felhatalmazott hatóságok közötti, az igényeknek megfelelő közvetlen együttműködés létrehozására.

13. cikk

(1) Ez az irányelv nem kötelezi a tagállamok illetékes hatóságait arra, hogy olyan esetekben is támogatást nyújtsanak egymásnak, amikor ez valószínűsíthetően sértené saját országuk közérdekét vagy más alapvető érdekeit.

(2) A támogatás elutasítását meg kell indokolni.

14. cikk

Az ebben az irányelvben szabályozott iratok kiadása az ugyanilyen célokra szánt, bármely formában előállított számítógépes információk szolgáltatásával is helyettesíthető.

15. cikk

(1) Az ezen irányelv alapján bármely formában átadott valamennyi információ bizalmas jellegű. Ezek a hivatali titoktartási kötelezettség körébe tartoznak, és védelmük kiterjed mind az ilyen információkat megszerző tagállam nemzeti jogszabályaira, mind a közösségi testületekre alkalmazandó rendelkezések alapján biztosított védelemre.

Az első albekezdésben említett információkat különösen nem szabad megküldeni más személyek számára azokon kívül, akiknek a tagállamokban vagy a közösségi intézményekben végzett munkája megköveteli, hogy azokhoz hozzájussanak. Ugyancsak nem használhatók fel az információk az ezen irányelvben meghatározottaktól eltérő célokra, kivéve, ha azinformációkat átadó hatóság ehhez kifejezetten hozzájárult, és ha abban a tagállamban, ahol az információt fogadó hatóság található, a hatályos rendelkezések nem tiltják ezek kiadását vagy felhasználását.

Az ebben az irányelvben szabályozott információk kizárólag olyan mértékben adhatók át a megkereső hatóság számára, amennyiben az nem ellenkezik a tagállam vagy a megkeresett hatóság hatályos rendelkezéseivel.

A tagállamok biztosítják, hogy a kölcsönös támogatási rendszer keretében kapott információk az ügy lezárása után is bizalmasak maradjanak.

(2) Az (1) bekezdés nem képezi akadályát az ezen irányelv értelmében megszerzett információk felhasználásának olyan peres ügyekben vagy bírósági eljárásokban, amelyeket az állat-egészségügyi vagy állattenyésztési jogszabályok be nem tartása miatt, vagy a közösségi alapok sérelmére elkövetett szabálytalanságok megelőzésére és feltárására indítottak meg.

Az ilyen célú felhasználásról haladéktalanul tájékoztatják annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, amely ezeket az információkat átadta.

16. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és más tagállamokat a harmadik országok állat-egészségügyi hatóságaival megkötött kétoldalú kölcsönös támogatásra vonatkozó megállapodásokról.

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat az általa harmadik országokkal kötött ilyen jellegű megállapodásokról.

17. cikk

A tagállamok kölcsönösen lemondanak az ezen irányelv alapján felmerülő költségek visszatérítéséről, kivéve adott esetben a szakértőknek kifizetett díjakat.

18. cikk

Ez az irányelv nem érinti a kölcsönös bűnügyi jogsegélyre vonatkozó szabályoknak a tagállamokban történő alkalmazását.

19. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek 1991. július 1. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

20. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. november 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Nallet

[1] HL C 225., 1988.8.31., 4. o.

[2] HL C 326., 1988.12.19., 28. o.

[3] HL C 56., 1989.3.6., 7. o.

[4] HL L 90., 1987.4.2., 3. o.

[5] HL L 144., 1981.6.2., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0608 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0608&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.